||Sundarakanda ||

|| Sarga 1 with Slokas in prose order || (Kannada)

|| Om tat sat ||

ಹರಿಃ ಓಮ್
ಓಮ್ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೇ
ಸುಂದರಕಾಂಡೇ
ಪ್ರಥಮಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತೋ ರಾವಣ ನೀತಾಯಾಃ ಸೀತಾಯಾಃ ಶತ್ರುಕರ್ಷಣಃ |
ಇಯೇಷಪದಮನ್ವೇಷ್ಟುಂ ಚಾರಣಾಚರಿತೇ ಪಥೇ ||1||

ಸ||ತತಃ ರಾವಣ ನೀತಾಯಾಃ ಸೀತಾಯಾಃ ಪದಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟುಂ (ಹನುಮಾನ್) ಶತ್ರುಕರ್ಷಣಃ ಚಾರಣಾಚರಿತೇ ಪಥಿ (ಚರಿತುಂ)ಇಯೇಷ |

ದುಷ್ಕರ್ಷಂ ನಿಷ್ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ವಾನರಃ |
ಸಮುದಗ್ರ ಶಿರೋಗ್ರೀವೋ ಗವಾಂಪತಿರಿವಾಬಭೌ|| 2 ||

ಸ|| ವಾನರಃ ದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಸಮುದಗ್ರ ಶಿರೋ ಗ್ರೀವಃ ಅಸ್ತಿ | (ಸಃ ವಾನರಃ) ಗವಾಂಪತಿ ಇವ ಬಭೌ|

ಅಥ ವೈಡೂರ್ಯ ವರ್ಣೇಷು ಶಾದ್ವಲೇಷು ಮಹಾಬಲಃ |
ಧೀರಸ್ಸಲಿಲಕಲ್ಪೇಷು ವಿಚಚಾರ ಯಥಾಸುಖಮ್ ||3||

ಸ|| ಅಥ ಹನುಮಾನ್ ಧೀರಃ ಮಹಾಬಲಃ ವೈಡೂರ್ಯ ವರ್ಣೇಷು ಸಲಿಲ ಕಲ್ಪೇಷು ಶಾದ್ವಲೇಷು ಯಥಾ ಸುಖಂ ವಿಚಚಾರ ||

ದ್ವಿಜಾನ್ ವಿತ್ರಾಶಯನ್ ಧೀಮಾನ್ ಉರಸಾ ಪಾದಪಾನ್ ಹರನ್ |
ಮೃಗಾಂಶ್ಚ ಸುಬಹೂನ್ ನಿಘ್ನನ್ ಪ್ರವೃದ್ಧ ವ ಕೇಶರೀ ||4 ||

ಸ|| ಧೀಮಾನ್ (ಹನುಮತಃ) ದ್ವಿಜಾನ್ ಸುಬಹೂನ್ ಮೃಗಾಂಶ್ಚ ವಿತ್ರಾಶಯನ್ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಪಾದಪಾನ್ ಉರಸಾ ಹರನ್ ಕೇಶರೀ ಇವ (ವಿಚಚಾರ)||

ನೀಲಲೋಹಿತ ಮಾಂಜಿಷ್ಟ ಪತ್ರವರ್ಣಸಿತಾಸಿತೈಃ |
ಸ್ವಭಾವ ವಿಹಿತೈಶ್ಚಿತೈಃ ಧಾತುಭಿಃ ಸಮಲಂಕೃತಮ್ ||5 ||

ಸ|| ( ಸಃ ಗಿರಿವರ್ಯಃ ) ಸ್ವಭಾವ ವಿಹಿತೈಃ ಚಿತ್ರೈಃ ನೀಲ ಲೋಹಿತ ಮಾಂಜಿಷ್ಟ ಪತ್ರವರ್ಣೈಃ ಸಿತಾಸಿತೈಃ (ಚ) ಧಾತುಭಿಃ ಸಮಲಂಕೃತಂ |

ಕಾಮರೂಪಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಮ್ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಸಪರಿಛ್ಛದೈಃ |
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವೈಃ ದೇವಕಲ್ಪೈಶ್ಚ ಪನ್ನಗೈಃ ||6||

ಸ|| (ಸಃ ಗಿರಿವರ್ಯಃ) ಕಾಮರೂಪಿಭಿಃ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವೈಃ ಪನ್ನಗೈಃ ಸಪರಿಚ್ಛದೈಃ ಅಭೀಕ್ಷಣಮ್ ದೈವಕಲ್ಪೈಶ್ಚಆವಿಷ್ಠಂ |

ಸ ತಸ್ಯ ಗಿರಿವರಸ್ಯ ತಲೇ ನಾಗವರಾಯುತೇ |
ತಿಷ್ಠನ್ ಕಪಿವರಃ ತತ್ರ ಹ್ರದೇ ನಾಗ ಇವ ಬಭೌ || 7 ||

ಸ|| ಸ ಕಪಿವರಃ ತಸ್ಯ ಗಿರಿವರಸ್ಯ ಹೃದೇ ತಲೇ ತಿಷ್ಠನ್ ನಾಗವರಾಯುತೇ ನಾಗಃ ಇವ ಅಬಭೌ||

ಸ ಸೂರ್ಯಾಯ ಮಹೇಂದ್ರಾಯ ಪವನಾಯ ಸ್ವಯಂಭುವೇ |
ಭೂತೇಶ್ಚಾಭ್ಯಾಂಜಲಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಚಕಾರ ಗಮನೇ ಮತಿಮ್ ||8 ||

ಸ|| ಸಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಮಹೇಂದ್ರಾಯ ಪವನಾಯ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ಭೂತೇಭ್ಯಃ ಅಂಜಲಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಮನೇ ಮತಿಂ ಚಕಾರ ||

ಅಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ್ಮುಖಂ ಕೃತ್ವಾ ಪವನಾಯಾತ್ಮ ಯೋನಯೇ |
ತತೋ ಹಿ ವವೃಧೇ ಗಂತುಂ ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್ ||9||

ಸ|| ಪ್ರಾಜ್ಙ್ಮುಖಃ ಆತ್ಮಯೋನಯೇ ಪವನಾಯ ಅಂಜಲಿಂ ಕೃತ್ವಾ ತತಃ ದಕ್ಷಿಣಃ ಹನುಮಾನ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಶಂ ಗಂತುಂ ವವೃಧೇಹಿ||

ಪ್ಲವಂಗ ಪ್ರವರೈದ್ರೃಷ್ಟಃ ಪ್ಲವನೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯೇ |
ವವೃಧೇ ರಾಮವೃಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಸರ್ವಸು || 10 ||

ಸ|| (ಯದಾ) ಪ್ಲವಂಗ ಪ್ರವರೈಃ ದೃಷ್ಟಃ - (ತದಾ) ಪ್ಲವನೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಃ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮವೃಧ್ಯರ್ಥಮ್ ಪರ್ವಸು ( ಪರ್ವದಿನೇಷು) ಸಮುದ್ರ ಇವ ವವೃಧೇ (ಯಥಾ) ||

ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣಶರೀರಸ್ಸನ್ ಲಿಲಿಂಘಯಿಷುರರ್ಣವಮ್ |
ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೀಡಯಾಮಾಸ ಚರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಪರ್ವತಮ್ || 11 ||

ಸ|| ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣ ಶರೀರಃ ಸನ್ ಅರ್ಣವಮ್ (ಸಾಗರಂ) ಲಿಲಿಂಘಯಿಷು ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಪರ್ವತಮ್ ಪೀಡಯಾಮಾಸ||

ಸ ಚಚಾಲಚಲಶ್ಚಾಪಿ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿ ಪೀಡಿತಃ |
ತರೂಣಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವಂ ಪುಷ್ಪಮಶಾತಯನ್ ||12 ||

ಸ|| ಅಚಲಶ್ಚಾಪಿ ಕಪಿ ಪೀಡಿತಃ ಮುಹೂರ್ತಮ್ ಚಚಾಲ | (ತದಾ) ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾಣಾಂ ತರೂಣಾಂ ಸರ್ವಂ ಪುಷ್ಪಂ ಅಸಾತಯನ್||

ತೇನ ಪಾದಪಮುಕ್ತೇನ ಪುಷ್ಪೌಘೇಣ ಸುಗಂಧಿನಾ |
ಪರ್ವತಃ ಸಂವೃತಶ್ಶೈಲೋ ಬಭೌ ಪುಷ್ಪಮಯೋ ಯಥಾ ||13 ||

ಸ|| ಶೈಲಃ ಪಾದಪಮುಕ್ತೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ ಪುಷ್ಪೌಘೇಣ ಸಂವೃತಃ ಪುಷ್ಪಮಯೋ ಪರವತಃ ಯಥಾ ಬಭೌ||

ತೇನ ಚೋತ್ತಮ ವೀರ್ಯೇಣ ಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ಸ ಪರ್ವತಃ |
ಸಲಿಲಂ ಸಂಪ್ರಸುಸ್ರಾವ ಮದಂ ಮತ್ತ ಇವ ದ್ವಿಪಃ ||14 ||

ಸ|| ತೇನ ಉತ್ತಮವೀರ್ಯೇಣ ಪೀಡಿತಃ ಸಃ ಪರ್ವತಃ ಮತ್ತಃ ದ್ವಿಪಃ ಮದಂ ಇವ ಸಲಿಲಂ ಸುಶ್ರಾವ||

ಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ತು ಬಲಿನಾ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ತೇನ ಪರ್ವತಃ |
ರೀತಿಃ ನಿರ್ವವರ್ತಯಾಮಾಸ ಕಾಂಚನಾಂಜನರಾಜತೀಃ || 15 ||

ಸ||ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಃ ತೇನ ಬಲಿನಾ ಪೀಡ್ಯಮಾನಃ ಕಾಂಚನಾಂಚನ ರಾಜತೀಃ ರೀತಿಃ ನಿರ್ವರ್ತಯಾಮಾಸ||

ಮುಮೋಚ ಚ ಶಿಲಾಶ್ಶೈಲೋ ವಿಶಾಲಾಸಮನಶ್ಶಿಲಾಃ |
ಮಧ್ಯಮೇನಾರ್ಚಿಷಾ ಜುಷ್ಠೋ ಧೂಮರಾಜೀಃ ಇವಾನಲಃ|| 16||

ಸ|| ಶೈಲಃ ವಿಶಾಲಾಃ ಶಿಲಾಃ ಸಮನಃ ಶಿಲಾಃ ಮುಮೋಚ (ಯಥಾ) ಮಧ್ಯಮೇನ ಅರ್ಚಿಷಾ ಧೂಮರಾಜೀರಿವ ಅನಲಃ ಜುಷ್ಟಾಃ|

ಗಿರಿಣಾಪೀಡ್ಯಮಾನೇನ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಿ ಸರ್ವತಃ |
ಗುಹಾವಿಷ್ಠಾನಿ ಭೂತಾನಿ ವಿನೇದುರ್ವಿಕೃತೈಃ ಸ್ವರೈಃ ||17||

ಸ|| ಗಿರಿಣಾ ಸರ್ವತಃ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾನಿ ಗುಹಾವಿಷ್ಟಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪೀಡ್ಯಮಾನೇನ ವಿಕೃತೈಃ ಸ್ವರೈಃ ವಿನೇದುಃ ||

ಸ ಮಹಾಸತ್ವ ಸನ್ನಾದಃ ಶೈಲಪೀಡಾನಿಮಿತ್ತಜಃ |
ಪೃಥಿವೀಂ ಪೂರಯಾಮಾಸ ದಿಶಶ್ಚೋಪವನಾನಿ ಚ ||18||

ಸ||ಶೈಲಪೀಡಾ ನಿಮಿತ್ತಜಃ ಸಃ ಮಹಾಸತ್ತ್ವ ಸನ್ನಾದಃ ಪೃಥಿವೀನ್ ದಿಶಶ್ಚ ಉಪವನಾನಿ ಚ ಪೂರಯಾಮಾಸ||

ಶಿರೋಭಿಃ ಪೃಥಿಭಿಃ ಸರ್ಪಾ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಸ್ತಿಕಲಕ್ಷಣೈಃ |
ವಮಂತಃ ಪಾವಕಂ ಘೋರಂ ದದಂಶುಃ ದಶನೈಶ್ಶಿಲಾಃ ||19||

ಸ|| ಸರ್ಪಾಃ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಲಕ್ಷಣೈಃ ಪೃಥುಭಿಃ ಶಿರೋಭಿಃ ಘೋರಂ ಪಾವಕಂ ವಮನ್ತಃ ದಶನೈಃ ಶಿಲಾಃ ದದಂಶುಃ ||

ತಾಸ್ತದಾ ಸವಿಷೈಃ ದಷ್ಟಾಃ ಕುಪಿತೈಃ ತೈಃ ಮಹಾಶಿಲಾಃ |
ಜಜ್ವಲುಃ ಪಾವಕೋದ್ದೀಪ್ತಾ ಬಿಭಿದುಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಥಾ ||20||

ಸ|| ತದಾ ಕುಪಿತೈಃ ಸವಿಷೈಃ ( ಸರ್ಪೈಃ) ದಷ್ಟಾ ಮಹಾಶಿಲಾಃ ಪಾವಕೋದದೀಪ್ತಾಃ ಜಜ್ವಲುಃ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಿಬಿಧುಃ ಚ||

ಯಾನಿ ಚೌಷಧಜಾಲಾನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಜಾತಾನಿ ಪರ್ವತೇ |
ವಿಷಘ್ನಾನ್ಯಪಿ ನಾಗಾನಾಂ ನ ಶೇಕುಃ ಶಮಿತಂ ವಿಷಂ||21||

ಸ|| ತಸ್ಮಿನ್ ಪರ್ವತೇ ಜಾತಾನಿ ಔಷಧಜಲಾನಿ ನಾಗಾನಾಂ ಶಮಿತಂ ವಿಷಂ ವಿಷಘ್ನಾನ್ಯಪಿ ನ ಶೇಕುಃ ||

ಅಪರೇ ತು ಮಹಾಕಾಯಾ ವಮನ್ತೋsಗ್ನಿಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ|
ಕನ್ದರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿಷ್ಪೇತುಃ ಕಪಿ ಪಾದಾನಿ ಪೀಡಿತಃ ||22||

ಸ|| ಕಪಿ ಪಾದಾನಿ ಪೀಡಿತಃ ಅಪರೇತು ಮಹಾಕಾಯಾ ಸ್ವತೇಜಸಾ ಅಗ್ನಿಂ ವಮನ್ತಃ ಕನ್ದರೇಭ್ಯೋ ವಿನಿಷ್ಪೇತುಃ||

ಗಿರೇರಾಕ್ರಮ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ತರವಸ್ತರುಣಾಂಕುರಾಃ |
ಮುಮುಚುಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತಮುತ್ಪಲಗನ್ಧಿನಃ ||23||

ಸ|| ಗಿರೇ ರಾಕ್ರಮ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ತರವಃ ತರುಣಾಂಕುರಾಃ ವ್ಯಕ್ತಮುತ್ಪಲಗನ್ಧಿನಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ಮುಮುಚುಃ|

ಗೈರಿಕಾಂಜನಸಂಜುಷ್ಠಾಃ ಹರಿತಾಲಸಮಾವೃತಾಃ |
ವ್ಯದೀರ್ಯನ್ತ ಗಿರೇಸ್ತಸ್ಯ ಶಿಲಾಸ್ತಾಃ ಸಮನಃ ಶಿಲಾಃ||24||

ಸ||ಗೈರಿಕಾಂಜನ ಸಂಜುಷ್ಟಾಃ ಹರಿತಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ ಗಿರೇಃ ತಸ್ಯ ಶಿಲಾಃ ತಾಃ ಸಮನಃ ಶಿಲಾಃ ವ್ಯದೀರ್ಯನ್ತ||

ಭಿದ್ಯತೇsಯಂ ಗಿರಿರ್ಭೂ ತೈರಿತಿ ಮತ್ವಾ ತಪಸ್ವಿನಃ |
ತ್ರಸ್ತಾ ವಿಧ್ಯಾಧರಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪೇತುಃ ಸ್ತ್ರೀಗಣೈಸಹ||25a||

ಸ|| ಅಯಂ ಗಿರಿಃ ಭೂತೈಃ ಭಿದ್ಯತೇ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ತ್ರಸ್ತಾ ತಪಸ್ವಿನಃ (ತಥೈವ) ಸ್ತ್ರೀಗಣೈಃ ಸಹ ವಿಧ್ಯಾಧರಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪೇತುಃ||

ಪಾನಭೂಮಿಗತಂ ಹಿತ್ವಾ ಹೈಮಮಾಸವಭಾಜನಮ್|
ಪಾತ್ರಾಣಿ ಚ ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಕರಕಾಂಶ್ಚ ಹಿರಣ್ಮಯಾನ್ ||25b||

ಸ|| (ವಿಧ್ಯಾಧರಾಃ) ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಹೈಮ ಮಾಸವ ಭಾಜನಂ ಹಿರನ್ಮಯಾನ್ ಕರಕಾಂಶ್ಚ ಹಿತ್ವಾ (ಉತ್ಪೇತುಃ)

ಲೇಹ್ಯಾನುಚ್ಚಾವಚಾನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಮಾಂಸಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ|
ಆರ್ಷಭಾಣೀ ಚ ಚರ್ಮಾಣಿ ಖಡ್ಗಾಂಶ್ಚ ಕನಕತ್ಸರೂನ್ ||25c||

ಸ|| (ವಿಧ್ಯಾಧರಾಃ) ಲೇಹ್ಯಾನ್ ಉಚ್ಚಾವಚಾನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಾನ್ ವಿವಿಧಾನಿ ಮಾಂಸಾನಿ ಚ ಅರ್ಷಭಾಣಿ ಚರ್ಮಾಣಿ ಕನಕತ್ಸರೂನ್ ಖಡ್ಗಾಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ (ಉತ್ಪೇತುಃ)

ಕೃತಕಂಠಗುಣಾಃ ಕ್ಷೀಬಾ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ|
ರಕ್ತಾಕ್ಷಾಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಶ್ಚ ಗಗನಂ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ ||25d||

ಸ|| ವಿಧ್ಯಾಧರಾಃ ಕ್ಷೀಬಾಃ ಕೃತಕಂಠಗಣಾಃ ರಕ್ತಾಕ್ಷಾಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಚ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನು ಲೇಪನಃ ಗಗನಂ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ||

ಹಾರನೂಪೂರ ಕೇಯೂರ ಪಾರಿಹಾರ್ಯಧರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸಸ್ಮಿತಾಸ್ತಸ್ಥುರಾಕಾಶೇ ರಮಣೈಃ ಸಹ ||26||

ಸ|| ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸಸ್ಮಿತಾಃ ಹಾರನೂಪೂರ ಕೇಯೂರ ಪಾರಿಹಾರ್ಯ ಧರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ರಮಣೈಃ ಸಹ ಆಕಾಶೇ ತಸ್ಥುಃ||

ದರ್ಶಯನ್ತೋ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಧರಮಹರ್ಷಯಃ |
ಸಹಿತಾಸ್ತಸ್ಥುರಾಕಾಶೇ ವೀಕ್ಷಾಂಚಕ್ರುಶ್ಚ ಪರ್ವತಮ್ ||27||
ಸ|| ವಿಧ್ಯಾಧರ ಮಹರ್ಷಯಃ ಸಹಿತಾಃ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ದರ್ಶಯನ್ತಃ ಆಕಾಶೇ ತಸ್ಥುಃ ವೀಕ್ಷಾಂಚಕ್ರುಶ್ಚ ಪರ್ವತಮ್\\

ಶುಶ್ರುವುಶ್ಚ ತದಾಶಬ್ದಂ ಋಷೀಣಾಂ ಭವತಾತ್ಮನಾಂ|
ಚಾರಣಾನಾಂಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ವಿಮಲೇಂಬರೇ||28||

ಸ|| ತದಾ ಋಷೀಣಾಂ ಭವತಾತ್ಮನಾಂ ಚಾರಣಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಚ ವಿಮಲೇ ಅಮ್ಬರೇ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಶಬ್ದಂ ಶುಶ್ರುವುಃ||

ಏಷಪರ್ವತ ಸಂಕಾಶೋ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತಿತೀರ್ಷತಿ ಮಹಾವೇಗಃ ಸಮುದ್ರಂ ಮಕರಾಲಯಮ್ ||29||

ಸ|| ಏಷಃ ಪರ್ವತ ಸಂಕಾಶಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಮಹಾವೇಗಃ ಹನುಮಾನ್ ಮಕರಾಲಯಂ ಸಮುದ್ರಂ ತಿತೀರ್ಷತಿ||

ರಾಮಾರ್ಥಂ ವಾನರಾರ್ಥಂ ಚ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರಮ್|
ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಪರಂ ಪಾರಂ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ||30||

ಸ||ರಾಮಾರ್ಹಂ ವಾನರಾರ್ಥಂ ಚ ದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಂ ಪರಂ ಪಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ||

ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಧರಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚಸ್ತೇಷಾಂ ತಪಸ್ವಿನಾಮ್|
ತಮಪ್ರಮೇಯಂ ದದ್ರುಶುಃ ಪರ್ವತೇ ವಾನರರ್ಷಭಮ್||31||

ಸ|| ತೇಷಾಂ ವಿಧ್ಯಾಧರಃ ತಪಸ್ವಿನಾಂ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪರ್ವತೇ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ತಂ ವಾನರರರ್ಷಭಂ ದದ್ರುಶುಃ||

ದುಧುವೇಚ ಸ ರೋಮಾಣಿ ಚಕಂಪೇ ಚಾಚ ಲೋಪಮಃ|
ನನಾದ ಸು ಮಹಾನಾದಂಸು ಮಹಾನಿವ ತೋಯದಃ||32||

ಸ|| ಸುಮಹಾನ್ ಸಃ ಅಚಲೋಪಮಃ ರೋಮಾಣಿ ದುಧುವೇ (ತತಃ) ತೋಯದಃ ಇವ ಸುಮಹಾನಾದಂ ನನಾದ ||

ಆನುಪೂರ್ವೇಣ ವೃತ್ತಸ್ಯ ಲಾಂಗೂಲಂ ಲೋಮಭಿಶ್ಚಿತಮ್|
ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ ವಿಚಿಕ್ಷೇಪ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಇವೋರಗಮ್ ||33||

ಸ|| ಪಕ್ಷಿರಾಜಃ ಉರಗಂ ಇವ ಲೋಮಭಿಃ ವೃತಂ ಚಿತಂ ಲಾಂಗೂಲಂ ಆನುಪೂರ್ಯೇಣ ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ ವಿಚಿಕ್ಷೇಪ||

ತಸ್ಯ ಲಾಂಗೂಲಮಾವಿದ್ಧ ಮಾತ್ತ ವೇಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ|
ದದೃಶೇ ಗರುಡೇ ನೇವ ಹ್ರಿಯಮಾಣೋ ಮಹೋರಗಃ ||34||

ಸ|| ಆತ್ತವೇಗಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠತಃ ಗರುಡೇನ ಹ್ರಿಯಮಾಣಃ ಮಹೋರಗಃ ಇವ ಲಾಂಗೂಲಂ ಅವಿದ್ಧಂ||

ಬಾಹೂಸಂಸ್ತಂಭಯಾಮಾಸ ಮಹಾ ಪರಿಘ ಸನ್ನಿಭೌ |
ಸಸಾದ ಚ ಕಪಿಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣೌ ಸಂಚುಕೋಚ ಚ||35||

ಸ|| ಕಪಿಃ ಮಹಾಪರಿಘಸನ್ನಿಭೌ ಬಾಹುಃ ಸಂಸ್ತಂಭಯಾಮಾಸ ಕಟ್ಯಾಂ ಸಸಾದ ಚರಣೌ ಸಂಚುಕೋಚ ಚ ||

ಸಂಹೃತ್ಯ ಚ ಭುಜೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಥೈವ ಚ ಶಿರೋಧರಾಮ್|
ತೇಜಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ವೀರ್ಯ ಮಾವಿವೇಶ ಸ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||36||

ಸ|| ವೀರ್ಯವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಭುಜೌ ತಥೈವ ಶಿರೋಧರಾಮ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ಸತ್ತ್ವಂ ತಥಾ ತೇಜಃ ಆವಿವೇಶ||

ಮಾರ್ಗಮಾಲೋಕಯನ್ ದೂರಾ ದೂರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಣಿಹಿತೇಕ್ಷಣಃ|
ರುರೋದ ಹೃದಯೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಆಕಾಶಮವಲೋಕಯನ್ ||37||

ಸ|| ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಣಿಹಿತೇಕ್ಷಣಃ ದೂರಾತ್ ಆಕಾಶಂ ಮಾರ್ಗಂ ಅವಲೋಕಯನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಹೃದಯೇ ರುರೋದ||

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ದೃಢಮವಸ್ಥಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ|
ನಿಕುಂಚ್ಯ ಕರ್ಣೌ ಹನುಮಾನ್ ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ ಮಹಾಬಲಃ|
ವಾನರಾನ್ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದಂ ವಚನ ಮಬ್ರವೀತ್ |||38||

ಸ|| ಕಪಿಕುಂಜರಃ ಮಹಾಬಲಃ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ದೃಢಂ ಅವಸ್ಥಾನಮ್ ಕರ್ಣೌ ನಿಕುಂಚ್ಯ ಉತ್ಪತಿಷ್ಯನ್ (ಕಿಂ ಕರೋತಿ?) ವಾನರಾನ್ ವನರಶ್ರೆಷ್ಠ ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

ಯಥಾ ರಾಘವ ನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶ್ಶರಶ್ಶ್ವಸನ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಗಚ್ಛೇತ್ತದ್ವದ್ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಲಂಕಾಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್||39||
ಸ|| ಯಥಾ ರಾಘವ ನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶರಃ ಗಚ್ಛೇತ್ ತದ್ವತ್ ಶ್ವಸನ ವಿಕ್ರಮಃ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್ ಲಂಕಾಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ||

ನ ಹಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದಿ ತಾಂ ಲಂಕಾಯಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||
ಅನೇನೈವ ಹಿ ವೇಗೇನ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುರಾಲಯಮ್ ||40||

ಸ|| (ಯದಿ) ಲಂಕಾಯಾಂ ತಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನೇನ ವೇಗೇನೈವ ಹಿ ಸುರಾಲಯಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ||

ಯದಿ ವಾ ತ್ರಿದಿವೇ ಸೀತಾಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾ ಮ್ಯಕೃತ ಶ್ರಮಃ|
ಬದ್ದ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾನಂ ಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರಾವಣಮ್||41||

ಸ|| ಯದಿ ಅಕೃತ ಶ್ರಮಃ ತ್ರಿದಿವೇ ಸೀತಾಂ ನದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ (ತದಾ) ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾನಂ ಸ ರಾಕ್ಷಸಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ||

ಸರ್ವಥಾ ಕೃತಕಾರ್ಯೋsಹಂ ಏಷ್ಯಾಮಿ ಸಹ ಸೀತಯಾ |
ಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯ ಸ ರಾವಣಮ್||42||

ಸ|| ಅಹಂ ಸರ್ವಥಾ ಕೃತ ಕಾರ್ಯಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ಏಷ್ಯಾಮಿ | ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸ ರಾವಣಮ್ ಸಮುತ್ಪಾಟ್ಯಆನಯಿಷ್ಯಾಮಿ ||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾತು ಹನುಮಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರೋತ್ತಮಃ |
ಉತ್ಪಪಾಥ ವೇಗೇನ ವೇಗವಾನ್ ಅವಿಚಾರಯನ್ ||43||
ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇನೇ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ||44||

ಸ|| ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ವಾನರಾನ್ ವಾನರೋತ್ತಮಃ ಹನುಮಾನ್ ವೇಗವಾನ್ ವೇಗೇನ ಅವಿಚಾರಯನ್ ಉತ್ಪಪಾಥ|| ಸಃ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ಆತ್ಮಾನಂ ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಮೇನೇ||

ಸಮುತ್ಪತಿ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತು ವೇಗಾತ್ತೇ ನಗ ರೋಹಿಣಃ|
ಸಂಹೃತ್ಯ ವಿಟಪಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮುತ್ಪೇತುಃ ಸಮಂತತಃ||45||

ಸ|| (ಯದಾ) ತಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಾತ್ ಸಮುತ್ಪತತಿ (ತದಾ) ಸರ್ವಾನ್ ನಗರೋಹಿಣಃ ವಿಟಪಾನ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ಸಮಂತತಃ ಸಮುತ್ಪೇತುಃ||

ಸ ಮತ್ತಕೋಯಷ್ಟಿಮಕಾನ್ ಪಾದಪಾನ್ ಪುಷ್ಪಶಾಲಿನಃ |
ಉದ್ವಹನ್ನೂರುವೇಗೇನ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಂಬರೇ ||46||

ಸ|| ్ಪುಷ್ಪಶಾಲಿನಃ ಪಾದಪಾನ್ ಊರು ವೇಗೇನ ಮತ್ತಕೋಯಷ್ಟಿಮಕಾನ್ ಉದ್ವಹನ್ ಸಃ ವಿಮಲೇ ಅಂಬರೇ ಜಗಾಮ||

ಊರು ವೇಗೋದ್ಧತಾ ವೃಕ್ಷಾ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿ ಮನ್ವಯುಃ|
ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೀರ್ಘಮಧ್ವಾನಂ ಸ್ವಬಂಧುಮಿವ ಬಾಂಧವಃ||47||

ಸ|| ಊರುವೇಗೋಥ್ಥಿತಾಃ ವೃಕ್ಷಾಃ ಸ್ವಬಂಧುಂ ದೀರ್ಘಮಧ್ವಾನಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಬಾಂಧವಃ ಇವ ಮುಹೂರ್ತಮ್ ಅನ್ವಯುಃ||

ತ ಮೂರು ವೇಗೋನ್ಮಥಿತಾ ಸ್ಸಾಲಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ನಗೋತ್ತಮಾಃ|
ಅನುಜಗ್ಮುರ್ಹನೂಮಂತಂ ಸೈನ್ಯಾ ಇವ ಮಹೀಪತಿಮ್||48||

ಸ|| ಊರುವೇಗೋನ್ಮಥಿತಾಃ ಸಾಲಾಃ ಅನ್ಯೇ ನಗೋತ್ತಮಾಃ ಮಹೀಪತಿಂ ಸೈನ್ಯಾ ಇವ ತಂ ಹನೂಮಂತಂ ಅನುಜಗ್ಮುಃ||

ಸುಪುಷಿತಾಗ್ರೈರ್ಭಹುಭಿಃ ಪಾದಪೈರನ್ವಿತಃ ಕಪಿಃ |
ಹನುಮಾನ್ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಭಭೂವಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಃ||49||

ಸ||ಬಹುಭಿಃ ಸುಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರೈಃ ಪಾದಪೈಃ ಅನ್ವಿತಃ ಕಪಿಃ ಹನುಮಾನ್ ಪರ್ವತಾಕಾರಃ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಃ ಬಭೂವ||

ಸಾರವನ್ತೋsಧಯೇ ವೃಕ್ಷಾನ್ಯಮಜ್ಜನ್ ಲವಣಾಂಭಸಿ|
ಭಯಾದಿವ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪರ್ವತಾ ವರುಣಾಲಯೇ ||50||

ಸ|| ಅಥ ಸಾರವನ್ತಃ ಯೇ ವೃಕ್ಷಾಃ ವರುಣಾಲಯೇ ಪರ್ವತಾಃ ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಭಯಾತ್ ಇವ ಲವಣಾಂಭಸಿ ನ್ಯಮಜ್ಜನ್||

ಸ ನಾನಾ ಕುಸುಮೈಃ ಕೀರ್ಣಃ ಕಪಿಃ ಸಾಂಕುರ ಕೋರಕೈಃ|
ಶುಶುಭೇ ಮೇಘ ಸಂಕಾಶಃ ಖದ್ಯೋತೈರಿವ ಪರ್ವತಃ ||51||

ಸ|| ನಾನಾಕುಶುಮೈಃ ಸಾಂಕುರ ಕೋರಕೈಃ ಕೀರ್ಣಃ ಸಃ ಮೇಘ ಸಂಕಾಶಃ ಕಪಿಃ ಖದ್ಯೋತೈಃ ಪರ್ವತಃ ಇವ ಶುಶುಭೇ||

ವಿಮುಕ್ತಾಃ ತಸ್ಯ ವೇಗೇನ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ |
ಅವಶೀರ್ಯಂತ ಸಲಿಲೇ ನಿವೃತ್ತಾಃ ಸುಹೃದೋ ಯಥಾ ||52||

ಸ|| ತಸ್ಯ ವೇಗೇನ ವಿಮುಕ್ತಾಃ ತೇ ದ್ರುಮಾಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸಲಿಲೇ ಅವಶೀರ್ಯನ್ತ ಯಥಾ ನಿವೃತ್ತಾಃ ಸುಹೃದಾ (ಇವ)||

ಲಘುತ್ವೇ ನೋಪಪನ್ನಂ ತದ್ವಿಚಿತ್ರಂ ಸಾಗರೇ ಅಪತತ್ |
ದ್ರುಮಾಣಾಂ ವಿವಿಥಮ್ ಪುಷ್ಪಂ ಕಪಿವಾಯು ಸಮೀರಿತಮ್||53||
ತಾರಾಶತ ಮಿವಾಕಾಶಂ ಪ್ರಭಭೌ ಸ ಮಹಾರ್ಣವಃ|

ಸ|| ಕಪಿವಾಯುಸಮೀರಿತಂ ದ್ರುಮಾಣಾಂ ವಿವಿಧಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಲಘುತ್ವೇ ತತ್ ಸಾಗರೇ ಅಪತತ್ || ಲಘುತ್ವೇನ ಉಪಪನ್ನಂ (ಪುಷ್ಪೇಣ) ತತ್ ಮಹರ್ಣವಃ ತಾರಾಚಿತಂ ಆಕಾಶಮಿವ ಪ್ರಭಬೌ||

ಪುಷ್ಪೌಘೇ ನಾನುಬದ್ಧೇನ ನಾನಾವರ್ಣೇನ ವಾನರಃ |
ಬಭೌ ಮೇಘ ಇವಾಕಾಶೇ ವಿದ್ಯುದ್ಗಣ ವಿಭೂಷಿತಃ|||54||

ಸ|| ನಾನಾವರ್ಣೇನ (ಪುಷ್ಪೇಣ) ಪುಷ್ಪೌಘೇಣ ಅನುಬದ್ಧೇನ ಸಃ ವಾನರಃ ಆಕಾಶೇ ವಿದ್ಯುತ್‍ಗಣ ವಿಭೂಷಿತಃ ಮೇಘ ಇವ ಬಭೌ||

ತಸ್ಯ ವೇಗ ಸಮಧೂತೈಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ತೋಯಮದೃಶ್ಯತ ||55||
ತಾರಾಭಿ ರಭಿರಾಮಾಭಿ ರುದಿತಾಭಿ ರಿವಾಂಬರಮ್|

ಸ|| ತಸ್ಯ ವೇಗ ಸಮಾಧೂತೈಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ತೋಯಃ ಅದೃಶ್ಯತ (ಯಥಾ..) ಉದಿತಾಭಿಃ ಅಭಿರಾಮಾಭಿಃ ತಾರಾಭಿಃ ಅಂಬರಂ ಇವ||

ತಸ್ಯಾಂಬರ ಗತೌ ಬಾಹೂ ದದೃಶಾತೇ ಪ್ರಸಾರಿತೌ ||56||
ಪರ್ವತಾಗ್ರಾತ್ ವಿಷ್ಕ್ರಾಂತೌ ಪಂಚಾಸ್ಯಾವಿವ ಪನ್ನಗೌ|

ಸ|| ತಸ್ಯ ಪ್ರಶಾರಿತೌ ಅಂಬರ ಗತೌ ಬಾಹುಃ ಪರ್ವತಾಗ್ರಾತ್ ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತೌ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪನ್ನಗಃ ಇವ ದದ್ರುಶಾತೇ ||

ಪಿಬನ್ನಿವ ಬಭೌ ಚಾಪಿ ಸೋರ್ಮಿಮಾಲಂ ಮಹಾರ್ಣವಮ್||57||
ಪಿಪಾಸು ರಿವ ಚಾಕಾಶಂ ದದೃಶೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ |

ಸ|| ಸೋರ್ಮಿಮಾಲಂ ಮಹಾರ್ಣವಂ ಆಕಾಶಂ ಚ ಪಿಪಾಶುಃ ಪಿಬನ್ನಿವ ಸಃ ಮಹಾಕಪಿಃ ದದೃಶೇ||

ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಕಾರೇ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಾನು ಸಾರಿಣಃ ||58||
ನಯನೇ ವಿಪ್ರಕಾಶೇತೇ ಪರ್ವತಸ್ಥಾವಿವಾನಲೌ|

ಸ|| ವಾಯುಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣಃ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾಕಾರೇ ನಯನೇ ಪರ್ವತಸ್ಥೌ ಅನಲೌ ಇವ ವಿಪ್ರಕಾಶೇತೇ||

ಪಿಂಗೇ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಬೃಹತೀ ಪರಿಮಂಡಲೇ ||59||
ಚಕ್ಷುಷೀ ಸಂಪ್ರಕಾಶೇತೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾವಿವೋದಿತೌ |

ಸ|| ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಿಂಗೇ ಬೃಹತೀ ಪರಿಮಂಡಲೇ ಚಕ್ಷುಷೀ ಉದಿತೌ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾವಿವ ಸಂಪ್ರಕಾಶೇತೇ||

ಮುಖಂ ನಾಸಿಕಯಾ ತಸ್ಯ ತಾಮ್ರಯಾ ತಾಮ್ರ ಮಾಬಭೌ ||60||
ಸಂಧ್ಯಯಾ ಸಮಭಿಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಯಥಾ ತತ್ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮ್ |

ಸ|| ತಸ್ಯ ತಾಮ್ರಂ ಮುಖಂ ತಾಮ್ರಯಾ ನಾಶಿಕಯಾ ಸಂಧ್ಯಯಾ ಸಮಬ್ಗಿಸ್ಪ್ರುಷ್ಠಮ್ ತತ್ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ ಯಥಾ ಆಬಭೌ ||

ಲಾಂಗೂಲಂ ಚ ಸಮಾವಿದ್ಧಮ್ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಶೋಭತೇ ||61||
ಅಂಬರೇ ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಶಕ್ರಧ್ವಜ ಇವೋಚ್ಛ್ರಿತಮ್|

ಸ|| ಅಂಬರೇ ವಾಯುಪುತ್ರಸ್ಯ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಲಾಂಗೂಲಮ್ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ಶಕ್ರಧ್ವಜ ಇವಶೋಭತೇ||

ಲಾಂಗೂಲ ಚಕ್ರೇಣ ಮಹಾನ್ ಶುಕ್ಲದಂಷ್ಟ್ರೋsನಿಲಾತ್ಮಜಃ||62||
ವ್ಯರೋಚತ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪರಿವೇಷೀವ ಭಾಸ್ಕರಃ|

ಸ|| ಶುಕ್ಲದಂಷ್ಟ್ರಃ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಮಹಾನ್ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಃ ಲಾಂಗೂಲ ಚಕ್ರೇಣಾ ಪರಿವೇಷೀವ ಭಾಸ್ಕರಃ ಇವ ವ್ಯರೋಚತ||

ಸ್ಫಿಗ್ದೇಶೇ ನಾಭಿತಾಮ್ರೇಣ ರರಾಜ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||63||
ಮಹತಾ ದಾರಿತೇನೇವ ಗಿರಿರ್ಗೈರಿಕ ಧಾತುನಾ |

ಸ|| ಸಃ ಮಹಾಕಪಿ ಅಭಿತಾಮ್ರೇಣ ಸ್ಫಿಗ್ದೇಶೇನದಾರಿತೇನ ಇವಮಹತಾ ಗೈರಿಕ ಧಾತುನಾ ಗಿರಿಃ ಇವ ರರಾಜ||

ತಸ್ಯ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಸಾಗರಮ್||64||
ಕಕ್ಷಾಂತರಗತೋ ವಾಯುರ್ಜೀಮೂತ ಇವ ಗರ್ಜತಿ|

ಸ|| ಸಾಗರಮ್ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಕಕ್ಷಾಂತರಗತಃ ವಾಯುಃ ಜೀಮೂತಃ ಇವ ಗರ್ಜತಿ||

ಖೇ ಯಥಾ ನಿಪತುಂತ್ಯುಲ್ಕಾ ಹ್ಯುತ್ತರಾನ್ತಾತ್ ವಿನಿಸ್ಸೃತಾಃ||65||
ದೃಶ್ಯತೇ ಸಾನುಬನ್ಧಾಧಾ ಚ ತಥಾ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ |

ಸ|| ಉತ್ತರಾನ್ತಾತ್ ವಿನಿಃಸ್ರುತಾ ಸಾನುಬನ್ಧಾಚ ಉಲ್ಕಾ ಖೇ ಯಥಾ ದೃಶ್ಯತೇ ತಥಾ ನಿಪತತಿ||

ಪತತ್ಪತಂಗ ಸಂಕಾಶೋ ವ್ಯಾಯತ ಶ್ಶುಶುಭೇ ಕಪಿಃ||66||
ಪ್ರವೃದ್ಧ ಇವ ಮಾತಂಗಃ ಕಕ್ಷ್ಯಯಾ ಬಧ್ಯಮಾನಯಾ|

ಸ||ಪತತ್ಪತಂಗ ಸಂಕಾಶಃ ವ್ಯಾಯತಃ ಕಪಿಃ ಬಧ್ಯಮಾನಯಾ ಕಕ್ಷ್ಯಯಾ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಮಾತಂಗಃ ಇವ ಶುಶುಭೇ||

ಉಪರಿಸ್ಟಾತ್ ಶರೀರೇಣ ಛಾಯಯಾ ಚಾವ ಗಾಢಯಾ ||67||
ಸಾಗರೇ ಮಾರುತಾವಿಷ್ಟೌ ನೌ ರಿವಾಸೀತ್ತದಾ ಕಪಿಃ |

ಸ||ತದಾ ಕಪಿಃ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಶರೀರೇಣ ಸಾಗರೇ ಅವಗಾಢಯಾ ಛಾಯಯಾ ಚ ಮಾರುತಾವಿಷ್ಟ ನೌರಿ ಇವ ಆಸೀತ್||

ಯಂ ಯಂ ದೇಶಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಜಗಾಮ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ ||68||
ಸ ಸ ತಸ್ಯೋರುವೇಗೇನ ಸೋನ್ಮಾದ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ|

ಸ|| ಸಃ ಮಹಾಕಪಿಃ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಯಂ ಯಂ ದೇಶಂ ಜಗಾಮ ಸಃ ಸಃ ತಸ್ಯ ಊರುವೇಗೇನ ಸೋನ್ಮಾದಃ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ||

ಸಾಗರ ಸ್ಯೋರ್ಮಿಜಾಲಾನಾ ಮುರಸಾ ಶೈಲವರ್ಷ್ಮಣಾಮ್||69||
ಅಭಿಘ್ನಂಸ್ತು ಮಹಾವೇಗಃ ಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|

ಸ|| (ಯದಾ) ಸಃ ಮಹಾವೇಗಃ ಕಪಿಃ ಪುಪ್ಲುವೇ (ತದಾ) ಸಾಗರಸ್ಯ ಊರ್ಮಿಜಾಲನಾಂ ಶೈಲವರ್ಷಣಾಮ್ ಉರಸಾ ಅಭಿಘ್ನನ್||

ಕಪಿವಾತಶ್ಚ ಬಲವಾನ್ ಮೇಘವಾತಶ್ಚ ನಿಸ್ಸೃತಃ||70||
ಸಾಗರಂ ಭೀಮ ನಿರ್ಘೋಷಂ ಕಮ್ಪಯಾಮಾಸತು ರ್ಭೃಶಮ್|

ಸ||ಬಲವಾನ್ ಕಪಿವಾತಸ್ಯ ನಿಃಸ್ರುತಃ ಮೇಘವಾತಃ ಚ ಭೀಮ ನಿರ್ಘೋಷಂ (ಚ) ಸಾಗರಂ ಭೃಶಂ ಕಮ್ಪಯಾಮಾಸತುಃ ||

ವಿಕರ್ಷನ್ನೂರ್ಮಿ ಜಾಲಾನಿ ಬೃಹಂತಿ ಲವಣಾಂಭಸಿ||71||
ಪುಪ್ಲುವೇ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲೋ ವಿಕರನ್ನಿವ ರೋದಸೀ|

ಸ|| (ಯದಾ) ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಃ ಪುಪ್ಲುವೇ (ತದಾ) ಲವಣಾಂಭಸಿ ಊರ್ಮಿಜಾಲಾನಿ ವಿಕರ್ಷನ್ ವಿಕರನ್ನಿವ ರೋದಸೀ||

ಮೇರುಮಂದರ ಸಂಕಾಶಾ ನುದ್ಧತಾನ್ ಸ ಮಹಾರ್ಣವೇ||72||
ಅತಿಕ್ರಾಮನ್ ಮಹಾವೇಗಃ ತರಂಗಾನ್ ಗಣಯನ್ನಿವ |

ಸ||ಮಹಾವೇಗಃ ಮಹಾರ್ಣವೇ ಉದ್ಧತಾನ್ ಮೇರುಮಂದರ ಸಂಕಾಶಾನ್ ತರಂಗಾನ್ ಗಣಯನ್ ಇವ ಸಃ ಅತ್ಯಕ್ರಾಮತ್ |

ತಸ್ಯವೇಗ ಸಮುದ್ಧೂತಂ ಜಲಂ ಸಜಲಂ ಯಥಾ ||73||
ಅಂಬರಸ್ಥಂ ವಿಬಭ್ರಾಜ ಶಾರದಾಭ್ರ ಮಿವಾತತಮ್ |

ಸ|| ತದಾ ತಸ್ಯ ವೇಗ ಸಮುದ್ಧತಮ್ ಸಜಲದಮ್ ಜಲಂ ಅಂಬರಸ್ಥಮ್ ಆತತಮ್ ಶಾರದಾಭ್ರಮಿವ ವಿಬಭ್ರಾಜ ||

ತಿಮಿನಕ್ರ ಝುಷಾಃ ಕೂರ್ಮಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ ವಿವೃತಾಸ್ತದಾ ||74||
ವಸ್ತ್ರಾಪಕರ್ಷಣೇ ನೇವ ಶರೀರಾಣಿ ಶರೀರಿಣಾಮ್ |

ಸ|| ತದಾ ತಿಮಿನಕ್ರಝುಷಾಃ ಕೂರ್ಮಾಃ ವಸ್ತ್ರಾಪಕರ್ಷಣೇನ ಶರೀರಿಣಾಂ ಶರೀರಾಣೀವ ವಿವೃತಾಃ ದೃಶ್ಯನ್ತೇ||

ಪ್ಲವಮಾನಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ಭುಜಂಗಾ ಸ್ಸಾಗರಾಲಯಾಃ ||75||
ವ್ಯೋಮ್ನಿತಂ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಂ ಸುಪರ್ಣ ಇತಿ ಮೇನಿರೇ |

ಸ|| ಅಥ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಪ್ಲವಮಾನಂ ತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸಾಗರಾಲಯಾಃ ಭುಜಂಗಾಃ (ತಂ) ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಂ ಸುಪರ್ಣಃ ಇತಿ ಮೇನಿರೇ ||

ದಶಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಯೋಜನಮಾಯತಾ||76||
ಛಾಯಾ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಜಲೇ ಚಾರುತರಾsಭವತ್|

ಸ|| ದಶಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಯೋಜನಮ್ ಆಯತಾ ವಾನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಛಾಯಾ ಜಲೇ ಚಾರುತರಾ ಅಭವತ್||

ಶ್ವೇತಾಭ್ರ ಘನರಾಜೀವ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರಾನುಗಾಮಿನೀ||77||
ತಸ್ಯ ಸಾ ಶುಶುಭೇ ಛಾಯಾ ವಿತತಾ ಲವಣಾಂಭಸಿ|

ಸ|| ವಾಯುಪುತ್ರಾನುಗಾಮಿನೀ ಲವಣಾಂಭಸಿ ವಿತತಾ ತಸ್ಯ ಸಾ ಛಾಯಾ ಶ್ವೇತಾಭ್ರಘನರಾಜೀವ ಶುಶುಭೇ ||

ಶುಶುಭೇ ಸ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಕಪಿಃ||78||
ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ನಿರಾಲಂಬೇ ಪಕ್ಷವಾನಿವ ಪರ್ವತಃ|

ಸ||ಮಹಾತೇಜಃ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸಃ ಮಹಾಕಪಿಃ ನಿರಾಲಂಬೇ ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ಪಕ್ಷವಾನ್ ಪರ್ವತ ಇವ ಶುಶುಭೇ||

ಯೇ ನಾಸೌ ಯಾತಿ ಬಲವಾನ್ ವೇಗೇನ ಸ ಕಪಿಕುಂಜರಃ||79||
ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಹಸಾ ದ್ರೋಣೀಕೃತ ಇವಾರ್ಣವಃ|

ಸ|| ಬಲವಾನ್ ಅಸೌ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ವೇಗೇನ ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಯಾತಿ ತೇನ ಸಹಸಾ ಅರ್ಣವಃ ದ್ರೋಣೀಕೃತ ಇವ ( ಅದೃಸ್ಯತ್)

ಅಪಾತೇ ಪಕ್ಷಿಸಂಘಾನಾಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಇವ ವ್ರಜನ್ ||80||
ಹನುಮಾನ್ ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ಪ್ರಕರ್ಷನ್ ಮಾರುತೋ ಯಥಾ|

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತೋ ಯಥಾ ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ಪ್ರಕರ್ಷನ್ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಘಾನಾಮ್ ಆಪಾತೇ ವ್ರಜನ್ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಇವ|| (??)

ಪಾಂಡುರಾರುಣ ವರ್ಣಾನಿ ನೀಲಮಾಜಿಷ್ಠಕಾನಿ ಚ||81||
ಕಪಿನಾ ಕೃಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಾಣಿ ಚಕಾಶಿರೇ |

ಸ|| ಕಪಿನಾ ಅಕೃಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ಪಾಣ್ಡುರಾರುಣ ವರ್ಣಾನಿ ನೀಲಮಾಂಜಿಷ್ಠಕಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಾಣಿ ಚಕಾಶಿರೇ||

ಪ್ರವಿಶನ್ನಭ್ರಜಾಲಾನಿ ನಿಷ್ಪತಂಶ್ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ||82||
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಚಂದ್ರಮಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ|

ಸ|| ಅಭ್ರಜಾಲಾನಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರವಿಶನ್ ನಿಷ್ಪತಂಶ್ಚ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಶ್ಚಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಮಾಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ||

ಪ್ಲವಮಾನಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ಲವಂಗಂ ತ್ವತಿತಂ ತದಾ ||83||
ವವರ್ಷುಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ದಾನವಾಃ |

ಸ|| ತದಾ ತ್ವರಿತಂ ಪ್ಲವಮಾನಂ ತಂ ಪ್ಲವಂಗಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಗಂಧರ್ವ ದಾನವಾಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಣಿ ವವರ್ಷುಃ||

ತತಾಪ ನ ಹಿ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ಲವಂತಂ ವಾನರೋತ್ತಮಮ್||84||
ಸಿಷೇವೇ ಚ ತದಾ ವಾಯೂ ರಾಮಕಾರ್ಯರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ|

ಸ||ತದಾ ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ಲವಂತಂ ತಂ ವಾನರೋತ್ತಮಂ ಸೂರ್ಯಃ ನ ತತಾಪ ವಾಯುಃ ಚ ಶಿಷೇವೇ ||

ಋಷಯಃ ತುಷ್ಟುವುಶ್ಚೈನಂ ಪ್ಲವಮಾನಂ ವಿಹಾಯಸಾ ||85||
ಜಗುಶ್ಚ ದೇವ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಂಸಂತೋ ಮಹೋಜಸಮ್ |

ಸ|| ವಿಹಾಯಸಾ ಪ್ಲವಮಾನಮ್ಮಹೌಜಸಂ ಋಷಯಃ ಏನಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಚ ದೇವ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಂಸಂತೋ ಜಗುಃ ಚ||

ನಾಗಾಶ್ಚ ತುಷ್ಟುವು ರ್ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ವಿಬುಧಾಃ ಖಗಾಃ||86||
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವೇ ಕಪಿವರಂ ಸಹಸಾ ವಿಗತ ಕ್ಲಮಮ್|

ಸ|| ವಿಗತಕ್ಲಮಮ್ ಕಪಿವರಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಸಹಸಾ ಸರ್ವೇ ನಾಗಾಃ ಯಕ್ಷಾಃ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ವಿಬುಧಾಃ ಖಗಾಃ ಚ ತುಷ್ಟುವುಃ||

ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ಲವಗ ಶಾರ್ದೂಲೇ ಪ್ಲವಮಾನೇ ಹನೂಮತಿ||87||
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲ ಮಾನಾರ್ಥೀ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಸಾಗರಃ|

ಸ|| ಪ್ಲವಗಶಾರ್ದೂಲೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಹನೂಮತಿ ಪ್ಲವಮಾನೇ ಸಾಗರಃ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲಮಾನಾರ್ಥೀ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ||

ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ವಾನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯದಿ ನಾಹಂ ಹನೂಮತಃ||88||
ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವ ವಾಚ್ಯೋ ವಿವಕ್ಷತಾಮ್|

ಸ|| ಯದಿ ಅಹಂ ವಾನರೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಹನೂಮತಃ ಸಹಾಯ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ (ತದಿ) ವಿವಕ್ಷತಾಮ್ ಸರ್ವವಾಚ್ಯಃ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ||

ಅಹಮಿಕ್ಷ್ವಾಕು ನಾಥೇನ ಸಗರೇಣ ವಿವರ್ಥಿತಃ||89||
ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಸಚಿವಶ್ಚಾಯಂ ನಾವಸೀದಿತು ಮರ್ಹತಿ |

ಸ|| ಅಹಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಾಥೇನ ಸಗರೇಣ ವಿವರ್ಧಿತಃ | ಅಯಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಸಚಿವಃ ಚ ಅವಸೀದಿತುಂ ನ ಅರ್ಹತಿ||

ತಥಾ ಮಯಾ ವಿಧಾತವ್ಯಂ ವಿಶ್ರಮೇತ ಯಥಾ ಕಪಿಃ||90||
ಶೇಷಂ ಚ ಮಯಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಸುಖೇನಾತಿ ಪತಿಷ್ಯತಿ |

ಸ|| ಯಥಾ ಕಪಿಃ ವಿಶ್ರಮೇತ ತಥಾ ಮಯಾ ವಿಧಾತವ್ಯಮ್| ಮಯಿ ವಿಶ್ರಾನ್ತಃ ಸುಖೇನ ಅತಿಪತಿಷ್ಯತಿ||

ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮತಿಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸಮುದ್ರಶ್ಚನ್ನಮಂಭಸಿ ||91||
ಹಿರಣ್ಯ ನಾಭಂ ಮೈನಾಕಂ ಉವಾಚ ಗಿರಿಸತ್ತಮಮ್ |

ಸ|| ಸಮುದ್ರಃ ಇತಿ ಸಾಧ್ವೀಂ ಮತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಅಂಭಸಿ ಚ್ಛನ್ನಂ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಂ ಗಿರಿಸತ್ತಮಮ್ ಮೈನಾಕಂ ಉವಾಚ||

ತ್ವಮಿಹಾಸುರಸಂಘಾನಾಂ ಪಾತಾಳತಲವಾಸಿನಾಮ್ ||92||
ದೇವರಾಜ್ಞಾ ಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಘಸ್ಸನ್ನಿವೇಶಿತಃ |

ಸ|| ಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವಂ ಇಹ ಪಾತಾಲತಲವಾಸಿನಾಂ ಅಸುರ ಸಂಘಾನಾಮ್ ಪರಿಘಃ ಇವ ದೇವರಾಜ್ಞಾ ಸನ್ನಿವೇಶಿತಃ||

ತ್ವ ಮೇಷಾಂ ಜಾತ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ ಪುನರೇವೋತ್ಪತಿಷ್ಯತಾಮ್ ||93||
ಪಾತಾಳ ಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ದ್ವಾರಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ |

ಸ||ಜಾತ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ ಏಷಾಮ್ ಪುನರೇವ ಉತ್ಪತಿಷ್ಯತಾಂ ತ್ವಂ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಪಾತಾಲಸ್ಯ ದ್ವಾರಂ ಆವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ||

ತಿರ್ಯಗ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಧಶ್ಚೈವ ಶಕ್ತಿಃ ತೇ ಶೈಲವರ್ಥಿತುಮ್||94||
ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಚೋದಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗಿರಿಸತ್ತಮ|

ಸ|| ಶೈಲ ತೇ ತಿರ್ಯಕ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಧಶ್ಚೈವ ವರ್ಧಿತುಂ ಶಕ್ತಿಃ (ಅಸ್ತಿ) | ತಸ್ಮಾತ್ ಗಿರಿಸತ್ತಮ ತ್ವಾಂ ಸಂಚೋದಯಾಮಿ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ||

ಸ ಏಷ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಃ ತ್ವಾಮುಪರ್ಯೇತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||95||
ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಖಮಾಪ್ಲುತಃ|

ಸ|| ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಃ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಸ ಏಷಃ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ತ್ವಾಂ ಉಪರಿ ಏತಿ ಖಮ್ ಆಪ್ಲುತಃ ||

ಅಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲವರ್ತಿನಃ||96||
ಮಮ ಹೀಕ್ಷ್ವಾಕವಃ ಪೂಜ್ಯಾಃ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯತಮಾಸ್ತವ |

ಸ|| ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲವರ್ತಿನಃ ಅಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ | ಇಕ್ಷ್ವಾಕವಃ ಮಮಪೂಜ್ಯಾಃ ಹಿ | ತವ ಪೂಜ್ಯತಮಾಃ||

ಕುರುಸಾಚಿವ್ಯ ಮಸ್ಮಾಕಂ ನ ನಃ ಕಾರ್ಯ ಮತಿಕ್ರಮೇತ್ ||97||
ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಕೃತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸತಾಂ ಮನ್ಯುಮುದೀರಯೇತ್ |

ಸ|| ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಾಚಿವ್ಯಂ ಕುರು | ನಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ನ ಅತಿಕ್ರಮೇತ್| ಅಕೃತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸತಾಮ್ ಮನ್ಯುಮ್ ಉದೀರಯೇತ್||

ಸಲಿಲಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠತ್ವೇಷ ಕಪಿಸ್ತ್ವಯಿ ||98||
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅತಿಥಿಶ್ಚೈವ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ|

ಸ|| ಸಲಿಲಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ | ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಅತಿಥಿಶ್ಚೈವ ಪ್ಲವತಾಮ್ ವರಃ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ| ಏಷಃ ಕಪಿಃ ತ್ವಯಿ ತಿಷ್ಠನ್ತು||

ಚಾಮೀಕರ ಮಹಾನಾಭ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತ||99||
ಹನುಮಾಂಸ್ತ್ವಯಿ ವಿಶ್ರಾಂತಃ ತತಃ ಶೇಷಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ |

ಸ|| ಚಾಮೀಕರ ಮಹಾನಾಭ ದೇವಗನ್ಧರ್ವ ಸೇವಿತಃ ಹನುಮಾನ್ ತ್ವಯಿ ವಿಶ್ರಾನ್ತಃ ತತಃ ಶೇಷಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ||

ಸ ಏಷ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲ ಸ್ತ್ವಾಮುಪರ್ಯೇತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಸ್ಯಾನೃಶಂಸ್ಯಂ ಚ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಶ್ಚ ವಿವಾಸನಮ್||100||
ಶ್ರಮಂ ಚ ಪ್ಲವಗೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೋತ್ಥಾತುಮರ್ಹಸಿ |

ಸ|| ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಸ್ಯ ಅನೃಶಂಸ್ಯಂ ಚ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಃ ವಿವಾಸನಂ ಚ ಪ್ಲವಗೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಶ್ರಮಂ ಚ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಉತ್ಥಾತುಂ ಅರ್ಹಸಿ||

ಹಿರಣ್ಯನಾಭೋ ಮೈನಾಕೋ ನಿಶಮ್ಯ ಲವಣಾಂಭಸಃ ||101||
ಉತ್ಪಪಾತ ಜಲಾತ್ತೂರ್ಣಂ ಮಹಾದ್ರುಮ ಲತಾ ಯುತಃ|

ಸ|| ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಮಹಾದ್ರುಮಲತಾಯುತಃ ಲವಣಾಂಭಸಃ ಮೈನಾಕಃ (ಏತತ್) ನಿಶಮ್ಯ ಜಲಾತ್ ತೂರ್ಣಮ್ ಉತ್ಪಪಾತ||

ಸಸಾಗರಜಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಬಭೂವಾಭ್ಯುತ್ಥಿತಃ ತದಾ ||102||
ಯಥಾ ಜಲಧರಂ ಭಿತ್ವಾ ದೀಪ್ತರಶ್ಮಿರ್ದಿವಾಕರಃ |

ಸ|| ತದಾ ಸಃ ಸಾಗರ ಜಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಯಥಾ ದಿವಾಕರಂ ದೀಪ್ತರಮಶಿಃ ಜಲಧರಂ ಭಿತ್ವಾ ಅಭ್ಯುದ್ಧಿತಃ ಬಭೂವ||

ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇನ ಪರ್ವತಃ ಸಲಿಲಾವೃತಃ ||103||
ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶೃಂಗಾಣಿ ಸಾಗರೇಣ ನಿಯೋಜಿತಃ |

ಸ|| ಮುಹೂರ್ತೇನ ಸಾಗರೇಣ ನಿಯೋಜಿತಃ ಸಲಿಲಾವೃತಃ ಸಃ ಮಹಾತ್ಮ ಪರ್ವತಃ ಶೃಂಗಾಣಿ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ||

ಆದಿತ್ಯೋದಿಯ ಸಂಕಾಶೈರಾಲಿಖಿದ್ಭಿರಿವಾಂಬರಮ್|
ಶಾತಕುಂಭಮಯೈಃ ಶೃಂಗೈಃ ಸಕಿನ್ನರಮಹೋರಗೈಃ ||104||

ಸ|| ಸಃ ಕಿನ್ನರಮಹೋರಗೈಃ ಅದಿತ್ಯೋದಯ ಸಂಕಾಶೈಃ ಶಾತಕುಂಭಮಯೈಃ ಶೃಂಗೈಃ ಅಮ್ಬರಂ ಆಲಿಖದ್ಭಿಃ (ದರ್ಶಯಾಮಾಸ)||

ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದೈಃ ಶೃಂಗೈಃ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಸಮುತ್ಥಿತೈಃ ||105||
ಆಕಾಶಂ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಕಾಶಂ ಅಭವತ್ಕಾಂಚನಪ್ರಭಮ್|

ಸ|| ಪರ್ವತಸ್ಯ ಸಮುತ್ಥಿತೈಃ ಶೃಂಗೈಃ ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದೈಃ ಆಕಾಶಮ್ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಂಚನ ಪ್ರಭಂ ಅಭವತ್||

ಜಾತರೂಪಮಯೈ ಶ್ಶೃಂಗೈರ್ಭ್ರಾಜಮಾನೈಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೈಃ ||106||
ಆದಿತ್ಯ ಶತ ಸಂಕಾಶ ಸ್ಸೋsಭವತ್ ಗಿರಿಸತ್ತಮಃ|

ಸ|| ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೈಃ ಭ್ರಾಜಮಾನೈಃ ಜಾತರೂಪಮಯೈಃ ಶೃಂಗೈಃ ಸಃ ಗಿರಿಸತ್ತಮಃ ಶತ ಆದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಃ ಅಭವತ್||

ತಮುತ್ಥಿತ ಮಸಂಗೇನ ಹನುಮಾನಗ್ರತಸ್ಥಿತಮ್ ||107||
ಮಧ್ಯೇ ಲವಣತೋಯಸ್ಯ ವಿಘ್ನೋಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ|

ಸ|| ಲವಣತೋಯಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಅಸಂಗೇಣ ಉತ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರಃ ಸ್ಥಿತಂ ತಂ ಅಯಂ ವಿಘ್ನಃ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ( ತತಃ ಕಿಂಕುರ್ವನ್?)||

ಸ ತಮುಚ್ಛ್ರಿತ ಮತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾವೇಗೋ ಮಹಾಕಪಿಃ ||108||
ಉರಸಾ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಜೀಮೂತ ಮಿವ ಮಾರುತಃ

ಸ|| ಸಃ ಕಪಿಃ ಮಹಾವೇಗಃ ಅತ್ಯರ್ಥಮ್ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ತಂ ಉರಸಾ ಮಾರುತಃ ಜೀಮೂತಮಿವ ಪಾತಯಾಮಾಸ||

ಸ ತಥಾ ಪಾತಿತಃ ತೇನ ಕಪಿನಾ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ||109||
ಬುದ್ಧ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕಪೇರ್ವೇಗಂ ಜಹರ್ಷ ಚ ನನಂದ ಚ |

ಸ||ತೇನ ಕಪಿನಾ ತಥಾ ಪಾತಿತಃ ಸ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ ತಸ್ಯ ಕಪೇಃ ವೇಗಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಜಹರ್ಷ ಚ ನನಂದ ಚ||

ತ ಮಾಕಾಶಗತಂ ವೀರಂ ಆಕಾಶೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಃ ||110||
ಪ್ರೀತೋ ಹೃಷ್ಠಮನಾ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಪರ್ವತಃ ಕಪಿಮ್|
ಮಾನುಷಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಪಂ ಆತ್ಮನಃ ಶಿಖರೇ ಸ್ಥಿತಃ||111||

ಸ|| ಪರ್ವತಃ ಪ್ರೀತಃ ಹೃಷ್ಟಮಾನಃ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ಧಾರಯನ್ ಆತ್ಮನಃ ಶಿಖರೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಃ ಆಕಾಶೇ ಆಕಾಶಗತಂ ತಂ ವೀರಂ ಕಪಿಂವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

ದುಷ್ಕರಂ ಕೃತವಾನ್ಕರ್ಮ ತ್ವಮಿದಂ ವಾನರೋತ್ತಮಃ|
ನಿಪತ್ಯ ಮಮ ಶೃಂಗೇಷು ವಿಶ್ರಮಸ್ವ ಯಥಾಸುಖಂ||112||

ಸ|| ವಾನರೋತ್ತಮಂ ತ್ವಂ ದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ಕೃತವಾನ್ | ಮಮಶೃಂಗೇಷು ನಿಪತ್ಯ ವಿಶ್ರಮಸ್ವ ಯಥಾಸುಖಮ್||

ರಾಘವಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತೇ ರುದಧಿಃ ಪರಿವರ್ತಿತಃ |
ಸ ತ್ವಾಂ ರಾಮಹಿತೇ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಚಯತಿ ಸಾಗರಃ ||113||

ಸ|| ಉದಧಿಃ ರಾಘವಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತೈಃ ಪರಿವರ್ಥಿತಃ | ಸಃ ಸಾಗರಃ ರಾಮಹಿತೇ ಯುಕ್ತಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತ್ಯಯರ್ಚತಿ||

ಕೃತೇ ಚ ಪ್ರತಿಕರ್ತವ್ಯಂ ಏಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ|
ಸೋsಯಂ ತ್ವತ್ಪ್ರತೀಕಾರಾರ್ಥೀ ತ್ವತ್ತಸ್ಸಮ್ಮಾನ ಮರ್ಹತಿ ||114||

ಸ|| ಕೃತೇ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ(ಇತಿ) ಏಷಃ ಸನಾತನಃ ಧರ್ಮಃ| ತತ ಪ್ರತಿಕಾರಾರ್ಥೀ ಸಃ ( ಸಾಗರಃ) ಅಯಂ ತ್ವತ್ತಃ ಸಮ್ಮಾನಂ ಅರ್ಹತಿ||

ತ್ವನ್ನಿಮಿತ್ತಮನೇನಾಹಂ ಬಹುಮಾನಾತ್ ಪ್ರಚೋದಿತಃ|
ತಿಷ್ಠತ್ವಂ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲ ಮಯಿ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಗಮ್ಯತಾಮ್||115||

ಸ||ಅನೇನ ( ಸಾಗರೇಣ) ತ್ವತ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಮಾನಾತ್ ಅಹಂ ಪ್ರಚೋದಿತಃ | ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲ ತ್ವಂ ತಿಷ್ಠ | ಮಯಿ (ಶೃಂಗೇಷು) ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಗಮ್ಯತಾಮ್||

ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಂ ಚಾಪಿ ಕಪಿರೇಷ ಸಮಾಪ್ಲುತಃ |
ತವ ಸಾನುಷು ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಶೇಷಂ ಪ್ರಕ್ರಮತಾಂ ಇತಿ||116||

ಸ|| ಶತಂ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸಮಾಪ್ಲುತಃ ಏಷ ಕಪಿಃ ತವ ಸಾನುಷು ವಿಶ್ರಾನ್ತಃ ಪ್ರಕ್ರಮತಾಮ್ ಇತಿ (ಸಾಗರೇಣ ಪ್ರಚೋದಿತಃ)||

ತದಿದಂ ಗಂಧವತ್ ಸ್ವಾದು ಕಂದಮೂಲಫಲಮ್ ಬಹು|
ತದಾಸ್ವಾದ್ಯ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ರಾಂತೋsನುಗಮಿಷ್ಯಸಿ ||117||

ಸ|| ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ ಇದಂ ಗಂಧವತ್ ಸ್ವಾದು ಬಹು ಕಂದಮೂಲಂ ಇದಂ ಆಸಾದ್ಯ ವಿಶ್ರಾನ್ತಃ ಅನುಗಮಿಷ್ಯಸಿ ||

ಅಸ್ಮಾಕಮಪಿ ಸಂಬಂಧಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯ ತ್ವಯಾsಸ್ತಿವೈ |
ಪ್ರಖ್ಯಾತಃ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಮಹಾಗುಣ ಪರಿಗ್ರಹಃ ||118||

ಸ|| ಕಪಿಮುಖ್ಯ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಖ್ಯಾತಃ ಮಹಾಗುಣಪರಿಗ್ರಹಃ ಸಂಬಂಧಃ ತ್ವಯಾ ಅಸ್ಮಾಕಮಪಿ ಅಸ್ತಿವೈ||

ವೇಗವಂತಃ ಪ್ಲವಂತೋ ಯೇ ಪ್ಲವಗಾಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯತಮಃ ಮನ್ಯೇ ತ್ವಾಮಹಂ ಕಪಿಕುಂಜರ||119||

ಸ|| ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ವೇಗವನ್ತಃ ಪ್ಲವನ್ತಃ ಯೇ ಪ್ಲವಗಾಃ ತೇಷಾಮ್ ಮುಖ್ಯತಮಂ ತ್ವಾಮ್ ಅಹಂ ಮನ್ಯೇ||

ಅತಿಥಿಃ ಕಿಲ ಪೂಜಾರ್ಹಃ ಪ್ರಾಕೃತೋsಪಿ ವಿಜಾನತ|
ಧರ್ಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನೇನ ಕಿಂ ಪುನಸ್ತ್ವಾದೃಶೋ ಮಹಾನ್ ||120||

ಸ|| ಧರ್ಮಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನೇನ ವಿಜಾನತಾ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಅಪಿ ಅತಿಥಿಃ ಪೂಜಾರ್ಹಃ | ತ್ವಾದೃಶಃ ಮಹಾನ್ ಕಿಂ ಪುನಃ ಕಿಲ||

ತ್ವಂ ಹಿ ದೇವ ವರಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮಾರುತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಪುತ್ರಃ ತಸ್ಯೈವ ವೇಗೇನ ಸದೃಶಃ ಕಪಿಕುಂಜರಃ||121||

ಸ|| ಕಪಿಕುಂಜರ ತ್ವಂ ದೇವವರಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ಮಾರುತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಹಿ | ವೇಗೇನ ತಸ್ಯೈವ ಸಾದೃಶಃ||

ಪೂಜಿತೇ ತ್ವಯಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾರುತಃ|
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪೂಜನೀಯೋ ಮೇ ಶೃಣುಚಾಪ್ಯತ್ರ ಕಾರಣಮ್||122||

ಸ||ಧರ್ಮಜ್ಞ ತ್ವಯಿ ಪೂಜಿತೇ ಮಾರುತಃ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ | ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಅಪಿ ಮೇ ಪೂಜನೀಯಃ | ಅತ್ರಕಾರಣಂ ಚ ಶೃಣು||

ಪೂರ್ವಂ ಕೃತ ಯುಗೇ ತಾತ ಪರ್ವತಾಃ ಪಕ್ಷಿಣೋsಭವನ್|
ತೇ ಹಿ ಜಗ್ಮುರ್ದಿಶಸ್ಸರ್ವಾ ಗರುಡಾನಿಲ ವೇಗಿನಃ||123||

ಸ|| ತಾತ ! ಪೂರ್ವಂ ಕೃತಯುಗೇ ಪರ್ವತಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಅಭವನ್ | ತೇ ಗರುಡಾನಿಲವೇಗಃ ಸರ್ವಾಃ ದಿಶಾಃ ಜಗ್ಮುಃ||

ತತಸ್ತೇಷು ಪ್ರಯಾತೇಷು ದೇವಸಂಘಾಸ್ಸಹರ್ಷಿಭಿಃ |
ಭೂತಾನಿ ಚ ಭಯಂ ಜಗ್ಮುಃ ತೇಷಾಂ ಪತನಶಂಕಯಾ ||124||

ಸ||ತತಃ ತೇಷು ಪ್ರಯಾತೇಷು ಸಹರ್ಷಿಭಿಃ ದೇವ ಸಂಘಾಃ ಭೂತಾನಿ ಚ ತೇಷಾಂ ಪತನ ಶಂಕಯಾ ಭಯಂ ಜಗ್ಮುಃ||

ತತಃ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಶತಕ್ರತುಃ|
ಪಕ್ಷಾನ್ ಚಿಚ್ಛೇದ ವಜ್ರೇಣ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಶಃ||125||

ಸ|| ತತಃ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಶತಕ್ರತುಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಹಶ್ರಸಃ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಪಕ್ಷಾನ್ ಚಿಚ್ಛೇದ||

ಸಮಾಮುಪಾಗತಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಜ್ರಮುದ್ಯಮ ದೇವರಾಟ್|
ತತೋsಹಂ ಸಹಸಾ ಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ವಸನೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ||126||

ಸ|| ಸಃ ದೇವರಾಟ್ ಕ್ರುದ್ಧಃ ವಜ್ರಂ ಉದ್ಯಮ್ಯ ಮಾಮ್ ಉಪಾಗತಃ| ತತಃ ಅಹಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ ಶ್ವಸನೇನ ಸಹಸಾ ಕ್ಷಿಪ್ತಃ||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಲವಣತೋಯೇ ಚ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಃ|
ಗುಪ್ತಪಕ್ಷ ಸಮಗ್ರಶ್ಚ ತವಪಿತ್ರಾsಭಿ ರಕ್ಷಿತಃ||127||

ಸ|| ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮ ಗುಪ್ತಪಕ್ಷಸಮಗ್ರಶ್ಚ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲವಣತೋಯೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಃ ತವಪಿತ್ರಾ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಃ||

ತತೋsಹಂ ಮಾನಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಾನ್ಯೋಹಿ ಮಮ ಮಾರುತಃ |
ತ್ವಯಾ ಮೇ ಹ್ಯೇಷ ಸಂಬಂಧಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯ ಮಹಾಗುಣಃ||128||

ಸ|| ಕಪಿಮುಖ್ಯ ತತಃ ಮಾರುತಃ ಮಮ ಮಾನ್ಯಃ ಹಿ | ತತಃ ಅಹ ಮಾನಯಾಮಿ | ಮೇ ತ್ವಯಾ ಸಂಬಂಧಃ ಮಹಾಗುಣಃ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವಂ ಗತೇ ಕಾರ್ಯೇ ಸಾಗರಸ್ಯ ಮಮೈವ ಚ|
ಪ್ರೀತಿಂ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಕರ್ತುಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ ಮಹಾಕಪೇ ||129||

ಸ|| ಮಹಾಕಪಿಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಏವಂ ಗತೇ ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಸಾಗರಸ್ಯಚ ಮಮೈವ ಚ ಪ್ರೀತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ||

ಶ್ರಮಂ ಮೋಕ್ಷಯ ಪೂಜಾಂ ಚ ಗೃಹಾಣ ಕಪಿಸತ್ತಮ |
ಪ್ರೀತಿಂ ಚ ಬಹು ಮನ್ಯಸ್ವ ಪ್ರೀತೋsಸ್ಮಿ ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ||131||

ಸ|| ಕಪಿಸತ್ತಮ ಶ್ರಮಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯ ಪೂಜಾಂ ಚ ಗೃಹಾಣ ಪ್ರೀತಿಂ ಬಹುಮನ್ಯಸ್ವ| ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ಪ್ರೀತಃ ಅಸ್ಮಿ||

ಏವಮುಕ್ತಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತಂ ನಗೋತ್ತಮಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್ |
ಪ್ರೀತೋsಸ್ಮಿ ಕೃತಾಮಾತಿಥ್ಯಂ ಮನ್ಯುರೇಷೋsಪನೀಯತಾಮ್||131||

ಸ|| ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತಂ ನಗೋತ್ತಮಂ ಅಬ್ರವೀತ್ | ಪ್ರೀತಃ ಅಸ್ಮಿ| ಆತಿಥ್ಯಂ ಕೃತಂ| ಏಷಃ ಮನ್ಯುಃ ಅಪನೀಯತಾಮ್||

ತ್ವರತೇ ಕಾರ್ಯಕಾಲೋಮೇ ಅಹಶ್ಚಾಪ್ಯತಿವರ್ತತೇ |
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಚ ಮಯಾದತ್ತಾ ನ ಸ್ಥಾತವ್ಯ ಮಿಹಾಂತರೇ ||132||

ಸ|| ಮೇ ಕಾರ್ಯಕಾಲಃ ತ್ವರತೇ | ಅಹಃ ಚ ಅತಿವರ್ತತೇ | ಅನ್ತರೇ ಇಹ ನ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ (ಇತಿ) ಮಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದತ್ತಾಚ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾಣಿನಾ ಶೈಲಂ ಆಲಭ್ಯ ಹರಿಪುಂಗವಃ|
ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ||133||

ಸ|| ವೀರ್ಯವಾನ್ ಹರಿಪುಂಗವಃ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಶೈಲಂ ಪಾಣೀನಾ ಆಲಭ್ಯ ಆಖಾಶಮ್ ಆವಿಶ್ಯ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಜಗಾಮ||

ಸ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಬಹುಮಾನಾದವೇಕ್ಷಿತಃ |
ಪೂಜಿತಶ್ಚೋಪಪನಾಭಿ ರಾಶೀರ್ಭಿ ರವಿನಿಲಾತ್ಮಜಃ ||134||

ಸ|| ಸಃ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಃ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಬಹುಮಾನಾತ್ ಆವೇಕ್ಷಿತಃ ಉಪಪನ್ನಾಭಿಃ ಆಶೀರ್ಭಿಃ ಪೂಜಿತಃ ಚ||

ಅಥೋರ್ಥ್ವಂ ದೂರಮುತ್ಪ್ಲುತ್ಯ ಹಿತ್ವಾ ಶೈಲಮಹಾರ್ಣವೌ |
ಪಿತುಃ ಪಂಥಾನ ಮಾಸ್ಥಾಯ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಂಬರೇ||135||

ಸ|| ಅಥ ಶೈಲಮಹಾರ್ಣವೌ ಹಿತ್ವಾ ( ಹನೂಮತಃ) ಊರ್ಧ್ವಂ ದೂರಂ ಉತ್ಪ್ಲುತ್ಯ ವಿಮಲೇ ಅಮ್ಬರೇ ಪಿತುಃ ಪನ್ಥಾನಂ ಅಸ್ಥಾಯ ಜಗಾಮ||

ಭೂಯಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗಿರಿಂ ತಂ ಅವಲೋಕಯನ್ |
ವಾಯುಸೂನುನಿರಾಲಂಬೇ ಜಗಾಮ ವಿಮಲೇಂಬರೇ||136||

ಸ|| ವಾಯುಸೂನುಃ ಭೂಯಶ್ಚ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಂ ಗಿರಿಂ ಅವಲೋಕಯನ್ ನಿರಾಲಮ್ಬೇ ವಿಮಲಏ ಅಮ್ಬರೇ ಜಗಾಮ||

ತದ್ವಿತೀಯಂ ಹನುಮತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕರ್ಮಸುದುಷ್ಕರಮ್|
ಪ್ರಶಶಂಸು ಸ್ಸುರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ||137||

ಸ|| ಹನುಮತಃ ತತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸುದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸರ್ವೇ ಸುರಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ ಪ್ರಶಂಸುಃ||

ದೇವತಾಶ್ಚಾಭವನ್ ಹೃಷ್ಟಾಃ ತತ್ರಸ್ಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ|
ಕಾಂಚನಸ್ಯ ಸುನಾಭಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶ್ಚ ವಾಸವಃ||138||

ಸ|| ತತ್ರಸ್ಥಾಃ ದೇವತಾಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ವಾಸವಸ್ಚ ಕಾಂಚನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸುನಾಭಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ ಹೃಷ್ಠಾಃ ಅಭವನ್ ||

ಉವಾಚ ವಚನಂ ಧೀಮಾನ್ ಪರಿತೋಷಾತ್ ಸಗದ್ಗದಮ್|
ಸುನಾಭಂ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಶಚೀಪತಿಃ ||139||

ಸ|| ಧೀಮಾನ್ ಶಚೀಪತಿಃ ಪರ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುನಾಭಂ ಪರಿತೋಷಾತ್ ಸಗದ್ಗದಮ್ ಸ್ವಯಮೇವ ವಚನಮ್ ಉವಾಚ||

ಹಿರಣ್ಯನಾಭ! ಶೈಲೇಂದ್ರ! ಪರಿತುಷ್ಟೋsಸ್ಮಿ ತೇ ಭೃಶಮ್|
ಅಭಯಂ ತೇ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ತಿಷ್ಠ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾ ಸುಖಮ್||140||

ಸ|| ಹಿರಣ್ಯನಾಭ ಶೈಲೇನ್ದ್ರ ತೇ ಭೃಶಮ್ ಪರಿತುಷ್ಠಃ ಅಸ್ಮಿ | ಸೌಮ್ಯ ತೇ ಅಭಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ| ಯಥಾಸುಖಂ ತಿಷ್ಠ||

ಸಾಹ್ಯಂ ಕೃತಂ ತೇ ಸುಮಹದ್ವಿಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ಹನೂಮತಃ|
ಕ್ರಮತೋ ಯೋಜನಶತಂ ನಿರ್ಭಯಸ್ಯ ಭಯೇ ಸತಿ||141||

ಸ|| ಶತಯೋಜನಮ್ ಕ್ರಮತಃ ಭಯೇ ಸತಿ ನಿರ್ಭಯಸ್ಯ ವಿಕ್ರಾನ್ತಸ್ಯ ತೇ ಹನುಮತಃ ಸುಮಹತ್ ಸಾಹ್ಯಂ ಕೃತಂ||

ರಾಮಸ್ಯೈಷ ಹಿ ದೂತ್ಯೇನ ಯಾತಿ ದಾಶರಥೇರ್ಹರಿಃ |
ಸತ್ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕುರ್ವತಾ ತಸ್ಯ ತೋಷಿತೋsಸ್ಮಿ ದೃಢಂ ತ್ವಯಾ||142||

ಸ|| ಏಷ ಹರಿಃ ದಾಶರಥೇಃ ರಾಮಸ್ಯ ಪಿತಾಯೈವ ಯಾತಿ ತಸ್ಯತ್ವಯಾ ಕುರ್ವತಾ ಸತ್ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ದೃಢಃ ತೋಷಿತಃ ಅಸ್ಮಿ||

ತತಃ ಪ್ರಹರ್ಷಮಗಮ ದ್ವಿಪುಲಂ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ |
ದೇವತಾನಾಂ ಪತಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿತುಷ್ಠಂ ಶತಕ್ರತುಮ್||143||

ಸ|| ತತಃ ಪರ್ವತೋತ್ತಮಃ ದೇವತಾನಾಂ ಪತಿಂ ಶತಕ್ರತುಂ ಪರಿತುಷ್ಠಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಪುಲಂ ಪ್ರಹರ್ಷಂ ಆಗಮತ್||

ಸವೈ ದತ್ತವರಶೈಲೋ ಬಭೂವಾಸ್ಥಿತಃ ತದಾ |
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಮುಹುರ್ತೇನ ವ್ಯತಿಚಕ್ರಾಮ ಸಾಗರಮ್||144||

ಸ|| ತದಾ ದತ್ತವರಃ ಸಃ ಶೈಲಃ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಬಭೂವ| ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಮುಹೂರ್ತೇನ ಸಾಗರಂ ವ್ಯತಿಚಕ್ರಾಮ||

ತತೋ ದೇವಾಃ ಸಗಂಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ|
ಅಬ್ರುವನ್ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾಂ ಸುರಸಾಂ ನಾಗಮಾತರಮ್||145||

ಸ|| ತತಃ ದೇವಾಃ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಃ ಪರಮರ್ಷ್ಯಯಃ ಚ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಂ ನಾಗಮಾತರಂ ಸುರಸಾಂ ಅಬ್ರುವನ್ ||

ಅಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜ ಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ಲವತೇ ಸಾಗರೋಪರಿ|
ಹನುಮಾನ್ನಾಮ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿಘ್ನಮಾಚರ||146||

ಸ|| ಅಯಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ವಾತಾತ್ಮಜಃ ಸಾಗರೋಪರಿ ಪ್ಲವತೇ | ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿಘ್ನಂ ಆಚರ ||

ರಾಕ್ಷಸಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಸುಘೋರಂ ಪರ್ವತೋಪಮಮ್|
ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಳಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ನಭಸ್ಸಮಮ್||147||

ಸ|| ಸುಘೋರಂ ಪರ್ವತ ಉಪಮಮ್ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಂ ಆಸ್ಥಾಯ ದಂಷ್ತ್ರಾಕರಾಳಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ವಕ್ತ್ರಂ ನಭಃ ಸಮಂ ಕೃತ್ವಾ ( ವಿಘ್ನಂ ಆಚರ) ||

ಬಲಮಿಚ್ಚಾಮಹೇ ಜ್ಞಾತುಂ ಭೂಯಶ್ಚಾಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್|
ತ್ವಾಂ ವಿಜೇಷ್ಯತ್ ಉಪಾಯೇನ ವಿಷಾದಂ ವಾ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||148||

ಸ|| ಅಸ್ಯ ಬಲಂ ಭೂಯಃ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಚ ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಹೇ | ಉಪಾಯೇನ ತ್ವಾಂ ವಿಜೇಷ್ಯತಿ ವಾ ವಿಷಾದಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ (ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಹೇ)||

ಏವಮುಕ್ತಾ ತು ಸಾ ದೇವೀ ದೈವತೈರಭಿಸತ್ಕೃತಾ |
ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೇ ಸುರಸಾ ಭಿಭ್ರತೀ ರಾಕ್ಷಸಂ ವಪುಃ||149||

ಸ|| ಏವಂ ದೈವತೈಃ ಅಭಿಸತ್ಕೃತಾ ಉಕ್ತಾ ತು ಸಾ ದೇವೀ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೇ ರಾಕ್ಷಸಂ ವಪುಃ ಭಿಭ್ರತೀ ||

ವಿಕೃತಂ ಚ ವಿರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಭಯಾವಹಮ್|
ಪ್ಲವಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಆವೃತ್ಯೇದಮುವಾಚಹ||150||

ಸ|| (ತದಾ) ಪ್ಲವಮಾನಂ ಹನೂಮಂತಂ ಆವೃತ್ಯ (ತತ್) ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಭಯಾವಹಂ ವಿಕೃತಂ ಚ ವಿರೂಪಂ ಇದಂ ಆಹ||

ಮಮಭಕ್ಷಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಈಶ್ವರೈರ್ವಾನರರ್ಷಭ |
ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರವಿಶೇದಂ ಮಮಾನನಮ್||151||

ಸ|| (ಹೇ) ವಾನರರ್ಷಭ ಈಶ್ವರೈಃ ತ್ವಂ ಮಮಭಕ್ಷಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಃ | ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ | ಇದಂ ಮಮ ಆನನಮ್ ಪ್ರವಿಶ||

ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ವಾನರರ್ಷಭ|
ಪ್ರಹೃಷ್ಟವದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||152||

ಸ|| ಸುರಸಯಾ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ವಾನರರ್ಷಭಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟವದನಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

ರಾಮೋದಾಶರಥಿರ್ನಾಮ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ದಂಡಕಾವನಮ್|
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭ್ರಾತಾ ವೈದೇಹ್ಯಾಚಾಪಿ ಭಾರ್ಯಯಾ||153||

ಸ|| ರಾಮಃ ನಾಮ ದಾಶರಥಿಃ ಭ್ರಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ ವೈದೇಹ್ಯಾ ಚಾಪಿ ದಂಡಕಾವನಮ್ ಪ್ರವಿಷ್ಠಃ ||

ಅನ್ಯಕಾರ್ಯವಿಷಕ್ತಸ್ಯ ಬದ್ಧವೈರಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೈಃ |
ತಸ್ಯ ಸೀತಾ ಹೃತಾ ಭಾರ್ಯಾ ರಾವಣೇನ ಯಶಸ್ವಿನೀ||154||

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸೈಃ ಬದ್ಧವೈರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯವಿಷಕ್ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ಸೀತಾ ರಾವಣೇನ ಅಪಹೃತಾ||

ತಸ್ಯಾಃ ಸಕಾಸಂ ದೂತೋsಹಂ ಗಮಿಷ್ಯೇ ರಾಮ ಶಾಸನಾತ್ |
ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ವಿಷಯವಾಸಿನಿ||155||

ಸ|| ಅಹಂ ತಸ್ಯಾಃ ದೂತಃ ಸಕಾಶಮ್ ರಾಮಶಾಸನಾತ್ ಗಮಿಷ್ಯೇ | (ಹೇ) ವಿಷಯವಾಸಿನಿರಾಮಸ್ಯ ಸಾಹ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ||

ಅಥವಾ ಮೈಥಿಲೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮಂ ಚಾಕ್ಲಿಷ್ಠಕಾರಿಣಮ್|
ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುಣೋಮಿ ತೇ||156||

ಸ||ಅಥವಾ ಮೈಥಿಲೀಂ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟಕಾರಿಣಂ ರಾಮಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಶ್ರುಣೋಮಿ ||

ಏವಮುಕ್ತಾ ಹನುಮತಾ ಸುರಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಅಬ್ರವೀನ್ನಾತಿವರ್ತೇನ್ಮಾಂ ಕಶ್ಚಿದೇಷವರೋ ಮಮ||157||

ಸ|| ಹನುಮತಾ ಏವಂ ಉಕ್ತಾ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ಸುರಸಾ ಅಬ್ರವೀತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾತಿವರ್ತೇತ ಏಷಃ ಮಮ ವರಃ ||

ತಂ ಪ್ರಯಾಂತಂ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸುರಸಾ ವಾಕ್ಯ ಮಬ್ರವೀತ್|
ಬಲಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾ ವೈ ನಾಗಮಾತಾ ಹನೂಮತಃ||157-1||

ಸ|| ನಾಗಮಾತಾ ಸುರಸಾ ಹನೂಮತಃ ಬಲಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾ ವೈ ನಾಗಮಾತಾ ಸುರಸಾ ಪ್ರಯಾನ್ತಂ ತಂ ಸಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ (ಇದಮ್) ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವದನಂ ಮೇsದ್ಯ ಗಂತವ್ಯಮ್ ವಾನರೋತ್ತಮ|
ವರ ಏಷಾ ಪುರಾ ದತ್ತೋ ಮಮಧಾತ್ರೇತಿ ಸತ್ವರಾ||157-2||

ಸ|| ವಾನರೋತ್ತಮ ಅದ್ಯ ಮೇ ವದನಂ ಸತ್ವರಾ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಗಂತವ್ಯಮ್ | ಏಷಃ ವರಃ ಪುರಾ ಮೇ ಧಾತ್ರೇ ದತ್ತಃ ಇತಿ||

ವ್ಯಾದಾಯ ವಿಪುಲಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ಥಿತಾ ಸಾ ಮಾರುತೇಃ ಪುರಃ|
ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರಸಯಾ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಾನರಪುಂಗವಃ||157-3||

ಸ|| ಸಾ ವಿಪುಲಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವ್ಯಾದಾಯ ಮಾರುತೇಃ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಃ| ಸುರಸಯಾ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ವಾನರಃ ಕ್ರುದ್ಧಃ (ಅಭವತ್)||

ಅಬ್ರವೀತ್ಕುರುವೈ ವಕ್ತ್ರಂ ಯೇನ ಮಾಂ ವಿಷಹಿಷ್ಯಸೇ|
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸುರಸಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಾ ||157-4||
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತಾರೋ ಬಭೂವ ಹನುಮಾಂಸ್ತದಾ |

ಸ|| (ಸಃ ವಾನರಃ) ವೈ ವಕ್ತ್ರಂ ಯೇನ ಮಾಮ್ ವಿಷಹಿಷ್ಯಸೇ (ತತ್) ಕುರು (ಇತಿ) ಅಬ್ರವೀತ್|| ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಹನುಮಾನ್ ದಶಯೋಜನಮ್ ಆಯತಾ ದಶಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರಃ ಬಭೂವ ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಮ್||157-5||
ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ಚಾಸ್ಯಂ ವಿಂಶದ್ಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|

ಸ|| ಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ದಶಯೋಜನಮಾಯತಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುರಸಾ ಚ ಆಸ್ಯಂ ವಿಂಶದ್ಯೋಜನಂ ಆಯತಮ್ ಚಕಾರ ||

ಹನುಮಾಂಸ್ತು ತದಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ತ್ರಿಂಶದ್ಯೋಜನ ಮಾಯತಃ||157-6||
ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಥೋಚ್ಛ್ರಿತಮ್ |

ಸ|| ತತಃ ಹನುಮಾಂಸ್ತು ( ಹನುಮಾನ್ ಅಪಿ) ಕ್ರುದ್ಧಃ ತ್ರಿಂಶದ್ಯೋಜನಂ ಆಯತಃ(ಅಭವತ್)| ಸುರಸಾ ತಥಾವಕ್ತ್ರಂ ಚತ್ವಾರಿಂಶಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತಮ್ ಚಕಾರ||

ಬಭೂವ ಹನುಮಾನ್ವೀರಃ ಪಂಚಾಶದ್ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ||157-7||
ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಷಷ್ಟಿಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ವೀರಃ ಪಂಚಾಸದ್ಯೋಜನ ಉಚ್ಛ್ರಿತಃ ಬಭೂವ | (ತದಾ) ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಷಷ್ಟಿಯೋಜನಂ ಆಯತಂ ಚಕಾರ||

ತಥೈವ ಹನುಮಾನ್ವೀರಃ ಸಪ್ತತೀ ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ||157-8||
ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಅಶೀತೀ ಯೋಜನಾಯತಮ್ |

ಸ|| ತಥೈವ ವೀರಃ ಹನುಮಾನ್ ತಥೈವ ಸಪ್ತತೀ ಯೋಜನಮ್ ಉಚ್ಛ್ರಿತಃ| ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಅಶೀತೀ ಯೋಜನಂ ಆಯತಮ್||

ಹನುಮಾನ್ ಅಚಲಪ್ರಖ್ಯೋ ನವತೀ ಯೋಜನೋಚ್ಛ್ರಿತಃ ||157-9||
ಚಕಾರ ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಶತಯೋಜನ ಮಾಯತಮ್|

ಸ|| ಅಚಲಪ್ರಖ್ಯೋ ಹನುಮಾನ್ ನವತೀ ಯೋಜನಂ ಉಛ್ಛ್ರಿತಃ| (ತದಾ) ಸುರಸಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಶತಯೋಜನಂ ಆಯತಮ್||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾದಿತಂ ತ್ವಾಸ್ಯಂ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರಃ ಸುಬುದ್ಧಿಮಾನ್||157-10||
ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಂ ಸುರಸಯಾ ಸುಘೋರಂ ನರಕೋಪಮಮ್|
ಸುಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕಾಯಂ ಬಭೂವಾಂಗುಷ್ಟಮಾತ್ರಕಃ||158||

ಸ|| ಸುಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರಃ ಸುರಸಯಾ ವ್ಯಾದಿತಂ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಂ ಸುಘೋರಂ ತಂ ಆಸ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಯಂ ಅಂಗುಷ್ಟಮಾತ್ರಕಃ ಬಭೂವ ||

ಸೋsಭಿಪತ್ಯಾಶು ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ನಿಷ್ಪತ್ಯ ಚ ಮಹಾಬಲಃ|
ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||159||

ಸ|| ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾಬಲಃ ಸಃ ಆಶು ತದ್ವಕ್ರಂ ಅಭಿಪತ್ಯ ನಿಪತ್ಯ ಚ ಅನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಃ ಇದಂ ವಚನಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್||

ಪ್ರವಿಷ್ಟೋsಸ್ಮಿ ಹಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ದಾಕ್ಷಾಯನೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ|
ಗಮಿಷ್ಯೇ ಯತ್ರ ವೈದೇಹೀ ಸತ್ಯಂ ಚಾಸೀದ್ವರಸ್ತವ ||160||

ಸ|| ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಅಸ್ಮಿ ಹಿ | ತೇ ವರಃ ಸತ್ಯಂ ಅಸ್ತು | ತೇ ನಮಃ ಅಸ್ತು | (ಅಹಂ) ಯತ್ರವೈದೇಹೀ (ತತ್ರ) ಗಮಿಷ್ಯೇ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವದಾನಾನ್ಮುಕ್ತಂ ಚಂದ್ರಂ ರಾಹುಮುಖಾದಿವ|
ಅಬ್ರವೀತ್ಸುರಸಾ ದೇವೀ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ವಾನರಮ್||161||

ಸ|| ರಾಹುಮುಖಾತ್ ಚಂದ್ರಂ ಇವ ವದನಾತ್ ಮುಕ್ತಂ ತಂ ವಾನರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುರಸಾ ದೇವೀ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಬ್ರವೀತ್||

ಅರ್ಥಸಿಧ್ಯೈ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಚ್ಛಸೌಮ್ಯ ಯಥಾಸುಖಮ್|
ಸಮಾನಯಸ್ವ ವೈದೇಹೀಂ ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ ||162||

ಸ|| ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾಸುಖಂ ಅರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಗಚ್ಛ |ವೈದೇಹೀಂ ರಾಘವೇಣ ಸಮಾನಯ||

ತತೃತೀಯಂ ಹನುಮತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸುದುಷ್ಕರಮ್|
ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಶಶಂಸುಃ ತದಾ ಹರಿಮ್ ||163||

ಸ| ತತ್ ಹನುಮತಃ ( ಹನುಮತಸ್ಯ) ತೃತೀಯಂ ಸುದುಷ್ಕರಮ್ ಕರ್ಮ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದಾ ಸಾಧು ಸಾಧು ಇತಿ ( ಸರ್ವಾಣಿ) ಭೂತಾನಿ ಹನುಮತಃ ಪ್ರಶಶಂಸುಃ||

ಸ ಸಾಗರ ಮನಾಧೃಷ್ಯ ಮಭ್ಯೇತ್ಯ ವರುಣಾಲಯಮ್|
ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ವೇಗೇನ ಗರುಡೋಪಮಃ||164||

ಸ|| ವೇಗೇನ ಗರುಡೋಪಮಃ ಸಃ ಅನಾಧೃಷ್ಯಮ್ ವರುಣಾಲಯಂ ಸಾಗರಂ ಅಭ್ಯೇತ್ಯ ಆಕಾಶಂ ಆವಿಶ್ಯ ಜಗಾಮ||

ಸೇವಿತೇ ವಾರಿದಾರಾಭಿಃ ಪತಗೈಶ್ಚ ನಿಷೇವಿತೇ |
ಚರಿತೇ ಕೈಶಿಕಾಚಾರ್ಯೈಃ ಇರಾವತನಿಷೇವಿತೇ||165||

ಸ|| ವಾರಿದಾರಾಭಿಃ ಸೇವಿತೇ ಪತಗೈಶ್ಚ ನಿಷೇವಿತೇ ಕೈಶೈಕಾಚಾರ್ಯೈಃ ಚರಿತೇ ಇರಾವತ ನಿಷೇವಿತೇ (ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)

ಸಿಂಹಕುಂಜರ ಶಾರ್ದೂಲ ಪತಗೋರಗವಾಹನೈಃ|
ವಿಮಾನೈಃ ಸಂಪತದ್ಭಿಶ್ಚ ವಿಮಲೈಃ ಸಮಲಂಕೃತೇ||166||

ಸ|| ಸಿಂಹಕುಂಜರ ಶಾರ್ದೂಲ ಪತಗ ಉರಗ ವಾಹನೈಃ ಸಂಪತ್ಭಿಃ ವಿಮಲೈಃ ಸಮಲಂಕೃತೇ ವಿಮಾನೈಃ (ಚರಿತೇ ಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)||

ವಜ್ರಾಶನಿಸಮಹಾಘಾತೈಃ ಪಾವಕೈರುಪಶೋಭಿತೇ |
ಕೃತಪುಣ್ಯೈ ರ್ಮಹಾಭಾಗೈಃ ಸ್ವರ್ಗಜಿದ್ಭಿರಲಂಕೃತೇ||167||

ಸ|| ವಜ್ರಾಶನಿಸಮಾಘಾತೈಃ ಪಾವಕೈಃ ಕೃತಪುಣ್ಯೈಃ ಸ್ವರ್ಗಜಿದ್ಭಿಃ ಮಹಾಭಾಗೈಃ ಉಪಶೋಭಿತೇ (ಚರಿತೇ ಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)||

ವಹತಾ ಹವ್ಯ ಮತರ್ಥಂ ಸೇವಿತೇ ಚಿತ್ರಭಾನುನಾ |
ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ತಾರಾಗಣ ವಿಭೂಷಿತೇ||168||

ಸ|| ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಅಲಂಕೃತೇ ಹವ್ಯಂ ವಹತಾ ಚಿತ್ರಭಾನುನಾ ಸೇವಿತೇ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕತಾರಾಗಣವಿಭೂಷಿತೇ ( ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)

ಮಹರ್ಷಿ ಗಣ ಗಂಧರ್ವ ನಾಗಯಕ್ಷ ಸಮಾಕುಲೇ
ವಿವಿಕ್ತೇ ವಿಮಲೇ ವಿಶ್ವೇ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಿಷೇವಿತೇ ||169||

ಸ| ಮಹರ್ಷಿ ಗಣ ಗನ್ಧರ್ವ ನಾಗ ಯಕ್ಷ ಸಮಾಕುಲೇ ವಿವಿಕ್ತೇ ವಿಮಲೇ ವಿಶ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಸು ನಿಷೇವಿತೇ (ಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)

ದೇವರಾಜ ಗಜಾಕ್ರಾಂತೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ಪಥೇ ಶಿವೇ|
ವಿತಾನೇ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ವಿತತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ಮಿತೇ ||170||

ಸ|| ದೇವರಾಜ ಗಜಾಕ್ರಾನ್ತೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಪಥೇ ಶಿವೇ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಿತೇ ವಿತತೇ ವಿತಾನೇ (ಮಾರ್ಗೇ ಹನುಮಾನ್ ಜಗಾಮ)

ಬಹುಶಸ್ಸೇವಿತೇ ವೀರೈ ರ್ವಿದ್ಯಾಧರಗಣೈರ್ವರೈಃ|
ಜಗಾಮ ವಾಯು ಮಾರ್ಗೇತು ಗರುತ್ಮಾನಿವ ಮಾರುತಃ||171||

ಸ|| ವರೈಃ ವೀರೈಃ ವಿಯಾಧರಗಣೈಃ ಬಹುಶಃ ಸೇವಿತೇ ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ಮಾರುತಿಃ ಗರುತ್ಮಾನಿವ ಜಗಾಮ||

ಪ್ರದೃಶ್ಯಮಾನ ಸರ್ವತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಭೇಜೇsಮ್‍ಬರಮ್ ನಿರಾಲಂಬಂ ಲಂಬಪಕ್ಷ ಇವಾದ್ರಿರಾಟ್||172||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರದೃಶ್ಯಮಾನಃ ನಿರಾಲಂಬಂ ಲಂಬಪಕ್ಷಃ ಅದ್ರಿರಾಟ್ ಇವ ಭೇಜೇ||

ಪ್ಲವಮಾನಂ ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಿಕಾ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ|
ಮನಸಾ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಪ್ರವೃದ್ಧಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ||173||

ಸ|| ಪ್ಲವಮಾನಂ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಿಕಾ ನಾಮಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಪ್ರವೃದ್ಧಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ||

ಅದ್ಯ ದೀರ್ಘಸ್ಯ ಕಾಲಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮಾಶಿತಾ |
ಇದಂ ಹಿ ಮೇ ಮಹತ್ ಸತ್ವಂ ಚಿರಸ್ಯ ವಶಮಾಗತಮ್||174||

ಸ|| ಚಿರಸ್ಯ ಇದಂ ಮಹತ್ ಸತ್ತ್ವಮ್ ಮೇ ವಶಮ್ ಆಗತಮ್ ದೀರ್ಘಸ್ಯ ಕಾಲಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಅಹಮ್ ಆಶಿತಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ||

ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಮನಸಾ ಛಾಯಮಸ್ಯ ಸಮಾಕ್ಷಿಪತ್ |
ಛಾಯಾಯಾಂ ಗೃಹ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||175||

ಸ|| (ಸಿಂಹಿಕಾ) ಇತಿ ಮನಸಾ ಸಂಚಿತ್ಯ ಅಸ್ಯ (ಕಪಿಸ್ಯ) ಛಾಯಾಮ್ ಸಮಾಕ್ಷಿಪತ್ | ಛಾಯಾಯಾಮ್ ಗೃಹ್ಯಮಾಣಾಯಾಮ್ ವಾನರಃ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ||

ಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತೋsಸ್ಮಿ ಸಹಸಾ ಪಂಗೂಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಃ|
ಪ್ರತಿಲೋಮೇನ ವಾತೇನ ಮಹಾನೌರಿವ ಸಾಗರೇ||176||

ಸ||ಸಾಗರೇ ಪ್ರತಿಲೋಮೇನ ವಾತೇನ ಸಹಸಾ ಮಹಾನೌರಿವ ಪಂಗೂಕೃತ ಮಾನಃ ಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಅಸ್ಮಿ||

ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಥಶ್ಚೈವ ವೀಕ್ಷಮಾಣಸ್ತತಃ ಕಪಿಃ|
ದದರ್ಶ ಸ ಮಹತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಉತ್ಥಿತಂ ಲವಣಾಂಭಸಿ||177||

ಸ|| ತತಃ (ಹನುಮಾನ್) ತಿರ್ಯಕ್ ಊರ್ಧ್ವಮ್ ಅಥಶ್ಚೈವ ವೀಕ್ಷಮಾಣಃ ಲವಣಾಂಭಸಿ ಉತ್ಥಿತಮ್ ಮಹತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ದದರ್ಶ||

ತದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಮಾರುತಿರ್ವಿಕೃತಾನನಃ|
ಕಪಿರಾಜೇನ ಕಥಿತಂ ಸತ್ತ್ವಮದ್ಭುತ ದರ್ಶನಮ್||178||
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ತದಿದಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ|

ಸ||ಮಾರುತಿಃ ತತ್ ವಿಕೃತಾನನಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ | ಕಪಿರಾಜೇನ ಕಥಿತಮ್ ಅದ್ಭುತದರ್ಶನಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ತತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಇದಂ ಅತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ ನ ||

ಸ ತಾಂ ಬುದ್ವಾರ್ಥತತ್ವೇನ ಸಿಂಹಿಕಾಂ ಮತಿಮಾನ್ಕಪಿಃ||179||
ವ್ಯವರ್ಥತ ಮಹಾಕಾಯಃ ಪಾವೃಷೀವ ವಲಾಹಕಃ|

ಸ|| ಮತಿಮಾನ್ ಸ ಕಪಿಃ ತಾಮ್ ಅರ್ಥತತ್ತ್ವೇನ ಸಿಂಹಿಕಾಮ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಮಹಾಕಾಯಃ ಪ್ರಾವೃಷಿ ವಲಾಹಕಃ ಇವ ವ್ಯವರ್ಥತ ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಸಾರಮಾಯಾಸ ಪಾತಾಳಾಂತರ ಸನ್ನಿಭಮ್|
ಘನರಾಜೀವ ಗರ್ಜಂತೀ ವಾನರಂ ಸಮಭಿದ್ರವತ್||181||

ಸ|| (ಸಾ ಸಿಂಹಿಕಾ) ಪಾತಾಳಾಂತರ ಸನ್ನಿಭಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಸಾರಯಾಮಾಸ | ಘನರಾಜೀವ ಗರ್ಜನ್ತೀ ವಾನರಂ ಸಮಭಿದ್ರವತ್ ||

ಸ ದದರ್ಶ ತತಸ್ತಸ್ಯಾ ವಿವೃತಂ ಸುಮಹಾನ್ಮುಖಮ್|
ಕಾಯಮಾತ್ರಂ ಚ ಮೇಧಾವೀ ಮರ್ಮಾಣಿ ಚ ಮಹಾಕಪಿಃ||182||

ಸ|| ತತಃ ಮೇಧಾವೀ ಮಹಾಕಪಿಃ ತಸ್ಯಾಃ ವಿವೃತಮ್ ಕಾಯಮಾತ್ರಂ ಸುಮಹತ್ ಮುಖಮ್ ಮರ್ಮಾಣಿ ಚ ಸಃ ದದರ್ಶ||

ಸ ತಸ್ಯಾ ವಿವೃತೇ ವಕ್ತ್ರೇ ವಜ್ರಸಂಹನನಃ ಕಪಿಃ|
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ಯ ಮುಹುರಾತ್ಮಾನಂ ನಿಷ್ಪಪಾತ ಮಹಾಬಲಃ||183||

ಸ|| ಮಹಾಬಲಃ ವಜ್ರಸಂಹನನಃ ಸಃ ಕಪಿಃ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಮುಹುಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ಯ ತಸ್ಯಾಃ ವಿವೃತೇ ವ್ಕ್ತ್ರೇ ನಿಷ್ಪಪಾತ||

ಅಸ್ಯೇ ತಸ್ಯಾ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ದದೃಶು ಸಿದ್ಧಚಾರಣಾಃ|
ಗ್ರಸ್ಯಮಾನಂ ಯಥಾ ಚಂದ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪರ್ವಣಿ ರಾಹುಣಾ||184||

ಸ|| ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣಾಃ ತಸ್ಯಾಃ ಆಸ್ಯೇ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಪರ್ವಣಿ ರಾಹುನಾ ಗ್ರಸ್ಯಮಾನಂ ಪೂರ್ಣಂ ಚಂದ್ರ ಯಥಾ ದದೃಶು||

ತತಸ್ತಸ್ಯಾ ನಖೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈರ್ಮರ್ಮಾಣ್ಯುತ್ಕೃತ್ಯ ವಾನರಃ|
ಉತ್ಪಪಾಥ ವೇಗೇನ ಮನಃ ಸಂಪಾತವಿಕ್ರಮಃ||185||

ಸ||ತತಃ ವಾನರಃ ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ನಖೈಃ ತಸ್ಯಾಃ ಮರ್ಮಾಣಿ ಉತ್ಕೃತ್ಯ ಮನಃ ಸಂಪಾತವಿಕ್ರಮಃ ವೇಗೇನ ಉತ್ಪಪಾತ||

ತಾಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೇನ ನಿಪಾತ್ಯ ಚ|
ಸ ಕಪಿಪ್ರವರೋ ವೇಗಾದ್ವವೃಧೇ ಪುನರಾತ್ಮವಾನ್ |186||

ಸ|| ಆತ್ಮವಾನ್ ಸಃ ಕಪಿ ಪ್ರವರಃ ತಾಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾ ಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೇನ ನಿಪಾತ್ಯ ಪುನಃ ವೇಗಾತ್ ವವೃಧೇ||

ಹೃತಹೃತ್ಸಾ ಹನುಮಾತ ಪಪಾತ ವಿಧುರಾಂಭಸಿ|
ತಾಂ ಹತಾಂ ವಾನರೇಣಾಶು ಪತಿತಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಿಂಹಿಕಾಮ್||187||
ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಚಾರೀಣಿ ತಮೂಚುಃ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಮ್|

ಸ|| ಸಾ ಹನುಮತಾ ಹ್ರುಹ್ರುತ್ ವಿಧುರಾ ವಾನರೇಣ ಆಸು ಹತಾಂ ಅಮ್ಬಸಿ ಪಪಾತ|ಪತಿತಾಮ್ ತಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಆಕಾಶಚಾರೀಣಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಮ್ ಊಚುಃ||

ಭೀಮಮದ್ಯಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಮಹತ್ ಸತ್ವಂ ತ್ವಯಾ ಹತಮ್||188||
ಸಾಧಯಾರ್ಥಮಭಿಪ್ರೇತಂ ಅರಿಷ್ಟಂಪ್ಲವತಾಂ ವರ|

ಸ|| ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃಅದ್ಯ ತ್ವಯಾ ಮಹತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಹತಮ್| ಭೀಮಮ್ ಕರ್ಮ ಕೃತಮ್| (ತವ) ಅಭಿಪ್ರೇತಮ್ ಅರ್ಥಮ್ ಅರಿಷ್ಟಮ್ ಸಾಧಯ |

ಯಸ್ಯತ್ವೇತಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾನರೇಂದ್ರ ಯಥಾ ತವ||189||
ಧೃತಿರ್ದೃಷ್ಟಿರ್ಮತಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ವಕರ್ಮಸು ಸೀದತಿ|

ಸ|| ವಾನರೇಂದ್ರ ಯಸ್ಯ ಧೃತಿಃ ದೃಷ್ಟಿಃ ಮತಿಃ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಏತಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ತವ ಯಥಾ ಸಃ ಕರ್ಮಸು ನ ಸೀದತಿ||

ಸತೈಃ ಸಂಭಾವಿತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಃ||190||
ಜಗಾಮಾಕಾಸಮಾವಿಶ್ಯ ಪನ್ನಗಾಶನವತ್ಕಪಿಃ|

ಸ|| ಪೂಜ್ಯಃ ಸಃ ಕಪಿಃ ತೈಃ ಸಮ್ಭಾವಿತಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನಪ್ರಯೋಜನಃ ಆಕಾಶಂ ಆವಿಶ್ಯ ಪನ್ನಗಾಶನವತ್ ಜಗಾಮ||

ಪ್ರಾಪ್ತಭೂಯಿಷ್ಟ ಪಾರಸ್ತು ಪರ್ವತಃ ಪ್ರತಿಲೋಕಯನ್ ||191||
ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಸ್ಯಾಂತೇ ವನರಾಜಿಂ ದದರ್ಶ ಸಃ|

ಸ|| ( ಹನುಮಾನ್) ಶತಸ್ಯ ಯೋಜನಾನಾಮ್ ಅನ್ತೇ ಪ್ರಾಪಭೂಯಿಷ್ಠ ಪಾರಃ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರತಿಲೋಕಯನ್ ವನರಾಜಿಮ್ ದದರ್ಶ||

ದದರ್ಶ ಚ ಪತನ್ನೇವ ವಿವಿಧ ದ್ರುಮಭೂಷಿತಮ್||192||
ದ್ವೀಪಂ ಶಾಖಾಮೃಗಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಲಯೋಪವನಾನಿ ಚ|

ಸ|| ಶಾಖಾಮೃಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪತನ್ನೇನ ವಿವಿಧದ್ರುಮಭೂಷಿತಂ ದ್ವೀಪಂ ಮಲಯೋಪವನಾನಿ ಚ ದದರ್ಶ||

ಸಾಗರಂ ಸಾಗರಾನೂಪಂ ಸಾಗರಾ ನೂಪಜಾನ್ದ್ರುಮಾನ್ ||193||
ಸಾಗರಸ್ಯ ಚ ಪತ್ನೀನಾಂ ಮುಖಾನ್ಯಪಿ ವಿಲೋಕಯನ್|

ಸ|| ಸಾಗರಂ ಸಾಗರಾನೂಪಂ ಸಾಗರಾನೂಪಜಾನ್ ದ್ರುಮಾನ್ ಸಾಗರಸ್ಯ ಪತ್ನೀನಾಂ (ನದೀನಾಂ) ಮುಖಾನ್ಯಪಿ ವಿಲೋಕಯನ್ ..( ಕಿಮ್ ಕುರ್ವತ?)

ಸ ಮಹಾಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಾನ ಮಾತ್ಮವಾನ್||194||
ನಿರುಂಧತ ಮಿವಾಕಾಶಂ ಚಕಾರ ಮತಿಮಾನ್ಮತಿಮ್|

ಸ|| ಸಃ ಮಹಾಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ಆಕಾಶಂ ನಿರುಂಧತ ಮಿವ ಆತ್ಮವಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ (ಹನುಮಾನ್) ಮತಿಂ ಚಕಾರ||

ಕಾಯವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರವೇಗಂ ಚ ಮಮದೃಷ್ಟ್ವೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ||195||
ಮಯಿ ಕೌತೂಹಲಂ ಕುರ್ಯುರಿತಿ ಮೇನೇ ಮಹಾಕಪಿಃ|

ಸ|| ಮಮ ಕಾಯವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರವೇಗಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಮಯಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ ಕುರ್ಯುಃ ಇತಿ ಮಹಾಕಪಿಃ ಮೇನೇ||

ತತಃ ಶರೀರಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ತನ್ಮಹೀಧರಸನ್ನಿಭಮ್||196||
ಪುನಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಪೇದೇ ವೀತಮೋಹಾ ಇವಾತ್ಮವಾನ್|

ಸ|| ತತಃ ತತ್ ಮಹೀಧರ ಸನ್ನಿಭಮ್ ತತ್ ಶರೀರಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ವೀತಮೋಹಃ ಆತ್ಮವಾನಿವ ಪುನಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಪೆದೆ||

ತದ್ರೂಪ ಮತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಕೃತೌ ಸ್ಥಿತಃ||
ತ್ರೀನ್ಕ್ರಮಾನಿವ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಬಲಿವೀರ್ಯಹರೋ ಹರಿಃ||197||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ತತ್ ರೂಪಂ ಅತಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ಬಲಿವೀರ್ಯಹರಃ ಹರಿಃ ತ್ರೀನ್ ಕ್ರಮಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಇವ ಪ್ರಕೃತೌ ಸ್ಥಿತಃ ||

ಸ ಚಾರುನಾನಾವಿಧರೂಪಧಾರೀ
ಪರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಮ್|
ಪರೈರಶಕ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪನ್ನರೂಪಃ
ಸಮೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಾ ಸಮವೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ||198||

ಸ|| ಚಾರುನಾನಾವಿಧರೂಪಧಾರೀ ಪರೈಃ ಅಶಕ್ಯಃ ಸಃ ಪರಂ ಸಮುದ್ರತೀರಮ್ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನರೂಪಃ ಸಮವೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ||

ತತಸ್ಸಲಂಬಸ್ಯ ಗಿರೇಃ ಸಮೃದ್ಧೇ
ವಿಚಿತ್ರ ಕೂಟೇ ನಿಪಪಾತ ಕೂಟೇ|
ಸಕೇತ ಕೋದ್ದಾಲಕನಾಳಿಕೇರೇ
ಮಹಾದ್ರಿಕೂಟ ಪ್ರತಿಮೋ ಮಹಾತ್ಮಾ||199||

ಸ|| ತತಃ ಮಹಾತ್ರಿಕೂಟಪ್ರತಿಮಃ ಸಃ ಮಹಾತ್ಮಾ ಲಮ್ಬಸ್ಯ ಗಿರೇಃ ವಿಚಿತ್ರಕೂಟೇ ಸಮೃದ್ಧೇ ಸಕೇತಕೋದ್ದಾಲಕನಾಲಿಕೇರೇ ಪ್ರತಿಮೌ ನಿಪಪಾತ ಕೂಟೇ||

ತತಸ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂ
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಲಂಕಾಂ ಗಿರಿವರ್ಯಮೂರ್ಧ್ನಿ|
ಕಪಿಸ್ತು ತಸ್ಮಿನ್ ನಿಪಪಾತ ಪರ್ವತೇ
ವಿಧೂಯ ರೂಪಂ ವ್ಯಧಯನ್ ಮೃಗದ್ವಿಜಾನ್||200||

ಸ||ತತಃ ಸಮುದ್ರತೀರಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಪಿಃ ತು ತಸ್ಮಿನ್ ಪರ್ವತೇ ನಿಪಪಾತ ಮೃಗದ್ವಿಜಾನ್ ವ್ಯಧಯನ್ ರೂಪಂ ವಿಧೂಯ ಗಿರಿವರ್ಯಮೂರ್ಧ್ನಿ (ಸಃ) ಲಂಕಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ||

ಸ ಸಾಗರಂ ದಾನವಪನ್ನಗಾಯುತಮ್
ಬಲೇನ ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಹೋರ್ಮಿಮಾಲಿನಮ್|
ನಿಪತ್ಯ ತೀರೇ ಚ ಮಹೋದಧೇ ಸ್ತದಾ
ದದರ್ಶ ಲಂಕಾಂ ಅಮರಾವತೀಮ್ ಇವ|| 201||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಪ್ರಥಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

 

 

 

 

 
|| Om tat sat ||