||Sundarakanda ||

|| Sarga 20||( Slokas in Kannada )

 

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸ ತಾಂ ಪರಿವೃತಾಮ್ ದೀನಾಂ ನಿರಾನಂದಾಂ ತಪಸ್ಸ್ವಿನೀಮ್|
ಸಾಕಾರೈರ್ಮಥುರೈರ್ವಾಕ್ಯೈ ರ್ವೃದರ್ಶಯತ ರಾವಣಃ||1||

ಸ|| ತಾಂ ಪರಿವೃತಾಂ ದೀನಾಂ ನಿರಾನಂದಾಂ ತಪಸ್ಸ್ವಿನೀಂ ಸಾಕಾರೈಃ ಮಧುರೈಃ ವಾಕ್ಯೈಃ ನ್ಯದರ್ಶಯತ||

That Ravana addressed the surrounded unhappy depressed ascetic lady with sweet animated words.

ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾಗನಾಸೋರು ಗೂಹಮಾನ ಸ್ತನೋದರಮ್|
ಅದರ್ಶನಮಿವಾತ್ಮಾನಂ ಭಯಾನ್ನೇತುಂ ತ್ವ ಮಿಚ್ಚಸಿ||2||
ಕಾಮಯೇತ್ವಾಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಬಹುಮನ್ಯಸ್ವ ಮಾಂ ಪ್ರಿಯೇ|
ಸರ್ವಾಂಗ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೇ ಸರ್ವಲೋಕಮನೋಹರೇ||3||
ನೇಹ ಕೇಚಿಮನುಷ್ಯಾ ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ|
ವ್ಯಪಸರ್ಪತು ತೇ ಸೀತೇ ಭಯಂ ಮತ್ತಸ್ಸಮುತ್ಥಿತಮ್||4||

ಸಾ|| ನಾಗನಾಸೋರು ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ತನೋದರಂ ಗೂಹಮಾನಾ ತ್ವಂ ಭಯಾತ್ ಆತ್ಮಾನಂ ನೇತುಮ್ ಅದರ್ಶನಂ ಇಚ್ಛಸಿ ಇವ || ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಾಂಗಗುಣ ಸಂಪನ್ನೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಮನೋಹರೇ ತ್ವಾಂ ಕಾಮಯೇ |ಪ್ರಿಯೇ ಮಾಂ ಬಹುಮನ್ಯಸ್ವ||ಇಹ ಮನುಷ್ಯಾ ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ ನ | ಸೀತೇ ತೇ ಮತ್ತಃ ಸಮುತ್ಥಿತಂ ಭಯಂ ವ್ಯಪಸರ್ಪತು||

Oh Lady with thighs like the trunk of an elephant ! out of fear hiding your breasts and belly you want to conceal yourself,seeing me. Oh large eyed one, richly endowed with beauty in all limbs , delight of all worlds I desire you. Dear oblige me . Here there are no other men or Rakshasas who can change their form . Sita be free of fear you have of me.

ಸ್ವಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೀರು ಸರ್ವಥೈವ ನಸಂಶಯಃ|
ಗಮನಂ ವಾ ಪರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಹರಣಂ ಸಂಪ್ರಮಧ್ಯ ವಾ||5||
ಏವಂ ಚೈತದಕಾಮಂ ತು ನ ತ್ವಾಂ ಸ್ಪ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮೈಥಿಲಿ|
ಕಾಮಂ ಕಾಮಶ್ಶರೀರೇ ಮೇ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಪ್ರವರ್ತತಾಮ್||6||
ದೇವೀ ನೇಹ ಭಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯೇ|
ಪ್ರಣಯಸ್ವ ಚ ತತ್ವೇನ ಮೈವಂ ಭೂ ಶ್ಶೋಕಲಾಲಸಾ||7||

ಸ|| ಹೇ ಭೀರು ಪರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಹರಣಂ ವಾ ಸಂಪ್ರಮಧ್ಯ ವಾ ಗಮನಂ ವಾ ರಕ್ಷಸಾಂ ಸರ್ವಥೈವ ಸ್ವಧರ್ಮಃ| ನ ಸಂಶಯಃ||ಏತತ್ ಏವಂ ಕಾಮಃ ಕಾಮಂ ಯಥಾಕಾಮಂ ಮೇ ಶರೀರೇ ಪ್ರವರ್ತತಾಮ್ ತು | ಅಕಾಮಮ್ ಮೈಥಿಲೀ ತ್ವಾಂ ನ ಸ್ಪ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ||ದೇವೀ ಪ್ರಿಯೇ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿಹಿ ಇಹ ಭಯಂ ನ ಕಾರ್ಯಂ | ತತ್ವೇನ ಚ ಪ್ರಣಯಸ್ವ |ಏವಂ ಶೋಕಲಾಲಸಾ ಮಾ ಭೂಃ||

Oh Timid one kidnapping by force , approaching others wives is normal for Rakshasas. There is no doubt. The passion holds it sway on my body in this way. But I do not touch you who do not desire me. O Lady trust me. You have no fear here. Truly love me. Do not entertain sorrow.

ಏಕವೇಣೀಧರಾಶಯ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಮಲಿನ ಮಂಬರಮ್|
ಅಸ್ಥಾನೇsಪ್ಯುಪವಾಸಶ್ಚ ನೈತಾ ನ್ಯೌಪಯಿಕಾನಿ ತೇ||8||
ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಮಾಲ್ಯಾನಿ ಚಂದನಾನ್ಯಗರೂಣಿ ಚ|
ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ವಾಸಾಂಸಿ ದಿವ್ಯಾ ನ್ಯಾಭರಣಾನಿಚ ||9||
ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಚ ಪಾನಾನಿ ಶಯನಾನ್ಯಾಸನಾನಿ ಚ|
ಗೀತಂ ನೃತ್ತಂ ಚ ವಾದ್ಯಂಚ ಲಭ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೈಥಿಲಿ||10||

ಸ|| ಏಕವೇಣೀ ಧರಾಶಯ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಮಲಿನಂ ಅಂಬರಂ ಅಸ್ಥಾನೇ ಉಪವಾಸಃ ಚ ಏತಾನ್ ತೇ ನ ಔಪಯಿಕಾನಿ ||ಮೈಥಿಲಿ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲ್ಯಾನಿ ಚಂದನಾನಿ ಅಗರೂಣಿ ಚ ವಿವಿಧಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ದಿವ್ಯಾನ್ ಆಭರಣಾನಿ ಚ ಲಭಸ್ವ||ಮಹಾರ್ಹಾಣಿ ಚ ಪಾನಾನಿ ಶಯನಾನಿ ಆಸನಾನಿ ಚ ಗೀತಂ ನೃತ್ತಂ ಚ ವಾದ್ಯಂ ಚ ಲಭ||

Oh lady with single braid, sleeping on the ground meditation wearing soiled clothes fasting without reason are not appropriate for you. Mythili having secured me , you can get wonderful garlands, sandal incense several kinds of garments divine ornaments rich beds and drinks . You can enjoy singing dancing and music too.

ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಮಸಿ ಮೈವಂ ಭೂಃ ಕುರು ಗಾತ್ರೇಷು ಭೂಷಣಂ|
ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹಿ ಕಥಂ ನು ಸ್ಯಾಸ್ತ್ವ ಮನರ್ಹಾ ಸುವಿಗ್ರಹೇ||11||
ಇದಂ ತೇ ಚಾರು ಸಂಜಾತಂ ಯೌವನಂ ವ್ಯತಿವರ್ತತೇ|
ಯತ್ ಅತೀತಂ ಪುನರ್ನೈತಿ ಸ್ರೋತ ಶ್ಶೀಘ್ರ ಮಪಾಮಿವ||12||
ತ್ವಾಂ ಕೃತ್ವೋಪರತೋ ಮನ್ಯೇ ರೂಪಕರ್ತಾ ಸ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ |
ನ ಹಿ ರೂಪೋಪಮಾ ತ್ವನ್ಯಾ ತವಾಸ್ತಿ ಶುಭದರ್ಶನೇ||13||

ಸ|| ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಂ ಅಸಿ | ಏವಂ ಮಾಭೂಃ | ಗಾತ್ರೇಷು ಭೂಷಣಂ ಕುರು | ಸುವಿಗ್ರಹೇ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತ್ವಂ ಕಥಂ ನು ಅನರ್ಹಾ ಸ್ಯಾತ್ ||ಚಾರು ಸಂಜಾತಂ ಇದಂ ತೇ ಯೌವನಂ ವ್ಯತಿವರ್ತತೇ | ಯತ್ ಅತೀತಂ ಶೀಘ್ರಃ ಸ್ರೋತಃ ಅಪಾಂ ಇವ ಪುನಃ ನ ಇತಿ|| ಶುಭದರ್ಶನೇ ತ್ವಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಃ ರೂಪಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಉಪರತಃ ಮನ್ಯೇ| ತ್ವತ್ ಅನ್ಯಾ ತವ ರೂಪಸಮಃ ನ ಅಸ್ತಿ ||

You are jewel among women. Do not remain like this. decorate your limbs. Lady of beautiful body having obtained me how can you be deprived of any thing. This beautiful youth of yours thus created will pass away. Like the fast flowing water it will not return again. Oh lady of auspicious looks having created you the creator stopped.There is none who is comparable in beauty to you.

ತ್ವಾಂ ಸಮಸಾದ್ಯ ವೈದೇಹೀ ರೂಪಯೌವನಶಾಲಿನೀಮ್|
ಕಃ ಪುಮಾ ನತಿವರ್ತೇತ ಸಾಕ್ಷಾ ದಪಿ ಪಿತಾಮಹಃ||14||
ಯದ್ಯತ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇ ಗಾತ್ರಂ ಶೀತಾಂಶುಸದೃಶಾನನೇ|
ತಸ್ಮಿಂ ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಪೃಥುಶ್ರೋಣೀ ಚಕ್ಷುರ್ಮಮ ನಿಬಧ್ಯತೇ||15||

ಸ||ವೈದೇಹೀ ರೂಪಯೌವನಶಾಲಿನೀಂ ತ್ವಾಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಕಃ ಪುಮಾನ್ ಅತಿವರ್ತೇತ || ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಿತಾಮಹಃ ಅಪಿ|| ಶೀತಾಂಶುಸದೃಶಾನನೇ ಪೃಥುಶ್ರೋಣೀ ತೇ ಯದ್ಯತ್ ಗಾತ್ರಂ ಪಶಾಮಿ ತಸ್ಮಿಂ ತಸಮಿನ್ ಮಮ ಚಕ್ಷುಃ ನಿಬಧ್ಯತೇ||

Vaidehi after getting you with your extraordinary beauty and youth who can retain his mind. Even creator cannot. With face like that of a full moon and heavy hipped , when ever I see your limbs which ever limb i see I am unable to extricate my eyes.

ಭವ ಮೈಥಿಲಿ ಭಾರ್ಯಾ ಮೇ ಮೋಹ ಮೇನಂ ವಿಸರ್ಜಯ|
ಬಹ್ವಿನಾಂ ಉತ್ತಮಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಅಹುತಾನಾಮ್ ಇತಃ ತತಃ||16||
ಸರ್ವಾಸಾಮೇವ ಭದ್ರಂತೇ ಮಮಾಗ್ರಮಹೀಷೀಭವ|
ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಸಂಪ್ರಮ ಧ್ಯಾಹೃತಾನಿ ವೈ||17||
ತಾನಿ ಮೇ ಭೀರು ಸರ್ವಾಣಿ ರಾಜ್ಯಂ ಚೈತ ದಹಂ ಚ ತೇ|

ಸ|| ಮೈಥಿಲಿ ಮೇ ಭಾರ್ಯಾ ಭವ | ಏನಂ ಮೋಹಂ ವಿಸರ್ಜಯ | ಆಹೃತಾನಾಂ ಭಹ್ವೀನಾಮ್ ಮಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಏವ ಅಗ್ರಮಹಿಷೀ ಭವ| ತೇ ಭದ್ರಮ್ ಅಸ್ತು ||ಭೀರುಃ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಸಂಪ್ರಮಮಧ್ಯ ಆಹೃತಾನಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಏತತ್ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಅಹಂ ಚ ತೇ||

Mathili be my wife. Give up this delusion. Be my chief consort among all the several excellent women who have been brought by me and be blessed. Oh Timid lady ! All the gems and precious things I brought by force from all over the world, all the kingdom and me too are yours.

ವಿಜಿತ್ಯ ಪೃಥಿವೀಂ ಸರ್ವಾಂ ನಾನಾನಗರಮಾಲಿನೀಮ್||18||
ಜನಕಾಯ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ತವ ಹೇತೋರ್ವಿಲಾಸಿನೀ|
ನೇಹ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಲೋಕೇsನ್ಯಂ ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಭವೇತ್ ||19||
ಪಶ್ಯಮೇ ಸುಮಹದ್ವೀರ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಮಾಹವೇ|

ಸ|| ಪೃಥಿವೀಂ ಸರ್ವಾಂ ನಾನಾ ನಗರಮಾಲಿನೀಂ ವಿಜಿತ್ಯ ವಿಲಾಸಿನೀ ತವ ಹೇತೋಃ ಜನಕಾಯ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ || ಇಹ ಲೋಕೇ ಅನ್ಯಂ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲಃ ನ | ಆಹವೇ ಮೇ ಸುಮಹತ್ ವೀರ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ಪಶ್ಯ ||

Oh Lovely lady winning the whole world and all the cities I will give them to Janaka for your sake. In this world there is none equal to me. See my unrivalled great strength in battle.

ಅಸಕೃತ್ ಸಂಯುಗೇ ಭಗ್ನಾ ಮಯಾ ವಿಮೃದಿತಧ್ವಜಾಃ||20||
ಅಶಕ್ತಾಃ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಸ್ಥಾತುಂ ಮಮ ಸುರಾಸುರಾಃ|
ಇಚ್ಚಯಾ ಕ್ರಿಯತಾ ಮದ್ಯ ಪ್ರತಿಕರ್ಮ ತವೋತ್ತಮಮ್||21||
ಸಪ್ರಭಾಣ್ಯವಸಜ್ಯಂತಾಂ ತವಾಂಗೇ ಭೂಷಣಾನಿಚ|
ಸಾಧು ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪ್ರತಿಕರ್ಮಣಾ||22||

ಸ||ಮಯಾ ಅಸಕೃತ್ ಸುರಾಸುರಾಃ ಸಂಯುಗೇ ಭಗ್ನಾಃ ವಿಮೃದಿತ ಧ್ವಜಾಃ | ಮಮ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಸ್ಥಾತುಮ್ ಅಶಕ್ತಾಃ|| ಮಮ ಇಚ್ಛ ಆದ್ಯ ತವ ಉತ್ತಮಮ್ ಪ್ರತಿಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತಾಮ್|ತವ ಅಂಗೇ ಸ ಪ್ರಭಾಣಿ ಭೂಷಣಾನಿ ಚ ಅವಸಜ್ಯಂತಾಂ | ಪ್ರತಿಕರ್ಮಣಾ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತೇ ಸಾಧು ರೂಪಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ||

Again and again Devas and Asuras with their flags crushed were shattered in battle unable to stand against me. My desire is that you do best decoration. You wear radiant ornaments on your body. I wish you to decorate yourself and wish to see your pleasing form.

ಪ್ರತಿಕರ್ಮಾಭಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೇನ ವರಾನನೇ|
ಭುಂಕ್ಷ್ವಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪಿಬ ಭೀರು ರಮಸ್ವ ಚ||23||
ಯಥೇಷ್ಟಂ ಚ ಪ್ರಯಚ್ಚ ತ್ವಂ ಪೃಥಿವೀಂ ವಾ ಧನಾನಿ ಚ|
ಲಲಸ್ವ ಮಯಿ ವಿಸ್ರಬ್ದಾ ಧೃಷ್ಟ ಮಾಜ್ಞಾಪಯಸ್ವ ಚ||24||
ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾ ಲ್ಲಲಂತ್ಯಾಶ್ಚ ಲಲಂತಾಂ ಭಾಂಧವಾ ಸ್ತವ |
ಬುದ್ಧಿಂ ಮಾಮನುಪಶ್ಯ ತ್ವಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭದ್ರೇ ಯಶಶ್ಚ ಮೇ||25||

ಸ|| ವರಾನನೇ ಭೀರುಃ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಕರ್ಮಾಭಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಪಿಬ ರಮಸ್ವ ಚ|| ತ್ವಂ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಧನಾನಿ ಚ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ| ವಿಸ್ರಬ್ದಾ ಮಯಿ ಲಲಸ್ವ | ಘೃಷ್ಟಂ ಆಜ್ಞಾಪಯಸ್ವ ಚ|| ಭದ್ರೇ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಲಲನ್ತ್ಯಾಃ ತವ ಬಾಂಧವಾ ಲಲನ್ತಾಂ | ತ್ವಂ ಮಮ ಋದ್ಧಿಂ ಯಶಶ್ಚ ಅನುಪಶ್ಯ||

O Charming lady ! Timid one, liberally decorate yourself as you like, drink and make merry. Give away land and wealth as you wish. Being free enjoy with me. Boldly order me. Oh Auspicious lady ! By my grace enjoy enjoying with your relations. You see my wealth and fame.

ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ರಾಮೇಣ ಸುಭಗೇ ಚೀರವಾಸಸಾ|
ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಜಯೋ ರಾಮೋ ಗತಶ್ರೀಃ ವನಗೋಚರಃ||26||
ವ್ರತೀ ಸ್ತಂಡಿಲಶಾಯೀ ಚ ಶಂಕೇ ಜೀವತಿ ವಾ ನ ವಾ|
ನ ಹಿ ವೈದೇಹಿ ರಾಮ ಸ್ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಾಪ್ಯುಪಲಪ್ಸ್ಯತೇ||27||
ಪುರೋ ಬಲಾಕೈ ರಸಿತೈಃ ಮೇಘೈಃ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಿವಾವೃತಮ್|

ಸ|| ಸುಭಗೇ ಚೀರವಾಸಸಾ ರಾಮೇಣ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ| ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಜಯಃ ಗತಶ್ರೀಃ ವನಗೋಚರಃ ವ್ರತೀ ಸ್ಥಂಡಿಲಶಾಯೀ ಚ ರಾಮಃ ಜೀವತಿ ವಾ ನ ಶಂಕೇ|| ವೈದೇಹೀ ರಾಮಃ ತ್ವಂ ಪುರೋಬಲಾಕೈಃ ಅಸಿತೈಃ ಮೇಘೈಃ ಆವೃತಾಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಂ ಇವ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಾ ಪಿ ನ ಹಿ ಉಪಲಪ್ಸ್ಯತೇ||

O Beautiful lady ! What will you do with the person in bark robes. With renounced victory, lost fortune, wandering in the forest , following ascetism , sleeping on the ground whether Rama is alive or not I am doubtful. Oh Vaidehi ! Rama may not even be able to see you, like the flying cranes cannot see the moon rays veiled by the clouds.

ನ ಚಾಪಿ ಮಮ ಹಸ್ತಾ ತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತು ಮರ್ಹತಿ ರಾಘವಃ||28||
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಇಂದ್ರಹಸ್ತಗತಾಮಿವ|
ಚಾರುಸ್ಮಿತೇ ಚಾರುದತಿ ಚಾರುನೇತ್ರೇ ವಿಲಾಸಿನಿ|| 29||
ಮನೋಹರಸಿ ಮೇ ಭೀರು ಸುಪರ್ಣಃ ಪನ್ನಗಂ ಯಥಾ|

ಸ||ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಃ ಇನ್ದ್ರಹಸ್ತಗತಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಇವ ರಾಘವಃ ಮಮ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ನ ಚಾಪಿ ಅರ್ಹತಿ|| ಚಾರುಸ್ಮಿತೇ ಚಾರುದತಿ ಚಾರುನೇತ್ರೇ ವಿಲಾಸಿನಿ ಭೀರು ಸುಪರ್ಣಃ ಪನ್ನಗಂ ಯಥಾ ಮಮ ಮನಃ ಹರಸಿ||

Raghava will not be able to get you back from my hands like Hiranyakasipu was able to usurp the fame from the hands of Indra. Lady of charming smile, lady of beautiful teeth and beautiful eyes, luxurious and timid lady you have captivated my mind like the Garuda snatching away a serpent.

ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕೌಶೇಯವಸನಾಂ ತನ್ವೀ ಮಪ್ಯನಲಂಕೃತಾಮ್||30||
ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಷು ರತಿಂ ನೋಪಲಭಾ ಮ್ಯಹಮ್|
ಅಂತಃಪುರ ನಿವಾಸಿನ್ಯಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಃ||31||
ಯಾವಂತ್ಯೋ ಮಮ ಸರ್ವಾಸಾ ಮೈಶ್ವ್ವರ್ಯಂ ಕುರು ಜಾನಕಿ|

ಸ|| ಕ್ಲಿಷ್ಟಕೌಶೇಯವಸನಾಂ ತನ್ವೀಂ ತ್ವಾಂ ಅನಲಂಕೃತಾಂ ಅಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಹಂ ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಷು ರತಿಂ ನ ಉಪಲಭಾಮಿ|| ಜಾನಕೀ ಮಮ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಅಂತಃಪುರನಿವಾಸಿನ್ಯಃ ಯಾವನ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಃ | ಸರ್ವಾಸಾಂ ಇಶ್ವರ್ಯಂ ಕುರು||

Oh Tender woman, wearing spoiled silk clothes though not adorned seeing you I am not finding love in my other wives. O Janaki Many of the ladies of my harem are endowed with all attributes . You exercise authority on all of them.

ಮಮ ಹ್ಯಸಿತಕೇಶಾಂತೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರವರಾ ಸ್ಸ್ತ್ರಿಯಃ||32||
ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರಿಚರಿಷ್ಯಂತಿ ಶ್ರಿಯ ಮಪ್ಸರಸೋ ಯಥಾ|
ಯಾನಿ ವೈಶ್ರವಣೇ ಸುಭ್ರು ರತ್ನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ||33||
ತಾನಿ ಲೋಕಾಂಶ್ಚ ಸುಶ್ರೋಣಿ ಮಾಂ ಚ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಯಥಾ ಸುಖಮ್|
ನ ರಾಮಸ್ತಪಸಾ ದೇವಿ ನ ಬಲೇನ ನ ವಿಕ್ರಮೈಃ|
ನ ಧನೇನ ಮಯಾ ತುಲ್ಯಃ ತೇಜಸಾ ಯಶಸಾsಪಿ ವಾ|34||

ಸ|| ಅಸಿತಕೇಶಾಂತೇ ಮಮ ತಾಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪ್ರವರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಅಪ್ಸರಸಃ ಶ್ರಿಯಂ ಯಥಾ ತ್ವಾಂ ಪರಿಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ|| ಸುಶ್ರೋಣಿ ಸುಭೃ ವೈಶ್ರವಣೇ ಯಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ ತಾನಿ ಲೋಕಾಂಶ್ಚ ಮಾಂ ಚ ಯಥಾಸುಖಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ|| ದೇವೀ ರಾಮಃ ತಪಸಾ ಮಯಾ ನ ತುಲ್ಯಃ | ನ ಬಲೇನ ವಿಕ್ರಮೈಃ ಚ|ನ ಧನೇನ ತೇಜಸಾ ಯಶಸಾ ಅಪಿ ವಾ||

Oh lady with dark hair, the best among the women in the three worlds, Apsarass who are mine will attend on you like Goddess Lakshmi. Oh Lady of beaautiful hips, beautiful eyebrows you be happy and enjoy with whatever gems and wealth and those worlds as well including me. Oh Devi , Rama is not my equal in penance. Not in prowess or valor. Not in wealth, nor in brilliance or fame too.

ಪಿಬ ವಿಹರ ರಮಸ್ವ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಭೋಗಾನ್
ಧನನಿಚಯಂ ಪ್ರದಿಶಾಮಿ ಮೇದಿನೀಂ ಚ|
ಮಯಿ ಲಲ ಲಲನೇ ಯಥಾಸುಖಂ ತ್ವಂ
ತ್ವಯಿ ಚ ಸಮೇತ್ಯ ಲಲಂತು ಬಾಂಧವಾಸ್ತೇ || 35||

ಸ||ಲಲನೇ ಧನನಿಚಯಂ ಮೇದಿನೀಂ ಚ ತ್ವಂ ಪ್ರದಿಶಾಮಿ |ಪಿಬ ವಿಹರ ರಮಸ್ವ | ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಯುಕ್ತಂ ಮಯಿ ಲಲ| ತೇ ಬಾನ್ಧವಾಃ ಸಮೇತ್ಯ ತ್ವಯಿ ಲಲನ್ತು||

Oh delightful one, Heaps of riches as well as lands I am presenting to you. Drink, sport and enjoy. Enjoy all pleasures with me as you please. Enjoy along with your relations.

ಕುಸುಮಿತ ತರುಜಾಲ ಸಂತತಾನಿ
ಭ್ರಮರಯುತಾನಿ ಸಮುದ್ರತೀರಜಾನಿ|
ಕನಕ ವಿಮಲ ಹಾರಭೂಷಿತಾಂಗೀ
ವಿಹರ ಮಯಾ ಸಹ ಭೀರು ಕಾನನಾನಿ||36||

ಸ|| ಭೀರು ಕನಕ ವಿಮಲ ಹಾರಭೂಷಿತಾಂಗೀ ಕುಸುಮಿತ ತರುಜಾಲ ಸಂತತಾನಿ ಭ್ರಮರಯುತಾನಿ ಸಮುದ್ರತೀರಜಾನಿ ಕಾನನಾನಿ ಮಯಾ ಸಹ ವಿಹರ||

Oh Timid one ! Deck yourself with pure gold necklaces, enjoy along with me in the enchanting sea side forest groves full of trees with blossoms

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

Thus ends Sarga Twenty of Sundarakanda in Ramayan the first ever poem in Sanskrit literature composed by the first poet sage Valmiki

|| Om tat sat ||