||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 20 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ వింశస్సర్గః

స తాం పతివ్రతామ్ దీనాం నిరానందాం తపస్స్వినీమ్|
సాకారైర్మథురైర్వాక్యై ర్వృదర్శయత రావణః||1||

మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమాన స్తనోదరమ్|
అదర్శనమివాత్మానం భయాన్నేతుం త్వ మిచ్చసి||2||

కామయేత్వాం విశాలాక్షీ బహుమన్యస్వ మాం ప్రియే|
సర్వాంగ గుణ సంపన్నే సర్వలోకమనోహరే||3||

నేహ కేచిమనుష్యా వా రాక్షసాః కామరూపిణః|
వ్యపసర్పతు తే సీతే భయం మత్తస్సముత్థితమ్||4||

స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వథైవ నసంశయః|
గమనం వా పరస్త్రీణాం హరణం సంప్రమధ్య వా||5||

ఏవం చైతదకామం తు న త్వాం స్ప్రక్ష్యామి మైథిలి|
కామం కామశ్శరీరే మే యథా కామం ప్రవర్తతామ్||6||

దేవీ నేహ భయం కార్యం మతి విశ్వసిహి ప్రియే|
ప్రణయస్వ చ తత్వేన మైవం భూ శ్శోకలాలసా||7||

ఏకవేణీధరాశయ్యా ధ్యానం మలిన మంబరమ్|
అస్థానేsప్యుపవాసశ్చ నైతా న్యౌపయికాని తే||8||

విచిత్రాణి చ మాల్యాని చందనాన్యగరూణి చ|
వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యా న్యాభరణానిచ ||9||

మహార్హాణి చ పానాని శయనాన్యాసనాని చ|
గీతం నృత్తం చ వాద్యంచ లభ మాం ప్రాప్య మైథిలి||10||

స్త్రీ రత్నమసి మైవం భూః కురు గాత్రేషు భూషణం|
మాం ప్రాప్య హి కథం ని స్యాస్త్వ మనర్హా సువిగ్రహే||11||

ఇదం తే చారు సంజాతం యౌవనం వ్యతివర్తతే|
యత్ అతీతం పునర్నైతి స్రోత శ్శీఘ్ర మపామివ||12||

త్వాం కృత్వోపరతో మన్యే రూపకర్తా స విశ్వసృట్ |
న హి రూపోపమా త్వన్యా తవాస్తి శుభదర్శనే||13||

త్వాం సమసాద్య వైదేహీ రూపయౌవనశాలినీమ్|
కః పుమా నతివర్తేత సాక్షా దపి పితామహః||14||

యద్యత్ పశ్యామి తే గాత్రం శీతాంశుసదృశాననే|
తస్మిం స్తస్మిన్ పృథుశ్రోణీ చక్షుర్మమ నిబధ్యతే||15||

భవ మైథిలి భార్యా మే మోహ మేనం విసర్జయ|
బహ్వినాం ఉత్తమస్త్రీణాం అహుతానామ్ ఇతః తతః||16||

సర్వాసామేవ భద్రంతే మమాగ్రమహీషీభవ|
లోకేభ్యో యాని రత్నాని సంప్రమధ్యాహృతాని వై||17||

తాని మే భీరు సర్వాణి రాజ్యం చైత దహం చ తే|
విజిత్య పృథివీం సర్వాం నానానగరమాలినీమ్||18||

జనకాయ ప్రదాస్యామి తవ హేతోర్విలాసినీ|
నేహ పశ్యామి లోకేsన్యం యో మే ప్రతిబలం భవేత్ ||19||

పశ్యమే సుమహద్వీర్యం అప్రతిద్వంద్వమాహవే|
అసకృత్ సంయుగే భగ్నా మయా విమృదితధ్వజాః||20||

అశక్తాః ప్రత్యనీకేషు స్థాతుం మమ సురాసురాః|
ఇచ్చయా క్రియతా మద్య ప్రతికర్మ తవోత్తమమ్||21||

సప్రభాణ్యవసజ్యంతాం తవాంగే భూషణానిచ|
సాధు పశ్యామి తే రూపం సంయుక్తం ప్రతికర్మణా||22||

ప్రతికర్మాభి సంయుక్తా దాక్షిణ్యేన వరాననే|
భుంక్ష్వభోగాన్ యథాకామం పిబ భీరు రమస్వ చ||23||

యథేష్టం చ ప్రయచ్చ త్వం పృథివీం వా ధనాని చ|
లలస్వ మయి విస్రబ్దా ధృష్ట మాజ్ఞాపయస్వ చ||24||

మత్ప్రసాదా ల్లలంత్యాశ్చ లలంతాం భాంధవా స్తవ |
బుద్ధిం మామనుపశ్య త్వం శ్రియం భద్రే యశశ్చ మే||25||

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా|
నిక్షిప్త విజయో రామో గతశ్రీః వనగోచరః||26||

వ్రతీ స్తండిలశాయీ చ శంకే జీవతి వా న వా|
న హి వైదేహి రామ స్త్వాం ద్రష్టుం వాప్యుపలప్స్యతే||27||

పురో బలాకై రసితైః మేఘైః జ్యోత్స్నామివావృతమ్|
న చాపి మమ హస్తా త్త్వా ప్రాప్తు మర్హతి రాఘవః||28||

హిరణ్యకశిపుః కీర్తిం ఇంద్రహస్తగతామివ|
చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని|| 29||

మనోహరసి మే భీరు సుపర్ణః పన్నగం యథా|
క్లిష్ట కౌశేయవదనాం తన్వీ మప్యనలంకృతామ్||30||

తాం దృష్ట్వా స్వేషు దారేషు రతిం నోపలభా మ్యహమ్|
అంతఃపురనివాసిన్య స్స్త్రియ స్సర్వగుణాన్వితాః||31||

యావంత్యో మమ సర్వాసా మైశ్వ్వర్యం కురు జానకి|
మమ హ్యసితకేశాంతే త్రైలోక్యప్రవరా స్స్త్రియః||32||

తాస్త్వాం పరిచరిష్యంతి శ్రియ మప్సరసో యథా|
యాని వైశ్రవణే సుభ్రు రత్నాని ధనాని చ||33||

తాని లోకాంశ్చ సుశ్రోణి మాం చ భుంక్ష్వ యథా సుఖమ్|
న రామస్తపసా దేవి న బలేన న విక్రమైః||34||

న ధనేన మయా తుల్యః తేజసా యశసాsపి వా|35||

పిబ విహర రమస్వ భుంక్ష్వ భోగాన్
ధననిచయం ప్రదిశామి మేదినీం చ|
మయి లల లలనే యథాసుఖం త్వం
త్వయి చ సమేత్య లలంతు బాంధవాస్తే || 36||

కుసుమిత తరుజాల సంతతాని
భ్రమరయుతాని సముద్రతీరజాని|
కనక విమల హారభూషితాంగీ
విహర మయా సహ భీరు కాననాని||37||


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే వింశస్సర్గః||

 

 

 

|| Om tat sat ||