||Sundarakanda ||

|| Sarga 21 ||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಏಕವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಶ್ಲೋ|| ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸೀತಾ ರೌದ್ರಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಃ|
ಅರ್ತಾ ದೀನಸ್ವರಾ ದೀನಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಶನೈರ್ವಚಃ||1||

ಸ|| ತಸ್ಯ ರೌದ್ರಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಃ ವಚನಂ ಶೃತ್ವಾ ಆರ್ತಾ ದೀನಂ ದೀನಸ್ವರಾ ಸೀತಾ ಶನೈಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ||

Hearing those words of that fierce Rakshasa, distressed and pitiable Sita replied in a sorrowful tone.

ಶ್ಲೋ|| ದುಃಖಾರ್ತಾ ರುದತೀ ಸೀತಾ ವೇಪಮಾನಾ ತಪಸ್ವಿನೀ|
ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ವರಾರೋಹಾ ಪತಿಂ ಏವ ಪತಿವ್ರತಃ||2||
ತೃಣಮನ್ತರಃ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ|

ಸ|| ಸೀತಾ ವೇಪಮಾನಾ ತಪಶ್ವಿನೀ ಪತಿವ್ರತಃ ಪತಿಂ ಏವ ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ದುಃಖಾರ್ತಾ ರುದತೀ ಸುಚಿಸ್ಮಿತಾ ತೃಣಂ ಅನ್ತರಃ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ||

Trembling ascetic Sita , a chaste woman ever thinking of her husband only, crying , afflicted by grief, yet with a gentle smile replied him, putting a blade of grass between them.

ಶ್ಲೋ|| ನಿವರ್ತಯ ಮನೋ ಮತ್ತಃ ಸ್ವಜನೇ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಮನಃ||3||
ನಮಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ ಸುಸಿದ್ಧಮಿವ ಪಾಪಕೃತ್|
ಅಕಾರ್ಯಂ ನ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಏಕಪತ್ನ್ಯಾ ವಿಗರ್ಹಿತಮ್||4||
ಕುಲಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯಾ ಪುಣ್ಯಂ ಕುಲೇ ಮಹತಿ ಜಾತಯಾ|

ಸ|| ಮತ್ತಃ ಮನೋ ನಿವರ್ತಯ | ಸ್ವಜನೇ ಕ್ರಿಯತಾಂ | ಮಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ನ ಯುಕ್ತಂ ಪಾಪಕೃತ್ ಸುಸಿದ್ಧಮ್ ಇವ|| ಮಹತಿ ಕುಲೇ ಜಾತಯಾ ಕುಲಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯಾ ಏಕಪತ್ನ್ಯಾ ಮಯಾ ವಿಗರ್ಹಿತಂ ಅಕಾರ್ಯಂ ನ ಕಾರ್ಯಂ ||

'Turn away your mind from me. You fix it in your own people. Like the sinner hoping for blessings, desiring me is not proper for you. Born in a great lineage, having gained a great lineage, devoted to single husband , the contemptible forbidden action (proposed by you) will not be done.

ಶ್ಲೋ|| ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ವೈದೇಹೀ ರಾವಣಂ ತಂ ಯಶಸ್ವಿನೀ||5||
ರಾಕ್ಷಸಂ ಪೃಷ್ಠತಃ ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯೋ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್|
ನಾಹ ಮೌಪಯಿಕೀ ಭಾರ್ಯಾ ಪರಭಾರ್ಯಾ ಸತೀ ತವ||6||
ಸಾಧು ಧರ್ಮಮವೇಕ್ಷಸ್ವ ಸಾಧು ಸಾಧು ವ್ರತಂ ಚರ|

ಸ|| ಯಶಸ್ವಿನೀ ವೈದೇಹೀ ತಂ ರಾವಣಂ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಂ ಪೃಷ್ಟತಃ ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯಃ ವಚನಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್|| ಪರಭಾರ್ಯಾ ಸತೀ ಅಹಂ ಔಪಯಿಕೀ ಭಾರ್ಯಾ ನ |ತವ ಧರ್ಮಂ ಸಾಧು ಅವೇಕ್ಷಸ್ವ|ಸಾಧುವ್ರತಂ ಸಾಧು ಚರ||

Glorious Vaidehi having said this to that Ravana turned her back and spoke these words again.' As a chaste married woman , I am not a wife to be obtained by other efforts. You may examine the righteous conduct. With honesty follow honest action.

ಶ್ಲೋ|| ಯಥಾ ತವ ತಥಾಽನ್ಯೇಷಾಂ ದಾರಾ ರಕ್ಷ್ಯಾ ನಿಶಾಚರ||7||
ಆತ್ಮಾನಮುಪಮಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವೇಷುದಾರೇಷು ರಮ್ಯತಾಂ|
ಅತುಷ್ಟಂ ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಷು ಚಪಲಂ ಚಲಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ||8||
ನಯನ್ತಿ ನಿಕೃತಿ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಪರದಾರಾಃ ಪರಾಭವಮ್|

ಸ|| ನಿಶಾಚರ ಯಥಾ ತವ ದಾರಾಃ ರಕ್ಷ್ಯಾಃ ತಥಾ ಅನ್ಯೇಷಾಂ | ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಮಾ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಷು ರಮ್ಯತಾಮ್|| ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಷು ಅತುಷ್ಟಂ ಚಪಲಂ ಚಲಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ನಿಕೃತಿಪ್ರಜ್ಞಂ ಪರದಾರಾಃ ಪರಾಭವಂ ನಯನ್ತಿ ||

'Oh Night being ! Like your wives are protected, similarly other's wives (too are to be protected). Making yourself an example enjoy with your own wives. Evil minded one, one with unsteady mind with no control on his senses, one who is unsatisfied with his own wives, will be insulted by other's wives.

ಶ್ಲೋ|| ಇಹಾ ಸನ್ತೋ ನ ವಾ ಸನ್ತಿ ಸತೋ ವಾ ನಾನುವರ್ತಸೇ||9||
ತಥಾ ಹಿ ವಿಪರೀತಾ ಬುದ್ಧಿ ರಾಚಾರವರ್ಜಿತಾ|
ವಚೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಣೀತಾತ್ಮಾ ಪಥ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ||10||
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಮಭಾವಾಯ ತ್ವಂ ವಾ ನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಸೇ|

ಸ||ಇಹ ಸಂತಃ ನ ವಾ ಸಂತಿ |ಸತಃ ಅನುವರ್ತಸೇ ನ| ತಥಾ ಹಿ ಆಚಾರವರ್ಜಿತಾ ತೇ ಬುದ್ಧಿಃ ವಿಪರೀತಾ || ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಣೀತಾತ್ಮಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಅಭವಾಯ ತ್ವಂ ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ ಉಕ್ತಂ ಪಥ್ಯಂ ವಚಃ ನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಸೇ||

Are there no pious one here? Or you do not follow the saints. That is why your evil mind is after forbidden actions. Indulging in unrighteous act, you are not following righteous advice leading to destruction of the Rakshasas.

ಶ್ಲೋ|| ಅಕೃತಾತ್ಮಾನ ಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಜಾನಮನಯೇರತಮ್||11||
ಸಮೃದ್ಧಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಿ ನಗರಾಣಿ ಚ|
ತಥೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಲಙ್ಕಾರತ್ನೌಘ ಸಂಕುಲಾ||12||
ಅಪರಾಧಾತ್ತವೈಕಸ್ಯ ನ ಚಿರಾ ದ್ವಿನಶಿಷ್ಯತಿ|
ಸ್ವಕೃತೈರ್ಹನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ರಾವಣಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನಃ||13||
ಅಭಿನನ್ದನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ವಿನಾಶೇ ಪಾಪಕರ್ಮಣಃ|
ಏವಂ ತ್ವಾಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣಂ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ನಿಕೃತಾ ಜನಾಃ||14||
ದಿಷ್ಟ್ಯೈತತ್ ವ್ಯಸನಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ರೌದ್ರ ಇತ್ಯೇವ ಹರ್ಷಿತಾಃ |

ಸ|| ಅಕೃತಾತ್ಮಾನಂ ಅನಯೇ ರತಂ ರಾಜಾನಂ ಆಸಾದ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಚ ವಿನಶ್ಯಂತಿ|| ತಥಾ ತ್ವಾಂ ಸಮಸಾದ್ಯ ರತ್ನೌಘಸಂಕುಲಾ ಇಯಂ ಲಂಕಾ ಏಕಸ್ಯ ತವ ಅಪರಾಧಾತ್ ನ ಚಿರಾತ್ ವಿನಶಿಷ್ಯತಿ||ರಾವಣ ಅದೀರ್ಘದರ್ಶನಃ ಸ್ವಕೃತೈಃ ಹನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮಣಃ ವಿನಾಸೇ ಭೂತಾನಿ ಅಭಿನಂದಂತಿ ||ನಿಕೃತಾಃ ಜನಾಃ ಏವಂ ರೌದ್ರಃ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣಂ ತ್ವಾಂ ಹರ್ಷಿತಾಃ | ದಿಷ್ಟ್ಯಾಏತತ್ ವ್ಯಸನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಇತ್ಯೇವ ವಕ್ಷ್ಯಂತಿ||

Having kings who are foolish engaged in improper acts, prosperous countries and cities are destroyed. In that way having obtained you, this Lanka which is filled with gems , will soon be destroyed because of your single crime. Oh Ravana ! Living creatures will rejoice by the destruction of a short sighted one who is killed by his own deeds, In that way insulted people will be delighted about your destruction. They will say 'luckily he met his doom etc'.

ಶ್ಲೋ|| ಶಕ್ಯಾ ಲೋಭಯಿತುಂ ನಾಹಮ್ ಐಶ್ವರ್ಯೇಣ ಧನೇನ ವಾ||15||
ಅನನ್ಯಾ ರಾಘವೇಣಾಹಂ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ|
ಉಪಧಾಯ ಭುಜಂ ತಸ್ಯ ಲೋಕನಾಥಸ್ಯ ಸತ್ಕೃತಮ್||16||
ಕಥಂ ನಾಮೋಪಧಾಸ್ಯಾಮಿ ಭುಜಮನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್|
ಅಹ ಮೌಪಯಿಕೀ ಭಾರ್ಯಾ ತಸ್ಯೈವ ವಸುಧಾಪತೇಃ||17||
ವ್ರತಸ್ನಾತಸ್ಯ ಧೀರಸ್ಯ ವಿದ್ಯೇವ ವಿದಿತಾತ್ಮನಃ|

ಸ|| ಅಹಂ ಐಶ್ವರ್ಯೇಣ ಧನೇನ ವಾ ಲೋಭಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಾ | ಪ್ರಭಾ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಯಥಾ ಅಹಂ ರಾಘವೇಣ ಅನನ್ಯಾ||ಲೋಕನಾಥಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸತ್ಕೃತಂ ಭುಜಂ ಉಪಧಾಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಚಿತ್ ಭುಜಂ ಕಥಂ ನಾಮ ಉಪಧಾಸ್ಯಾಮಿ || ವ್ರತಸ್ನಾತಸ್ಯ ವಿದಿತಾತ್ಮನಃ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಇವ ಅಹಂ ವಸುಧಾಪತೇಃ ತಸ್ಯೈವ ಔಪಯಿಕೀ ಭಾರ್ಯಾ ||

I cannot be tempted by power or even wealth. Like the splendor of the Sun, I am not separable from Rama.' Having used his shoulder which protected the world and which performed great deeds, I am not going to use any other shoulder. Like the knowledge of an ascetic who is bathed in ceremonial duties, who is a realized soul I am that Lord of the earth's wife, fit for him only.

ಶ್ಲೋ|| ಸಾಧು ರಾವಣ ರಾಮೇಣ ಮಾಂ ಸಮಾನಯ ದುಃಖಿತಾಮ್||18||
ವನೇ ವಾಶಿತಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಕರೇಣ್ವೇವ ಗಜಾಧಿಪಮ್|
ಮಿತ್ರಮೌಪಯಿಕಂ ಕರ್ತುಂ ರಾಮಃ ಸ್ಥಾನಂ ಪರೀಪ್ಸತಾ||19||
ವಧಂ ಚಾನಿಚ್ಛತಾ ಘೋರಂ ತ್ವಯಾಽಸೌ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ|
ವಿದಿತಃ ಸ ಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್||20||
ತೇನ ಮೈತ್ರೀ ಭವತು ತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ|
ಪ್ರಸಾದಯಸ್ವ ತ್ವಂ ಚೈನಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಮ್||21||
ಮಾಂ ಚಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ನಿರ್ಯಾತಯಿತುಮರ್ಹಸಿ|

ಸ|| ರಾವಣ ದುಃಖಿತಾಂ ಮಾಮ್ ಗಜಾಧಿಪಂ ವನೇ ವಾಶಿತಯಾ ಕರೇಣ್ವೇವ ರಾಮೇಣ ಸಾರ್ಧಂ ಸಾಧು ಸಮಾನಯ|| ಸ್ಥಾನಂ ಪರೀಪ್ಸಿತಾ ಘೋರಂ ವಧಂ ಅನಿಚ್ಛತಾ ತ್ವಯಾ ಅಸೌ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ ರಾಮಃ ಮಿತ್ರಂ ಕರ್ತುಂ ಔಪಯಿಕಂ||ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಸಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ (ಇತಿ) ವಿದಿತಃ ಹಿ| ಯದಿ ತೇ ಜೀವಿತುಂ ಇಚ್ಛಸಿ ತೇನ ಮೈತ್ರೀ ಭವತು|| ತ್ವಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಂ ಏನಂ ಪ್ರಸಾದಯಸ್ವ ಚ| ನಿಯತಃ ಭೂತ್ವಾ ಮಾಮ್ ಅಸ್ಮೈ ನಿರ್ಯಾತಯಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ||

Oh Ravana ! Uniting me in sorrows with Rama would be good like uniting the female elephant separated from the king of elephants in the forest, If you are desirous of avoiding dreadful death seek the friendship of Rama the bull among men. As one who knows Dharma, he is kind to those who seek protection. If you desire to live then seek his friendship. You propiate him who is kind to the those who seek protection. Controlling yourself it is proper for you to return me.

ಶ್ಲೋ|| ಏವಂ ಹಿ ತೇ ಭವೇತ್ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಘೂತ್ತಮೇ||22||
ಅನ್ಯಥಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಕುರ್ವಾಣೋ ವಧಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ರಾವಣ|
ವರ್ಜಯೇತ್ ವಜ್ರ ಮುತ್ಸೃಷ್ಟಂ ವರ್ಜಯೇ ದನ್ತಕಶ್ಚಿರಮ್||23||
ತದ್ವಿಧಂ ತು ನ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಲೋಕನಾಥಃ ಸ ರಾಘವಃ|
ರಾಮಸ್ಯ ಧನುಷಶ್ಶಬ್ದಂ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಸ್ವನಮ್||24||
ಶತಕ್ರತುವಿಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ನಿರ್ಘೋಷಮಶನೇರಿವ|

ಸ||ಏವಂ ರಘೂತ್ತಮೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೇ ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಭವೇತ್| ಅನ್ಯಥಾ ಕುರ್ವಾಣಃ ರಾವಣ ತ್ವಂ ವಧಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ|| ತದ್ವಿಧಂ ಉತ್ಸೃಷ್ಟಂ ವಜ್ರಂ ವರ್ಜಯೇತ್ ಚಿರಂ ಅಂತಕಃ ವರ್ಜಯೇತ್ | ಸಮ್ಕೃದ್ಧಃ ಲೋಕನಾಥಃ ಸಃ ರಾಘವಃ ನ ( ವರ್ಜಯೇತ್)|| ಶತಕ್ರತುವಿಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಅಶನೇಃ ನಿರ್ಘೋಷಂ ಇವ ರಾಮಸ್ಯ ಧನುಷಃ ಮಹಾಸ್ವನಮ್ ಶಬ್ದಂ ತ್ವಂ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ||

This way having given me away you will achieve prosperity. Ravana ! Otherwise you will face death. The raised thunderbolt may spare you , the Yama may spare you. But the angry Lord of the world, Raghava will not spare you. You will hear the great sound of Rama's bow , like the thunderbolt released by Indra, the one who performed hundred Yagnyas,

ಶ್ಲೋ|| ಇಹ ಶೀಘ್ರಂ ಸುಪರ್ವಾಣೋ ಜ್ವಲಿತಾಸ್ಯ ಇವೋರಗಾಃ||25||
ಇಷವೋ ನಿಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಾಃ|
ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪರಿನಿಘ್ನನ್ತಃ ಪುರ್ಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಸಮನ್ತತಃ||26||
ಅಸಂಪಾತಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಪತನ್ತಃ ಕಙ್ಕವಾಸಸಃ|
ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ಮಹಾಸರ್ಪಾನ್ ಸ ರಾಮಗರುಡೋ ಯಥಾ||27||
ಉದ್ಧರಿಷ್ಯತಿ ವೇಗೇನ ವೈನತೇಯ ಇವೋರಗಾನ್|
ಅಪನೇಷ್ವತಿ ಮಾಂ ಭರ್ತಾ ತ್ವತ್ತಃ ಶೀಘ್ರಮರಿನ್ದಮಃ||28||
ಅಸುರೇಭ್ಯಃ ಶ್ರಿಯಂ ದೀಪ್ತಾಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ರಿಭಿರಿವ ಕ್ರಮೈಃ|

ಸ|| ಸುಪರ್ವಾಣಃ ಶೀಘ್ರಂ ಜ್ವಲಿತಸ್ಯಾಃ ಉರಗಾಃ ಇವ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಲಕ್ಷಣಾಃ ಇಷವಃ ಇಹ ನಿಪತಿಷ್ಯಂತಿ|| ಕಂಕವಾಸಸಃ ಪತಂತಃ ಅಸ್ಯಾಂ ಪುರ್ಯಾಂ ಸಮಂತತಃ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪರಿನಿಘ್ನಂತಃ ಅಸಂಪತಾಂ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ || ಮಹಾನ್ ಸಃ ರಾಮಗರುಡಃ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ಮಹಾಸರ್ಪಾನ್ ವೈನತೇಯಃ ಉರಗಾನ್ ಇವ ವೇಗೇನ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯತಿ|| ಸೀಘ್ರಂ ಅರಿಂದಮಃ ಭರ್ತಾ ಮಾಮ್ ತ್ವತ್ತಃ ವಿಷ್ಣುಃ ತ್ರಿಭೀ ಕ್ರಮೈಃ ದೀಪ್ತಂ ಶ್ರಿಯಂ ಅಸುರೇಭ್ಯಃ ಇವ ಅಪನೇಷ್ಯತಿ||

Well jointed arrows with flaming fangs like that of poisonous snakes marked with names of Rama and Lakshmana will soon be raining. The shafts with feathers of Kanka bird falling on this city will be killing Rakshasas everywhere. Like the Garuda swiftly carrying away the great serpents, the great Rama will kill the king of demons. Swiftly my husband, the subduer of enemies will take me away from you like Vishnu with three strides took away the prosperity of the Asuras.

ಶ್ಲೋ|| ಜನಸ್ಥಾನೇ ಹತಸ್ಥಾನೇ ನಿಹತೇ ರಕ್ಷಸಾಂ ಬಲೇ||29||
ಅಶಕ್ತೇನ ತ್ವಯಾ ರಕ್ಷಃ ಕೃತ ಮೇತದಸಾಧು ವೈ |
ಆಶ್ರಮಂ ತು ತಯೋಃ ಶೂನ್ಯಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನರಸಿಂಹಯೋಃ||30||
ಗೋಚರಂ ಗತಯೋರ್ಭ್ರಾತ್ರೋಃ ಅಪನೀತಾ ತ್ವಯಾಽಧಮಾ|

ಸ|| ರಕ್ಷಸಾಂ ಬಲೇ ನಿಹತೇ ಜನಸ್ಥಾನೇ ಹತಸ್ಥಾನೇ ರಕ್ಷಃ ಅಶಕ್ತೇನ ತ್ವಯಾ ಏತತ್ ಅಸಾಧು ಕೃತಂ ವೈ|| ಅಥಮ ನರಸಿಂಹಯೋಃ ತಯೋಃ ಭ್ರಾತ್ರೋಃ ಗೋಚರಂ ಗತಯೋಃ ಶೂನ್ಯಂ ಆಶ್ರಮಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತ್ವಯಾ ಅಪನೀತಾಃ ||

When the Rakshasa army was killed in Janasthana you being unable to do anything resorted to this evil deed. Oh Mean one, when the two lions among men were away, entering the unprotected hermitage I have been abducted by you.

ಶ್ಲೋ|| ನಹಿ ಗ್ರನ್ಧಮುಪಾಘ್ರಾಯ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋಸ್ತ್ವಯಾ||31||
ಶಕ್ಯಂ ಸಂದರ್ಶನೇ ಸ್ಥಾತುಮ್ ಶುನಾ ಶಾರ್ದೂಲಯೋರಿವ|
ತಸ್ಯ ತೇ ವಿಗ್ರಹೇ ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಗ ಗ್ರಹಣ ಮಸ್ಥಿರಮ್||32||
ವೃತ್ರಸ್ಯೇವೇನ್ದ್ರಬಾಹೂಭ್ಯಾಂ ಬಾಹೋರೇಕಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹಃ|
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತವ ಸನಾಥೋ ಮೇ ರಾಮ ಸ್ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ|
ತೋಯಮಲ್ಪಮಿವಾದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಾನಾದಾಸ್ಯತೇ ಶರೈಃ|33||

ಸ|| ಶುನಾ ಶಾರ್ದೂಲಯೋರಿವ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋಃ ಗಂಧಂ ಉಪಘ್ರಾಯ ತ್ವಯಾ ಸಂದರ್ಶನೇ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ಹಿ || ತಸ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ವಿಗ್ರಹೇ ಇಂದ್ರಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಏಕಸ್ಯ ಬಾಹೋಃ ವಿಗ್ರಹೇ ಇವ ಯುಗಗ್ರಹಣಂ ಅಸ್ಥಿರಂ||ಮೇ ನಾಥಃ ಸಃ ರಾಮಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ ಆದಿತ್ಯಃ ಅಲ್ಪಂ ತೋಯಮಿವ ಶರೈಃ ತವ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದಾಸ್ಯತೇ||

You would not have been able to be stand in front of Rama and Lakshmana like a dog in front of two tigers , if you smelt their presence. You cannot stand both of them in a battle like the one armed Vritrasura could not face the two armed Indra. My husband Rama with the son of Sumitra will destroy your life breath like the Sun destroys a little water with his radiance.

ಶ್ಲೋ|| ಗಿರಿಂ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಗತೋಽಪಧಾಯ ವಾ
ಸಭಾಂ ಗತೋ ವಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ |
ಅಸಂಶಯಂ ದಾಶರಥೇರ್ನಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ
ಮಹಾದ್ರುಮಃ ಕಾಲಹತೋಽಶನೇರಿವ||34||

ಸ|| ಕಾಲಹತಃ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಗಿರಿಂ ವಾ ಆಲಯಂ ಗತಃ ರಾಜ್ಞಃ ವರುಣಸ್ಯ ಸಭಾಮ್ ಗತಃ ಮಹಾದ್ರುಮಃ ಅಶನೈರಿವ ದಾಶರಥೇಃ ನ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ||

Doomed by time, going to Kubera's mountain or palace, or even entering Varunas assembly , you cannot evade Rama's arrows like a mighty tree cannot escape lightning.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಏಕವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus the Sarga twenty one in Sundarakanda of Valmiki Ramayana ends.

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

|| Om tat sat ||