||Sundarakanda ||

|| Sarga 22||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ દ્વાવિંશસ્સર્ગઃ

શ્લો|| સીતાયાવચનં શ્રુત્વા પરુષં રાક્ષસાધિપઃ|
પ્રત્યુવાચ તતઃ સીતાં વિપ્રિયં પ્રિયદર્શનામ્|| 1||

સ|| સીતાયાઃ તત્ પરુષં વચનં શ્રુત્વા પ્રિયદર્શનાં તં સીતાં રાક્ષસાધિપઃ વિપ્રિયં પ્રત્યુવાચ||

earing those unpleasant words of Sita, the king of Rakshasas replied Sita in unpleasant words

શ્લો|| યથા યથા સાન્ત્વયિતા વશ્યઃ સ્ત્રીણાં તથા તથા|
યથા યથા પ્રિયં વક્તા પરિભૂત સ્તથા તથા||2||
સન્નિયમેચ્છતિ મે ક્રોથં ત્વયિ કામઃ સમુત્થિતઃ|
દ્રવતઽમાર્ગ માસાદ્ય હયા નિવ સુસારથિઃ||3||
વામઃ કામો મનુષ્યાણાં યસ્મિન્ કિલ નિબધ્યતે|
જને તસ્મિન્ સ્ત્વનુક્રોશ સ્નેહશ્ચ કિલ જાયતે ||4||

સ|| સ્ત્રીણાં યથ યથા સાન્ત્વયિતા તથા તથા વશ્યઃ યથા યથા પ્રિયં વક્તા તથા તધા પરિભૂતઃ ભવિષ્યતિ|| ત્વયિ સમુત્થિથા કામઃ સુસારથિઃ અમાર્ગં આસાદ્ય દ્રવતઃ હયાનિવ મે ક્રોધં સન્નિયમેચ્છતિ ||મનુષ્યાણાં કામઃ વામઃ યસ્મિન્જને નિબધ્યતે તસ્મિન્ અનુક્રોશઃ સ્નેહઃ ચ જાયતે કિલ||

Among the women more and more the passionate one is courteous, the more he speaks sweetly, the more he is humiliated. That passion that has arisen me has controlled anger like a good charioteer controls the horses that are running on a wrong path. Among men the love is partial and is bound it generate friendship and compassion in one who is punishable.

શ્લો|| એતસ્માત્ કારાણાન્ ન ત્વાં ઘાતયામિ વરાનને|
વધાર્હાં અવમાનાર્હાં મિથ્યા પ્રવ્રજિતે રતામ્||5||
પરુષાણીહ વાક્યાનિ યાનિ યાનિ બ્રવીષિ મામ્|
તેષુ તેષુ વધોયુક્તઃ તવ મૈથિલિ દારુણઃ||6||
એવમુક્ત્વાતુ વૈદેહીં રાવણો રાક્ષસાધિપઃ|
ક્રોધસંરમ્ભ સંયુક્તઃ સીતાં ઉત્તરમબ્રવીત્||7||

સ|| વરાનને એતસ્માત્ કારણાત્ વધાર્હં અવમાનાર્હં મિથ્યા પ્રવ્રજિતે રતામ્ ત્વાં ન ઘાતયામિ || મૈથિલિ યાનિ યાનિ પરુષાણીહ વાક્યાનિ મામ્ બ્રવીષિ તેષુ તેષુ તવ વધઃ યુક્તઃ || વૈદેહીં સીતાં એવમ્ ઉક્ત્વાતુ રાક્ષસાધિપઃ ક્રોધસંરંભ સંયુક્તઃ રાવણઃ ઉત્તરં અબ્રવીત્

' For these reasons Oh the best among women! though worthy of being killed and worthy of being put to shame, you will not be killed. Maithili whatever angry words you have told me for those words you deserve to be killed'. Having said this to Sita the daughter of Videha, the king of Rakshasa continued and said the following in anger mixed with excitement.

શ્લો|| દ્વૌમાસૌ રક્ષિતવ્યૌ મે યોઽવધિસ્તે મયા કૃતઃ|
તત શ્શયનમારોહ મમત્વં વરવર્ણિની ||8||
ઊર્ધ્વં દ્વાભ્યાં તુ માસાભ્યાં ભર્તારં મા મનિચ્છતીમ્|
મમ ત્વાં પ્રાતરાશાર્થં આલભન્તે મહાનસે||9||

સ|| મયા તે યઃ અવધિઃ કૃતઃ | દ્વૌ માસૌ મે રક્ષિતવ્યૌ વરવર્ણિની તતઃ મમ શયનં આરોહ || દ્વાભ્યાં માસાભ્યાં ઊર્ધ્વં માં ભર્તારમ્ અનિચ્છતીં ત્વાં મમ પ્રાતરાશાર્થં મહનને આલભંતે||

'I am giving you a deadline. O Lady of beautiful color ! you are protected for two months. There after you have to climb into my bed. Beyond two months if you do not wish to accept me as your husband then you will be sent the kitchen to be cooked as my breakfast'.

શ્લો|| તાં તર્જ્યમાનાં સંપ્રેક્ષ્ય રાક્ષસેન્દ્રેણ જાનકીં|
દેવગન્ધર્વકન્યાઃ વિષેદુર્વિકૃતેક્ષણાઃ||10||
ઓષ્ઠપ્રકારૈઃ અપરા વક્ત્રનેત્રૈ સ્તથાઽપરે |
સીતાં આશ્વાસયામાસુસ્તર્જિતાં તેન રક્ષસા||11||
તાભિરાશ્વાસિતા સીતા રાવણમ્ રાક્ષસાધિપમ્|
ઉવાચાત્મહિતં વાક્યં વૃત્ત શૌણ્ડીર્ય ગર્વિતમ્|| 12||

સ|| રાક્ષસેંદ્રેણ તર્જ્યમાનં તાં જાનકીં સંપ્રેક્ષ્ય દેવગંધર્વકન્યાઃ વિકૃતેક્ષણાઃ વિષેદુઃ || તેન રક્ષસા તર્જિતાં તાં સીતાં અપરાં ઔષ્ટપ્રકારૈઃ તથા અપરાઃ વક્ત્રનેત્રૈઃ આશ્વાસયામાસુઃ || તાભિઃ આશ્વાસિતા સીતા વૃત્તશૌંડીર્ય ગર્વિતં આત્મહિતં વાક્યં રાક્ષસાધિપં રાવણમ્ ઉવાચ||

Seeing that Janaki who is being threatened by the king of Rakshasas, the Deva and Gandharva women wept with distressed eyes. Sita being threatened by that Rakshasa, was consoled by the others with movement of lips and yet others with movement of eyes and faces. Thus consoled Sita, proud of the power of her virtues, said the following in her defense to Ravana the king of Rakshasas.

શ્લો|| નૂનં નતે જનઃ કશ્ચિત્ અસ્તિ નિશ્શ્રેયસે સ્થિતઃ|
નિવારયતિ યો ન ત્વામ્ કર્મણોઽસ્માત્ વિગર્હિતાત્||13||
માં હિ ધર્માત્મનઃ પત્નીં શચીમિવ શચીપતેઃ|
ત્વદન્યઃ ત્રિષુ લોકેષુ પ્રાર્થયે ન્મનસાઽપિ કઃ||14||
રાક્ષસાધમ રામસ્ય ભાર્યાં અમિત તેજસઃ|
ઉક્તવાનપિ યત્પાપં ક્વ ગત સ્તસ્ય મોક્ષ્યસે||15||

સ|| નિશ્રેયસે સ્થિતઃ કશ્ચિત્ જનઃ યો ત્વાં અસ્માત્ વિગર્હિતાત્ કર્મણઃ નિવારયતિ ન અસ્તિ નૂનં || શચીપતેઃ શચીમિવ ધર્માત્મનઃ પત્નીં માં ત્રિષુ લોકેષુ ત્વદન્યઃ કઃ મનસાદપિ પ્રાર્થયેત્ || રાક્ષસાધમ અમિત તેજસઃ રામસ્ય ભાર્યાં યત્ પાપં ઉક્તવાન્ અસિ તસ્ય ક્વ ગતઃ મોક્ષ્યસે ||

Surely people who are interested in your welfare who can prevent you from this despicable act are surely not there. In the three worlds there is no body other than you who can even in his mind desire me the righteous Ram's wife who is pure like Sachi, the wife of Indra. Oh the Lowest among Rakshasas, for the sinful words you spoke to the wife of Rama who is of great brilliance, where can you go to escape the consequences?

શ્લો|| યથા દૃપ્તશ્ચ માતઙ્ગઃ શશ શ્ચ સહિતો વને|
તથા દ્વિરદવદ્રામસ્ત્વં નીચ શશવત્ સ્મૃતઃ||16||
સ ત્વં ઇક્ષ્વાકુનાથં વૈ ક્ષિપન્નિહન લજ્જસે|
ચક્ષુષોર્વિષયં તસ્ય ન તાવ દુપગચ્છસિ||17||
ઇમે તે નયને ક્રૂરે વિરૂપે કૃષ્ણપિઙ્ગળે |
ક્ષિતૌ ન પતિતે કસ્માન્મામનાર્ય નિરીક્ષિતઃ||18||

સ|| યુધિ સદૃશઃ દૃપ્તઃ માતંગઃ શશઃ ચ યથા , તથા રામઃ દ્વિરવત્ ત્વં નીચઃ શશવત્ સ્મૃતઃ || સઃ ત્વં ઇક્ષ્વાકુનાથં ક્ષિપન્ ન લજ્જસે તસ્ય ચક્ષોર્વિષયં તાવત્ ન ઉપગચ્છસિ || અનાર્ય મામ્ નિરીક્ષતઃ તે કૄરે વિરૂપે કૃષ્ણપિંગાક્ષે ઇમે નયને કસ્માત્ ન પતિતે ક્ષિતૌ|

Like an arrogant elephant in battle with a dog, in the same way you are like a mean dog and Rama is like the elephant. You should be ashamed of looking down upon that scion of Ikshavakus in whose sight you dare not walked. Oh Dishonorable wretch, seeing me with those dark brown eyes, why those eyes are not falling off on the ground?.

શ્લો|| તસ્ય ધર્માત્મનઃ પત્નીં સ્નુષાં દશરથસ્ય ચ|
કથં વ્યાહરતો માં તેન જિહ્વા વ્યવસીર્યતે||19||
અસંદેશાત્તુ રામસ્ય તપસશ્ચાનુપાલનાત્|
ન ત્વાં કુર્મિ દશગ્રીવ ભસ્મ ભસ્માર્હ તેજસા||20||
નાપહર્તુ મહં શક્યા ત્વયા રામસ્ય ધીમતઃ|
વિધિસ્તવ વધાર્ધાય વિહિતો નાત્ર સંશયઃ||21||
શૂરેણ ધનદભ્રાત્રા બલૈ સ્સમુદિતેન ચ|
અપોહ્યા રામં કસ્માદ્ધિ દારચૌર્યં ત્વયા કૃતમ્||22||

સ|| તસ્ય ( રામસ્ય) ધર્માત્મનઃ પત્નીં દશરથસ્ય સ્નુષા ચ માં વ્યાહરતો તેન જિહ્વા કથં ન વ્યવસીર્યતે | ભસ્માર્હ દશગ્રીવ રામસ્ય અસંદેશાત્ તપસઃ અનુપાલનાત્ તેજસા ત્વાં ભસ્મ નકુર્મિ|| ધીમતઃ રામસ્ય અહં ત્વયા અપહર્તું ન શક્યા | તવ વધાર્હાય વિધિઃ અત્ર વિહિતઃ ન સંશયઃ||શૂરેણ ધનદભ્રાત્રા બલૈઃ સમુદિતેન ચ ત્વયા રામં અપોહ્ય કસ્માત્ દારચૌર્યં કૃતં |

While you thus speak to me, the wife of that righteous one and the daughter in law of King Dasaratha, why does not your tongue not fall on the ground. Though you deserve to be turned into ashes , oh Ten headed one ! for want of permission from Rama I am not turning you to ashes with my powers of penance. You are not capable of stealing me from Rama. Fate has made it happen for your death only. There is no doubt. You are a brother of Kubera , being a warrior and you are possessed of an army, So why did you steal his wife, by tricking him?

શ્લો|| સીતાયા વચનં શ્રુત્વા રાવણો રાક્ષસાધિપઃ|
વિવૃત્ય નયને ક્રૂરે જાનકી મન્વવૈક્ષત||23||

સ|| રાવણઃ રાક્ષસાધિપઃ સીતાયાઃ વચનમ્ શ્રુત્વા જાનકીં કૄરે વિવૃત્યનયને અન્વવૈક્ષત||

Ravana hearing those words of Sita looked at her with deadly eyes.

શ્લો|| નીલજીમૂત સંકાશો મહાભુજશિરોધરઃ|
સિંહસત્વગતિઃ શ્રીમાન્ દીપ્તજિહ્વાગ્રલોચનઃ||24||
ચલાગ્રમકુટપ્રાંશુઃ ચિત્રમાલ્યાનુલેપનઃ|
રક્તમાલ્યામ્બરધરઃ તપ્તાંગદ વિભૂષણઃ||25||
શ્રોણિ સૂત્રેણ મહતા મેચકેન સુસંવૃતઃ|
અમૃતોત્પાદનદ્દેન ભુજગેનૈવ મન્દરઃ||26||

સ|| નીલજીમૂત સંકાશઃ મહાભુજશિરોધરઃ સિંહસત્વગતિઃ શ્રીમાન્ દીપ્ત જિહ્વાગ્રલોચનઃ |ચલાગ્રમકુટપ્રાંશુઃ ચિત્રમાલ્યાનુલેપનઃ રક્તમાલ્યાંબરધરઃ તત્સંગદવિભૂષણઃ||અમૃતોત્પાદનદ્ધેન ભુજગેન મન્દરઃ ઇવ મહતા મેચકેન શ્રોણિસૂત્રેણ સુસંવૃતઃ||

He was looking like mass of dark clouds, with strong arms and neck, with the gait of a lion , blazing eyes and tongue. He was wearing colorful garlands with an unsteady crown on his head, with red colored clothes and garlands as well as shining ornamental armlets. With black thread around his waist he was like the mount Mandara wrapped with black serpent at the time of the great churning for the nectar

શ્લો|| તાભ્યાં પરિપૂર્ણાભ્યાં ભુજાભ્યાં રાક્ષસેશ્વરઃ|
શુશુભેઽચલસંકાશઃ શૃઙ્ગાભ્યામિવ મંદરઃ||27||
તરુણાદિત્યવર્ણાભ્યાં કુણ્ડલાભ્યાં વિભૂષિતઃ|
રક્તપલ્લવપુષ્પાભ્યાં અશોકાભ્યાં ઇવાચલઃ||28||
સકલ્પવૃક્ષપ્રતિમો વસંત ઇવ મૂર્તિમાન્|
શ્મશાનચૈત્યપ્રતિમો ભૂષિતઽપિ ભયંકરઃ||29||

સ|| તાભ્યાં પરિપૂર્ણાભ્યાં ભુજાભ્યાં શૃંગાભ્યાં મંદર ઇવ સઃ અચલસંકાસઃ રાક્ષસેશ્વરઃ શુશુભે|| તરુણાદિત્ય વર્ણાભ્યાં કુણ્ડલાભ્યાં વિભૂષિતઃ રક્તપલ્લવપુષ્પાભ્યં અશોકાભ્યાં અચલઃ ઇવ||કલ્પવૃક્ષપ્રતિમઃ સઃ મૂર્તિમાન્ વસંતઃ ઇવ શ્મશાનચૈત્યપ્રતિમઃ ભૂષિતઃ અપિ ભયંકરઃ ||

The King of Rakshasas shone like the mount Mandara with his two long arms shining like two mountain peaks. Adorned with earrings of the color of the rising sun, he was looking like a mountain with two Ashoka trees with red leaves and flowers. Though resembling a wish fulfilling tree, like personification of spring season, he was fearsome like a memorial on burial grounds.

શ્લો|| અવેક્ષમાણો વૈદેહીં કોપસંરક્ત લોચનઃ|
ઉવાચ રાવણઃ સીતાં ભુજઙ્ગ ઇવ નિશ્શ્વસન્||30||
અનયેનાભિસંપન્નમ્ અર્થહીનં અનુવ્રતે|
નાશયા મ્યહમદ્ય ત્વાં સૂર્યઃ સન્ધ્યા મિવૌજસા||31||
ઇત્યુક્ત્વા મૈથિલીં રાજ રાવણઃ શત્રુ રાવણઃ|
સંદિદેશ તતઃ સર્વા રાક્ષસીર્ઘોરદર્શનાઃ||32||

સ|| કોપસંરક્ત લોચનઃ રાવણઃ વૈદેહીં અવેક્ષમાણઃ ભુજંગ ઇવ નિઃશ્વસન્ સીતાં ઉવાચ|| અનયેન અભિસંપન્નં અર્થ હીનં અનુવ્રતે અદ્ય અહં ત્વાં સૂર્ય ઔજસાસન્ધ્યામિવ નાશયામિ || રાજા શત્રુરાવણઃ મૈથિલીં ઇતિ ઉક્ત્વા તતઃ ઘોરદર્શનાઃ રાક્ષસીઃ સંદિદેશ||

Looking at Vaidehi , with his eyes flashing red with anger and hissing like a serpent, Raven spoke to Sites' Sita You are endowed with a wrong vows, following meaningless practices. I am going to destroy you like the Sun destroys twilight with his luster. Having said this the king, who torments his enemies, then addressed the fearsome looking Rakshasa women.

શ્લો|| એકાક્ષીં એકકર્ણાં ચ કર્ણપ્રાવરણં તથા|
ગોકર્ણીં હસ્તિકર્ણીં ચ લમ્બકર્ણીં અકર્ણિકામ્||33||
હસ્તિ પાદ્યશ્વપાદ્યૌ ચ ગોપાદીં પાદચૂળિકમ્|
એકાક્ષીં એકપાદીં ચ પૃથુપાદીં અપાદિકામ્||34||
અતિમાત્ર શિરો ગ્રીવાં અતિમાત્ર કુચોદરીમ્|
અતિમાત્રસ્ય નેત્રાં ચ દીર્ઘજિહ્વાં અજિહ્વિકામ્||35||
અનાશિકાં સિંહમુખીં ગોમુખીં સૂકરીમુખીમ્|

સ|| એકાક્ષીં એકકર્ણાં તથા કર્ણપ્રાવરણં ચ ગોકર્ણીં હસ્તિકર્ણીં લંબકર્ણીં અકર્ણિકામ્ ચ||હસ્તિપાદ્યઃ અશ્વપાદ્યઃ ગોપાદીં પાદચૂળીકાં ચ એકાક્ષીં એકપાદીં પૃથુપાદીં અપાદિકાં ચ|| અતિમાત્ર શિરોગ્રીવાં અતિમાત્ર કુચોદરીં અતિમાત્રસ્ય નેત્રાં ચ દીર્ઘજિહ્વાં અજિહ્વિકાં ચ || અનાસિકાં સિંહમુખીં ગોમુખીં સૂકરીમુખીં ચ|

Some Rakshasa women are with one eye, one ear. Some are with covered ears, ears of cow, ears of an elephant, long ears and there are those without ears. They have feet of an elephant, horse, or cow. Some of them have hair grown on the feet. Some are with one eye, one leg, many feet, and without feet too. Some are with huge neck and head, with large breasts and belly. Some are with large eyes, long tongue, without tongue too. Some are without nose, with the face of a lion, cow and boar too

શ્લો|| યથા મદ્વશગા સીતા ક્ષિપ્રં ભવતિ જાનકી||36||
તથા કુરુત રાક્ષસ્યઃ સર્વાં ક્ષિપ્રં સમેત્ય ચ|
પ્રતિલોમાનુ લોમૈશ્ચ સામદાનાદિ ભેદનૈઃ||37||
અવર્જયત વૈદેહીં દણ્ડસ્યોદ્યમનેનચ|
ઇતિ પ્રતિસમાદિશ્ય રાક્ષસેન્દ્રઃ પુનઃ પુનઃ||38||
કામમન્યુપરીતાત્મા જાનકીં પર્યતર્જયત્|

સ|| રાક્ષસ્યઃ સર્વાઃ ક્ષિપ્રં સમેત્ય જાનકી સીતા ક્ષિપ્રં યથા મદ્વશગા ભવતિ તથા કુરુત||પ્રતિલોમાનુલોમૈશ્ચ સામદાનાદિભેદનૈઃ દણ્ડસ્ય ઉદ્યમાનેન વૈદેહીં અવર્જયત|| રાક્ષસેંદ્રઃ પુનઃ પુનઃ ઇતિ પ્રતિસમાસાદ્ય કામમન્યુપરીતાત્મા જાનકીં પર્યતર્જયત્ ||

'Oh Rakshasa women all of you together quickly make Sita to be under my control. Adopting means favorable or contrary using the persuasion, gifts , confusion, or threats win over Vaidehi'. The king of Rakshasas burning with passion and anger thus ordering them again and again threatened Sita.

શ્લો|| ઉપગમ્ય તતઃ ક્ષિપ્રં રાક્ષસી ધાન્યમાલિની||39||
પરિષ્વજ્ય દશગ્રીવં ઇદં વચનમબ્રવીત્|
મયાક્રીડ મહારાજ સીતયા કિં તવાનયા||40||
વિવર્ણયા કૃપણયા માનુષ્યા રાક્ષસેશ્વર|
નૂનં અસ્યા મહારાજ ન દિવ્યાન્ ભોગસત્તમાન્||41||
વિદદધાત્યમરશ્રેષ્ઠઃ તવ બાહુબલાર્જિતાન્|

સ|| તતઃ ધાન્યમાલિની રાક્ષસી શીઘ્રં ઉપગમ્ય દશગ્રીવં પરિષ્વજ્ય ઇદં વચનં અબ્રવીત્||મહારાજ મયા ક્રીડ| રાક્ષસેશ્વર વિવર્ણયા કૃપણયા માનુષ્યા અનયા સીતયા તવ કિં || મહારાજ અમરશ્રેષ્ઠઃ તવ બાહુબલાર્જિતાન્ દિવ્યાન્ ભોગસત્તમાન્ અસ્યાઃ નૂનં ન વિદધાતિ ||

Then a Rakshasa woman Dhyanamalini quickly approached the ten headed one embracing him said the following words. 'Oh King ! Play with me. Oh King of Rakshasas! What have you to do with this pale, pitiable human being Sita? Oh Great King ! The immortal luxuries won by the power of your arms are not to be given to this one surely'.

શ્લો|| અકામં કામયાનસ્ય શરીરમુપતપ્યતે||42||
ઇચ્છન્તીં કામયાનસ્ય પ્રીતિર્ભવતિ શોભના|
એવમુક્તસ્તુ રાક્ષસ્યા સમુત્‍ક્ષિપ્ત સ્તતો બલી||43||
પ્રહસન્મેઘ સઙ્કાશો રાક્ષસઃ સ ન્યવર્તત|

સ|| અકામાં કામયાનસ્ય શરીરં ઉપતપ્યતે ઇચ્છંતીં કામયાનસ્ય શોભના પ્રીતિઃ ભવતિ ||રાક્ષસ્યા એવમુક્તઃ બલી મેઘસંકાશઃ સઃ રાક્ષસઃ તતઃ સમુત્‍ક્ષિપ્તઃ પ્રહસન્ ન્યવર્તત||

'Offering oneself to an uncaring one is tormented. Offering oneself to one who loves gets enjoyable pleasures'. Having been addressed thus, the powerful Rakshasa resembling a cloud turned away laughing heartily.

શ્લો|| પ્રસ્થિતઃ સ દશગ્રીવઃ કંપયન્નિવ મેદિનીમ્||44||
જ્વલદ્ભાસ્કરવર્ણાભાં પ્રવિવેશ નિવેશનમ્|
દેવગન્ધર્વ કન્યાશ્ચ નાગકન્યાશ્ચ સર્વતઃ|
પરિવાર્ય દશગ્રીવં વિવિશુ સ્તં ગૃહોત્તમમ્ ||45||

સ|| સઃ દશગ્રીવઃ મેદિનીં કંપયન્નિવ પ્રસ્થિતઃ જ્વલદભાસ્કરવર્ણાભમ્ નિવેશનમ્ પ્રવિવેશ||દેવગંધર્વકન્યાઃ ચ નાગકન્યાઃ ચ સર્વત્ઃ દશગ્રીવં પરિવાર્ય તં ગૃહોત્તમં વિવિશુઃ||

That ten headed one left as if shaking the earth, entered his residence with the glow like that of the blazing mid-day Sun. The daughters of Devas Gandharvas and Nagas too followed the ten headed one and entered their palace.

શ્લો|| સ મૈથિલીં ધર્મપરાં અવસ્થિતામ્
પ્રવેપમાનાં પરિભર્ત્સ્ય રાવણઃ|
વિહાયસીતાં મદનેન મોહિતઃ
સ્વમેવ વેશ્મ પ્રવિવેશ ભાસ્વરમ્||46||

સ|| સઃ રાવણઃ ધર્મપરાં અવસ્થિતાં પ્રવેપમાનાં મૈથિલીં પરિભર્ત્સ્ય સીતાં વિહાય મદનેન મોહિતઃ ભાસ્વરં સ્વં વેશ્મેવપ્રવિવેશ||

Having derided Mythili who is steadfast wedded to righteous conduct, who is trembling with fear, that Ravana who is over powered with passion left and he entered his glittering mansion.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે દ્વાવિંશસ્સર્ગઃ||

|| ઓમ્ તત્ સત્||