||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 25 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ పంచవింశస్సర్గః

తథా తాసాం వదంతీనాం పరుషం దారుణం బహు|
రాక్షసీనాం అసౌమ్యానాం రురోద జనకాత్మజా||1||

ఏవముక్త్వాతు వైదేహీ రాక్షసీభి ర్మనస్వినీ
ఉవాచ పరమత్రస్తా భాష్పగద్గదయా గిరా||2||

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యాభవితుమర్హతి|
కామం ఖాదతా మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః||3||

సారాక్షసీమధ్యగతా సీతా సురసుతోపమా|
న శర్మ లేభే దుఃఖార్తా రావణేన తర్జితా||4||

వేపతేస్మాధికం సీతా విశంతీ వాs‍ంగ మాత్మనః|
వనే యూధపరిభ్రష్టా మృగీ కోకై రివార్దితా ||5||

సా త్వశోకస్య విపులాం శాఖా మాలంబ్య పుష్పితామ్|
చింతయామాస శోకేన భర్తారం భగ్నమానసా||6||

సా స్నాపయంతీ విపులౌ స్తనౌ నేత్రజలస్రవైః|
చింతయంతీ న శోకస్య తదాంత మధిగచ్చతి||7||

సా వేపమానా పతితా ప్రవాతే కదళీ యథా|
రాక్షసీనాం భయత్రస్తా వివర్ణవదనాsభవత్||8||

తస్యా స్సా దీర్ఘవిపులా వేపంత్యా సీతయా తదా|
దదృశే కంపినీ వేణీ వ్యాళీవ పరిసర్పతీ||9||

సా నిశ్శ్వసంతీ దుఃఖార్తా శోకోపహతచేతనా|
అర్తా వ్యసృజ దశ్రూణీ మైథిలీ విలలాప హ||10||

హారామేతి చ దుఃఖార్తా హా పునర్లక్ష్మణేతి చ|
హా శ్వశ్రు మమ కౌసల్యే హా సుమిత్రేతి భామినీ||11||

లోక ప్రవాదః సత్యోsయం పండితైస్సముదాహృతః|
అకాలే దుర్లభో మృత్యు స్స్త్రియా వా పురుషస్యవా||12||

యత్రాహ మేవం క్రూరాభీ రాక్షసీభి రిహార్దితా|
జీవామి హీనా రామేణ ముహూర్తమపి దుఃఖితా||13||

ఏషాsల్పపుణ్యా కృపణా వినశిష్యాం అనాథవత్|
సముద్రమధ్యే నౌః పూర్ణా వాయువేగై రివాహతా||14||

భర్తారం తం అపశ్యంతీ రాక్షసీవశ మాగతా|
సీదామి ఖలు శోకేన కూలం తోయహతం యథా||15||

తం పద్మదళపత్రాక్షం సింహవిక్రాంత గామినమ్|
ధన్యాః పశ్యంతి మే నాథం కృతజ్ఞం ప్రియవాదినమ్||16||

సర్వథా తేన హీనయా రామేణ విదితాత్మనా|
తీక్ష్ణం విషమివాssస్వాద్య దుర్లభం మమ జీవనమ్||17||

కీదృశం తు మహాపాపం పురా జన్మాంతరే కృతమ్|
యేనేదం ప్రాప్యతే దుఃఖం మయా ఘోరం సుదారుణమ్||18||

జీవితం త్యక్తు మిచ్ఛామి శోకేన మహతా వృతా|
రాక్షసీభిశ్చ రక్ష్యంత్యా రామో నాసాద్యతే మయా||19||

ధి గస్తు ఖలు మానుష్యం ధిగస్తు పరవశ్యతామ్|
న శక్యం యత్పరిత్యక్తు మాత్మచ్ఛందేన జీవితమ్||20||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే పంచవింశస్సర్గః||

 

|| Om tat sat ||