||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 26 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ షడ్వింశస్సర్గః

ప్రసక్తాశ్రుముఖీ త్యేవం బ్రువంతీ జనకాత్మజా|
అధోముఖముఖీ బాలా విలప్తుముపచక్రమే||1||

ఉన్మత్తేవ ప్రమత్తేవ భ్రాంతచిత్తేవ శోచతీ|
ఉపావృతా కిశోరీవ వివేష్ఠంతీ మహీతలే||2||

రాఘవస్య ప్రమత్తస్య రక్షసా కామరూపిణా|
రావణేన ప్రమధ్యాsహమానీతా క్రోశతీ బలాత్||3||

రాక్షసీ వశమాపన్నా భర్త్స్యమానా సుదారుణమ్|
చింతయంతీ సుదుఃఖార్తా నాహం జీవితు ముత్సహే||4||

నహి మే జీవితైరర్థో నైవార్ధైర్నచ భూషణైః|
వసంత్యా రాక్షసీ మధ్యే వినా రామం మహారథమ్|| 5||

అశ్మసార మిదం నూనం అథవాప్యజరామరమ్|
హృదయం మమ యేనేదం న దుఃఖే నావశీర్యతే||6||

ధిజ్ఞ్మామనార్య మసతీం యా హం తేన వినాకృతా|
ముహూర్తమపి రక్షామి జీవితం పాప జీవితా||7|
|
కా చ మే జీవితా శ్రద్ధా సుఖేవా తం ప్రియం వినా|
భర్తారం సాగరాంతాయాః వసుధాయాః ప్రియం వదమ్||8||

భిద్యతాం భక్ష్యతాం వాపి శరీరం విశృజామ్యహమ్|
న చాప్యహం చిరం దుఃఖం సహేయం ప్రియవర్జితా||9||

చరణే నాపి సవ్యేన న స్పృశేయం నిశాచరమ్|
రావణం కిం పునరహం కామయేయం విగర్హితమ్||10||

ప్రత్యాఖ్యాతం న జానాతి నాత్మానం నాత్మనః కులమ్|
యో నృశంస స్వభావేన మాం ప్రార్థయితుమిచ్ఛతి||11||

ఛిన్నా భిన్నా విభక్తా వా దీప్తే వాగ్నౌ ప్రదీపితా|
రావణం నోపతిష్ఠేయం కిం ప్రలాపేన వశ్చిరమ్||12||

ఖ్యాతః ప్రాజ్ఞః కృతజ్ఞశ్చ సానుక్రోశశ్చ రాఘవః|
సద్వృత్తో నిరనుక్రోశః శంకే మద్భాగ్య సంక్షయాత్||13||

రాక్షసానాం సహస్రాణి జనస్థానే చతుర్దశః|
యేనై కేన నిరస్తాని స మాం కిం నాభిపద్యతే||14||

నిరుద్ధా రావణే నాహం అల్పవీర్యేణ రక్షసా|
సమర్థః ఖలు మే భర్తా రావణం హంతుమాహవే||15||

విరాధో దండకారణ్యే యేన రాక్షస పుంగవః|
రణే రామేణ నిహతః స మాం కిం నాభిపద్యతే||16||

కామం మధ్యే సముద్రస్య లంకేయం దుష్ప్రధర్షణా|
న తు రాఘవ బాణానాం గతిరోధీ హ విద్యతే||17||

కిన్ను తత్కారణం యేన రామో ధృఢ పరాక్రమః|
రక్షసాపహృతాం భార్యా మిష్టాం నాభ్యవపద్యతే||18||

ఇహస్థాం మాం న జానీతే శంకే లక్ష్మణ పూర్వజః|
జానన్నపి హి తేజస్వీ ధర్షణం మర్షయిష్యతి||19|
|
హృతేతి యోsధిగత్వా మాం రాఘవాయ నివేదయేత్ |
గృధరాజోsపి స రణే రావణేన నిపాతితః||20||

కృతం కర్మ మహత్తేన మాం తథాsభ్యవపద్యతా|
తిష్ఠతా రావణద్వంద్వే వృద్ధేనాపి జటాయుషా||21||

యది మా మిహ జానీయాత్ వర్తమానం స రాఘవః|
అద్య బాణై రభిక్రుద్ధః కుర్యాల్లోకం అరాక్షసమ్||22||

విధమేచ్ఛ పురీం లంకాం శోషయేచ్ఛ మహోదధిమ్|
రావణస్య చ నీచస్య కీర్తిం నామ చ నాశయేత్||23||

తతో నిహతా నాధానాం రాక్షసీనాం గృహే గృహే|
యథాహమేవం రుదతీ తదా భూయో నసంశయః||24||

అన్విష్య రక్షసాం లంకాం కుర్యాద్రామః సలక్ష్మణః|
న హి తాభ్యాం రిపుర్దృష్టో ముహూర్తమపి జీవతి||25||

చితాధూమాకులపథా గృధమండల సంకులా |
అచిరేణ తు లంకేయం శ్మశాన సదృశీభవేత్||26||

అచిరేణైవ కాలేన ప్రాప్స్యామ్యేవ మనోరథమ్|
దుష్ప్రస్థానోsయ మాఖ్యాతి సర్వేషాం వో విపర్యయమ్||27||

యాదృశా నీహ దృశ్యంతే లంకాయా మశుభాని వై|
అచిరేణ తు కాలేన భవిష్యతి హతప్రభా||28||

నూనం లంకా హతే పాపే రావణే రాక్షసాధమే|
శోషం యాస్యతి దుర్ధర్షా ప్రమదా విధవా యథా||29||

పుణ్యోత్సవ సముత్థా చ నష్టభర్త్రీ స రాక్షసీ|
భవిష్యతి పురీ లంకా నష్టభర్త్రీ యథాంగనా||30||

నూనం రాక్షసకన్యానాం రుదంతీనాం గృహే గృహే|
శ్రోష్యామి న చిరాదేవ దుఃఖార్తానా మిహ ధ్వనిమ్||31||

సాంధకారా హతద్యోతా హత రాక్షసపుంగవా|
భవిష్యతి పురీ లంకా నిర్దగ్ధా రామసాయకైః||32||

యది నామ స శూరో మాం రామో రక్తాంతలోచనః|
జానీయాద్వర్తమానాం హి రావణస్య నివేశనే||33||

అనేన తు నృశంసేన రావణే నాధమేన మే|
సమయో యస్తు నిర్దిష్టః తస్యకాలోsయమాగతః||34||

స చ మే విహితో మృత్యురస్మిన్ దుష్టే న వర్తతే|
అకార్యం యే న జానంతి నైరృతాం పాపకారిణః|
అధర్మాత్తు మహోత్పాతో భవిష్యతి హి సాంప్రతమ్ ||35||

నైతే ధర్మం విజానంతి రాక్షసాః పిశితాశనాః|
ధ్రువం మామ్ ప్రాతరాశార్థే రాక్షసః కల్పయిష్యతి||36||

సాsహం కథమ్ కరిష్యామి తం వినా ప్రియదర్శనమ్|
రామం రక్తాంతనయనం అపస్యంతీ సుదుఃఖితా||37||

యది కశ్చిత్ప్రదాతామే విషస్యాద్య భవేదిహ|
క్షిప్రం వైవస్వతం దేవం పశ్యేయం పతినా వినా||38||

నా జానా జ్జీవతీం రామః స మాం లక్ష్మణపూర్వజః|
జానంతౌ తౌ న కుర్యాతాం నోర్వ్యాం హి మమ మార్గణమ్||39||

నూనం మమైవ శోకేన స వీరో లక్ష్మణాగ్రజః|
దేవలోక మితోయాతః త్యక్త్వా దేహం మహీపతే||40||

ధన్యా దేవాః సగంధర్వాః సిద్ధాశ్చపరమర్షయః|
మమ పశ్యంతి యే నాథం రామం రాజీవ లోచనమ్||41||

అథవా కిన్ను తస్యార్థో ధర్మకామస్య ధీమతః|
మయా రామస్య రాజర్షేర్భార్యయా పరమాత్మనః||42||

దృశ్యమానే భవేత్ప్రీతిః సౌహృదం నాస్త్యపశ్యతః|
నాశయంతి కృతఘ్నాస్తు న రామో నాశయిష్యతి||43||

కిం ను మే నగుణాః కేచిత్ కింవా భాగ్యక్షయో మమ|
యాsహం సీదామి రామేణ హీనా ముఖ్యేన భామినీ||44||

శ్రేయో మే జీవితాన్ మర్తుం విహీనయా మహాత్మనః|
రామాదక్లిష్ట చారిత్రాత్ శూరాత్ శత్రునిబర్హణాత్||45||

అథవా న్యస్తశస్త్రౌ తౌ వనే మూలఫలాశినౌ|
భ్రాతరౌ హి నరశ్రేష్టౌ సంవృతౌ వనగోచరౌ||46||

అథవా రాక్షసేంద్రేణ రావణేన దురాత్మనా|
ఛద్మనా ఘాతితౌ శూరౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ||47||

సాsహమేవం గతే కాలే మర్తు మిచ్ఛామి సర్వథా|
న చ మే విహితో మృత్యు రస్మిన్ దుఃఖేsపి వర్తతి||48||

ధన్యాః ఖలు మహాత్మానో మునయః త్యక్త కిల్బిషాః|
జితాత్మానో మహాభాగా యేషాం న స్తః ప్రియాప్రియే||49||

ప్రియాన్న సంభవేత్ దుఃఖం అప్రియాదధికం భయం|
తాభ్యాం హి యే నియుజ్యంతే నమస్తేషాం మహాత్మనామ్||50||

సాsహం త్యక్తా ప్రియార్హేణ రామేణ విదితాత్మనా |
ప్రాణాం స్త్యక్ష్యామి పాపస్య రావణస్య గతా వశమ్||51||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే షడ్వింశస్సర్గః||

|| ఓమ్ తత్ సత్||

|| Om tat sat ||