||Sundarakanda ||

|| Sarga 27||( Slokas in Gujarati )

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ સપ્તવિંશસ્સર્ગઃ

ઇત્યુક્તાઃ સીતયા ઘોરા રાક્ષસ્યઃ ક્રોધમૂર્છિતાઃ|
કાશ્ચિત્ જગ્મુઃ તદાખ્યાતું રાવણસ્ય તરસ્વિનઃ||1||

sa|| ઘોરા રાક્ષસ્યઃ ક્રોધમૂર્છિતાઃ ઇત્યુક્તાઃ સીતાયાઃ tat આખ્યાતું કાશ્ચિત્ તરસ્વિનઃ રાવણસ્ય જગ્મુઃ||

The terrible Rakshasa women overwhelmed with anger on hearing the words of Sita ran to inform Ravana.

તતસ્સીતા મુપાગમ્ય રાક્ષસ્યો ઘોરદર્શનાઃ|
પુનઃ પરુષમેકાર્થં અનર્થાર્થમ્ અથાબ્રુવન્||2||
અદ્યેદાનીં તવાનાર્યે સીતે પાપવિનિશ્ચયે|
રાક્ષસ્યો ભક્ષયિષ્યંતિ માંસ મેતત્ યથાસુખમ્||3||

sa|| તતઃ સીતાં ઉપાગમ્ય રાક્ષસ્યઃ ઘોરદર્શનાઃ પુનઃ પરુષં એકાર્થં અનર્ધાર્થં atha abruvan|| અનાર્યે પાપનિશ્ચયે સીતે adya ઇદાનીં tava એતત્ માંસં રાક્ષસ્યઃ યથાસુખં ભક્ષયિષ્યંતિ ||

Then approaching Sita, the hideous looking Rakshasis again spoke using harsh words with one meaning leading to sinful consequences. 'Oh Vile one! Determined in evil ways ! Oh Sita ! Today these Rakshasis will eat your flesh to their hearts content'

સીતાં તાભિ રનાર્યાભિઃ દૃષ્ટ્વા સંતર્જિતાં તદા|
રાક્ષસી ત્રિજટા વૃદ્ધા શયાના વાક્યમબ્રવીત્ ||4||
આત્માનં ખાદતા નાર્યા na સીતાં ભક્ષયિષ્યથ|
janakasya સુતા મિષ્ટાં સ્નુષાં દશરથસ્ય ca||5||
સ્વપ્નો હૃદ્ય મયા દૃષ્ટો દારુણો રોમહર્ષણઃ|
રાક્ષસાનાં અભાવાય ભર્તુરસ્યા જયાય ca||6||

sa|| તદા અનાર્યાભિઃ તાભિઃ સંતર્જિતાં સીતાં દૃષ્ટ્વા વૃદ્ધા ત્રિજટા રાક્ષસી વાક્યં અબ્રવીત્|| આત્માનં ખાદતા |janakasya સુતાં દશરથસ્ય ઇષ્ટાં સ્નુષાં સીતાં na ભક્ષયિષ્યથ|| adya મયા સ્વપ્નઃ દૃષ્ટઃ | દારુણઃ રોમહર્ષણઃ | રાક્ષસાનાં અભાવાય અસ્યાઃ ભર્તૃઃ જયાય ca||

Then seeing those evil ones threatening Sita , old Rakshasi by name Trijata said the following words. 'Eat yourselves, Do not eat the daughter of Janaka and the favored daughter in law of Dasaratha. Today I have seen a terrible dream. It is terrible and hair raising. It portends the destruction of Rakshasas and victory for her husband'.

એવમુક્તા ત્રિજટાયા રાક્ષસ્યઃ ક્રોધમૂર્છિતાઃ|
સર્વા એવાબ્રુવન્ ભીતાઃ ત્રિજટાં તાં ઇદં વચઃ||7||
kathayasva ત્વયા દૃષ્ટઃ સ્વપ્નોऽયં કીદૃશો નિશિ|
તાસાં શ્રુત્વાતુ વચનં રાક્ષસીનાં મુખાચ્ચ્યુતમ્||8||
ઉવાચ વચનં કાલે ત્રિજટા svapna સંસ્થિતમ્|

sa|| એવં ઉક્તા ત્રિજટયા સર્વા રાક્ષસ્યઃ ક્રોધમૂર્છિતાઃ ભીતાઃ તાં ત્રિજટાં ઇદં વચઃ abruvan ||નિશિ ત્વયા દૃષ્ટઃ અયં સ્વપ્નઃ કી દૃશઃ kathayasva | રાક્ષસીનાં મુખાચ્યુતં તાસાં વચનં શ્રુત્વા tu ત્રિજટા કાલે svapna સંસ્થિતં વચનં ઉવાચ||

Hearing those words of Trijata , all the Rakshasis over whelmed with anger and scared, said these words to Trijata. ' What is the dream you saw in the night , please tell'. Hearing those words from the mouth of Rakshasis, Trijata told them everything about the dream.

ગજદંતમયીં દિવ્યાં શિબિકામંતરિક્ષગામ્||9||
યુક્તાં હંસ સહસ્રેણ સ્વયમાસ્થાય રાઘવઃ|
શુક્લમાલ્યાંબરધરો લક્ષ્મણેન સહાગતઃ||10||
સ્વપ્ને ચાદ્ય મયા દૃષ્ટા સીતા શુક્લાંબરાવૃતા|
સાગરેણ પરિક્ષિપ્તં શ્વેતં parvata માસ્થિતા||11||

સ||રાઘવઃ શુક્લમાલ્યાંબરધરઃ લક્ષ્મણેન saha ગજદંતમયીં અંતરિક્ષગાં હંસસહસ્રેણ યુક્તાં શિબિકાં સ્વયં આસ્થાય આગતઃ ||adya સ્વપ્ને શુક્લાંબરાવૃતા સાગરેણ પરિક્ષિપ્તં શ્વેતં પર્વતં આસ્થિતા સીતા ca મયા દૃષ્ટા||

'Raghava arrived along with Lakshmana wearing a garland of white flowers and clothes, himself climbed the Palanquin made of ivory, drawn by thousands of swans moving through the sky. Today in my dream I saw Sita wearing white clothes siting on a white mountain surrounded by the ocean'.

રામેણ સંગતા સીતા ભાસ્કરેણ પ્રભા યથા|
રાઘવશ્ચ મયા દૃષ્ટ શ્ચતુર્દંતં મહાગજમ્||12||
આરૂઢઃ શૈલસંકાશં ચચાર saha લક્ષ્મણઃ|
tatastau નરશાર્દૂલૌ દીપ્યમાનૌ સ્વતેજસા||13|
શુક્લમાલ્યાંબરધરૌ જાનકીં paryupasthitau|

sa|| સીતા રામેણ ભાસ્કરેણ પ્રભા યથા સંગતા | રામશ્ચ ચતુર્દષ્ટં શૈલસંકાશમ્ મહાગજં saha લક્ષ્મણઃ આરૂઢઃ મયા દૃષ્ટા|| તતઃ tau શુક્લમાલ્યાંબરધરૌ સ્વતેજસા દીપ્યમાનૌ નરશાર્દૂલૌ જાનકીં paryupasthitau||

' Sita is united with Rama like the luster and Sun. I saw Rama mounted on a huge elephant with four tusks along with Lakshmana. Then the two tigers among men, wearing garlands made of white flowers and clothes, shining with their own effulgence came near Janaki.

tatastasya સ્યાગ્રે હ્યાકાશ sthasya દંતિનઃ||14||
ભર્ત્રા પરિગૃહીતસ્ય જાનકી સ્કંધમાશ્રિતા|
ભર્તુરંકાત્ samutpatya તતઃ કમલલોચના||15||
ચંદ્રસૂર્યૌ મયા દૃષ્ટા પાણિભ્યાં પરિમાર્જતી|
તતસ્તાભ્યાં કુમારાભ્યા માસ્થિતઃ sa ગજોત્તમઃ||16||
સીતયા ca વિશાલાક્ષ્યા લંકાયા ઉપરિસ્થિતઃ|

sa|| તતઃ જાનકી tasya nagasya અગ્રે ભર્ત્રા પરિગૃહીતસ્ય આકાશસ્થસ્ય દંતિનઃ સ્કંધમ્ આશ્રિતા||તતઃ કમલલોચના ભર્તુઃ અંકાત્ samutpatya પાણિના ચંદ્રસૂરૌ પરિમાર્જતી મયા દૃષ્ટા||તતઃ તાભ્યાં કુમારાભ્યાં વિશાલાક્ષાયાઃ સીતાય ca આસ્થિતઃ સઃ ગજોત્તમઃ લંકાયા upari સ્થિતઃ||

Then Janaki from the top of that mountain supported by her husband mounted the elephant and took a seat on the elephant standing in the sky. Then I saw the lotus eyed woman Sita springing up from husbands lap was touching the Sun and Moon as if she was caressing. Then the elephant mounted by the two princes and the wide eyed Sita stood over Lanka.

પાણ્ડુરર્ષભ યુક્તેન રથે નાષ્ટયુજા svayam|| 17||
ઇહોપયાતઃ કાકુત્ સ્થઃ સીતયા saha ભાર્યયા|
લક્ષ્મણેન સહભ્રાત્રા સીતયા saha વીર્યવાન્ ||18||
આરુહ્ય પુષ્પકં દિવ્યં વિમાનં સૂર્યસન્નિભમ્|
ઉત્તરાં દિશમાલોક્ય જગામ પુરુષોત્તમઃ||19||

sa|| કાકુત્સ્થઃ ભાર્યયા સીતાયા saha અષ્ટાયુજા પાણ્ડુરર્ષભ યુક્તેન રથેન સ્વયં iha ઉપયાતઃ || વીર્યવાન્ સીતાયા saha ભ્રાત્રા લક્ષ્મણેન saha દિવ્યં સૂર્યસન્નિભં પુષ્પકં વિમાનં આરુહ્ય ઉત્તરાં દિશાં આલોક્યપુરુષોત્તમઃ જગામ||

The Kakutstha, with wife Sita, came on a chariot pulled by eight white bulls . Rama, the heroic one, the best among men, along with Sita and brother Lakshmana mounted on the celestial Pushpaka Vimana resembling the Sun, went in northerly direction.

એવં સ્વપ્ને મયા દૃષ્ટો રામો વિષ્ણુપરાક્રમઃ|
લક્ષ્મણેન સહભ્રાત્રા સીતાય saha ભાર્યયા||20||
na hi રામો મહાતેજા શ્શક્યો જેતું સુરાસુરૈઃ|
રાક્ષસૈર્વાપિ ચાન્યૈર્વા સ્વર્ગં પાપજનૈરિવ||21||

sa|| એવં રામઃ વિષ્ણુપરાક્રમઃ ભાર્યયા સીતાયા saha લક્ષ્મણેન ભ્રાત્રા saha સ્વપ્ને મયા દૃષ્ટઃ|| રામઃ મહાતેજઃ રાક્ષસૈઃ વા અન્યૈઃ વા સુરાસુરૈઃ વા જેતું na શક્યઃ| સ્વ્ર્ગં પાપ જનૈઃ iva||

Thus I saw Rama , as powerful as Vishnu, along with wife Sita and brother Lakshmana in my dream. Rama is very brilliant. It is not possible for Rakshasa or Devas and demons or anybody else to attain victory over Rama , just like sinners cannot attain heaven.

રાવણશ્ચ મયાદૃષ્ટઃ ક્ષિતૌ તૈલસમુત્ક્ષિતઃ |
રક્તવાસાઃ પિબન્મત્તઃ કરવીરકૃત સ્રજઃ||22||
વિમાનાત્ પુષ્પકાદદ્ય રાવણઃ પતિતો bhuvi|
કૃષ્યમાણ સ્ત્રિયા દૃષ્ટો મુંડઃ કૃષ્ણાંબરઃ પુનઃ||23||

sa|| રક્તવાસાઃ piban મત્તઃ કરવીર કૃત સ્રજઃ તૈલસમુત્ક્ષિતઃ ક્ષિતૌ રાવણઃ ca મયા દૃષ્ટઃ|| adya રાવણઃ કૃષ્ણાંબરઃ સ્ત્રિયા કૃષ્યમાણઃ મુંડઃ પુષ્પકાત્ વિમાનાત્ bhuvi પતિતઃ પુનઃ દૃષ્ટઃ |

I saw Ravana on the ground, wearing red clothes, drunk, intoxicated, wearing a garland of lilies and smeared with oil. Today I saw Ravana with shaven head, wearing black clothes, being dragged by a woman. I saw Ravana fallen on the ground from the Pushpaka Vimana.

રથેન ખરયુક્તેન રક્તમાલ્યાનુલેપનઃ|
પિબં સ્તૈલં hasan નૃત્યન્ ભ્રાંતચિત્તકુલેંદ્રિયઃ||24||
ગર્ધભેન yayau શીઘ્રં દક્ષિણાં દિશમાસ્થિતઃ|
પુનરેવ મયાદૃષ્ટો રાવણો રાક્ષસેશ્વરઃ||25||
પતિતોऽવાક્છિરા ભૂમૌ ગર્ધભાત્ ભયમોહિતઃ|

સ||રક્તમાલ્યાનુલેપનઃ તૈલં piban hasan નૃત્યન્ ભ્રાંતચિત્તકુલેંદ્રિયઃ ખરયુક્તેન રથેન || દક્ષિણાં દિશાં આસ્થિતઃ ગર્દભેન શીઘ્રં yayau || રાક્ષસેશ્વરઃ રાવનઃ ભયમોહિતઃ ગર્દભાત્ અવાક્ચિરાઃ પતિતઃ મયા પુનરેવ દૃષ્ટઃ||

Ravana was wearing red garlands and unguents, drinking, laughing, dancing , with a confused mind and senses, on a chariot pulled by donkeys. He went in southerly direction quickly mounted on the donkeys. I again saw the king of Rakshasa Ravana deluded by fear, falling down from the donkeys.

સહસોત્થાય સંભ્રાંતો ભયાર્તો મદવિહ્વલઃ||26||
unmatta iva દિગ્વાસાદુર્વાક્યં pralapan bahu|
દુર્ગંધં દુસ્સહં ઘોરં તિમિરં નરકોપમમ્||27||
મલપંકં પ્રવિશ્યાશુ magnastatra sa રાવણઃ|

સ||સઃ રાવણઃ સહસા ઉત્થાય સંભ્રાંતઃ ભયાર્તઃ mada વિહ્વલઃ દિગ્વાસઃ unmatta iva bahu દુસ્સહં દુર્વાક્યં pralapan દુર્ગંધં ઘોરં તિમિરં નરકોપમમ્ મલપંકં પ્રવિશ્ય આશુ tatra મગ્નઃ||

(Saw) That Ravana quickly getting up , surprised, scared , intoxicated with wine, without clothes, saying several unbearable bad words like a mad man, entered a dark hell like pool of filth emitting bad smell and there he drowned.

કંઠે બધ્વા દશગ્રીવં પ્રમદા રક્તવાસિની||28||
કાલી કર્દમલિપ્તાંગી દિશં યામ્યાં પ્રકર્ષતિ
એવં tatra મયાદૃષ્ટઃ કુંભકર્ણો નિશાચરઃ||29||
રાવણસ્ય સુતાસ્સર્વે દૃષ્ટા સ્તૈલસમુત્ક્ષિતાઃ|
વરાહેણ દશગ્રીવ શ્શિંશુમારેણ ca ઇંદ્રજિત્||30||
ઉષ્ટ્રેણ કુંભકર્ણશ્ચ પ્રયાતો દક્ષિણાં દિશમ્||

sa|| દશગ્રીવં કંઠે ભધ્વા રક્તવાસિની કર્દમલિપ્તાંગી કાલી પ્રમદા યામ્યાં દિશં પ્રકર્ષતિ||સ||તત્ર નિશાચરઃ કુંભકર્ણઃ એવં સર્વે રાવણસ્ય સુતાઃ taila સમુક્ષિતાઃ દૃષ્ટાઃ|| દશગ્રીવઃ વરાહેણ ઇંદ્રજિત્ શિંશુમારેણ ઉષ્ટ્રેણ કુંભકર્ણઃ દક્ષિણાં દિશં પ્રયાતઃ||

The ten headed who is smeared with mud, who was tied at the neck by a black woman clad in red clothes, that Ravana was being dragged in southerly direction. There I saw the night being Kumbhakarna and all other sons of Ravana smeared with oil. The ten headed Ravana on a pig, Indrajit on a crocodile, Kumbhakarna on a camel were all moving in southerly direction.

એકસ્તત્ર મયા દૃષ્ટા શ્શ્વેતચ્છત્રો વિભીષણઃ||31||
શુક્લમાલ્યાંબરધરઃ શુક્લગંધાનુલેપનઃ|
શંખદુંદુભિનિર્ઘોષૈઃ નૃત્તગીતૈરલંકૃતઃ||32||
આરુહ્ય શૈલસંકાશં મેઘસ્તનિતનિસ્સ્વનમ્|
ચતુર્દંતં ગજં દિવ્યમાસ્તે tatra વિભીષણઃ||33||
ચતુર્ભિઃ સચિવૈઃ સાર્થં વૈહાયસ મુપસ્થિતઃ|

sa|| tatra એકઃ શ્વેત છત્રઃ શુક્લમાલ્યાંબરધરઃ શુક્લગંધાનુલેપનઃ વિભીષણઃ મયા દૃષ્ટઃ || વિભીષણઃ શંખદુંદુભિ નિર્ઘોષૈઃ નૃત્તગીતરલંકૃતૈઃ શૈલસંકાસં મેઘસ્તનિતનિસ્સ્વનમ્ ચતુર્દંતં દિવ્યં ગજં આરુહ્ય tatra આસ્તે | ચતુર્ભિઃ સચિવૈઃ સાર્થં વૈહાયસં ઉપસ્થિતઃ||

There I saw Vibhishana wearing garlands of white flowers and clothes , smeared with white sandal paste under a white umbrella. Vibhishana mounted on a wonderful elephant with four tusks trumpeting like huge cloud , accompanied by sounds of conches and drums, singers and dancers was seen. He stood there in the sky along with four ministers.

સમાજશ્ચ મયા દૃષ્ટો ગીતવાદિત્ર નિસ્સ્વનઃ||34||
પિબતાં રક્તમાલ્યાનાં રક્ષસાં રક્તવાસસામ્|
લંકાચેયં પુરી રમ્યા સવાજિ રથકુંજરા||35||
સાગરે પતિતા દૃષ્ટા bhagna ગોપુરતોરણા|

sa|| પિબતાં રક્તમાલ્યાનાં રક્તવાસસાં રક્ષસાં ગીતવાદિત્ર નિસ્સ્વનઃ સમાજશ્ચ મયા દૃષ્ટઃ||સ|| રમ્યા ઇયં લંકાપુરી ca સવાજિરથકુંજરા ભગ્નગોપુર તોરણા સાગરે પતિતા મયા દૃષ્ટઃ||

A group of Rakshasas drinking, wearing red garlands, red clothes , singing and dancing were seen. The beautiful city of Lanka, with horses elephants and chariots was seen falling into the sea with crumbling archways and towers.

લંકા દૃષ્ટા મયા સ્વપ્ને રાવણે નાભિરક્ષિતા||36||
દગ્ધા રામસ્ય દૂતેન વાનરેણ તરસ્વિના |
પીત્વા તૈલં પ્રવૃત્તાશ્ચ પ્રહસંત્યો મહાસ્વનાઃ||37||
લંકાયાં ભસ્મરૂક્ષાયાં પ્રવિષ્ટા રાક્ષસ સ્ત્રિયઃ|
કુંભકર્ણાદયશ્ચેમે સર્વે રાક્ષસ પુંગવઃ||38||
રક્તં નિવસનં ગૃહ્ય પ્રવિષ્ટા ગોમયહ્રદે|

sa|| રાવણેન અભિરક્ષિતા લંકા રામસ્ય દૂતેન તરશ્વિના વાનરેણ દગ્ધા મયા સ્વપ્ને દૃષ્ટા|||| ભસ્મરુક્ષયાં લંકાયાં સર્વા રાક્ષસ્ત્રિયઃ તૈલં પીત્વા પ્રહસંત્યઃ મહાસ્વનાઃ પ્રનૃતાઃ ચ||કુંભકર્ણાદયઃ ઇમે સર્વા રાક્ષસપુંગવાઃ નિવસનં ગૃહ્ય ગોમયહૃદે પ્રવિષ્ટાઃ||

I saw the Lanka protected Ravana burnt by a powerful Vanara who is a Rama's messenger. Saw all the Rakshasas women having drunk oil, laughing away with loud sounds and dancing too in the Lanka which was turned into ashes, Kumbhakarna and all other Rakshasas without clothes entered into a pool of cow dung.

apagacchata નશ્યધ્વં સીતા માપ sa રાઘવઃ||39||
ઘાતયેત્ પરમામર્ષી sarvai સ્સાર્થં hi રાક્ષસૈઃ|
પ્રિયાં બહુમતાં ભાર્યાં વનવાસ મનુવ્રતામ્||40||
ભર્ત્સિતાં તર્જિતાં વાપિ નાનુમંશ્યતિ રાઘવઃ|

sa|| apagacchata નશ્યધ્વં| રાઘવઃ સીતાં આપ્નોતિ | પરમામર્ષી રાક્ષસૈઃ સાર્થં યુષ્માન્ ઘાતયેત્||રાઘવઃ પ્રિયાં બહુમતાં વનવાસં અનુવ્રતાં ભાર્યામ્ ભર્ત્સિતાં તર્જિતાં વા api na અનુમંશ્યતિ||

Oh Rakshasis ! You will be destroyed , go away from here. Raghava will get back Sita. Being very angry he will destroy all Rakshasa along with you. Raghava will not approve of any one who threatened or abused his dear highly respected Sita living in forest.

તદલં ક્રૂરવાક્યૈઃ વઃ સાંત્વમેવાભિદીયતામ્||41||
અભિયાચામ વૈદેહી મે taddhi મમરોચતે|
યસ્યાં એવં વિધઃ સ્વપ્નો દુઃખિતાયાં પ્રદૃશ્યતે||42||
સા દુઃખૈઃ vividhai ર્મુક્તા પ્રિયં પ્રાપ્નોત્યનુત્તમમ્|
ભર્ત્સિતા mapi યાચધ્વં રાક્ષસ્યઃ કિં વિવક્ષયા||43||
રાઘવાદ્ધિ ભયં ઘોરં રાક્ષસાના mupasthitam|

sa|| tat અલં ક્રૂરવાક્યૈઃ | વઃ સાંત્વમેવ અભિદીયતાં| વૈદેહીં અભિયાચામ એતદ્ધિ મે રોચતે||યસ્યાં દુઃખિતાયાં એવં વિધઃ સ્વપ્નઃ પ્રદૃશ્યતે સા વિવિધૈઃ દુઃખૈઃ મુક્તા અનુત્તમં પ્રિયં પ્રાપ્નોતિ || રાક્ષસ્યઃ ભર્ત્સિતામપિ યાચધ્વં કિં વિવક્ષયા રાક્ષસાનાં રાઘવાત્ ઘોરં ભયં upasthitam||

'So enough of the cruel words. You may say in polite manner. Beg Vaidehi. I like only this. Whoever in sorrow gets this kind dream , that one will be free from various sorrows and attain excellent supreme joy. O Rakshasa having threatened her, (you may) beg her. Why say any more. Rakshasas will face terrific threat from Rama'.

પ્રણિપાતપ્રસન્ના hi મૈથિલી જનકાત્મજા||44||
અલમેષા પરિત્રાતું રાક્ષસ્યો મહતો ભયાત્ |
api ચાસ્યા વિશાલાક્ષ્યા na કિંચિ દુપલક્ષયે||45||
વિરૂપમપિ ચાંગેષુ સુસૂક્ષ્મમપિ લક્ષણમ્|
છાયાવૈગુણ્યમાત્રં tu શંકે દુઃખમુપસ્થિતમ્||46||
અદુઃખાર્હા મિમાં દેવીં વૈહાયસ mupasthitam|

sa|| રાક્ષસ્યઃ જનકાત્મજા એષા મૈથિલી પ્રણિપાતપ્રસન્ના મહતઃ ભયાત્ પરિત્રાતું alam|| api ca વિશાલાક્ષયાઃ અસ્યાઃ અંગેષુ સુસૂક્ષ્મપિ વિરૂપં લક્ષણમ્ કિંચિદપિ na ઉપલક્ષ્યતે||છાયાવૈગુણ્યમાત્રં ca વૈહાયસં ઉપસ્થિતં અદુઃખાર્હં ઇમાં દેવીં દુઃખં ઉપસ્થિતં શંકે||

' Oh Rakshasis ! This Maithili while pleased with your salutations is enough to protect you from the threat. There is not even a little signs of inauspiciousness seen in this wide eyed lady. Only a shade of her complexion is changed in this lady who does not deserve to suffer, though a great misfortune happened for her'.

અર્થસિદ્ધિં tu વૈદેહ્યાઃ પશ્યામ્યહ મુપસ્થિતામ્||47||
રાક્ષસેંદ્રવિનાશં ca વિજયં રાઘવસ્ય ca|
નિમિત્તભૂત મેત ttu શ્રોતુમસ્યા mahatpriyam||48||
દૃશ્યતે ca સ્ફુરચ્છક્ષુઃ padma patra મિવાયતમ્|

sa|| અહં વૈદેહ્યાં અર્થસિદ્ધિં ઉપસ્થિતં પશ્યામિ | રાક્ષસેંદ્ર વિનાશનં ca | રાઘવસ્ય વિજયં ca|| અસ્યાં mahat પ્રિયં શ્રોતું નિમિત્તભૂતં spurat | એતત્ padmaptramiva આયતાં ચક્ષુઃ દૃશ્યતે||

I am seeing the fulfilment of wishes for Vaidehi. Also the destruction of the king of Rakshasas. And the victory of Raghava. Look at her lotus petal like eye which is throbbing to portend the good news .

ઈષચ્ચ હૃષિતો વાસ્યા દક્ષિણાયા હ્યદક્ષિણઃ||49||
અકસ્માદેવ વૈદેહ્યા બાહુરેકઃ પ્રકંપતે|
કરેણુ hasta pratima ssavya શ્ચોરુ રુનુત્તમઃ||50||
વેપમાન સ્સૂચયતિ રાઘવં પુરતઃ sthitam||51||

સ||દક્ષિણાયાઃ અસ્યાઃ વૈદેહ્યાઃ અદક્ષિણઃ એકઃ બાહુઃ અકસ્માદેવ હૃષિતઃ ઈર્ષત્ પ્રકંપતે||કરેણુ હસ્તપ્રતિમઃ અનુત્તમઃ અવ્યઃ ઉરુઃ વેપમાનઃ રાઘવં પુરતઃ સ્થિતં સૂચયતિ ||

This capable lady's left shoulder has started throbbing indicating sudden happiness. The left thigh comparable to the trunk of an elephant is trembling as though Rama is standing in her presence.

પક્ષી ca શાખા નિલયઃ પ્રહૃષ્ટઃ
પુનઃ પુનશ્ચોત્તમ સાંત્વવાદી|
સુસ્વાગતાં વાચ મુદીરયાનઃ
પુનઃ પુનશ્ચોદયતીવ હૃષ્ટઃ||52||

sa|| પક્ષી ca શાખાનિલયં પ્રવિષ્ટઃ પુનઃ પુનઃ ca ઉત્તમસાંત્વવાદી સુસ્વાગતં વાચં ઉદીરયામાનઃ| હૃષ્ટઃ પુનઃ પુનઃચોદયતીવ||

One can see the signs bird which utters sweet notes indicating happy tidings, as if it is prompting Sita to rejoice again and again.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે સપ્તવિંશસ્સર્ગઃ||

Thus ends the Sarga twenty seven of Sundarakanda in Ramayana the first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| ઓમ્ tat sat||

||om tat sat||