||Sundarakanda ||

|| Sarga 27||( Slokas in Kannada )

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||


ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಸಪ್ತವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಇತ್ಯುಕ್ತಾಃ ಸೀತಯಾ ಘೋರಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ|
ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಜಗ್ಮುಃ ತದಾಖ್ಯಾತುಂ ರಾವಣಸ್ಯ ತರಸ್ವಿನಃ||1||

ಸ|| ಘೋರಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಾಃ ಸೀತಾಯಾಃ ತತ್ ಆಖ್ಯಾತುಂ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ತರಸ್ವಿನಃ ರಾವಣಸ್ಯ ಜಗ್ಮುಃ||

The terrible Rakshasa women overwhelmed with anger on hearing the words of Sita ran to inform Ravana.

ತತಸ್ಸೀತಾ ಮುಪಾಗಮ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಘೋರದರ್ಶನಾಃ|
ಪುನಃ ಪರುಷಮೇಕಾರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಾರ್ಥಮ್ ಅಥಾಬ್ರುವನ್||2||
ಅದ್ಯೇದಾನೀಂ ತವಾನಾರ್ಯೇ ಸೀತೇ ಪಾಪವಿನಿಶ್ಚಯೇ|
ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಂತಿ ಮಾಂಸ ಮೇತತ್ ಯಥಾಸುಖಮ್||3||

ಸ|| ತತಃ ಸೀತಾಂ ಉಪಾಗಮ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಘೋರದರ್ಶನಾಃ ಪುನಃ ಪರುಷಂ ಏಕಾರ್ಥಂ ಅನರ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಥ ಅಬ್ರುವನ್|| ಅನಾರ್ಯೇ ಪಾಪನಿಶ್ಚಯೇ ಸೀತೇ ಅದ್ಯ ಇದಾನೀಂ ತವ ಏತತ್ ಮಾಂಸಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಯಥಾಸುಖಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಂತಿ ||

Then approaching Sita, the hideous looking Rakshasis again spoke using harsh words with one meaning leading to sinful consequences. 'Oh Vile one! Determined in evil ways ! Oh Sita ! Today these Rakshasis will eat your flesh to their hearts content'

ಸೀತಾಂ ತಾಭಿ ರನಾರ್ಯಾಭಿಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂತರ್ಜಿತಾಂ ತದಾ|
ರಾಕ್ಷಸೀ ತ್ರಿಜಟಾ ವೃದ್ಧಾ ಶಯಾನಾ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ||4||
ಆತ್ಮಾನಂ ಖಾದತಾ ನಾರ್ಯಾ ನ ಸೀತಾಂ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಥ|
ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾ ಮಿಷ್ಟಾಂ ಸ್ನುಷಾಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ||5||
ಸ್ವಪ್ನೋ ಹೃದ್ಯ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ದಾರುಣೋ ರೋಮಹರ್ಷಣಃ|
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಅಭಾವಾಯ ಭರ್ತುರಸ್ಯಾ ಜಯಾಯ ಚ||6||

ಸ|| ತದಾ ಅನಾರ್ಯಾಭಿಃ ತಾಭಿಃ ಸಂತರ್ಜಿತಾಂ ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೃದ್ಧಾ ತ್ರಿಜಟಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್|| ಆತ್ಮಾನಂ ಖಾದತಾ |ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಇಷ್ಟಾಂ ಸ್ನುಷಾಂ ಸೀತಾಂ ನ ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಥ|| ಅದ್ಯ ಮಯಾ ಸ್ವಪ್ನಃ ದೃಷ್ಟಃ | ದಾರುಣಃ ರೋಮಹರ್ಷಣಃ | ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಅಭಾವಾಯ ಅಸ್ಯಾಃ ಭರ್ತೃಃ ಜಯಾಯ ಚ||

Then seeing those evil ones threatening Sita , old Rakshasi by name Trijata said the following words. 'Eat yourselves, Do not eat the daughter of Janaka and the favored daughter in law of Dasaratha. Today I have seen a terrible dream. It is terrible and hair raising. It portends the destruction of Rakshasas and victory for her husband'.

ಏವಮುಕ್ತಾ ತ್ರಿಜಟಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ|
ಸರ್ವಾ ಏವಾಬ್ರುವನ್ ಭೀತಾಃ ತ್ರಿಜಟಾಂ ತಾಂ ಇದಂ ವಚಃ||7||
ಕಥಯಸ್ವ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ಸ್ವಪ್ನೋऽಯಂ ಕೀದೃಶೋ ನಿಶಿ|
ತಾಸಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾತು ವಚನಂ ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಮುಖಾಚ್ಚ್ಯುತಮ್||8||
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕಾಲೇ ತ್ರಿಜಟಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್|

ಸ|| ಏವಂ ಉಕ್ತಾ ತ್ರಿಜಟಯಾ ಸರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಭೀತಾಃ ತಾಂ ತ್ರಿಜಟಾಂ ಇದಂ ವಚಃ ಅಬ್ರುವನ್ ||ನಿಶಿ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಃ ಅಯಂ ಸ್ವಪ್ನಃ ಕೀ ದೃಶಃ ಕಥಯಸ್ವ | ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಮುಖಾಚ್ಯುತಂ ತಾಸಾಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತು ತ್ರಿಜಟಾ ಕಾಲೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ವಚನಂ ಉವಾಚ||

Hearing those words of Trijata , all the Rakshasis over whelmed with anger and scared, said these words to Trijata. ' What is the dream you saw in the night , please tell'. Hearing those words from the mouth of Rakshasis, Trijata told them everything about the dream.

ಗಜದಂತಮಯೀಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಶಿಬಿಕಾಮಂತರಿಕ್ಷಗಾಮ್||9||
ಯುಕ್ತಾಂ ಹಂಸ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ವಯಮಾಸ್ಥಾಯ ರಾಘವಃ|
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹಾಗತಃ||10||
ಸ್ವಪ್ನೇ ಚಾದ್ಯ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾವೃತಾ|
ಸಾಗರೇಣ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಶ್ವೇತಂ ಪರ್ವತ ಮಾಸ್ಥಿತಾ||11||

ಸ||ರಾಘವಃ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ಗಜದಂತಮಯೀಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಾಂ ಹಂಸಸಹಸ್ರೇಣ ಯುಕ್ತಾಂ ಶಿಬಿಕಾಂ ಸ್ವಯಂ ಆಸ್ಥಾಯ ಆಗತಃ ||ಅದ್ಯ ಸ್ವಪ್ನೇ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಾವೃತಾ ಸಾಗರೇಣ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಶ್ವೇತಂ ಪರ್ವತಂ ಆಸ್ಥಿತಾ ಸೀತಾ ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ||

'Raghava arrived along with Lakshmana wearing a garland of white flowers and clothes, himself climbed the Palanquin made of ivory, drawn by thousands of swans moving through the sky. Today in my dream I saw Sita wearing white clothes siting on a white mountain surrounded by the ocean'.

ರಾಮೇಣ ಸಂಗತಾ ಸೀತಾ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ|
ರಾಘವಶ್ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟ ಶ್ಚತುರ್ದಂತಂ ಮಹಾಗಜಮ್||12||
ಆರೂಢಃ ಶೈಲಸಂಕಾಶಂ ಚಚಾರ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ತತಸ್ತೌ ನರಶಾರ್ದೂಲೌ ದೀಪ್ಯಮಾನೌ ಸ್ವತೇಜಸಾ||13|
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೌ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯುಪಸ್ಥಿತೌ|

ಸ|| ಸೀತಾ ರಾಮೇಣ ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ ಸಂಗತಾ | ರಾಮಶ್ಚ ಚತುರ್ದಷ್ಟಂ ಶೈಲಸಂಕಾಶಮ್ ಮಹಾಗಜಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಆರೂಢಃ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ|| ತತಃ ತೌ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರೌ ಸ್ವತೇಜಸಾ ದೀಪ್ಯಮಾನೌ ನರಶಾರ್ದೂಲೌ ಜಾನಕೀಂ ಪರ್ಯುಪಸ್ಥಿತೌ||

' Sita is united with Rama like the luster and Sun. I saw Rama mounted on a huge elephant with four tusks along with Lakshmana. Then the two tigers among men, wearing garlands made of white flowers and clothes, shining with their own effulgence came near Janaki.

ತತಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಥಸ್ಯ ದಂತಿನಃ||14||
ಭರ್ತ್ರಾ ಪರಿಗೃಹೀತಸ್ಯ ಜಾನಕೀ ಸ್ಕಂಧಮಾಶ್ರಿತಾ|
ಭರ್ತುರಂಕಾತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ತತಃ ಕಮಲಲೋಚನಾ||15||
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಜತೀ|
ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಕುಮಾರಾಭ್ಯಾ ಮಾಸ್ಥಿತಃ ಸ ಗಜೋತ್ತಮಃ||16||
ಸೀತಯಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ಲಂಕಾಯಾ ಉಪರಿಸ್ಥಿತಃ|

ಸ|| ತತಃ ಜಾನಕೀ ತಸ್ಯ ನಗಸ್ಯ ಅಗ್ರೇ ಭರ್ತ್ರಾ ಪರಿಗೃಹೀತಸ್ಯ ಆಕಾಶಸ್ಥಸ್ಯ ದಂತಿನಃ ಸ್ಕಂಧಮ್ ಆಶ್ರಿತಾ||ತತಃ ಕಮಲಲೋಚನಾ ಭರ್ತುಃ ಅಂಕಾತ್ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಪಾಣಿನಾ ಚಂದ್ರಸೂರೌ ಪರಿಮಾರ್ಜತೀ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ||ತತಃ ತಾಭ್ಯಾಂ ಕುಮಾರಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯಾಃ ಸೀತಾಯ ಚ ಆಸ್ಥಿತಃ ಸಃ ಗಜೋತ್ತಮಃ ಲಂಕಾಯಾ ಉಪರಿ ಸ್ಥಿತಃ||

Then Janaki from the top of that mountain supported by her husband mounted the elephant and took a seat on the elephant standing in the sky. Then I saw the lotus eyed woman Sita springing up from husbands lap was touching the Sun and Moon as if she was caressing. Then the elephant mounted by the two princes and the wide eyed Sita stood over Lanka.

ಪಾಣ್ಡುರರ್ಷಭ ಯುಕ್ತೇನ ರಥೇ ನಾಷ್ಟಯುಜಾ ಸ್ವಯಮ್|| 17||
ಇಹೋಪಯಾತಃ ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥಃ ಸೀತಯಾ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ|
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹಭ್ರಾತ್ರಾ ಸೀತಯಾ ಸಹ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||18||
ಆರುಹ್ಯ ಪುಷ್ಪಕಂ ದಿವ್ಯಂ ವಿಮಾನಂ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಭಮ್|
ಉತ್ತರಾಂ ದಿಶಮಾಲೋಕ್ಯ ಜಗಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ||19||

ಸ|| ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಭಾರ್ಯಯಾ ಸೀತಾಯಾ ಸಹ ಅಷ್ಟಾಯುಜಾ ಪಾಣ್ಡುರರ್ಷಭ ಯುಕ್ತೇನ ರಥೇನ ಸ್ವಯಂ ಇಹ ಉಪಯಾತಃ || ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೀತಾಯಾ ಸಹ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹ ದಿವ್ಯಂ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಭಂ ಪುಷ್ಪಕಂ ವಿಮಾನಂ ಆರುಹ್ಯ ಉತ್ತರಾಂ ದಿಶಾಂ ಆಲೋಕ್ಯಪುರುಷೊತ್ತಮಃ ಜಗಾಮ||

The Kakutstha, with wife Sita, came on a chariot pulled by eight white bulls . Rama, the heroic one, the best among men, along with Sita and brother Lakshmana mounted on the celestial Pushpaka Vimana resembling the Sun, went in northerly direction.

ಏವಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ರಾಮೋ ವಿಷ್ಣುಪರಾಕ್ರಮಃ|
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಸಹಭ್ರಾತ್ರಾ ಸೀತಾಯ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯಾ||20||
ನ ಹಿ ರಾಮೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಶ್ಶಕ್ಯೋ ಜೇತುಂ ಸುರಾಸುರೈಃ|
ರಾಕ್ಷಸೈರ್ವಾಪಿ ಚಾನ್ಯೈರ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪಾಪಜನೈರಿವ||21||

ಸ|| ಏವಂ ರಾಮಃ ವಿಷ್ಣುಪರಾಕ್ರಮಃ ಭಾರ್ಯಯಾ ಸೀತಾಯಾ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಸಹ ಸ್ವಪ್ನೇ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ|| ರಾಮಃ ಮಹಾತೇಜಃ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ವಾ ಅನ್ಯೈಃ ವಾ ಸುರಾಸುರೈಃ ವಾ ಜೇತುಂ ನ ಶಕ್ಯಃ| ಸ್ವ್ರ್ಗಂ ಪಾಪ ಜನೈಃ ಇವ||

Thus I saw Rama , as powerful as Vishnu, along with wife Sita and brother Lakshmana in my dream. Rama is very brilliant. It is not possible for Rakshasa or Devas and demons or anybody else to attain victory over Rama , just like sinners cannot attain heaven.

ರಾವಣಶ್ಚ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಕ್ಷಿತೌ ತೈಲಸಮುತ್ಕ್ಷಿತಃ |
ರಕ್ತವಾಸಾಃ ಪಿಬನ್ಮತ್ತಃ ಕರವೀರಕೃತ ಸ್ರಜಃ||22||
ವಿಮಾನಾತ್ ಪುಷ್ಪಕಾದದ್ಯ ರಾವಣಃ ಪತಿತೋ ಭುವಿ|
ಕೃಷ್ಯಮಾಣ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ಮುಂಡಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಃ ಪುನಃ||23||

ಸ|| ರಕ್ತವಾಸಾಃ ಪಿಬನ್ ಮತ್ತಃ ಕರವೀರ ಕೃತ ಸ್ರಜಃ ತೈಲಸಮುತ್ಕ್ಷಿತಃ ಕ್ಷಿತೌ ರಾವಣಃ ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ|| ಅದ್ಯ ರಾವಣಃ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಃ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಯಮಾಣಃ ಮುಂಡಃ ಪುಷ್ಪಕಾತ್ ವಿಮಾನಾತ್ ಭುವಿ ಪತಿತಃ ಪುನಃ ದೃಷ್ಟಃ |

I saw Ravana on the ground, wearing red clothes, drunk, intoxicated, wearing a garland of lilies and smeared with oil. Today I saw Ravana with shaven head, wearing black clothes, being dragged by a woman. I saw Ravana fallen on the ground from the Pushpaka Vimana.

ರಥೇನ ಖರಯುಕ್ತೇನ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ|
ಪಿಬಂ ಸ್ತೈಲಂ ಹಸನ್ ನೃತ್ಯನ್ ಭ್ರಾಂತಚಿತ್ತಕುಲೇಂದ್ರಿಯಃ||24||
ಗರ್ಧಭೇನ ಯಯೌ ಶೀಘ್ರಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ಪುನರೇವ ಮಯಾದೃಷ್ಟೋ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ||25||
ಪತಿತೋऽವಾಕ್ಛಿರಾ ಭೂಮೌ ಗರ್ಧಭಾತ್ ಭಯಮೋಹಿತಃ|

ಸ||ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ತೈಲಂ ಪಿಬನ್ ಹಸನ್ ನೃತ್ಯನ್ ಭ್ರಾಂತಚಿತ್ತಕುಲೇಂದ್ರಿಯಃ ಖರಯುಕ್ತೇನ ರಥೇನ || ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಾಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಗರ್ದಭೇನ ಶೀಘ್ರಂ ಯಯೌ || ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ ರಾವನಃ ಭಯಮೋಹಿತಃ ಗರ್ದಭಾತ್ ಅವಾಕ್ಚಿರಾಃ ಪತಿತಃ ಮಯಾ ಪುನರೇವ ದೃಷ್ಟಃ||

Ravana was wearing red garlands and unguents, drinking, laughing, dancing , with a confused mind and senses, on a chariot pulled by donkeys. He went in southerly direction quickly mounted on the donkeys. I again saw the king of Rakshasa Ravana deluded by fear, falling down from the donkeys.

ಸಹಸೋತ್ಥಾಯ ಸಂಭ್ರಾಂತೋ ಭಯಾರ್ತೋ ಮದವಿಹ್ವಲಃ||26||
ಉನ್ಮತ್ತ ಇವ ದಿಗ್ವಾಸಾದುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಲಪನ್ ಬಹು|
ದುರ್ಗಂಧಂ ದುಸ್ಸಹಂ ಘೋರಂ ತಿಮಿರಂ ನರಕೋಪಮಮ್||27||
ಮಲಪಂಕಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಶು ಮಗ್ನಸ್ತತ್ರ ಸ ರಾವಣಃ|

ಸ||ಸಃ ರಾವಣಃ ಸಹಸಾ ಉತ್ಥಾಯ ಸಂಭ್ರಾಂತಃ ಭಯಾರ್ತಃ ಮದ ವಿಹ್ವಲಃ ದಿಗ್ವಾಸಃ ಉನ್ಮತ್ತ ಇವ ಬಹು ದುಸ್ಸಹಂ ದುರ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಲಪನ್ ದುರ್ಗಂಧಂ ಘೋರಂ ತಿಮಿರಂ ನರಕೋಪಮಮ್ ಮಲಪಂಕಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಆಶು ತತ್ರ ಮಗ್ನಃ||

(Saw) That Ravana quickly getting up , surprised, scared , intoxicated with wine, without clothes, saying several unbearable bad words like a mad man, entered a dark hell like pool of filth emitting bad smell and there he drowned.

ಕಂಠೇ ಬಧ್ವಾ ದಶಗ್ರೀವಂ ಪ್ರಮದಾ ರಕ್ತವಾಸಿನೀ||28||
ಕಾಲೀ ಕರ್ದಮಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ದಿಶಂ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಕರ್ಷತಿ
ಏವಂ ತತ್ರ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ನಿಶಾಚರಃ||29||
ರಾವಣಸ್ಯ ಸುತಾಸ್ಸರ್ವೇ ದೃಷ್ಟಾ ಸ್ತೈಲಸಮುತ್ಕ್ಷಿತಾಃ|
ವರಾಹೇಣ ದಶಗ್ರೀವ ಶ್ಶಿಂಶುಮಾರೇಣ ಚ ಇಂದ್ರಜಿತ್||30||
ಉಷ್ಟ್ರೇಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಶ್ಚ ಪ್ರಯಾತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್||

ಸ|| ದಶಗ್ರೀವಂ ಕಂಠೇ ಭಧ್ವಾ ರಕ್ತವಾಸಿನೀ ಕರ್ದಮಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಕಾಲೀ ಪ್ರಮದಾ ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ ಪ್ರಕರ್ಷತಿ||ಸ||ತತ್ರ ನಿಶಾಚರಃ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ ಏವಂ ಸರ್ವೇ ರಾವಣಸ್ಯ ಸುತಾಃ ತೈಲ ಸಮುಕ್ಷಿತಾಃ ದೃಷ್ಟಾಃ|| ದಶಗ್ರೀವಃ ವರಾಹೇಣ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಶಿಂಶುಮಾರೇಣ ಉಷ್ಟ್ರೇಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಃ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಂ ಪ್ರಯಾತಃ||

The ten headed who is smeared with mud, who was tied at the neck by a black woman clad in red clothes, that Ravana was being dragged in southerly direction. There I saw the night being Kumbhakarna and all other sons of Ravana smeared with oil. The ten headed Ravana on a pig, Indrajit on a crocodile, Kumbhakarna on a camel were all moving in southerly direction.

ಏಕಸ್ತತ್ರ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಶ್ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರೋ ವಿಭೀಷಣಃ||31||
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶುಕ್ಲಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ|
ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿರ್ಘೋಷೈಃ ನೃತ್ತಗೀತೈರಲಂಕೃತಃ||32||
ಆರುಹ್ಯ ಶೈಲಸಂಕಾಶಂ ಮೇಘಸ್ತನಿತನಿಸ್ಸ್ವನಮ್|
ಚತುರ್ದಂತಂ ಗಜಂ ದಿವ್ಯಮಾಸ್ತೇ ತತ್ರ ವಿಭೀಷಣಃ||33||
ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಚಿವೈಃ ಸಾರ್ಥಂ ವೈಹಾಯಸ ಮುಪಸ್ಥಿತಃ|

ಸ|| ತತ್ರ ಏಕಃ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಃ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶುಕ್ಲಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ ವಿಭೀಷಣಃ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ || ವಿಭೀಷಣಃ ಶಂಖದುಂದುಭಿ ನಿರ್ಘೋಷೈಃ ನೃತ್ತಗೀತರಲಂಕೃತೈಃ ಶೈಲಸಂಕಾಸಂ ಮೇಘಸ್ತನಿತನಿಸ್ಸ್ವನಮ್ ಚತುರ್ದಂತಂ ದಿವ್ಯಂ ಗಜಂ ಆರುಹ್ಯ ತತ್ರ ಆಸ್ತೇ | ಚತುರ್ಭಿಃ ಸಚಿವೈಃ ಸಾರ್ಥಂ ವೈಹಾಯಸಂ ಉಪಸ್ಥಿತಃ||

There I saw Vibhishana wearing garlands of white flowers and clothes , smeared with white sandal paste under a white umbrella. Vibhishana mounted on a wonderful elephant with four tusks trumpeting like huge cloud , accompanied by sounds of conches and drums, singers and dancers was seen. He stood there in the sky along with four ministers.

ಸಮಾಜಶ್ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟೋ ಗೀತವಾದಿತ್ರ ನಿಸ್ಸ್ವನಃ||34||
ಪಿಬತಾಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ರಕ್ತವಾಸಸಾಮ್|
ಲಂಕಾಚೇಯಂ ಪುರೀ ರಮ್ಯಾ ಸವಾಜಿ ರಥಕುಂಜರಾ||35||
ಸಾಗರೇ ಪತಿತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಭಗ್ನ ಗೋಪುರತೋರಣಾ|

ಸ|| ಪಿಬತಾಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನಾಂ ರಕ್ತವಾಸಸಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಗೀತವಾದಿತ್ರ ನಿಸ್ಸ್ವನಃ ಸಮಾಜಶ್ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ||ಸ|| ರಮ್ಯಾ ಇಯಂ ಲಂಕಾಪುರೀ ಚ ಸವಾಜಿರಥಕುಂಜರಾ ಭಗ್ನಗೋಪುರ ತೋರಣಾ ಸಾಗರೇ ಪತಿತಾ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಃ||

A group of Rakshasas drinking, wearing red garlands, red clothes , singing and dancing were seen. The beautiful city of Lanka, with horses elephants and chariots was seen falling into the sea with crumbling archways and towers.

ಲಂಕಾ ದೃಷ್ಟಾ ಮಯಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ರಾವಣೇ ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಾ||36||
ದಗ್ಧಾ ರಾಮಸ್ಯ ದೂತೇನ ವಾನರೇಣ ತರಸ್ವಿನಾ |
ಪೀತ್ವಾ ತೈಲಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಶ್ಚ ಪ್ರಹಸಂತ್ಯೋ ಮಹಾಸ್ವನಾಃ||37||
ಲಂಕಾಯಾಂ ಭಸ್ಮರೂಕ್ಷಾಯಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರಿಯಃ|
ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಯಶ್ಚೇಮೇ ಸರ್ವೇ ರಾಕ್ಷಸ ಪುಂಗವಃ||38||
ರಕ್ತಂ ನಿವಸನಂ ಗೃಹ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಗೋಮಯಹ್ರದೇ|

ಸ|| ರಾವಣೇನ ಅಭಿರಕ್ಷಿತಾ ಲಂಕಾ ರಾಮಸ್ಯ ದೂತೇನ ತರಶ್ವಿನಾ ವಾನರೇಣ ದಗ್ಧಾ ಮಯಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾ|||| ಭಸ್ಮರುಕ್ಷಯಾಂ ಲಂಕಾಯಾಂ ಸರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ್ತ್ರಿಯಃ ತೈಲಂ ಪೀತ್ವಾ ಪ್ರಹಸಂತ್ಯಃ ಮಹಾಸ್ವನಾಃ ಪ್ರನೃತಾಃ ಚ||ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಯಃ ಇಮೇ ಸರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾಃ ನಿವಸನಂ ಗೃಹ್ಯ ಗೋಮಯಹೃದೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಃ||

I saw the Lanka protected Ravana burnt by a powerful Vanara who is a Rama's messenger. Saw all the Rakshasas women having drunk oil, laughing away with loud sounds and dancing too in the Lanka which was turned into ashes, Kumbhakarna and all other Rakshasas without clothes entered into a pool of cow dung.

ಅಪಗಚ್ಛತ ನಶ್ಯಧ್ವಂ ಸೀತಾ ಮಾಪ ಸ ರಾಘವಃ||39||
ಘಾತಯೇತ್ ಪರಮಾಮರ್ಷೀ ಸರ್ವೈ ಸ್ಸಾರ್ಥಂ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸೈಃ|
ಪ್ರಿಯಾಂ ಬಹುಮತಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ವನವಾಸ ಮನುವ್ರತಾಮ್||40||
ಭರ್ತ್ಸಿತಾಂ ತರ್ಜಿತಾಂ ವಾಪಿ ನಾನುಮಂಶ್ಯತಿ ರಾಘವಃ|

ಸ|| ಅಪಗಚ್ಛತ ನಶ್ಯಧ್ವಂ| ರಾಘವಃ ಸೀತಾಂ ಆಪ್ನೋತಿ | ಪರಮಾಮರ್ಷೀ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ಸಾರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಘಾತಯೇತ್||ರಾಘವಃ ಪ್ರಿಯಾಂ ಬಹುಮತಾಂ ವನವಾಸಂ ಅನುವ್ರತಾಂ ಭಾರ್ಯಾಮ್ ಭರ್ತ್ಸಿತಾಂ ತರ್ಜಿತಾಂ ವಾ ಅಪಿ ನ ಅನುಮಂಶ್ಯತಿ||

Oh Rakshasis ! You will be destroyed , go away from here. Raghava will get back Sita. Being very angry he will destroy all Rakshasa along with you. Raghava will not approve of any one who threatened or abused his dear highly respected Sita living in forest.

ತದಲಂ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯೈಃ ವಃ ಸಾಂತ್ವಮೇವಾಭಿದೀಯತಾಮ್||41||
ಅಭಿಯಾಚಾಮ ವೈದೇಹೀ ಮೇ ತದ್ಧಿ ಮಮರೋಚತೇ|
ಯಸ್ಯಾಂ ಏವಂ ವಿಧಃ ಸ್ವಪ್ನೋ ದುಃಖಿತಾಯಾಂ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ||42||
ಸಾ ದುಃಖೈಃ ವಿವಿಧೈ ರ್ಮುಕ್ತಾ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಮ್|
ಭರ್ತ್ಸಿತಾ ಮಪಿ ಯಾಚಧ್ವಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಕಿಂ ವಿವಕ್ಷಯಾ||43||
ರಾಘವಾದ್ಧಿ ಭಯಂ ಘೋರಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾ ಮುಪಸ್ಥಿತಮ್|

ಸ|| ತತ್ ಅಲಂ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯೈಃ | ವಃ ಸಾಂತ್ವಮೇವ ಅಭಿದೀಯತಾಂ| ವೈದೇಹೀಂ ಅಭಿಯಾಚಾಮ ಏತದ್ಧಿ ಮೇ ರೋಚತೇ||ಯಸ್ಯಾಂ ದುಃಖಿತಾಯಾಂ ಏವಂ ವಿಧಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ ಸಾ ವಿವಿಧೈಃ ದುಃಖೈಃ ಮುಕ್ತಾ ಅನುತ್ತಮಂ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ || ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಭರ್ತ್ಸಿತಾಮಪಿ ಯಾಚಧ್ವಂ ಕಿಂ ವಿವಕ್ಷಯಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ರಾಘವಾತ್ ಘೋರಂ ಭಯಂ ಉಪಸ್ಥಿತಮ್||

'So enough of the cruel words. You may say in polite manner. Beg Vaidehi. I like only this. Whoever in sorrow gets this kind dream , that one will be free from various sorrows and attain excellent supreme joy. O Rakshasa having threatened her, (you may) beg her. Why say any more. Rakshasas will face terrific threat from Rama'.

ಪ್ರಣಿಪಾತಪ್ರಸನ್ನಾ ಹಿ ಮೈಥಿಲೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ||44||
ಅಲಮೇಷಾ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ |
ಅಪಿ ಚಾಸ್ಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯಾ ನ ಕಿಂಚಿ ದುಪಲಕ್ಷಯೇ||45||
ವಿರೂಪಮಪಿ ಚಾಂಗೇಷು ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಮಪಿ ಲಕ್ಷಣಮ್|
ಛಾಯಾವೈಗುಣ್ಯಮಾತ್ರಂ ತು ಶಂಕೇ ದುಃಖಮುಪಸ್ಥಿತಮ್||46||
ಅದುಃಖಾರ್ಹಾ ಮಿಮಾಂ ದೇವೀಂ ವೈಹಾಯಸ ಮುಪಸ್ಥಿತಮ್|

ಸ|| ರಾಕ್ಷಸ್ಯಃ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ಏಷಾ ಮೈಥಿಲೀ ಪ್ರಣಿಪಾತಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹತಃ ಭಯಾತ್ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ಅಲಮ್|| ಅಪಿ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಯಾಃ ಅಸ್ಯಾಃ ಅಂಗೇಷು ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಪಿ ವಿರೂಪಂ ಲಕ್ಷಣಮ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ||ಛಾಯಾವೈಗುಣ್ಯಮಾತ್ರಂ ಚ ವೈಹಾಯಸಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಅದುಃಖಾರ್ಹಂ ಇಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುಃಖಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಶಂಕೇ||

' Oh Rakshasis ! This Maithili while pleased with your salutations is enough to protect you from the threat. There is not even a little signs of inauspiciousness seen in this wide eyed lady. Only a shade of her complexion is changed in this lady who does not deserve to suffer, though a great misfortune happened for her'.

ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ತು ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹ ಮುಪಸ್ಥಿತಾಮ್||47||
ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರವಿನಾಶಂ ಚ ವಿಜಯಂ ರಾಘವಸ್ಯ ಚ|
ನಿಮಿತ್ತಭೂತ ಮೇತ ತ್ತು ಶ್ರೋತುಮಸ್ಯಾ ಮಹತ್ಪ್ರಿಯಮ್||48||
ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ಸ್ಫುರಚ್ಛಕ್ಷುಃ ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ಮಿವಾಯತಮ್|

ಸ|| ಅಹಂ ವೈದೇಹ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ | ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ವಿನಾಶನಂ ಚ | ರಾಘವಸ್ಯ ವಿಜಯಂ ಚ|| ಅಸ್ಯಾಂ ಮಹತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೋತುಂ ನಿಮಿತ್ತಭೂತಂ ಸ್ಪುರತ್ | ಏತತ್ ಪದ್ಮಪ್ತ್ರಮಿವ ಆಯತಾಂ ಚಕ್ಷುಃ ದೃಶ್ಯತೇ||

I am seeing the fulfilment of wishes for Vaidehi. Also the destruction of the king of Rakshasas. And the victory of Raghava. Look at her lotus petal like eye which is throbbing to portend the good news .

ಈಷಚ್ಚ ಹೃಷಿತೋ ವಾಸ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯಾ ಹ್ಯದಕ್ಷಿಣಃ||49||
ಅಕಸ್ಮಾದೇವ ವೈದೇಹ್ಯಾ ಬಾಹುರೇಕಃ ಪ್ರಕಂಪತೇ|
ಕರೇಣು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಮ ಸ್ಸವ್ಯ ಶ್ಚೋರು ರುನುತ್ತಮಃ||50||
ವೇಪಮಾನ ಸ್ಸೂಚಯತಿ ರಾಘವಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಮ್||51||

ಸ||ದಕ್ಷಿಣಾಯಾಃ ಅಸ್ಯಾಃ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಅದಕ್ಷಿಣಃ ಏಕಃ ಬಾಹುಃ ಅಕಸ್ಮಾದೇವ ಹೃಷಿತಃ ಈರ್ಷತ್ ಪ್ರಕಂಪತೇ||ಕರೇಣು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಮಃ ಅನುತ್ತಮಃ ಅವ್ಯಃ ಉರುಃ ವೇಪಮಾನಃ ರಾಘವಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಂ ಸೂಚಯತಿ ||

This capable lady's left shoulder has started throbbing indicating sudden happiness. The left thigh comparable to the trunk of an elephant is trembling as though Rama is standing in her presence.

ಪಕ್ಷೀ ಚ ಶಾಖಾ ನಿಲಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ
ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೋತ್ತಮ ಸಾಂತ್ವವಾದೀ|
ಸುಸ್ವಾಗತಾಂ ವಾಚ ಮುದೀರಯಾನಃ
ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೋದಯತೀವ ಹೃಷ್ಟಃ||52||

ಸ|| ಪಕ್ಷೀ ಚ ಶಾಖಾನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಚ ಉತ್ತಮಸಾಂತ್ವವಾದೀ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ವಾಚಂ ಉದೀರಯಾಮಾನಃ| ಹೃಷ್ಟಃ ಪುನಃ ಪುನಃಚೋದಯತೀವ||

One can see the signs bird which utters sweet notes indicating happy tidings, as if it is prompting Sita to rejoice again and again.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus ends the Sarga twenty seven of Sundarakanda in Ramayana the first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||