||Sundarakanda ||

|| Sarga 27||( Slokas text in Telugu )

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

సుందరకాండ.
అథ సప్తవింశస్సర్గః

ఇత్యుక్తాః సీతయా ఘోరా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః|
కాశ్చిత్ జగ్ముః తదాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః||1||

స|| ఘోరా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః ఇత్యుక్తాః సీతాయాః తత్ ఆఖ్యాతుం కాశ్చిత్ తరస్వినః రావణస్య జగ్ముః||

The terrible Rakshasa women overwhelmed with anger on hearing the words of Sita ran to inform Ravana.

తతస్సీతా ముపాగమ్య రాక్షస్యో ఘోరదర్శనాః|
పునః పరుషమేకార్థం అనర్థార్థమ్ అథాబ్రువన్||2||
అద్యేదానీం తవానార్యే సీతే పాపవినిశ్చయే|
రాక్షస్యో భక్షయిష్యంతి మాంస మేతత్ యథాసుఖమ్||3||

స|| తతః సీతాం ఉపాగమ్య రాక్షస్యః ఘోరదర్శనాః పునః పరుషం ఏకార్థం అనర్ధార్థం అథ అబ్రువన్|| అనార్యే పాపనిశ్చయే సీతే అద్య ఇదానీం తవ ఏతత్ మాంసం రాక్షస్యః యథాసుఖం భక్షయిష్యంతి ||

Then approaching Sita, the hideous looking Rakshasis again spoke using harsh words with one meaning leading to sinful consequences. 'Oh Vile one! Determined in evil ways ! Oh Sita ! Today these Rakshasis will eat your flesh to their hearts content'

సీతాం తాభి రనార్యాభిః దృష్ట్వా సంతర్జితాం తదా|
రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యమబ్రవీత్ ||4||
ఆత్మానం ఖాదతా నార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ|
జనకస్య సుతా మిష్టాం స్నుషాం దశరథస్య చ||5||
స్వప్నో హృద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః|
రాక్షసానాం అభావాయ భర్తురస్యా జయాయ చ||6||

స|| తదా అనార్యాభిః తాభిః సంతర్జితాం సీతాం దృష్ట్వా వృద్ధా త్రిజటా రాక్షసీ వాక్యం అబ్రవీత్|| ఆత్మానం ఖాదతా |జనకస్య సుతాం దశరథస్య ఇష్టాం స్నుషాం సీతాం న భక్షయిష్యథ|| అద్య మయా స్వప్నః దృష్టః | దారుణః రోమహర్షణః | రాక్షసానాం అభావాయ అస్యాః భర్తృః జయాయ చ||

Then seeing those evil ones threatening Sita , old Rakshasi by name Trijata said the following words. 'Eat yourselves, Do not eat the daughter of Janaka and the favored daughter in law of Dasaratha. Today I have seen a terrible dream. It is terrible and hair raising. It portends the destruction of Rakshasas and victory for her husband'.

ఏవముక్తా త్రిజటాయా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః|
సర్వా ఏవాబ్రువన్ భీతాః త్రిజటాం తాం ఇదం వచః||7||
కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నోఽయం కీదృశో నిశి|
తాసాం శ్రుత్వాతు వచనం రాక్షసీనాం ముఖాచ్చ్యుతమ్||8||
ఉవాచ వచనం కాలే త్రిజటా స్వప్న సంస్థితమ్|

స|| ఏవం ఉక్తా త్రిజటయా సర్వా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః భీతాః తాం త్రిజటాం ఇదం వచః అబ్రువన్ ||నిశి త్వయా దృష్టః అయం స్వప్నః కీ దృశః కథయస్వ | రాక్షసీనాం ముఖాచ్యుతం తాసాం వచనం శ్రుత్వా తు త్రిజటా కాలే స్వప్న సంస్థితం వచనం ఉవాచ||

Hearing those words of Trijata , all the Rakshasis over whelmed with anger and scared, said these words to Trijata. ' What is the dream you saw in the night , please tell'. Hearing those words from the mouth of Rakshasis, Trijata told them everything about the dream.

గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగామ్||9||
యుక్తాం హంస సహస్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవః|
శుక్లమాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాగతః||10||
స్వప్నే చాద్య మయా దృష్టా సీతా శుక్లాంబరావృతా|
సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వత మాస్థితా||11||

స||రాఘవః శుక్లమాల్యాంబరధరః లక్ష్మణేన సహ గజదంతమయీం అంతరిక్షగాం హంససహస్రేణ యుక్తాం శిబికాం స్వయం ఆస్థాయ ఆగతః ||అద్య స్వప్నే శుక్లాంబరావృతా సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వతం ఆస్థితా సీతా చ మయా దృష్టా||

'Raghava arrived along with Lakshmana wearing a garland of white flowers and clothes, himself climbed the Palanquin made of ivory, drawn by thousands of swans moving through the sky. Today in my dream I saw Sita wearing white clothes siting on a white mountain surrounded by the ocean'.

రామేణ సంగతా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా|
రాఘవశ్చ మయా దృష్ట శ్చతుర్దంతం మహాగజమ్||12||
ఆరూఢః శైలసంకాశం చచార సహ లక్ష్మణః|
తతస్తౌ నరశార్దూలౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా||13|
శుక్లమాల్యాంబరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ|

స|| సీతా రామేణ భాస్కరేణ ప్రభా యథా సంగతా | రామశ్చ చతుర్దష్టం శైలసంకాశమ్ మహాగజం సహ లక్ష్మణః ఆరూఢః మయా దృష్టా|| తతః తౌ శుక్లమాల్యాంబరధరౌ స్వతేజసా దీప్యమానౌ నరశార్దూలౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ||

' Sita is united with Rama like the luster and Sun. I saw Rama mounted on a huge elephant with four tusks along with Lakshmana. Then the two tigers among men, wearing garlands made of white flowers and clothes, shining with their own effulgence came near Janaki.

తతస్తస్య స్యాగ్రే హ్యాకాశ స్థస్య దంతినః||14||
భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కంధమాశ్రితా|
భర్తురంకాత్ సముత్పత్య తతః కమలలోచనా||15||
చంద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణిభ్యాం పరిమార్జతీ|
తతస్తాభ్యాం కుమారాభ్యా మాస్థితః స గజోత్తమః||16||
సీతయా చ విశాలాక్ష్యా లంకాయా ఉపరిస్థితః|

స|| తతః జానకీ తస్య నగస్య అగ్రే భర్త్రా పరిగృహీతస్య ఆకాశస్థస్య దంతినః స్కంధమ్ ఆశ్రితా||తతః కమలలోచనా భర్తుః అంకాత్ సముత్పత్య పాణినా చంద్రసూరౌ పరిమార్జతీ మయా దృష్టా||తతః తాభ్యాం కుమారాభ్యాం విశాలాక్షాయాః సీతాయ చ ఆస్థితః సః గజోత్తమః లంకాయా ఉపరి స్థితః||

Then Janaki from the top of that mountain supported by her husband mounted the elephant and took a seat on the elephant standing in the sky. Then I saw the lotus eyed woman Sita springing up from husbands lap was touching the Sun and Moon as if she was caressing. Then the elephant mounted by the two princes and the wide eyed Sita stood over Lanka.

పాణ్డురర్షభ యుక్తేన రథే నాష్టయుజా స్వయమ్|| 17||
ఇహోపయాతః కాకుత్ స్థః సీతయా సహ భార్యయా|
లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతయా సహ వీర్యవాన్ ||18||
ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్నిభమ్|
ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః||19||

స|| కాకుత్స్థః భార్యయా సీతాయా సహ అష్టాయుజా పాణ్డురర్షభ యుక్తేన రథేన స్వయం ఇహ ఉపయాతః || వీర్యవాన్ సీతాయా సహ భ్రాత్రా లక్ష్మణేన సహ దివ్యం సూర్యసన్నిభం పుష్పకం విమానం ఆరుహ్య ఉత్తరాం దిశాం ఆలోక్యపురుషొత్తమః జగామ||

The Kakutstha, with wife Sita, came on a chariot pulled by eight white bulls . Rama, the heroic one, the best among men, along with Sita and brother Lakshmana mounted on the celestial Pushpaka Vimana resembling the Sun, went in northerly direction.

ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణుపరాక్రమః|
లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతాయ సహ భార్యయా||20||
న హి రామో మహాతేజా శ్శక్యో జేతుం సురాసురైః|
రాక్షసైర్వాపి చాన్యైర్వా స్వర్గం పాపజనైరివ||21||

స|| ఏవం రామః విష్ణుపరాక్రమః భార్యయా సీతాయా సహ లక్ష్మణేన భ్రాత్రా సహ స్వప్నే మయా దృష్టః|| రామః మహాతేజః రాక్షసైః వా అన్యైః వా సురాసురైః వా జేతుం న శక్యః| స్వ్ర్గం పాప జనైః ఇవ||

Thus I saw Rama , as powerful as Vishnu, along with wife Sita and brother Lakshmana in my dream. Rama is very brilliant. It is not possible for Rakshasa or Devas and demons or anybody else to attain victory over Rama , just like sinners cannot attain heaven.

రావణశ్చ మయాదృష్టః క్షితౌ తైలసముత్క్షితః |
రక్తవాసాః పిబన్మత్తః కరవీరకృత స్రజః||22||
విమానాత్ పుష్పకాదద్య రావణః పతితో భువి|
కృష్యమాణ స్త్రియా దృష్టో ముండః కృష్ణాంబరః పునః||23||

స|| రక్తవాసాః పిబన్ మత్తః కరవీర కృత స్రజః తైలసముత్క్షితః క్షితౌ రావణః చ మయా దృష్టః|| అద్య రావణః కృష్ణాంబరః స్త్రియా కృష్యమాణః ముండః పుష్పకాత్ విమానాత్ భువి పతితః పునః దృష్టః |

I saw Ravana on the ground, wearing red clothes, drunk, intoxicated, wearing a garland of lilies and smeared with oil. Today I saw Ravana with shaven head, wearing black clothes, being dragged by a woman. I saw Ravana fallen on the ground from the Pushpaka Vimana.

రథేన ఖరయుక్తేన రక్తమాల్యానులేపనః|
పిబం స్తైలం హసన్ నృత్యన్ భ్రాంతచిత్తకులేంద్రియః||24||
గర్ధభేన యయౌ శీఘ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థితః|
పునరేవ మయాదృష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః||25||
పతితోఽవాక్ఛిరా భూమౌ గర్ధభాత్ భయమోహితః|

స||రక్తమాల్యానులేపనః తైలం పిబన్ హసన్ నృత్యన్ భ్రాంతచిత్తకులేంద్రియః ఖరయుక్తేన రథేన || దక్షిణాం దిశాం ఆస్థితః గర్దభేన శీఘ్రం యయౌ || రాక్షసేశ్వరః రావనః భయమోహితః గర్దభాత్ అవాక్చిరాః పతితః మయా పునరేవ దృష్టః||

Ravana was wearing red garlands and unguents, drinking, laughing, dancing , with a confused mind and senses, on a chariot pulled by donkeys. He went in southerly direction quickly mounted on the donkeys. I again saw the king of Rakshasa Ravana deluded by fear, falling down from the donkeys.

సహసోత్థాయ సంభ్రాంతో భయార్తో మదవిహ్వలః||26||
ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వాసాదుర్వాక్యం ప్రలపన్ బహు|
దుర్గంధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమమ్||27||
మలపంకం ప్రవిశ్యాశు మగ్నస్తత్ర స రావణః|

స||సః రావణః సహసా ఉత్థాయ సంభ్రాంతః భయార్తః మద విహ్వలః దిగ్వాసః ఉన్మత్త ఇవ బహు దుస్సహం దుర్వాక్యం ప్రలపన్ దుర్గంధం ఘోరం తిమిరం నరకోపమమ్ మలపంకం ప్రవిశ్య ఆశు తత్ర మగ్నః||

(Saw) That Ravana quickly getting up , surprised, scared , intoxicated with wine, without clothes, saying several unbearable bad words like a mad man, entered a dark hell like pool of filth emitting bad smell and there he drowned.

కంఠే బధ్వా దశగ్రీవం ప్రమదా రక్తవాసినీ||28||
కాలీ కర్దమలిప్తాంగీ దిశం యామ్యాం ప్రకర్షతి
ఏవం తత్ర మయాదృష్టః కుంభకర్ణో నిశాచరః||29||
రావణస్య సుతాస్సర్వే దృష్టా స్తైలసముత్క్షితాః|
వరాహేణ దశగ్రీవ శ్శింశుమారేణ చ ఇంద్రజిత్||30||
ఉష్ట్రేణ కుంభకర్ణశ్చ ప్రయాతో దక్షిణాం దిశమ్||

స|| దశగ్రీవం కంఠే భధ్వా రక్తవాసినీ కర్దమలిప్తాంగీ కాలీ ప్రమదా యామ్యాం దిశం ప్రకర్షతి||స||తత్ర నిశాచరః కుంభకర్ణః ఏవం సర్వే రావణస్య సుతాః తైల సముక్షితాః దృష్టాః|| దశగ్రీవః వరాహేణ ఇంద్రజిత్ శింశుమారేణ ఉష్ట్రేణ కుంభకర్ణః దక్షిణాం దిశం ప్రయాతః||

The ten headed who is smeared with mud, who was tied at the neck by a black woman clad in red clothes, that Ravana was being dragged in southerly direction. There I saw the night being Kumbhakarna and all other sons of Ravana smeared with oil. The ten headed Ravana on a pig, Indrajit on a crocodile, Kumbhakarna on a camel were all moving in southerly direction.

ఏకస్తత్ర మయా దృష్టా శ్శ్వేతచ్ఛత్రో విభీషణః||31||
శుక్లమాల్యాంబరధరః శుక్లగంధానులేపనః|
శంఖదుందుభినిర్ఘోషైః నృత్తగీతైరలంకృతః||32||
ఆరుహ్య శైలసంకాశం మేఘస్తనితనిస్స్వనమ్|
చతుర్దంతం గజం దివ్యమాస్తే తత్ర విభీషణః||33||
చతుర్భిః సచివైః సార్థం వైహాయస ముపస్థితః|

స|| తత్ర ఏకః శ్వేత ఛత్రః శుక్లమాల్యాంబరధరః శుక్లగంధానులేపనః విభీషణః మయా దృష్టః || విభీషణః శంఖదుందుభి నిర్ఘోషైః నృత్తగీతరలంకృతైః శైలసంకాసం మేఘస్తనితనిస్స్వనమ్ చతుర్దంతం దివ్యం గజం ఆరుహ్య తత్ర ఆస్తే | చతుర్భిః సచివైః సార్థం వైహాయసం ఉపస్థితః||

There I saw Vibhishana wearing garlands of white flowers and clothes , smeared with white sandal paste under a white umbrella. Vibhishana mounted on a wonderful elephant with four tusks trumpeting like huge cloud , accompanied by sounds of conches and drums, singers and dancers was seen. He stood there in the sky along with four ministers.

సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాదిత్ర నిస్స్వనః||34||
పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్షసాం రక్తవాససామ్|
లంకాచేయం పురీ రమ్యా సవాజి రథకుంజరా||35||
సాగరే పతితా దృష్టా భగ్న గోపురతోరణా|

స|| పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్తవాససాం రక్షసాం గీతవాదిత్ర నిస్స్వనః సమాజశ్చ మయా దృష్టః||స|| రమ్యా ఇయం లంకాపురీ చ సవాజిరథకుంజరా భగ్నగోపుర తోరణా సాగరే పతితా మయా దృష్టః||

A group of Rakshasas drinking, wearing red garlands, red clothes , singing and dancing were seen. The beautiful city of Lanka, with horses elephants and chariots was seen falling into the sea with crumbling archways and towers.

లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణే నాభిరక్షితా||36||
దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా |
పీత్వా తైలం ప్రవృత్తాశ్చ ప్రహసంత్యో మహాస్వనాః||37||
లంకాయాం భస్మరూక్షాయాం ప్రవిష్టా రాక్షస స్త్రియః|
కుంభకర్ణాదయశ్చేమే సర్వే రాక్షస పుంగవః||38||
రక్తం నివసనం గృహ్య ప్రవిష్టా గోమయహ్రదే|

స|| రావణేన అభిరక్షితా లంకా రామస్య దూతేన తరశ్వినా వానరేణ దగ్ధా మయా స్వప్నే దృష్టా|||| భస్మరుక్షయాం లంకాయాం సర్వా రాక్షస్త్రియః తైలం పీత్వా ప్రహసంత్యః మహాస్వనాః ప్రనృతాః చ||కుంభకర్ణాదయః ఇమే సర్వా రాక్షసపుంగవాః నివసనం గృహ్య గోమయహృదే ప్రవిష్టాః||

I saw the Lanka protected Ravana burnt by a powerful Vanara who is a Rama's messenger. Saw all the Rakshasas women having drunk oil, laughing away with loud sounds and dancing too in the Lanka which was turned into ashes, Kumbhakarna and all other Rakshasas without clothes entered into a pool of cow dung.

అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం సీతా మాప స రాఘవః||39||
ఘాతయేత్ పరమామర్షీ సర్వై స్సార్థం హి రాక్షసైః|
ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం వనవాస మనువ్రతామ్||40||
భర్త్సితాం తర్జితాం వాపి నానుమంశ్యతి రాఘవః|

స|| అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం| రాఘవః సీతాం ఆప్నోతి | పరమామర్షీ రాక్షసైః సార్థం యుష్మాన్ ఘాతయేత్||రాఘవః ప్రియాం బహుమతాం వనవాసం అనువ్రతాం భార్యామ్ భర్త్సితాం తర్జితాం వా అపి న అనుమంశ్యతి||

Oh Rakshasis ! You will be destroyed , go away from here. Raghava will get back Sita. Being very angry he will destroy all Rakshasa along with you. Raghava will not approve of any one who threatened or abused his dear highly respected Sita living in forest.

తదలం క్రూరవాక్యైః వః సాంత్వమేవాభిదీయతామ్||41||
అభియాచామ వైదేహీ మే తద్ధి మమరోచతే|
యస్యాం ఏవం విధః స్వప్నో దుఃఖితాయాం ప్రదృశ్యతే||42||
సా దుఃఖైః వివిధై ర్ముక్తా ప్రియం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్|
భర్త్సితా మపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా||43||
రాఘవాద్ధి భయం ఘోరం రాక్షసానా ముపస్థితమ్|

స|| తత్ అలం క్రూరవాక్యైః | వః సాంత్వమేవ అభిదీయతాం| వైదేహీం అభియాచామ ఏతద్ధి మే రోచతే||యస్యాం దుఃఖితాయాం ఏవం విధః స్వప్నః ప్రదృశ్యతే సా వివిధైః దుఃఖైః ముక్తా అనుత్తమం ప్రియం ప్రాప్నోతి || రాక్షస్యః భర్త్సితామపి యాచధ్వం కిం వివక్షయా రాక్షసానాం రాఘవాత్ ఘోరం భయం ఉపస్థితమ్||

'So enough of the cruel words. You may say in polite manner. Beg Vaidehi. I like only this. Whoever in sorrow gets this kind dream , that one will be free from various sorrows and attain excellent supreme joy. O Rakshasa having threatened her, (you may) beg her. Why say any more. Rakshasas will face terrific threat from Rama'.

ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా||44||
అలమేషా పరిత్రాతుం రాక్షస్యో మహతో భయాత్ |
అపి చాస్యా విశాలాక్ష్యా న కించి దుపలక్షయే||45||
విరూపమపి చాంగేషు సుసూక్ష్మమపి లక్షణమ్|
ఛాయావైగుణ్యమాత్రం తు శంకే దుఃఖముపస్థితమ్||46||
అదుఃఖార్హా మిమాం దేవీం వైహాయస ముపస్థితమ్|

స|| రాక్షస్యః జనకాత్మజా ఏషా మైథిలీ ప్రణిపాతప్రసన్నా మహతః భయాత్ పరిత్రాతుం అలమ్|| అపి చ విశాలాక్షయాః అస్యాః అంగేషు సుసూక్ష్మపి విరూపం లక్షణమ్ కించిదపి న ఉపలక్ష్యతే||ఛాయావైగుణ్యమాత్రం చ వైహాయసం ఉపస్థితం అదుఃఖార్హం ఇమాం దేవీం దుఃఖం ఉపస్థితం శంకే||

' Oh Rakshasis ! This Maithili while pleased with your salutations is enough to protect you from the threat. There is not even a little signs of inauspiciousness seen in this wide eyed lady. Only a shade of her complexion is changed in this lady who does not deserve to suffer, though a great misfortune happened for her'.

అర్థసిద్ధిం తు వైదేహ్యాః పశ్యామ్యహ ముపస్థితామ్||47||
రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ|
నిమిత్తభూత మేత త్తు శ్రోతుమస్యా మహత్ప్రియమ్||48||
దృశ్యతే చ స్ఫురచ్ఛక్షుః పద్మ పత్ర మివాయతమ్|

స|| అహం వైదేహ్యాం అర్థసిద్ధిం ఉపస్థితం పశ్యామి | రాక్షసేంద్ర వినాశనం చ | రాఘవస్య విజయం చ|| అస్యాం మహత్ ప్రియం శ్రోతుం నిమిత్తభూతం స్పురత్ | ఏతత్ పద్మప్త్రమివ ఆయతాం చక్షుః దృశ్యతే||

I am seeing the fulfilment of wishes for Vaidehi. Also the destruction of the king of Rakshasas. And the victory of Raghava. Look at her lotus petal like eye which is throbbing to portend the good news .

ఈషచ్చ హృషితో వాస్యా దక్షిణాయా హ్యదక్షిణః||49||
అకస్మాదేవ వైదేహ్యా బాహురేకః ప్రకంపతే|
కరేణు హస్త ప్రతిమ స్సవ్య శ్చోరు రునుత్తమః||50||
వేపమాన స్సూచయతి రాఘవం పురతః స్థితమ్||51||

స||దక్షిణాయాః అస్యాః వైదేహ్యాః అదక్షిణః ఏకః బాహుః అకస్మాదేవ హృషితః ఈర్షత్ ప్రకంపతే||కరేణు హస్తప్రతిమః అనుత్తమః అవ్యః ఉరుః వేపమానః రాఘవం పురతః స్థితం సూచయతి ||

This capable lady's left shoulder has started throbbing indicating sudden happiness. The left thigh comparable to the trunk of an elephant is trembling as though Rama is standing in her presence.

పక్షీ చ శాఖా నిలయః ప్రహృష్టః
పునః పునశ్చోత్తమ సాంత్వవాదీ|
సుస్వాగతాం వాచ ముదీరయానః
పునః పునశ్చోదయతీవ హృష్టః||52||

స|| పక్షీ చ శాఖానిలయం ప్రవిష్టః పునః పునః చ ఉత్తమసాంత్వవాదీ సుస్వాగతం వాచం ఉదీరయామానః| హృష్టః పునః పునఃచోదయతీవ||

One can see the signs bird which utters sweet notes indicating happy tidings, as if it is prompting Sita to rejoice again and again.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే సప్తవింశస్సర్గః||

Thus ends the Sarga twenty seven of Sundarakanda in Ramayana the first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| ఓమ్ తత్ సత్||