||Sundarakanda ||

|| Sarga 31||( Slokas in Gujarati )

 

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

||om tat sat||

સુંદરકાંડ.
અથ એકત્રિંશસ્સર્ગઃ

એવં બહુવિધાં ચિંતાં ચિંતયિત્વા મહાકપિઃ|
સંશ્રવે મધુરં વાક્યં વૈદેહ્યા વ્યાજહાર હ||1||

સ||મહાકપિઃ એવં બહુવિધાં ચિંતાં ચિંતયિત્વા વૈદેહ્યામધુરં વાક્યં સંશ્રવે વ્યાજહાર હ||

That great Vanara having thought through many thoughts spoke these sweet words to Vaidehi.

રાજા દશરથો નામ રથ કુંજિર વાજિમાન્|
પુણ્યશીલો મહાકીર્તિ ઇક્ષ્વાકૂણાં ન્મહયશાઃ||2||
રાજર્ષીણાં ગુણશ્રેષ્ઠઃ તપસા ચર્ષિભિસ્સમઃ|
ચક્રવર્તિકુલે જાતઃ પુરંદરસમો બલે||3||

સ|| દશરથઃ નામ રાજા રથકુંજિરવ્યાજિમાન્ પુણ્યશીલઃ મહાકીર્તિઃ ઇક્ષ્વાકૂણાં મહાયશાઃ|| (સઃ) રાજર્ષીણાં ગુણશ્રેષ્ઠઃ તપસા ઋષિભિઃ સમઃ ચ બલે પુરંદર સમઃ ચક્રવર્તિકુલે જાતઃ||

There was a king by name Dasaratha who has many chariots elephants and horses, who is steeped in merits, who has great fame , who is illustrious among all Ikshvakus. He is the most virtuous one among sage like kings. He is equal to Rishis in performing penance. He is equal in strength to Indra and is born in the dynasty of emperors.

અહિંસારતિ રક્ષુદ્રો ઘૃણી સત્યપરાક્રમઃ|
મુખ્યશ્ચ ઇક્ષ્વાકુવંશસ્ય લક્ષ્મીવાન્ લક્ષ્મિવર્ધનઃ||4||
પાર્થિવવ્યંજનૈર્યુક્તઃ પૃથુશ્રીઃ પાર્થિવર્ષભઃ|
પૃથિવ્યાં ચતુરંતાયાં વિશ્રુત સ્સુખદઃ સુખી||5||

સ|| (સઃ) અહિંસા રતિ અક્ષુદ્રઃ ઘૃણી સત્યપરાક્રમઃ ઇક્ષ્વાકુવંશશ્ચ મુખ્યઃ ચ લક્ષ્મીવાન્ લક્ષ્મિવર્ધનઃ|| (સઃ) પાર્થિવવ્યંજનૈઃ યુક્તઃ પૃથુશ્રીઃ પાર્થિવર્ષભઃ ચતુરંતાયાં પૃથિવ્યાં વિશ્રુતઃ સુખદઃ સુખી ચ||

He is committed to non violence, magnanimous, compassionate. He is one whose strength is truth. Chief among Ikshvakus, he is an embodiment of wealth and is grower of wealth. Endowed with signs of kingship, with vast wealth, a bull among rulers, known on the earth surrounded by the four oceans, provider of happiness and is himself happy.

તસ્ય પુત્ત્રઃ પ્રિયોજ્યેષ્ઠઃ તારાધિપનિભાનનઃ|
રામો નામ વિશેષજ્ઞઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વધનુષ્મતામ્||6||
રક્ષિતા સ્વસ્ય ધર્મસ્ય સ્વજનસ્ય ચ રક્ષિતા|
રક્ષિતા જીવલોકસ્ય ધર્મસ્ય ચ પરંતપઃ||7||
તસ્ય સત્યાભિસંધસ્ય વૃદ્ધસ્ય વચનાત્ પિતુઃ|
સભાર્યઃ સહ ચ ભ્રાત્રા વીરઃ પ્રવ્રાજિતો વનમ્||8||

સ|| તસ્ય જ્યેષ્ઠ પુત્રઃ પ્રિયઃ રામઃ નામઃ તારાધિપનિભાનનઃ વિશેષજ્ઞઃ સર્વધનુષ્મતાં શ્રેષ્ઠઃ||(સઃ) પરંતપઃ સ્વસ્ય ધર્મસ્ય રક્ષિતા સ્વજનસ્ય રક્ષિતા જીવલોકસ્ય ધર્મસ્ય ચ રક્ષિતા || તસ્ય સત્યાભિસંદસ્ય વૃદ્ધસ્ય પિતુઃ વચનાત્ વીરઃ સ ભાર્યઃ સ ભ્રાત્રા ચ વનં પ્રવ્રાજિતઃ||

His eldest son and a dear one named Rama is one with the face like that of a moon, a scholar of all knowledge, best among all the wielders of bow. The destroyer of all enemies, he is a protector of righteousness, protector of his people, protector of all beings and the righteousness. Honoring the word of his father who is ever steadfast in truth , he went to the forest along with his wife and his brother as a wanderer.

તેન તત્ર મહારણ્યે મૃગયાં પરિધાવતા|
રાક્ષસા નિહતા શ્શૂરા બહવઃ કામરૂપિણઃ||9||
જનસ્થાન વધં શ્રુત્વા હતૌ ચ ખરદૂષણૌ|
તત સ્ત્વમર્ષાપહૃતા જાનકી રાવણેન તુ||10||
વંચયિત્વા વને રામં મૃગરૂપેણ માયયા|

સ|| તત્ર મહારણ્યે મૃગયાં પરિધાવતા બહવઃ કામરૂપિણઃ શૂરાઃ રાક્ષસાઃ નિહતાઃ|| તતઃ જનસ્થાનવધં ચ ખરદૂષણૌ હતઃ શ્રુત્વા વને મૃગરૂપેણ માયયા રામં વંચયિત્વા રાવણેન જાનકી અમર્ષા અપહૃતા||

There in that great forest chasing animals, he killed many Rakshasas who can take any form. Then hearing about the killings in Janasthana as well as the killing of Khara and Dushana, Ravana abducted Sita out of anger, having deceived Rama in the guise of a deer.

સમાર્ગમાણસ્તાં દેવીં રામઃ સીતામનિંદિતામ્||11||
અસસાદ વને મિત્રં સુગ્રીવં નામ વાનરં |
તતઃ સ વાલિનં હત્વા રામઃ પરપુરંજયઃ||12||
પ્રાયચ્છત્ કપિરાજ્યં તત્સુગ્રીવાય મહાબલઃ|
સુગ્રીવેણાપિ સંદિષ્ટા હરયઃ કામરૂપિણઃ||13||
દિક્ષુ સર્વાસુ તાં દેવીં વિચિન્વંતી સહસ્રશઃ|

સ|| સઃ રામઃ સીતાં અનિંદિતાં દેવીં વને માર્ગમાણઃ સુગ્રીવં નામ વાનરં મિત્રં અસસાદ||તતઃ સઃ પરપુરંજયઃ મહાબલઃ રામઃ વાલિનં હત્વા કપિરાજ્યં તત્ સુગ્રીવાય પ્રાયચ્છત્|| સુગ્રીવેણ સંદિષ્ટાઃ સહસ્રશઃ કામરૂપિણઃ હરયઃ સર્વાસુ દિક્ષુઃ તાં દેવીં વિચિન્વંતી ||

That Rama in search of blemish less Sita found a friend by name Sugriva who is a Vanara. Then the destroyer of foes and powerful Rama , gave the kingdom of Vanaras to Sugriva after killing Vali. On the orders of Sugriva thousands of Vanaras who are capable of assuming any form went in search of Sita in all directions.

અહં સંપાતિ વચનાત્ શતયોજનમાયતમ્||14||
અસ્યા હેતૌ ર્વિશાલાક્ષ્યાઃ સાગરં વેગવાન્ પ્લુતઃ|
યથારૂપં યથાવર્ણાં યથાલક્ષ્મીં ચ નિશ્ચિતામ્||15||
અશ્રૌષં રાઘવસ્યાહં સેય માસાદિતા મયા|
વિરરામૈવ મુક્ત્વાસૌ વાચં વાનરપુંગવઃ||16||

સ|| અસ્ય વિશાલાક્ષ્યાઃ હેતોઃ સંપાતિ વચનાત્ અહં શતયોજનં આયતં સાગરં પ્લુતઃ || અહમ્ રાઘવસ્ય તાં યથારૂપં યથાવર્ણં યથાલક્ષ્મીં અશ્રૌષં સા ઇયં મયા આસાદિતા|| અસૌ વાનરપુંગવઃ એવં ઉક્ત્વા વિરરામ||

In search of that wide eyed one , based on the words of Sampati , I have crossed the sea which is hundred yojanas wide. I have seen here a lady of similar form, similar complexion, similar glow as described by Raghava. Having said this that Vanara stopped.

જાનકી ચાપિ તત્ શ્રુત્વા પરં વિસ્મયમાગતા|
સ||તત્ શ્રુત્વા જાનકી ચ પરં વિસ્મયં આગતા અપિ||

Hearing that janaki was also struck with wonder.

તતઃ સા વક્રકેશાંતા સુકેશી કેશસંવૃતમ્||17||
ઉન્નમ્ય વદનં બીરુ શ્શિંશુપાવૃક્ષ મૈક્ષત||18||
નિશમ્ય સીતા વચનં કપેશ્ચ દિશશ્ચ સર્વાઃ પ્રદિશશ્ચવીક્ષ્ય|
સ્વયં પ્રહર્ષં પરમં જગામ સર્વાત્મના રામ મનુસ્મરંતી||19||

સ|| તતઃ વક્રકેશાંતા ભીરુઃ ક્લેશસંવૃતં સા વદનં ઉન્નમ્ય શિંશુપાવૃક્ષં એક્ષત|| સીતા કપેઃ વચનં નિશમ્ય સર્વાઃ દિશઃ ચ પ્રદિશઃ ચ વીક્ષ્યા સ્વયં સર્વાત્મના રામં અનુસ્મરંતી પરમં પ્રહર્ષં જગામ||

Then the timid lady with her face coverd with black hair lifeted her face and looked at the Simsupa tree. Hearing those words of the Vanara Sita looked in all directions and quarters while contemplating on Rama, the self of all and she experienced supreme joy.

સાતિર્યગૂર્ધ્વં ચ તથા પ્યધસ્તાન્ નિરીક્ષમાણા તં અચિંત્ય બુદ્ધિમ્|
દદર્શ પિંગાધિપતેરમાત્યમ્ વાતાત્મજં સૂર્ય મિવોદયસ્થમ્||20||

સ|| સા તિર્યક્ ઊર્ધ્વં ચ તથાપિ અથસ્તાત્ નિરીક્ષમાણા અચિન્ત્યબુદ્ધિં પિંગાધિપતેઃ અમાત્યં ઉદયસ્થં સૂર્યં ઇવ તં વાતાત્મજં દદર્શ||

She looked up and down obliquely and saw Hanuman who is of unimaginable intelligence, who is also the minister of the Vanara King. He is the son of the wind god , and looked like a rising Sun.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે એકત્રિંશસ્સર્ગઃ||

Thus ends Sarga Thirty one of Sunadarakanda in Ramayana the first ever poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki