||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 32 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ ద్వాత్రింశస్సర్గః

తతశ్శాఖాంతరే లీనం దృష్ట్వా చలితమానసా|
వేష్టితార్జున వస్త్రం తం విద్యుత్సంఘాత పింగళమ్||1||

సా దదర్శ కపిం తత్ర ప్రశ్రితం ప్రియవాదినం|
ఫుల్లశోత్కరాభాసం తప్తచామీకరేక్షణమ్||2||

మైథిలీ చింతయామాస విస్మయం పరమం గతా|
అహో భీమ మిదం రూపం వానరస్య దురాసదమ్||3||

దుర్నిరీక్ష మితి జ్ఞాత్వా పునరేవ ముమోహ సా|
విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా||4||

రామరామేతి దుఃఖార్తా లక్ష్మణేతి చ భామినీ|
రురోద బహుధా సీతా మందం మందస్వరా సతీ||5||

సాతం దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవదుపస్థితమ్|
మైథిలీ చింతయామాస స్వప్నోఽయమితి భామినీ||6||

సా వీక్షమాణా పృథు భుగ్నవక్త్రమ్ శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్త కారమ్|
దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్||7||

సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా గతాసుకల్పేన బభూవ సీతా|
చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య భూయో విచింతయామాస విశాలనేత్రా||8||

స్వప్నే మయాఽయం వికృతోఽద్య దృష్టః శాఖామృగః శాస్త్రగణైర్నిషిద్ధః|
స్వస్త్యస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ తథా పితుర్మే జనకస్య రాజ్ఞః|| 9||

స్వప్నోఽపి నాయం నహి మేఽస్తి నిద్రా శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః|
సుఖం హి మే నాస్తి యతోఽస్మి హీనా తేనేందుపూర్ణ ప్రతిమాననేన|10||

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా
విచింత్య వాచా బ్రువతీ త మేవ|
తస్యానురూపం చ కథాం తమర్థం
ఏవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి||11||

అహం తస్యాద్య మనోభవేన
సంపీడితా తద్గత సర్వభావా|
విచింతయంతీ సతతం తమేవ
తథైవ పశ్యామి తథా శృణోమి||12||

మనోరథ స్స్యాదితి చింతయామి
తథాపి బుద్ధ్యా చ వితర్కయామి|
కిం కారణం తస్య హి నాస్తి రూపమ్
సువ్యక్త రూపశ్చ వద త్యయం మామ్||13||

నమోsస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే
స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయచ|
అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతో
వనౌకసా తచ్చ తథాస్తు నాన్యథా||14||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ద్వాత్రింశస్సర్గః||

||ఓం తత్ సత్||
||om tat sat||