||Sundarakanda ||

|| Sarga 32||( Slokas text in Telugu )

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

||om tat sat||

సుందరకాండ.
అథ ద్వాత్రింశస్సర్గః

తతశ్శాఖాంతరే లీనం దృష్ట్వా చలితమానసా|
వేష్టితార్జున వస్త్రం తం విద్యుత్సంఘాత పింగళమ్||1||

స||తతః శాఖాంతరేలీనం వేష్టితార్జునవస్త్రం విద్యుత్సంఘాతపింగళం తం దృష్ట్వా చలితమానసా అభవత్||

Seeing him of tawny complexion like cluster of lightnings, hidden in the branches wearing white cloth Sita got perplexed.

సాదదర్శ కపిం తత్ర ప్రశ్రితం ప్రియవాదినం|
ఫుల్లశోత్కరాభాసం తప్తచామీకరేక్షణమ్||2||

స|| సా తత్ర ఫులశోత్కరాభాసం తప్తచామీకరేక్షణమ్ ప్రశ్రితం ప్రియవాదినం కపిం దదర్శ||

She saw the Vanara who is readily approaching who spoke pleasingly, who is looking like a cluster of Ashoka flowers in full bloom , with eyes of molten gold.

మైథిలీ చింతయామాస విస్మయం పరమం గతా|
అహో భీమ మిదం రూపం వానరస్య దురాసదమ్||3||
దుర్నిరీక్ష మితి జ్ఞాత్వా పునరేవ ముమోహ సా|
విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా||4||
రామరామేతి దుఃఖార్తా లక్ష్మణేతి చ భామినీ|
రురోద బహుధా సీతా మందం మందస్వరా సతీ||5||

స|| పరమం విస్మయం గతా మైథిలీ చింతయామాస| అహో వానరస్య ఇదం రూపం భీమం దురాసదమ్ దుర్నిరీక్ష్యం ఇతి జ్ఞాత్వా పునః ముమోహ ఏవ|| సీతా భామినీ భయమోహితా దుఃఖార్తా రామరామేతి లక్ష్మణేతి భృశం కరుణం విలలాప||సతీ సీతా మందం మందస్వరా బహుధా రురోద||

Very much surprised Maithili started thinking. 'This Vanara's form is frightening, terrible to look at. He is inaccessible'. Thinking over this again she almost fainted. Sita , the noble lady , lost in fear, enveloped with sorrow, cried pitiably saying repeatedly Rama Rama and Lakshmana. Sita in a low voice cried in many ways.

సాతం దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవ దుపస్థితమ్|
మైథిలీ చింతయామాస స్వప్నోsయమితి భామినీ||6||
సా వీక్షమాణా పృథు భుగ్నవక్త్రమ్ శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్త కారమ్|
దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్||7||
సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా గతాసుకల్పేన బభూవ సీతా|
చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య భూయో విచింతయామాస విశాలనేత్రా||8||

స|| సా వీనీతవత్ ఉపస్థితం తం హరిశ్రేష్ఠం దృష్ట్వా మైథిలీ అయం స్వప్నః ఇతి చింతయామాస|| సా వీక్షమాణా పృథుభుగ్నవక్త్రం శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్తారమ్ పింగాధిపతేః అమాత్యం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం దదర్శ||సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా గతాసుకల్పేవ బభూవ| విశాలనేత్రా చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య విచింతయామాస||

Seeing that Vanara standing humbly nearby, Maithili thought this must be a dream. Looking further she saw a Vanara with a large curved face , who is an obedient servant , a minister of the Vanara king, foremost among the intelligent , and son of wind god. Looking at him she quickly lost her senses. The large eyed lady quickly recovered and started thinking.

స్వప్నే మయాsయం వికృతోద్య దృష్టః శాఖామృగః శాస్త్రగణైర్నిషిద్ధః|
స్వస్త్యస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ తథా పితుర్మే జనకస్య రాజ్ఞః|| 9||
స్వప్నోsపి నాయం నహి మేsస్తి నిద్రా శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః|
సుఖం హి మే నాస్తి యతోsస్మి హీనా తే నేందుపూర్ణ ప్రతిమాననేన|10||

స|| అద్య మయా వికృతః శాస్త్రకారణైః నిషిద్ధః శాఖామృగః స్వప్నే దృష్టః| సలక్ష్మణాయ రామాయ తథా రాజ్ఞః మే పితుః జనకస్య స్వస్తిః అస్తు|| అయం స్వప్నః అపి న | శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః మే నిద్రా నాస్తి హి మే సుఖం నాస్తి హి యతః ఇంద్రపూర్ణప్రతిమానేన తేన హీనా అస్మి ||

Today I saw an ugly monkey in my dream which is a prohibited animal in dreams by Sastras. Let auspicious things happen for Rama, Lakshmana, and the King my father Janaka. This is not a dream. Troubled by grief and sorrow I have no sleep and no happiness without the the one whose face is like that of full moon.

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా
విచింత్య వాచా బ్రువతీ త మేవ|
తస్యానురూపం చ కథాం తమర్థం
ఏవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి||11||
అహం తస్యాద్య మనోభవేన
సంపీడితా తద్గత సర్వభావా|
విచింతయంతీ సతతం తమేవ
తథైవ పశ్యామి తథా శృణోమి||12||
మనోరథ స్స్యాదితి చింతయామి
తథాపి బుద్ధ్యా చ వితర్కయామి|
కిం కారణం తస్య హి నాస్తి రూపమ్
సువ్యక్త రూపశ్చ వద త్యయం మామ్||13||

స|| రామేతి రామేతి సదా ఏవ బుద్ధ్యా విచింత్య తమేవ బృవంతీ తస్య అనురూపం తదర్థం కథాం ఏవ ప్రపశ్యామి తథా శ్రుణోమి || అహం తస్య మనోభావేన సంపీడితా తద్గతసర్వభావా సతతం తమేవ విచింతయంతీ తథైవ పశ్యామి తథా శ్రుణోమి ||మనోరథః స్యాత్ ఇతి చింతయామి | బుద్ధ్యా చ తథా వితర్కయామి | తస్య రూపం నాస్తి హి | అయం సువ్యక్తరూపః మామ్ వదతి కారణం కిం ||

Thinking of Rama and Rama alone, always saying things about him, always thinking of his form , always talking about him , now I am seeing him and hearing him. I am tormented by intense love for Rama , with thoughts always immersed in him, always thinking about him now I see him and hear him. All of this is my wish I think. I am deliberating on my mind. But that (mind) has no form. But this one in front of me has a form and is speaking to me why ?

నమోsస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే
స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయచ|
అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతో
వనౌకసా తచ్చ తథాస్తు నాన్యథా||14||

స|| సవజ్రిణే వాచస్పతయే స్వయంభువే చ ఏవ హూతాశనాయ చ నమః అస్తు| అనేన వనౌకసా మమ అగ్రతః యత్ ఇదం ఉక్తం తత్ తథా అస్తు| అన్యథా న||

Salutations to Indra along with Brihaspti, Brahma the creator and the fire god too. Let all those words spoken by the Vanara in front of me be true and not anything else.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే ద్వాత్రింశస్సర్గః||

Thus ends the Sarga thirty two of Sundarakanda in Ramayana the first poem ever composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.