||Sundarakanda ||

|| Sarga 39||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ એકોનચત્વારિંશસ્સર્ગઃ

મણિં દત્વા તતઃ સીતા હનુમંતમથાsબ્રવીત્|
અભિજ્ઞાનં અભિજ્ઞાતં એતત્ રામસ્ય તત્ત્વતઃ||1||
મણિં તુ દૃષ્ટ્વા રામો વૈ ત્રયાણાં સંસ્મરિષ્યતિ|
વીરો જનન્યા મમ ચ રાજ્ઞો દશરથસ્ય ચ||2||

સ||તતઃ મણિં દત્ત્વા સીતા હનુમંતં અથ અબ્રવીત્| એતત્ રામસ્ય અબિજ્ઞાત તત્ત્વતઃ અભિજ્ઞાનં|| રામઃ મણિં દૃષ્ટ્વા ત્રયાણાં સંસ્મરિષ્યતિ.| વીરઃ મમ જનન્યા રાજ્ઞઃ દશરથસ્ય ચ||

Then she gave the jewel to Hanuman and said, ' This ornament is known to Rama very well. Seeing the jewel Rama will remember the three namely my mother, myself and the king Dasaratha '.

સ ભૂયઃ ત્વં સમુત્સાહે ચોદિતો હરિસત્તમ|
અસ્મિન્ કાર્ય સમારંભે પ્રચિંતય યદુત્તરમ્||3||
ત્વમસ્મિન્ કાર્યનિર્યોગે પ્રમાણં હરિસત્તમ|
હનુમન્ યત્નમાસ્થાય દુઃખક્ષયકરો ભવ||4||
તસ્ય ચિંતયતો યત્નો દુઃખક્ષયકરો ભવેત્|
સ તથેતિ પ્રતિજ્ઞાય મારુતિર્ભીમવિક્રમઃ||5||
શિરસાઽઽવન્દ્ય વૈદેહીં ગમનાયોપચક્રમે|

સ|| હરિસત્તમ સઃ ભૂયઃ સમુત્સાહે ઉદિતઃ અસ્મિન્ કાર્ય સમારંભે યદુત્તરં તત્ ત્વં પ્રચિંતય||હરિસત્તમ અસ્મિન્ કાર્યનિયોગે ત્વં પ્રમાણં| હનુમાન્ યત્નં અસ્થાય દુઃખક્ષયકરઃ ભવ | તસ્ય યત્નઃ ચિંતયતઃ દુઃખક્ષયકરઃ ભવેત્ || સ મારુતિઃ ભીમવિક્રમઃ તથઃ ઇતિ પ્રતિજ્ઞાય શિરસા વંદ્યા વૈદેહીં ગમનાય ઉપચક્રમે ||

' Oh Best of Vanaras ! You plan so that Rama is prompted with enthusiasm in this effort. In this effort you are the responsible. Oh Hanuman after taking the initiative become the reducer of sorrow. Think of the action for him so that he becomes the reducer of sorrow'. Then that Maruti, the possessor of fearsome valor, bowing his head promised saying 'So be it'. and then started on his return journey.

જ્ઞાત્વા સંપ્રસ્થિતં દેવી વાનરં મારુતાત્મજમ્||6||
ભાષ્પગદ્ગદયા વાચા મૈથિલી વાક્યમબ્રવીત્|

સ|| દેવિ મૈથિલિ મારુતાત્મજં વાનરં ભાષ્પગદ્ગદય વાચા (પુનઃ) વાક્યં અબ્રવીત્||

Devi Maithili again spoke to the son of wind god with a voice choked with tears.

કુશલં હનુમાન્ બ્રૂયાઃ સહિતૌ રામલક્ષ્મણૌ||7||
સુગ્રીવં ચ સહામાત્યં વૃદ્ધાન્ સર્વાંશ્ચ વાનરાન્|
બ્રૂયાસ્ત્વં વાનરશ્રેષ્ઠ કુશલં ધર્મસંહિતમ્||8||
યથા સ ચ મહાબાહુઃ માં તારયતિ રાઘવઃ|
અસ્માત્ દુઃખાંબુસંરોધાત્ ત્વં સમાધાતુમર્હસિ||9||
જીવંતીં માં યથા રામઃ સંભાવયતિ કીર્તિમાન્|
તત્તથા હનુમાન્ વાચ્યં વાચા ધર્મમવાપ્નુહિ||10||

સ|| હનુમાન્ રામલક્ષ્મણ સહિતૌ સુગ્રીવં ચ અમાત્યં સહ વૃદ્ધાન્ વાનરાન્ સર્વાંશ્ચધર્મસંહિતં કુશલં બ્રૂયાઃ||વાનરશ્રેષ્ઠ ધર્મસંહિતં કુશલં બ્રૂયાઃ||ત્વં યથા મહાબાહુઃ રાઘવઃ માં અસ્માત્ દુઃખાંબુસંરોધાત્ તારયતિ (તથા) સમાધાતું અર્હસિ || હનુમાન્ કીર્તિમાન્ રામઃ જીવંતીં માં યથા સંભાવયતિ તત્ વાચ્યં તથા વાચા ધર્મં અવાપ્નુહિ ||

' Hanuman ! Communicate my welfare to Rama and Lakshmana, as also Sugriva along with all his ministers and other Vanaras. Oh Best of Vanaras convey this in a righteous manner. You may tell Rama in a way that he can help me cross the ocean of sorrow and relieve me. Oh Hanuman! Tell the words in a way that the famed Rama will take me when I am alive, then you will acquire fame'.

નિત્યમુત્સાહ યુક્તાશ્ચ વાચઃ શ્રુત્વા ત્વયેરિતાઃ|
વર્ધિષ્યતે દાશરથેઃ પૌરુષં મદવાપ્તયે||11||
મત્સંદેશયુતા વાચસ્ત્વત્તઃ શ્રુત્વા ચ રાઘવઃ|
પરાક્રમવિથિં વીરો વિધિવત્ સંવિધાસ્યતિ||12||

સ|| ત્વયા ઈરિતઃ ઉત્સાહયુક્તાઃ વાચઃ નિત્યં શ્રુત્વા મત્ અવાપ્તયે દાસરથેઃ પૌરુષં વર્દિષ્યતે||વીરઃ રામઃ ત્વત્ મત્ સંદેશયુતાઃ વાચઃ શ્રુત્વા વિધિવત્ પરાક્રમવિધિં સંવિધાસ્યતિ ||

' The words spoken by you with excitement , hearing those words, Dasarathi's manliness will be increased. Oh Vira ! Rama hearing the words of my message from you will surely make the valiant efforts'.

સીતાયા વચનં શ્રુત્વા હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
શિરસ્યંજલિ માથાય વાક્ય મુત્તરમબ્રવીત્||13|

સ|| હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ સીતાયાઃ વચનં શ્રુત્વા શિરસ્ય અંજલિં આથાય વાક્યં ઉત્તરં અબ્રવીત્ ||

Hanuman, the son of the wind god, hearing those words of Sita, spoke bowing his head in reverence.

ક્ષિપ્રમેષ્યતિ કાકુત્‍સ્થો હર્યૃક્ષપ્રવરૈર્વૃતઃ|
યસ્તે યુધિ વિજિત્યારીન્ શોકં વ્યપનયિષ્યતિ||14||
ન હિ પશ્યામિ મર્ત્યેષુ નાસુરેષુ સુરેષુ વા|
યસ્તસ્ય ક્ષિપતો બાણાન્ સ્થાતુ મુત્સહતેsગ્રતઃ||15||
અપ્યર્કમપિ પર્જન્યમપિ વૈવસ્વતં યમમ્|
સ હિ સોઢું રણે શક્તસ્તવ હેતોર્વિશેષતઃ||16||
સહિ સાગરપર્યંતાં મહીં શાસિતુ મીહતે|
ત્વન્નિમિત્તો હિ રામસ્ય જયો જનકનંદિનિ||17||

સ|| કાકુત્‍સ્થઃ હર્યક્ષુ પ્રવરૈઃ વૃતઃ ક્ષિપ્રં એષ્યતિ | યુધિ અરીન્ વિજિત્ય તે શોકંવ્યપનયિષ્યતિ ||યઃ બાણાન્ ક્ષિપતઃ તસ્ય અગ્રતઃ સ્થાતું ઉત્સહતે (તં) મર્ત્યેષુ અસુરેષુ વા સુરેષુ ન પશ્યામિ હિ ||સઃ રણે અર્કમપિ પર્જન્યં અપિ વૈવસ્વતં અપિ યમં વિશેષતઃ તવ હેતોઃ શોઢું શક્તઃ|| સઃ સાગરપર્યંતાં મહીં શાસિતું અર્હતિ હિ | જનકનંદિનિ રામસ્ય જયઃ ત્વન્નિમિત્તઃ હિ||

' The Kakutstha surrounded by the best of Vanaras and bears will come here. Defeating the enemies in the war he will relieve you of your sorrows. I do not see any one among the humans, Asuras and Devas who can face Rama's arrows when released. For your sake, he is capable of defeating even the Sun, the rain god, Vaivasvata or Yama in the war, He deserves to rule the whole earth like a king. Oh Janaka's daughter ! Rama's victory is for your benefit only.'

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા સમ્યક્સત્યં સુભાષિતમ્|
જાનકી બહુ મેનઽથ વચનં ચેદ મબ્રવીત્||18||
તતસ્તં પ્રસ્થિતં સીતા વીક્ષમાણા પુનઃ પુનઃ|
ભર્તૃ સ્નેહાન્વિતં વાક્યં સૌહાર્દાદન્વમાનયત્||19||

સ|| જાનકી તસ્ય સત્યં સમ્યક્ સુભાષિતં તત્ વચનં શ્રુત્વા બહુમેને અથ ઇદં વચનં ચ અબ્રવીત્ ||તતઃ સીતા પ્રસ્થિતં તં પુનઃ પુનઃ વીક્ષમાણા ભર્તૃસ્નેહાન્વિતં વાક્યં સૌહાર્દાત્ અનુમાનયત્ ||

Janaki hearing the truthful proper good words of the one she held in great esteem she spoke the following words. Sita then looked again and again at the one ready to start. She made him understand the words conveying her love.

યદિવા મન્યસે વીર વસૈકાહ મરિંદમ|
કસ્મિંશ્ચિત્સંવૃતે દેશે વિશ્રાંતઃ શ્વો ગમિષ્યસિ||20||
મમચેદલ્પભાગ્યાયાઃ સાનિધ્યાત્તવ વાનર|
અસ્ય શોકસ્ય મહતો મુહૂર્તં મોક્ષણં ભવેત્||21||
ગતે હિ હરિશાર્દૂલ પુનરાગમાનાય તુ|
પ્રાણાના મપિ સંદેહો મમસ્યાન્નત્ર સંશયઃ||22||

સ|| વીર અરિંદમ મન્યસે યદિ કસ્મિંશ્ચિત્ સંવૃતે દેશે એકાહં વસ | વિશ્રાંતઃ સ્વઃ ગમિષ્યસિ||વાનર તવ સાન્નિધ્યાત્ અલ્પભાગ્યાયાઃ મમ મહત્ અસ્ય શોકસ્ય મુહૂર્તં મોક્ષણં ભવેત્ ચેત્ ||હરિશાર્દૂલ પુનરાગમનાય ગતે મમ પ્રાણાનાં અપિસંદેહઃ સ્યાત્ | અત્ર સંદેહઃ ન ||

' Oh Destroyer of enemies ! If you think it is appropriate, stay at a closed place for a day. Thus rested go tomorrow. Oh Vanara ! Your presence will provide even a moments relief to this unlucky one in great sorrow. Oh Best of Vanaras ! After you go my life is in doubt till you return. There is no doubt' .

તવા દર્શનજઃ શોકો ભૂયો માં પરિતાપયેત્|
દુઃખા દુઃખપરામૃષ્ટાં દીપયન્નિવ વાનર||23||
અયં ચ વીર સંદેહાઃ તિષ્ટતીવ મમાગ્રતઃ|
સુમહાં સ્ત્વત્સહાયેષુ હર્યૃક્ષેષુ હરીશ્વર||24||
કથં નુ ખલુ દુષ્પારં તરિષ્યંતિ મહોદધિમ્|
તાનિ હર્યૃક્ષસૈન્યાનિ તૌ વા નરવરાત્મજૌ||25||
ત્રયાણામેવ ભૂતાનાં સાગરસ્યાસ્ય લંઘને|
શક્તિસ્સ્યાત્ વૈનતેયસ્ય તવ વા મારુતસ્ય વા||26||

સ|| વાનર દુઃખાત્ દુખપરામૃષ્ટાં મામ્ તવ અદર્શનજઃ શોકઃ દીપયન્ ઇવ ભૂયઃ પરિતાપયેત્ ||વીર હરીશ્વરત્વત્ સહાયેષુ હર્યક્ષેષુ અયં સુમહાન્ સંદેહઃ મમ અગ્રતઃ તિષ્ઠતીવ||તાનિ હર્યક્ષુ સૈન્યાનિ તૌ વાનરાત્મજૌ દુષ્પારં મહોદધિં કથં નુ તરિષ્યંતિ ખલુ||અસ્ય સાગરસ્ય લંઘને ભૂતાનાં તવ વા વૈનતેયસ્ય વા મારુતસ્ય શક્તિઃ સ્યાત્ ||

' Oh Vanara ! Not seeing you will increase the agony in the one already agonized. It will inflame my sorrow and again trouble me. Oh Best of Vanaras, at the outset a great doubt dwells in my mind about your helpers like Vanaras and bears . That army of Vanaras and bears and the two princes, how can they cross ocean which is difficult to cross. Only three have the capability to cross this ocean namely you, Vainateya or the wind god '.

તદસ્મિન્ કાર્ય નિર્યોગે વીરૈવં દુરતિક્રમે|
કિં પશ્યસિ સમાધાનં ત્વં હિ કાર્યવિદાં વરઃ||27||
કામમસ્ય ત્વમેવૈકઃ કાર્યસ્ય પરિસાધને|
પર્યાપ્તઃ પરવીરઘ્ન યશસ્ય સ્તે ફલોદયઃ||28||

સ|| વીરં તત્ એવં દુરતિક્રમે અસ્મિન્ કાર્યનિર્યોગે કિં સમાધાનં પશ્યસિ | ત્વં કાર્યવિદાં વરઃ હિ ||પરવીરઘ્ન અસ્ય કાર્યસ્ય પરિસાધને ત્વં એક એવ પર્યાપ્તઃ કામં તે ફલોદયઃ યશસ્યઃ||

' Oh Hero , in order to achieve this very difficult task, what means do you see. You are the best among those who are capable. Oh Slayer of enemy ! To accomplish this task only you are capable. The fruit of this accomplishment is yours only '.

બલૈઃ સમગ્રૈઃ યદિ માં રાવણં જિત્ય સંયુગે|
વિજયી સ્વપુરં યાયાત્તત્તુ મે સ્યાત્ યશસ્કરમ્||29||
શરૈસ્તુ સંકુલાં કૃત્વા લંકા પરબલાર્દનઃ|
માં નયેદ્યદિ કાકુત્‍સ્થઃ તત તસ્ય સદૃશં ભવેત્||30||
તદ્યથા તસ્ય વિક્રાંતમનુરૂપં મહાત્મનઃ|
ભવેદાવહશૂરસ્ય તથા ત્વમુપપાદય||31||

સ|| સંયુગે સમગ્રૈઃ બલઃ રાવણં જિત્ય માં વિજયી સ્વપુરં યયાત્ યદિ તત્ તસ્ય સદૃશં ભવેત્ ||પરબલાર્દનઃ કાકુત્‍સ્થઃ લંકાં શરૈઃ સંકુલં કૃત્વા મામ્ નયેત્ યદિ તત્ તસ્ય સદૃશં ભવેત્ ||તત્ મહાત્મનઃ આહવશૂરસ્ય તસ્ય અનુરૂપં વિક્રાંતં યથા ભવેત્ તથા ત્વં ઉપપાદય ||

' In this war if Rama emerges victorious winning over Ravana along with his army and takes me home that is worthy of him. The Slayer of enemy , Kakutstha, if he fills the entire Lanka with his arrows and takes me then that will be worthy of him. You propose a way of achieving victory which is worthy of the great self, the hero of the war'.

તદર્થોપહિતં વાક્યં સહિતં હેતુસંહિતમ્|
નિશમ્ય હનુમાન્ શેષં વાક્યમુત્તરમબ્રવીત્||32||

સ|| હનુમાન્ અર્થોપહિતં પ્રશ્રિતં હેતુસંહિતં તત્ વાક્યં નિશમ્ય શેષં વાક્યં અબ્રવીત્ ઉત્તરં||

Hanuman , having heard the meaningful courteous logical words and the rest then replied.

દેવી હર્યૃક્ષસૈન્યાનાં ઈશ્વરઃ પ્લવતાં વરઃ|
સુગ્રીવઃ સત્ત્વસંપન્નઃ તવાર્થે કૃતનિશ્ચયઃ||33||
સ વાનર સહસ્રાણાં કોટિભિરભિસંવૃતઃ|
ક્ષિપ્રમેષ્યતિ વૈદેહિ રાક્ષસાનાં નિબર્હણઃ||34||
તસ્ય વિક્રમસંપન્નાઃ સત્ત્વવંતો મહાબલાઃ|
મનઃ સંકલ્પસંપાતા નિદેશે હરયઃ સ્થિતાઃ||35||
યેષાં નોપરિ નાધસ્તાન્ નતિર્યક્સજ્જતે ગતિઃ|
ન ચ કર્મસુ સીદંતિ મહત્સ્વમિત તેજસઃ||36||

સ|| દેવી હર્યક્ષુ સૈન્યાનાં ઈશ્વરઃ પ્લવતાં વરઃ સત્ત્વસંપન્નઃ સુગ્રીવઃ તવ અર્થે કૃતનિશ્ચયઃ||વૈદેહિ સઃ વાનરસહસ્રાણાં કોટિભિઃ અભિસંવૃતઃ રાક્ષસાનાં નિબર્હનઃ ક્ષિપ્રં એષ્યતિ ||વિક્રમસંપન્નાઃ સત્ત્વવંતઃ મહાબલાઃ મનઃ સંકલ્પસંપાતાઃ હરયઃ તસ્ય નિદેશે સ્થિતાઃ||યેષાં ગતિઃ ઉપરિ ન સજ્જતે અધસ્તાત્ ન તિર્યક્ ન અમિત તેજસઃ મહત્સુ કર્મસુ નસીદંતિ ||

' Oh Devi ! Sugriva , the lord of the army of Vanaras, the foremost among the Vanaras, he is determined to accomplish the task for your sake. Oh Vaidehi ! Sugriva along with thousands of crores of Vanaras will reach and destroy all the Rakshasas. Powerful virtuous mighty Vanaras who can leap with speed of mind are at his command awaiting. Their movement cannot be impeded upwards downwards or horizontally. Being brilliant they do not fail in any given task'.

અસકૃતૈર્મહોત્સાહૈઃ સ સાગરધરાહરા|
પ્રદક્ષિણીકૃતા ભૂમિઃ વાયુમાર્ગાનુસારિભિઃ||37||
મદ્વિશિષ્ઠાશ્ચ તુલ્યાશ્ચ સંતિ તત્ર વનૌકસઃ|
મત્તઃ પ્રત્યવરઃ કશ્ચિન્નાસ્તિ સુગ્રીવ સન્નિધૌ||38||
અહં તાવદિહ પ્રાપ્તઃ કિંપુનસ્તે મહાબલાઃ|
ન હિ પ્રકૃષ્ટાઃ પ્રેષ્યંતે પ્રેષ્યંતે હીતરે જનાઃ||39||

સ|| મહોત્સાહૈઃ વાયુમાર્ગાનુસારિભિઃ તૈઃ અસકૃત્ સસાગરધરાધરા ભૂમિઃ પ્રદક્ષિણીકૃતાઃ||તત્ર સુગ્રીવ સન્નિધૌ મત્ વિશિષ્ઠાશ્ચ તુલ્યાઃ ચ વનૌકસઃ સંતિ|| મત્તઃ પ્રત્યવરઃ કશ્ચિત્ નાસ્તિ || અહં તાવત્ ઇહ અનુપ્રાપ્તઃ મહબલાઃ તે કિં પુનઃ | પ્રકૃષ્ટાઃ ન પ્રેષ્યંતે હિ ઇતરે જનાઃ પ્રેષ્યંતે હિ||

' Very enthusiastic ( Vanaras) following the aerial path they repeatedly go around the earth with all its oceans. In Sugriva's court there are Vanaras who are better than me and equal to me. There is none who is inferior to me. As I have reached here, so will the other more powerful ones. Oh Devi ! The best ones are not sent out for these tasks. Only the other ordinary ones will be sent.'

તદલં પરિતાપેન દેવિ શોકોવ્યપૈતુ તે|
એકોત્પાતેન તે લંકામેષ્યંતિ હરિયૂથપાઃ||40||
મમપૃષ્ઠગતૌ તૌ ચંદ્ર સૂર્યાવિવોદિ તૌ|
ત્વત્સકાશં મહાસત્ત્વૌ નૃશિંહાવાગમિષ્યતઃ|| 41||
તૌ હિ વીરૌ નરવરૌ સહિતૌ રામલક્ષ્મણૌ|
આગમ્ય નગરીં લંકાં સાયકૈર્વિધમિષ્યતઃ||42||

સ|| દેવિ તત્ અલં પરિતાપેન | તે શોકઃ વ્યપૈતુ | તે હરિયૂથપાઃ એકોત્પાતેન લંકાં એષ્યંતિ ||મહસત્ત્વૌ નૃસિંહૌ તૌ ચ મમ પૃષ્ઠગતૌ ઉદિતૌ ચંદ્રસૂર્ય ઇવ ત્વત્સકાસં અભિગમિષ્યતઃ||તતઃ વીરૌ નરવરૌ રામલક્ષ્મણૌ સહિતૌ આગમ્ય લંકાં નગરીં સાયકૈઃ વિધમિષ્યતઃ||

' Oh Devi ! Enough of sorrow. Give up your sorrow. The Vanara army will reach Lanka in one jump. Both the great men, who are like lion among men , sitting on my back looking like Sun and moon will come to your presence. Then Rama and Lakshmana, the two heroes and the best among men having come will destroy city of Lanka with their arrows'.

સગણં રાવણં હત્વા રાઘવો રઘુનંદનઃ|
ત્વા માદાય વરારોહે સ્વપુરં પ્રતિ યાસ્યતિ||43||
તદાશ્વસિહિ ભદ્રં તે ભવ ત્વં કાલકાંક્ષિણી|
ન ચિરાત્ દ્રક્ષ્યસે રામં પ્રજ્વલંત મિવાલનમ્||44||
નિહતે રાક્ષસેંદ્રેsસ્મિન્ સપુત્રામાત્યબાંધવે|
ત્વં સમેષ્યસિ રામેણ શશાંકેનેવ રોહિણી||45||
ક્ષિપ્રં ત્વં દેવિ શોકસ્ય પારં યાસ્યસિ મૈથિલિ|
રાવણં ચૈવ રામેણ નિહતં દ્રક્ષ્યસેsચિરાત્||46||

સ|| રઘુનંદનઃ રાઘવઃ રાવણં સગણં હત્વા ત્વાં આદાય સ્વપુરં પ્રતિ યાસ્યતિ ||તત્ આશ્વાસિહિ | તે ભદ્રં| ત્વં કાલકાંક્ષિની ભવ| પ્રજ્વલંતં અનલં ઇવ રામં ન ચિરાત્ દ્રક્ષ્યસે||અસ્મિન્ સપુત્રબાંધવે રાક્ષસેંદ્રે નિહતે ત્વં રોહિણી શશાંકેન્ ઇવ રામેણ સમેષ્યસિ||દેવિ મૈથિલી ત્વં ક્ષિપ્રં શોકસ્ય પારં યાસ્યસિ | અચિરાત્ રામેણ રાવણં નિહતં ચ દ્રક્ષ્યસિ ||

' The scion of Raghu , Raghava having killed Ravana along with his tribe, will return with you back to his city. That you be rest assured. Let auspicious things happen. You may count your time. You will soon see Rama burning with anger like fire. With the lord of Rakshasas killed along with his sons and relatives , you will reunite with Rama, like Rohini uniting with moon. Oh Devi ! Maithili you will soon go to the other shore of sorrow. Soon you will see Ravana killed by Rama.

એવ માશ્વાસ્ય વૈદેહીં હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
ગમનાય મતિં કૃત્વા વૈદેહીં પુનરબ્રવીત્||47||

સ|| હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ વૈદેહીં એવં આશ્વાસ્ય ગમનાય મતિં કૃત્વા વૈદેહીં પુનઃ અબ્રવીત્ ||

Hanuman, the son of wind god, having thus assured Vaidehi, getting ready for return, spoke to Vaidehi again.

તમરિઘ્નં કૃતાત્માનં ક્ષિપ્રં દ્રક્ષ્યસિ રાઘવં|
લક્ષ્મણં ચ ધનુષ્પાણિં લંકાદ્વારમુપસ્થિતમ્||48||
નખદંષ્ટ્રાયુધાન્ વીરાન્ સિંહશાર્દૂલવિક્રમાન્|
વાનરાન્ વાનરનેંદ્રાભાન્ ક્ષિપ્રં દ્રક્ષ્યસિ સંગતાન્||49||
શૈલાંબુદનિકાશાનાં લંકામલયસાનુષુ|
નર્દતાં કપિમુખ્યાનાં આર્યે યૂથાન્ અનેકશઃ||50||

સ|| લંકાદ્વારમુપાસ્થિતં અરિઘ્નં કૃતાત્માનં તં રાઘવં ધનુષ્પાણિં લક્ષ્મનં ચ ક્ષિપ્રં દ્રક્ષ્યસિ||નખદંષ્ટ્રાયુધાન્ વીરાન્ સિંહશાર્દૂલવિક્રમાન્ વારણેંદ્રાભાન્ સંગતાન્ વાનરાન્ ક્ષિપ્રં દ્રક્ષ્યસિ||આર્યે શૈલાંબુદનિકાસાનાં નર્દતાં કપિમુખ્યાનાં અનેકશઃ યૂધાનિ લંકામલયમાનુષુ (દ્રક્ષ્યસિ)||

' Very soon you would see the accomplished slayer of foes , the accomplished wielder of bow, Rama along with Lakshmana at the door of Lanka. You will soon see heroes whose teeth and nails are their weapons, resembling tigers and lions in valor, also resembling well-bred elephants. Oh Noble lady you will see roaring Vanara chiefs who resemble clouds roaring and hovering over the mountain peaks around Lanka.

સ તુ મર્મણિ ઘોરેણ તાડિતો મન્મથેષુણા|
નશ્રમ લભતે રામઃ સિંહાર્દિત ઇવદ્વિપઃ||51||
મારુદો દેવી શોકેન માભૂત્તે મનસોsપ્રિયં|
શચીવ પત્યા શક્રેણ ભર્ત્રા નાથવતી હ્યસિ||52||
રામાદ્વિશિષ્ઠઃ કોઽન્યોઽસ્તિ કશ્ચિત્ સૌમિત્રિણા સમઃ|
અગ્નિમારુતકલ્પૌ તૌ ભ્રાતરૌ તવ સંશ્રયૌ||53||

સ|| સઃ રામઃ ઘોરેન મન્મથેષુણા મર્મણિ તાડિતઃ સિંહાર્દિતઃ દ્વિપઃ ઇવ ન શર્મ લભતે||દેવિ શોકેન મારુદઃ | તે મનસઃ અપ્રિયં માભૂત્ | પત્યા શક્રેણ શચી ઇવ નાથવતી અસિ હિ ||રામાત્ વિશિષ્ઠઃ અન્યઃ કઃ અસ્તિ| સૌમિત્રિણા સમઃ કશ્ચિત્ | અગ્નિમારુતકલ્પૌ તૌ ભ્રાતરૌ તવ સંશ્રયૌ||

' Rama is tormented by the dreadful arrows of god of love pierced into vitals like an elephant hit by lion. He has no happiness in life. Oh Devi ! Do not weep in sorrow. Let your mind be not unpleasant. You have a great husband just as Sachi has her Lord in Indra. Who is superior to Rama. Who is equal to Lakshmana. Both the brothers are like fire and wind. They are your refuge'.

નાસ્મિં શ્ચિરં વત્સ્યસિ દેવિ દેશે
રક્ષોગણૈરધ્યુષિતેsતિ રૌદ્રે|
ન તે ચિરાદાગમનં પ્રિયસ્ય
ક્ષમસ્વ મત્સંગમકાલમાત્રમ્||54||

સ|| દેવિ રક્ષોગણૈઃ અધ્યુષિતે અતિરૌદ્રૌ અસ્મિન્ દેશે ચિરં ન વત્સ્યસિ |તે પ્રિયસ્ય આગમનં ન ચિરાત્ | મત્સંગમકાલમાત્રં ક્ષમસ્વ||

' Noble lady you will not stay any longer in this dreadful place which is a stronghold of Rakshasas. Your beloved is coming very soon. For this period bear with me'.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે એકોનચત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

||ઓમ્ તત્ સત્||