||Sundarakanda ||

|| Sarga 39||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಮಣಿಂ ದತ್ವಾ ತತಃ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತಮಥಾsಬ್ರವೀತ್|
ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಅಭಿಜ್ಞಾತಂ ಏತತ್ ರಾಮಸ್ಯ ತತ್ತ್ವತಃ||1||
ಮಣಿಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಮೋ ವೈ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಸಂಸ್ಮರಿಷ್ಯತಿ|
ವೀರೋ ಜನನ್ಯಾ ಮಮ ಚ ರಾಜ್ಞೋ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ||2||

ಸ||ತತಃ ಮಣಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ಸೀತಾ ಹನುಮಂತಂ ಅಥ ಅಬ್ರವೀತ್| ಏತತ್ ರಾಮಸ್ಯ ಅಬಿಜ್ಞಾತ ತತ್ತ್ವತಃ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ|| ರಾಮಃ ಮಣಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಸಂಸ್ಮರಿಷ್ಯತಿ.| ವೀರಃ ಮಮ ಜನನ್ಯಾ ರಾಜ್ಞಃ ದಶರಥಸ್ಯ ಚ||

Then she gave the jewel to Hanuman and said, ' This ornament is known to Rama very well. Seeing the jewel Rama will remember the three namely my mother, myself and the king Dasaratha '.

ಸ ಭೂಯಃ ತ್ವಂ ಸಮುತ್ಸಾಹೇ ಚೋದಿತೋ ಹರಿಸತ್ತಮ|
ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾರಂಭೇ ಪ್ರಚಿಂತಯ ಯದುತ್ತರಮ್||3||
ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ|
ಹನುಮನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ ದುಃಖಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ||4||
ತಸ್ಯ ಚಿಂತಯತೋ ಯತ್ನೋ ದುಃಖಕ್ಷಯಕರೋ ಭವೇತ್|
ಸ ತಥೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಮಾರುತಿರ್ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ||5||
ಶಿರಸಾಽಽವನ್ದ್ಯ ವೈದೇಹೀಂ ಗಮನಾಯೋಪಚಕ್ರಮೇ|

ಸ|| ಹರಿಸತ್ತಮ ಸಃ ಭೂಯಃ ಸಮುತ್ಸಾಹೇ ಉದಿತಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾರಂಭೇ ಯದುತ್ತರಂ ತತ್ ತ್ವಂ ಪ್ರಚಿಂತಯ||ಹರಿಸತ್ತಮ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿಯೋಗೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಂ| ಹನುಮಾನ್ ಯತ್ನಂ ಅಸ್ಥಾಯ ದುಃಖಕ್ಷಯಕರಃ ಭವ | ತಸ್ಯ ಯತ್ನಃ ಚಿಂತಯತಃ ದುಃಖಕ್ಷಯಕರಃ ಭವೇತ್ || ಸ ಮಾರುತಿಃ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ ತಥಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಶಿರಸಾ ವಂದ್ಯಾ ವೈದೇಹೀಂ ಗಮನಾಯ ಉಪಚಕ್ರಮೇ ||

' Oh Best of Vanaras ! You plan so that Rama is prompted with enthusiasm in this effort. In this effort you are the responsible. Oh Hanuman after taking the initiative become the reducer of sorrow. Think of the action for him so that he becomes the reducer of sorrow'. Then that Maruti, the possessor of fearsome valor, bowing his head promised saying 'So be it'. and then started on his return journey.

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಂಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ದೇವೀ ವಾನರಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಮ್||6||
ಭಾಷ್ಪಗದ್ಗದಯಾ ವಾಚಾ ಮೈಥಿಲೀ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್|

ಸ|| ದೇವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಂ ಭಾಷ್ಪಗದ್ಗದಯ ವಾಚಾ (ಪುನಃ) ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

Devi Maithili again spoke to the son of wind god with a voice choked with tears.

ಕುಶಲಂ ಹನುಮಾನ್ ಬ್ರೂಯಾಃ ಸಹಿತೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ||7||
ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಸಹಾಮಾತ್ಯಂ ವೃದ್ಧಾನ್ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ವಾನರಾನ್|
ಬ್ರೂಯಾಸ್ತ್ವಂ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಶಲಂ ಧರ್ಮಸಂಹಿತಮ್||8||
ಯಥಾ ಸ ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಮಾಂ ತಾರಯತಿ ರಾಘವಃ|
ಅಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖಾಂಬುಸಂರೋಧಾತ್ ತ್ವಂ ಸಮಾಧಾತುಮರ್ಹಸಿ||9||
ಜೀವಂತೀಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ರಾಮಃ ಸಂಭಾವಯತಿ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್|
ತತ್ತಥಾ ಹನುಮಾನ್ ವಾಚ್ಯಂ ವಾಚಾ ಧರ್ಮಮವಾಪ್ನುಹಿ||10||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತೌ ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಅಮಾತ್ಯಂ ಸಹ ವೃದ್ಧಾನ್ ವಾನರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚಧರ್ಮಸಂಹಿತಂ ಕುಶಲಂ ಬ್ರೂಯಾಃ||ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಸಂಹಿತಂ ಕುಶಲಂ ಬ್ರೂಯಾಃ||ತ್ವಂ ಯಥಾ ಮಹಾಬಾಹುಃ ರಾಘವಃ ಮಾಂ ಅಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖಾಂಬುಸಂರೋಧಾತ್ ತಾರಯತಿ (ತಥಾ) ಸಮಾಧಾತುಂ ಅರ್ಹಸಿ || ಹನುಮಾನ್ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ರಾಮಃ ಜೀವಂತೀಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಸಂಭಾವಯತಿ ತತ್ ವಾಚ್ಯಂ ತಥಾ ವಾಚಾ ಧರ್ಮಂ ಅವಾಪ್ನುಹಿ ||

' Hanuman ! Communicate my welfare to Rama and Lakshmana, as also Sugriva along with all his ministers and other Vanaras. Oh Best of Vanaras convey this in a righteous manner. You may tell Rama in a way that he can help me cross the ocean of sorrow and relieve me. Oh Hanuman! Tell the words in a way that the famed Rama will take me when I am alive, then you will acquire fame'.

ನಿತ್ಯಮುತ್ಸಾಹ ಯುಕ್ತಾಶ್ಚ ವಾಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತ್ವಯೇರಿತಾಃ|
ವರ್ಧಿಷ್ಯತೇ ದಾಶರಥೇಃ ಪೌರುಷಂ ಮದವಾಪ್ತಯೇ||11||
ಮತ್ಸಂದೇಶಯುತಾ ವಾಚಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ರಾಘವಃ|
ಪರಾಕ್ರಮವಿಥಿಂ ವೀರೋ ವಿಧಿವತ್ ಸಂವಿಧಾಸ್ಯತಿ||12||

ಸ|| ತ್ವಯಾ ಈರಿತಃ ಉತ್ಸಾಹಯುಕ್ತಾಃ ವಾಚಃ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮತ್ ಅವಾಪ್ತಯೇ ದಾಸರಥೇಃ ಪೌರುಷಂ ವರ್ದಿಷ್ಯತೇ||ವೀರಃ ರಾಮಃ ತ್ವತ್ ಮತ್ ಸಂದೇಶಯುತಾಃ ವಾಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಧಿವತ್ ಪರಾಕ್ರಮವಿಧಿಂ ಸಂವಿಧಾಸ್ಯತಿ ||

' The words spoken by you with excitement , hearing those words, Dasarathi's manliness will be increased. Oh Vira ! Rama hearing the words of my message from you will surely make the valiant efforts'.

ಸೀತಾಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾಥಾಯ ವಾಕ್ಯ ಮುತ್ತರಮಬ್ರವೀತ್||13|

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸೀತಾಯಾಃ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶಿರಸ್ಯ ಅಂಜಲಿಂ ಆಥಾಯ ವಾಕ್ಯಂ ಉತ್ತರಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

Hanuman, the son of the wind god, hearing those words of Sita, spoke bowing his head in reverence.

ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇಷ್ಯತಿ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥೋ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಪ್ರವರೈರ್ವೃತಃ|
ಯಸ್ತೇ ಯುಧಿ ವಿಜಿತ್ಯಾರೀನ್ ಶೋಕಂ ವ್ಯಪನಯಿಷ್ಯತಿ||14||
ನ ಹಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ನಾಸುರೇಷು ಸುರೇಷು ವಾ|
ಯಸ್ತಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪತೋ ಬಾಣಾನ್ ಸ್ಥಾತು ಮುತ್ಸಹತೇsಗ್ರತಃ||15||
ಅಪ್ಯರ್ಕಮಪಿ ಪರ್ಜನ್ಯಮಪಿ ವೈವಸ್ವತಂ ಯಮಮ್|
ಸ ಹಿ ಸೋಢುಂ ರಣೇ ಶಕ್ತಸ್ತವ ಹೇತೋರ್ವಿಶೇಷತಃ||16||
ಸಹಿ ಸಾಗರಪರ್ಯಂತಾಂ ಮಹೀಂ ಶಾಸಿತು ಮೀಹತೇ|
ತ್ವನ್ನಿಮಿತ್ತೋ ಹಿ ರಾಮಸ್ಯ ಜಯೋ ಜನಕನಂದಿನಿ||17||

ಸ|| ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಹರ್ಯಕ್ಷು ಪ್ರವರೈಃ ವೃತಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಏಷ್ಯತಿ | ಯುಧಿ ಅರೀನ್ ವಿಜಿತ್ಯ ತೇ ಶೋಕಂವ್ಯಪನಯಿಷ್ಯತಿ ||ಯಃ ಬಾಣಾನ್ ಕ್ಷಿಪತಃ ತಸ್ಯ ಅಗ್ರತಃ ಸ್ಥಾತುಂ ಉತ್ಸಹತೇ (ತಂ) ಮರ್ತ್ಯೇಷು ಅಸುರೇಷು ವಾ ಸುರೇಷು ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹಿ ||ಸಃ ರಣೇ ಅರ್ಕಮಪಿ ಪರ್ಜನ್ಯಂ ಅಪಿ ವೈವಸ್ವತಂ ಅಪಿ ಯಮಂ ವಿಶೇಷತಃ ತವ ಹೇತೋಃ ಶೋಢುಂ ಶಕ್ತಃ|| ಸಃ ಸಾಗರಪರ್ಯಂತಾಂ ಮಹೀಂ ಶಾಸಿತುಂ ಅರ್ಹತಿ ಹಿ | ಜನಕನಂದಿನಿ ರಾಮಸ್ಯ ಜಯಃ ತ್ವನ್ನಿಮಿತ್ತಃ ಹಿ||

' The Kakutstha surrounded by the best of Vanaras and bears will come here. Defeating the enemies in the war he will relieve you of your sorrows. I do not see any one among the humans, Asuras and Devas who can face Rama's arrows when released. For your sake, he is capable of defeating even the Sun, the rain god, Vaivasvata or Yama in the war, He deserves to rule the whole earth like a king. Oh Janaka's daughter ! Rama's victory is for your benefit only.'

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಮ್ಯಕ್ಸತ್ಯಂ ಸುಭಾಷಿತಮ್|
ಜಾನಕೀ ಬಹು ಮೇನಽಥ ವಚನಂ ಚೇದ ಮಬ್ರವೀತ್||18||
ತತಸ್ತಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಸೀತಾ ವೀಕ್ಷಮಾಣಾ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಭರ್ತೃ ಸ್ನೇಹಾನ್ವಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೌಹಾರ್ದಾದನ್ವಮಾನಯತ್||19||

ಸ|| ಜಾನಕೀ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸುಭಾಷಿತಂ ತತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹುಮೇನೇ ಅಥ ಇದಂ ವಚನಂ ಚ ಅಬ್ರವೀತ್ ||ತತಃ ಸೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ತಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ವೀಕ್ಷಮಾಣಾ ಭರ್ತೃಸ್ನೇಹಾನ್ವಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೌಹಾರ್ದಾತ್ ಅನುಮಾನಯತ್ ||

Janaki hearing the truthful proper good words of the one she held in great esteem she spoke the following words. Sita then looked again and again at the one ready to start. She made him understand the words conveying her love.

ಯದಿವಾ ಮನ್ಯಸೇ ವೀರ ವಸೈಕಾಹ ಮರಿಂದಮ|
ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ಸಂವೃತೇ ದೇಶೇ ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಶ್ವೋ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ||20||
ಮಮಚೇದಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಯಾಃ ಸಾನಿಧ್ಯಾತ್ತವ ವಾನರ|
ಅಸ್ಯ ಶೋಕಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಭವೇತ್||21||
ಗತೇ ಹಿ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲ ಪುನರಾಗಮಾನಾಯ ತು|
ಪ್ರಾಣಾನಾ ಮಪಿ ಸಂದೇಹೋ ಮಮಸ್ಯಾನ್ನತ್ರ ಸಂಶಯಃ||22||

ಸ|| ವೀರ ಅರಿಂದಮ ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಸಂವೃತೇ ದೇಶೇ ಏಕಾಹಂ ವಸ | ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಸ್ವಃ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ||ವಾನರ ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ ಅಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಯಾಃ ಮಮ ಮಹತ್ ಅಸ್ಯ ಶೋಕಸ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಭವೇತ್ ಚೇತ್ ||ಹರಿಶಾರ್ದೂಲ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಗತೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಅಪಿಸಂದೇಹಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಅತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ನ ||

' Oh Destroyer of enemies ! If you think it is appropriate, stay at a closed place for a day. Thus rested go tomorrow. Oh Vanara ! Your presence will provide even a moments relief to this unlucky one in great sorrow. Oh Best of Vanaras ! After you go my life is in doubt till you return. There is no doubt' .

ತವಾ ದರ್ಶನಜಃ ಶೋಕೋ ಭೂಯೋ ಮಾಂ ಪರಿತಾಪಯೇತ್|
ದುಃಖಾ ದುಃಖಪರಾಮೃಷ್ಟಾಂ ದೀಪಯನ್ನಿವ ವಾನರ||23||
ಅಯಂ ಚ ವೀರ ಸಂದೇಹಾಃ ತಿಷ್ಟತೀವ ಮಮಾಗ್ರತಃ|
ಸುಮಹಾಂ ಸ್ತ್ವತ್ಸಹಾಯೇಷು ಹರ್ಯೃಕ್ಷೇಷು ಹರೀಶ್ವರ||24||
ಕಥಂ ನು ಖಲು ದುಷ್ಪಾರಂ ತರಿಷ್ಯಂತಿ ಮಹೋದಧಿಮ್|
ತಾನಿ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಸೈನ್ಯಾನಿ ತೌ ವಾ ನರವರಾತ್ಮಜೌ||25||
ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಸಾಗರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಲಂಘನೇ|
ಶಕ್ತಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ ವೈನತೇಯಸ್ಯ ತವ ವಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ವಾ||26||

ಸ|| ವಾನರ ದುಃಖಾತ್ ದುಖಪರಾಮೃಷ್ಟಾಂ ಮಾಮ್ ತವ ಅದರ್ಶನಜಃ ಶೋಕಃ ದೀಪಯನ್ ಇವ ಭೂಯಃ ಪರಿತಾಪಯೇತ್ ||ವೀರ ಹರೀಶ್ವರತ್ವತ್ ಸಹಾಯೇಷು ಹರ್ಯಕ್ಷೇಷು ಅಯಂ ಸುಮಹಾನ್ ಸಂದೇಹಃ ಮಮ ಅಗ್ರತಃ ತಿಷ್ಠತೀವ||ತಾನಿ ಹರ್ಯಕ್ಷು ಸೈನ್ಯಾನಿ ತೌ ವಾನರಾತ್ಮಜೌ ದುಷ್ಪಾರಂ ಮಹೋದಧಿಂ ಕಥಂ ನು ತರಿಷ್ಯಂತಿ ಖಲು||ಅಸ್ಯ ಸಾಗರಸ್ಯ ಲಂಘನೇ ಭೂತಾನಾಂ ತವ ವಾ ವೈನತೇಯಸ್ಯ ವಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ||

' Oh Vanara ! Not seeing you will increase the agony in the one already agonized. It will inflame my sorrow and again trouble me. Oh Best of Vanaras, at the outset a great doubt dwells in my mind about your helpers like Vanaras and bears . That army of Vanaras and bears and the two princes, how can they cross ocean which is difficult to cross. Only three have the capability to cross this ocean namely you, Vainateya or the wind god '.

ತದಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯೋಗೇ ವೀರೈವಂ ದುರತಿಕ್ರಮೇ|
ಕಿಂ ಪಶ್ಯಸಿ ಸಮಾಧಾನಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಕಾರ್ಯವಿದಾಂ ವರಃ||27||
ಕಾಮಮಸ್ಯ ತ್ವಮೇವೈಕಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಸಾಧನೇ|
ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಪರವೀರಘ್ನ ಯಶಸ್ಯ ಸ್ತೇ ಫಲೋದಯಃ||28||

ಸ|| ವೀರಂ ತತ್ ಏವಂ ದುರತಿಕ್ರಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ ಕಿಂ ಸಮಾಧಾನಂ ಪಶ್ಯಸಿ | ತ್ವಂ ಕಾರ್ಯವಿದಾಂ ವರಃ ಹಿ ||ಪರವೀರಘ್ನ ಅಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಸಾಧನೇ ತ್ವಂ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಕಾಮಂ ತೇ ಫಲೋದಯಃ ಯಶಸ್ಯಃ||

' Oh Hero , in order to achieve this very difficult task, what means do you see. You are the best among those who are capable. Oh Slayer of enemy ! To accomplish this task only you are capable. The fruit of this accomplishment is yours only '.

ಬಲೈಃ ಸಮಗ್ರೈಃ ಯದಿ ಮಾಂ ರಾವಣಂ ಜಿತ್ಯ ಸಂಯುಗೇ|
ವಿಜಯೀ ಸ್ವಪುರಂ ಯಾಯಾತ್ತತ್ತು ಮೇ ಸ್ಯಾತ್ ಯಶಸ್ಕರಮ್||29||
ಶರೈಸ್ತು ಸಂಕುಲಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಲಂಕಾ ಪರಬಲಾರ್ದನಃ|
ಮಾಂ ನಯೇದ್ಯದಿ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ತತ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್||30||
ತದ್ಯಥಾ ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತಮನುರೂಪಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಭವೇದಾವಹಶೂರಸ್ಯ ತಥಾ ತ್ವಮುಪಪಾದಯ||31||

ಸ|| ಸಂಯುಗೇ ಸಮಗ್ರೈಃ ಬಲಃ ರಾವಣಂ ಜಿತ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಯೀ ಸ್ವಪುರಂ ಯಯಾತ್ ಯದಿ ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ||ಪರಬಲಾರ್ದನಃ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಲಂಕಾಂ ಶರೈಃ ಸಂಕುಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಮ್ ನಯೇತ್ ಯದಿ ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ||ತತ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಆಹವಶೂರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಅನುರೂಪಂ ವಿಕ್ರಾಂತಂ ಯಥಾ ಭವೇತ್ ತಥಾ ತ್ವಂ ಉಪಪಾದಯ ||

' In this war if Rama emerges victorious winning over Ravana along with his army and takes me home that is worthy of him. The Slayer of enemy , Kakutstha, if he fills the entire Lanka with his arrows and takes me then that will be worthy of him. You propose a way of achieving victory which is worthy of the great self, the hero of the war'.

ತದರ್ಥೋಪಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಹಿತಂ ಹೇತುಸಂಹಿತಮ್|
ನಿಶಮ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಶೇಷಂ ವಾಕ್ಯಮುತ್ತರಮಬ್ರವೀತ್||32||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಅರ್ಥೋಪಹಿತಂ ಪ್ರಶ್ರಿತಂ ಹೇತುಸಂಹಿತಂ ತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯ ಶೇಷಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಉತ್ತರಂ||

Hanuman , having heard the meaningful courteous logical words and the rest then replied.

ದೇವೀ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ|
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಃ ತವಾರ್ಥೇ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ||33||
ಸ ವಾನರ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಕೋಟಿಭಿರಭಿಸಂವೃತಃ|
ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇಷ್ಯತಿ ವೈದೇಹಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ನಿಬರ್ಹಣಃ||34||
ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮಸಂಪನ್ನಾಃ ಸತ್ತ್ವವಂತೋ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಂಪಾತಾ ನಿದೇಶೇ ಹರಯಃ ಸ್ಥಿತಾಃ||35||
ಯೇಷಾಂ ನೋಪರಿ ನಾಧಸ್ತಾನ್ ನತಿರ್ಯಕ್ಸಜ್ಜತೇ ಗತಿಃ|
ನ ಚ ಕರ್ಮಸು ಸೀದಂತಿ ಮಹತ್ಸ್ವಮಿತ ತೇಜಸಃ||36||

ಸ|| ದೇವೀ ಹರ್ಯಕ್ಷು ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಃ ಸುಗ್ರೀವಃ ತವ ಅರ್ಥೇ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ||ವೈದೇಹಿ ಸಃ ವಾನರಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಕೋಟಿಭಿಃ ಅಭಿಸಂವೃತಃ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ನಿಬರ್ಹನಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಏಷ್ಯತಿ ||ವಿಕ್ರಮಸಂಪನ್ನಾಃ ಸತ್ತ್ವವಂತಃ ಮಹಾಬಲಾಃ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಂಪಾತಾಃ ಹರಯಃ ತಸ್ಯ ನಿದೇಶೇ ಸ್ಥಿತಾಃ||ಯೇಷಾಂ ಗತಿಃ ಉಪರಿ ನ ಸಜ್ಜತೇ ಅಧಸ್ತಾತ್ ನ ತಿರ್ಯಕ್ ನ ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ ಮಹತ್ಸು ಕರ್ಮಸು ನಸೀದಂತಿ ||

' Oh Devi ! Sugriva , the lord of the army of Vanaras, the foremost among the Vanaras, he is determined to accomplish the task for your sake. Oh Vaidehi ! Sugriva along with thousands of crores of Vanaras will reach and destroy all the Rakshasas. Powerful virtuous mighty Vanaras who can leap with speed of mind are at his command awaiting. Their movement cannot be impeded upwards downwards or horizontally. Being brilliant they do not fail in any given task'.

ಅಸಕೃತೈರ್ಮಹೋತ್ಸಾಹೈಃ ಸ ಸಾಗರಧರಾಹರಾ|
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಾ ಭೂಮಿಃ ವಾಯುಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಭಿಃ||37||
ಮದ್ವಿಶಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ತುಲ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂತಿ ತತ್ರ ವನೌಕಸಃ|
ಮತ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯವರಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧೌ||38||
ಅಹಂ ತಾವದಿಹ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಿಂಪುನಸ್ತೇ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ನ ಹಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಹೀತರೇ ಜನಾಃ||39||

ಸ|| ಮಹೋತ್ಸಾಹೈಃ ವಾಯುಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಭಿಃ ತೈಃ ಅಸಕೃತ್ ಸಸಾಗರಧರಾಧರಾ ಭೂಮಿಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಾಃ||ತತ್ರ ಸುಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧೌ ಮತ್ ವಿಶಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ತುಲ್ಯಾಃ ಚ ವನೌಕಸಃ ಸಂತಿ|| ಮತ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯವರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ || ಅಹಂ ತಾವತ್ ಇಹ ಅನುಪ್ರಾಪ್ತಃ ಮಹಬಲಾಃ ತೇ ಕಿಂ ಪುನಃ | ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ನ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಹಿ ಇತರೇ ಜನಾಃ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಹಿ||

' Very enthusiastic ( Vanaras) following the aerial path they repeatedly go around the earth with all its oceans. In Sugriva's court there are Vanaras who are better than me and equal to me. There is none who is inferior to me. As I have reached here, so will the other more powerful ones. Oh Devi ! The best ones are not sent out for these tasks. Only the other ordinary ones will be sent.'

ತದಲಂ ಪರಿತಾಪೇನ ದೇವಿ ಶೋಕೋವ್ಯಪೈತು ತೇ|
ಏಕೋತ್ಪಾತೇನ ತೇ ಲಂಕಾಮೇಷ್ಯಂತಿ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ||40||
ಮಮಪೃಷ್ಠಗತೌ ತೌ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾವಿವೋದಿ ತೌ|
ತ್ವತ್ಸಕಾಶಂ ಮಹಾಸತ್ತ್ವೌ ನೃಶಿಂಹಾವಾಗಮಿಷ್ಯತಃ|| 41||
ತೌ ಹಿ ವೀರೌ ನರವರೌ ಸಹಿತೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ|
ಆಗಮ್ಯ ನಗರೀಂ ಲಂಕಾಂ ಸಾಯಕೈರ್ವಿಧಮಿಷ್ಯತಃ||42||

ಸ|| ದೇವಿ ತತ್ ಅಲಂ ಪರಿತಾಪೇನ | ತೇ ಶೋಕಃ ವ್ಯಪೈತು | ತೇ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ ಏಕೋತ್ಪಾತೇನ ಲಂಕಾಂ ಏಷ್ಯಂತಿ ||ಮಹಸತ್ತ್ವೌ ನೃಸಿಂಹೌ ತೌ ಚ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಗತೌ ಉದಿತೌ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ಇವ ತ್ವತ್ಸಕಾಸಂ ಅಭಿಗಮಿಷ್ಯತಃ||ತತಃ ವೀರೌ ನರವರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ಸಹಿತೌ ಆಗಮ್ಯ ಲಂಕಾಂ ನಗರೀಂ ಸಾಯಕೈಃ ವಿಧಮಿಷ್ಯತಃ||

' Oh Devi ! Enough of sorrow. Give up your sorrow. The Vanara army will reach Lanka in one jump. Both the great men, who are like lion among men , sitting on my back looking like Sun and moon will come to your presence. Then Rama and Lakshmana, the two heroes and the best among men having come will destroy city of Lanka with their arrows'.

ಸಗಣಂ ರಾವಣಂ ಹತ್ವಾ ರಾಘವೋ ರಘುನಂದನಃ|
ತ್ವಾ ಮಾದಾಯ ವರಾರೋಹೇ ಸ್ವಪುರಂ ಪ್ರತಿ ಯಾಸ್ಯತಿ||43||
ತದಾಶ್ವಸಿಹಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಭವ ತ್ವಂ ಕಾಲಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ|
ನ ಚಿರಾತ್ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೇ ರಾಮಂ ಪ್ರಜ್ವಲಂತ ಮಿವಾಲನಮ್||44||
ನಿಹತೇ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇsಸ್ಮಿನ್ ಸಪುತ್ರಾಮಾತ್ಯಬಾಂಧವೇ|
ತ್ವಂ ಸಮೇಷ್ಯಸಿ ರಾಮೇಣ ಶಶಾಂಕೇನೇವ ರೋಹಿಣೀ||45||
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಮೈಥಿಲಿ|
ರಾವಣಂ ಚೈವ ರಾಮೇಣ ನಿಹತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೇsಚಿರಾತ್||46||

ಸ|| ರಘುನಂದನಃ ರಾಘವಃ ರಾವಣಂ ಸಗಣಂ ಹತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಆದಾಯ ಸ್ವಪುರಂ ಪ್ರತಿ ಯಾಸ್ಯತಿ ||ತತ್ ಆಶ್ವಾಸಿಹಿ | ತೇ ಭದ್ರಂ| ತ್ವಂ ಕಾಲಕಾಂಕ್ಷಿನೀ ಭವ| ಪ್ರಜ್ವಲಂತಂ ಅನಲಂ ಇವ ರಾಮಂ ನ ಚಿರಾತ್ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೇ||ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಪುತ್ರಬಾಂಧವೇ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇ ನಿಹತೇ ತ್ವಂ ರೋಹಿಣೀ ಶಶಾಂಕೇನ್ ಇವ ರಾಮೇಣ ಸಮೇಷ್ಯಸಿ||ದೇವಿ ಮೈಥಿಲೀ ತ್ವಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ | ಅಚಿರಾತ್ ರಾಮೇಣ ರಾವಣಂ ನಿಹತಂ ಚ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ||

' The scion of Raghu , Raghava having killed Ravana along with his tribe, will return with you back to his city. That you be rest assured. Let auspicious things happen. You may count your time. You will soon see Rama burning with anger like fire. With the lord of Rakshasas killed along with his sons and relatives , you will reunite with Rama, like Rohini uniting with moon. Oh Devi ! Maithili you will soon go to the other shore of sorrow. Soon you will see Ravana killed by Rama.

ಏವ ಮಾಶ್ವಾಸ್ಯ ವೈದೇಹೀಂ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಗಮನಾಯ ಮತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ವೈದೇಹೀಂ ಪುನರಬ್ರವೀತ್||47||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ವೈದೇಹೀಂ ಏವಂ ಆಶ್ವಾಸ್ಯ ಗಮನಾಯ ಮತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ವೈದೇಹೀಂ ಪುನಃ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

Hanuman, the son of wind god, having thus assured Vaidehi, getting ready for return, spoke to Vaidehi again.

ತಮರಿಘ್ನಂ ಕೃತಾತ್ಮಾನಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ರಾಘವಂ|
ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಂ ಲಂಕಾದ್ವಾರಮುಪಸ್ಥಿತಮ್||48||
ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾನ್ ವೀರಾನ್ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರಮಾನ್|
ವಾನರಾನ್ ವಾನರನೇಂದ್ರಾಭಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಸಂಗತಾನ್||49||
ಶೈಲಾಂಬುದನಿಕಾಶಾನಾಂ ಲಂಕಾಮಲಯಸಾನುಷು|
ನರ್ದತಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಆರ್ಯೇ ಯೂಥಾನ್ ಅನೇಕಶಃ||50||

ಸ|| ಲಂಕಾದ್ವಾರಮುಪಾಸ್ಥಿತಂ ಅರಿಘ್ನಂ ಕೃತಾತ್ಮಾನಂ ತಂ ರಾಘವಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮನಂ ಚ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾನ್ ವೀರಾನ್ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರಮಾನ್ ವಾರಣೇಂದ್ರಾಭಾನ್ ಸಂಗತಾನ್ ವಾನರಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||ಆರ್ಯೇ ಶೈಲಾಂಬುದನಿಕಾಸಾನಾಂ ನರ್ದತಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅನೇಕಶಃ ಯೂಧಾನಿ ಲಂಕಾಮಲಯಮಾನುಷು (ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ)||

' Very soon you would see the accomplished slayer of foes , the accomplished wielder of bow, Rama along with Lakshmana at the door of Lanka. You will soon see heroes whose teeth and nails are their weapons, resembling tigers and lions in valor, also resembling well-bred elephants. Oh Noble lady you will see roaring Vanara chiefs who resemble clouds roaring and hovering over the mountain peaks around Lanka.

ಸ ತು ಮರ್ಮಣಿ ಘೋರೇಣ ತಾಡಿತೋ ಮನ್ಮಥೇಷುಣಾ|
ನಶ್ರಮ ಲಭತೇ ರಾಮಃ ಸಿಂಹಾರ್ದಿತ ಇವದ್ವಿಪಃ||51||
ಮಾರುದೋ ದೇವೀ ಶೋಕೇನ ಮಾಭೂತ್ತೇ ಮನಸೋsಪ್ರಿಯಂ|
ಶಚೀವ ಪತ್ಯಾ ಶಕ್ರೇಣ ಭರ್ತ್ರಾ ನಾಥವತೀ ಹ್ಯಸಿ||52||
ರಾಮಾದ್ವಿಶಿಷ್ಠಃ ಕೋಽನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಮಃ|
ಅಗ್ನಿಮಾರುತಕಲ್ಪೌ ತೌ ಭ್ರಾತರೌ ತವ ಸಂಶ್ರಯೌ||53||

ಸ|| ಸಃ ರಾಮಃ ಘೋರೇನ ಮನ್ಮಥೇಷುಣಾ ಮರ್ಮಣಿ ತಾಡಿತಃ ಸಿಂಹಾರ್ದಿತಃ ದ್ವಿಪಃ ಇವ ನ ಶರ್ಮ ಲಭತೇ||ದೇವಿ ಶೋಕೇನ ಮಾರುದಃ | ತೇ ಮನಸಃ ಅಪ್ರಿಯಂ ಮಾಭೂತ್ | ಪತ್ಯಾ ಶಕ್ರೇಣ ಶಚೀ ಇವ ನಾಥವತೀ ಅಸಿ ಹಿ ||ರಾಮಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಠಃ ಅನ್ಯಃ ಕಃ ಅಸ್ತಿ| ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಮಃ ಕಶ್ಚಿತ್ | ಅಗ್ನಿಮಾರುತಕಲ್ಪೌ ತೌ ಭ್ರಾತರೌ ತವ ಸಂಶ್ರಯೌ||

' Rama is tormented by the dreadful arrows of god of love pierced into vitals like an elephant hit by lion. He has no happiness in life. Oh Devi ! Do not weep in sorrow. Let your mind be not unpleasant. You have a great husband just as Sachi has her Lord in Indra. Who is superior to Rama. Who is equal to Lakshmana. Both the brothers are like fire and wind. They are your refuge'.

ನಾಸ್ಮಿಂ ಶ್ಚಿರಂ ವತ್ಸ್ಯಸಿ ದೇವಿ ದೇಶೇ
ರಕ್ಷೋಗಣೈರಧ್ಯುಷಿತೇsತಿ ರೌದ್ರೇ|
ನ ತೇ ಚಿರಾದಾಗಮನಂ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮತ್ಸಂಗಮಕಾಲಮಾತ್ರಮ್||54||

ಸ|| ದೇವಿ ರಕ್ಷೋಗಣೈಃ ಅಧ್ಯುಷಿತೇ ಅತಿರೌದ್ರೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಚಿರಂ ನ ವತ್ಸ್ಯಸಿ |ತೇ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಆಗಮನಂ ನ ಚಿರಾತ್ | ಮತ್ಸಂಗಮಕಾಲಮಾತ್ರಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ||

' Noble lady you will not stay any longer in this dreadful place which is a stronghold of Rakshasas. Your beloved is coming very soon. For this period bear with me'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||