||Sundarakanda ||

|| Sarga 43||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ ત્રિચત્વારિંશસ્સર્ગઃ

તતઃ સ કિંકરાન્ હત્વા હનુમાધ્યાનમાસ્થિતઃ|
વનં ભગ્નં મયા ચૈત્યપ્રાસાદો ન વિનાશિતઃ||1||

સ|| તતઃ કિંકરાન્ હત્વા હનુમાન્ ધ્યાનં અસ્થિતઃ | મયા વનં ભગ્નં (કૃતા)|ચૈત્ય પ્રાસાદઃ ન વિનાશિતઃ||

Then having killed the Kinkaras, Hanuman stood and reflected. 'I have destroyed the grove. The Chaitya palace is not destroyed'.

તસ્માત્ પ્રાસાદમપ્યેનં ભીમં વિધ્વંશયામ્યહમ્|
ઇતિ સંચિત્ય મનસા હનુમાન્ દર્શયન્ બલમ્||2||
ચૈત્યપ્રાસાદમાપ્લુત્ય મેરુશૃંગ મિવોન્નતમ્|
આરુરોહ કપિશ્રેષ્ઠો હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ||3||

સ|| તસ્માત્ અહં એનં પ્રાસાદં ભીમં વિધ્વંશયામિ | કપિશ્રેષ્ઠઃ મારુતાત્મજઃ હનુમાન્ મનસા ઇતિ સંચિત્ય બલં દર્શયન્ મેરુશ્રુંગમિવ ઉન્નતં ચૈત્ય પ્રાસાદમાપ્લુત્ય આરુરોહ ||

' So I am going to destroy this palace'. The best of Vanaras, the son of wind god having thus thought through in his mind, jumped on top of the Chaitya Palace which was like a Meru mountain peak, to show his strength.

આરુહ્ય ગિરિસંકાશં પ્રાસાદં હરિયૂથપઃ|
બભૌ સ સુમહાતેજાઃ પ્રતિસૂર્ય ઇવોદિતઃ||4||
સંપ્રધૃષ્ય ચ દુર્ધર્ષં ચૈત્યપ્રાસાદમુત્તમમ્|
હનુમાન્ પ્રજ્વલન્ લક્ષ્મ્યા પારિયાત્રોપમા ભવેત્||5||

સ|| હરિ યૂથપઃ ગિરિસંકાશં પ્રાસાદં આરુહ્ય મહાતેજાઃ સઃ પ્રતિસૂર્ય ઇવ ઉદિતઃ||હનુમાન્ દુર્ધર્ષં ઉત્તમમ્ છૈત્યપ્રાસાદં સંપ્રધૃષ્ય પ્રજ્વલન્ પારિયાત્રાપમઃ અભવત્ ||

The Best of Vanaras climbed the palace of the size of a mountain and looked like another rising Sun. Then Hanuman having surrounded the impregnable fine palatial building glowed like the mountain Pariyatra.

સ ભૂત્વા સુ મહાકાયઃ પ્રભાવાન્ મારુતાત્મજઃ|
ધૃષ્ટમાસ્ફોટયામાસ લંકાં શબ્દેન પૂરયન્||6||
તસ્યાસ્ફોટિત શબ્દેન મહતા શ્રોતઘાતિના|
પેતુર્વિહંગમાસ્તત્ર ચૈત્યપાલાશ્ચ મોહિતાઃ||7||

સ|| સઃ મારુતાત્મજઃ પ્રભાવાત્ સુમહાકાયઃ ભૂત્વા શબ્દેન લંકાં પૂરયન્ અસ્ફોટયામાસ||તસ્ય શ્રોત્રઘાતિના મહતા અસ્ફોટિત શબ્દેણ તત્ર વિહંગમાઃ ચૈત્યપાલાશ્ચ મોહિતાઃ||

The son of wind god assuming the form of a large body by his prowess, started patting himself making roaring noise heard all over Lanka. By this unbearable sound of roar, the birds and the guards of the Chaitya palace lost consciousness.

અસ્ત્ર વિજ્જયતાં રામો લક્ષ્મણશ્ચ મહાબલઃ|
રાજા જયતિ સુગ્રીવો રાઘવેણાધિપાલિતઃ||8||
દાસોsહં કોસલેંદ્રસ્ય રામસ્ય ક્લિષ્ટકર્મણઃ|
હનુમાન્ શત્રુસૈન્યાનાં નિહંતા મારુતાત્મજઃ||9||
ન રાવણસહસ્રં મે યુદ્ધે પ્રતિબલં ભવેત્|
શિલાભિસ્તુ પ્રહરતઃ પાદપૈશ્ચ સહસ્રશઃ||10||
અર્થયિત્વા પુરીં લંકાં અભિવાદ્ય ચ મૈથિલીમ્|
સમૃદ્ધાર્થો ગમિષ્યામિ મિષતાં સર્વ રક્ષસામ્||11||

સ|| અસ્ત્રવિત્ રામઃ જયતાં | મહાબલઃ લક્ષ્મણઃ ચ | રાઘવેણ અભિપાલિતઃ સુગ્રીવઃ જયતિ||શત્રુસૈન્યાનાં નિહંતા મારુતાત્મજઃ હનુમાન્ અહં અક્લિષ્ટકર્મણઃ કોસલેંદ્રસ્ય રામસ્ય દાસઃ||સહસ્રશઃ શિલાભિઃ પાદપૈશ્ચ પ્રહરતઃ મે યુદ્ધે રાવણસહસ્રં પ્રતિબલં તુ ન ભવેત્|| સર્વરક્ષસાં મિષતાં લંકં પુરીં અર્દયિત્વા મૈથિલીમ્ અભિવાદ્ય ચ સમૃદ્ધાર્ધઃ ગમિષ્યામિ||

' Rama knowledgeable about all weapons will be victorious. So will be Lakshmana. Sugriva ruled by Rama too will be victorious. I am Hanuman killer of the enemy armies, a servant of Rama , the king of Kosala, who can accomplish most difficult tasks. Hurling rocks and trees in thousand ways in a battle even thousand Ravana's cannot match my might. While all the Rakshasas keep looking , having destroyed Lanka, offering obeisance to Maithili, I will return having accomplished my task'.

એવમુક્તા વિમાનસ્થઃ ચૈત્યસ્થાન્ હરિયૂથપઃ|
નનાદ ભીમનિર્હ્રાદો રક્ષસાં જનયન્ ભયમ્||12||

સ|| હરિયૂથપઃ વિમાનસ્થઃ ચૈત્યસ્થાન્ એવં ઉક્ત્વા ભીમ નિર્હ્રાદઃ રાક્ષસાનાં ભયં જનયન્ નનાદ||

Hanuman ,the best of Vanaras having said this roared, standing on top of the palace making terrifying sound, generating fear in the Rakshasas.

તેન શબ્દેન મહતા ચૈત્યપાલાઃ શતં યુયુઃ|
ગૃહીત્વા વિવિધાન્ અસ્ત્રાન્ પ્રાસાન્ખડ્ગાન્પરશ્વથાન્||13||
વિસૃજંતો મહાકાયા મારુતિં પર્યવારયન્|

સ|| તેન શબ્દેન શતં ચૈત્યપાલાઃ વિવિધાન્ અસ્ત્રાણ્ પ્રાસાન્ ખડ્ગાન્ પરશ્વથાન્ ગૃહીત્વા યુયુઃ મહાકાયાઃ વિશૃજંતઃ મારુતિં પર્યવારયન્||

Hearing that sound hundred guards of the Chaitya palace carrying different weapons like darts, swords, axes surrounded Maruti hurling the same at him.

તે ગદાભિર્વિચિત્રાભિઃ પરિઘૈઃ કાંચનાંગદૈઃ||14||
અજઘ્નુર્વાનરશ્રેષ્ઠં બાણૈશ્ચાદિત્યસન્નિભૈઃ|
આવર્ત ઇવ ગંગાયાઃ તોયસ્ય વિપુલો મહાન્||15||
પરિક્ષિપ્ય હરિશ્રેષ્ઠં સ બભૌ રક્ષસાં ગણઃ|

સ|| તે વિચિત્રાભિઃ ગદાભિઃ કાંચનાંગદૈઃ પરિઘૈઃ આદિત્ય સન્નિભૈઃ બાણઈશ્ચ વાનરશ્રેષ્ઠં અજઘ્નુઃ||સઃ રક્ષસાં ગણઃ હરિશ્રેષ્ઠં પરિક્ષિપ્ય ગંગાયાઃ તોયસ્ય મહાન્ વિપુલઃ આવર્ત ઇવ બભૌ||

Holding wonderful maces decorated with gold, crowbars and arrows which are sharp like Sun's rays, they hit Hanuman. The hordes of Rakshasas having surrounded Hanuman looked like big whirlpool of river Ganges.

તતો વાતાત્મજઃ ક્રુદ્ધો ભીમં રૂપં સમાસ્થિતઃ||16||
પ્રાસાદસ્ય મહન્તસ્ય સ્તંભં હેમપરિષ્કૃતમ્|
ઉત્પાટયિત્વા વેગેન હનુમાન્ પવનાત્મજઃ||17||
તતઃ તં ભ્રામયામાસ શતધારં મહાબલઃ|

સ|| તતઃ વાતાત્મજઃ કૃદ્ધઃ ભીમં રૂપં સમાસ્થિતઃ મહાન્ પવનાત્મજઃ મહાબલઃ હનુમાન્ તસ્ય પ્રાસાદસ્ય હેમપરિષ્કૃતં સ્તંભં ઉત્પાટયિત્વા તતઃ શતધારં તં વેગેન ભ્રામયામાસ||

Then the mighty Hanuman, the angry son of wind god, assuming fearsome form uprooted a hundred edged pillar of the palace and whirled it around with great speed.

તત્ર ચાગ્નિસ્સમભવત્ પ્રાસાદશ્ચાપ્યદહ્યત||18||
દહ્યમાનં તતો દૃષ્ટ્વા પ્રાસાદં હરિયૂથપઃ|
સ રાક્ષસશતં હત્વા વજ્રેણેંદ્ર ઇવાસુરાન્||19||
અંતરિક્ષે સ્થિતઃ શ્રીમાન્ ઇદં વચનમબ્રવીત્|

સ|| તતઃ અગ્નિઃ ચ સમભવત્ પ્રાસાદશ્ચ અપિ અધહ્યત | તતઃ હરિયુધપઃ દૃષ્ટ્વા ઇંદ્રઃ વજ્રેણ અસુરાન્ ઇવ રાક્ષસ શતં હત્વા શ્રીમાન્ અંતરિક્ષે સ્થિતઃ ઇદં વચનં અબ્રવીત્||

Then fire got generated and the palace was burnt. Then the best of Vanaras killing hundred Rakshasas, looked like the Indra killing Asuras with his thunderbolt. He said these words standing in the air.

માદૃશાનાં સહસ્રાણિ વિસૃષ્ટાનિ મહાત્મનામ્||20||
બલિનાં વાનરેંદ્રાણાં સુગ્રીવવશવર્તિનામ્|
અટંતિ વસુધાં કૃત્સ્નાં વયમન્યે ચ વાનરાઃ||21||

સ||મહાત્મનાં બલિનાં સુગ્રીવવશવર્તિનાં માદૃશાનાં વાનરેંદ્રાણાં સહસ્રાણિ વિશ્રુષ્ટાનિ વયં અન્યે કૃત્સ્નાં વસુધામ્ અટંતિ||

' Huge and mighty Vanaras like me, loyal to Sugriva, are dispatched in thousands. We and others are wandering around the earth ( in search of Sita)'.

દશનાગબલાઃ કેચિત્ કેચિત્ દશગુણોત્તરાઃ|
કેચિન્નાગસહસ્રસ્ય બભૂવુઃ તુલ્યવિક્રમાઃ||22||
સંતિ ચૌઘબલાઃ કેચિત્ કેચિદ્વાયુબલોપમાઃ|
અપ્રમેય બલાશ્ચાન્યે તત્રાસન્ હરિયૂધપાઃ||23||

સ|| કેચિત્ દશનાગબલાઃ કેચિત્ દશગુણોત્તરાઃ કેચિત્ નાગસહસ્રસ્ય તુલ્યવિક્રમાઃ બભૂવુઃ||કેચિત્ ઓઘબલાઃ સન્તિ કેચિત્ વાયુબલોપમાઃ તત્ર અન્યે હરિયૂથપાઃ અપ્રમેય બલાશ્ચ આસન્ ||

'Some have strength of ten elephants, some have ten times more strength, some others have thousand elephants strength. Some have force of a flood, some have the strength of wind, and still others have immeasurable strength'.

ઈદૃગ્વિધૈસ્તુ હરિભિર્વૃતો દંતાનખાયુધૈઃ|
શતૈઃ શતસહસ્રૈશ્ચ કોટીભિરયુતૈરપિ||24||
આગમિષ્યતિ સુગ્રીવઃ સર્વેષાં વો નિષૂદનઃ|

સ||ઈદૃગ્વિધૈઃ દન્ત અપિતુ નખાયુધૈઃ શતૈઃ અયુતૈઃ શતસહસ્રૈઃ કોટિભિઃ હરિભિઃ વૃતઃ સુગ્રીવઃ સર્વેષાં નિષૂદનઃ આગમિષ્યતિ ||

'Surrounded with such warriors in their hundreds thousands and tens of thousands, who use their teeth and nails as weapons, Sugriva the killer of all of you is coming'.

નેયમસ્તિ પુરી લંકા ન યૂયં ન ચ રાવણઃ|
યસ્માદિક્ષ્વાકુ નાથેન બદ્ધં વૈરં મહાત્મના||25||

સ|| યસ્માત્ મહાત્મના ઇક્ષ્વાકુનાથેન વૈરં બદ્ધં ઇયં લંકાપુરી નાસ્તિ |યૂયં ન| રાવણઃ ચ ન||

'Because of having been bound with enmity of the lord of Ikshavakus, this city of Lanka will be no more. You will be no more. Ravana too will be no more'.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સન્દરકાંડે ત્રિચત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

Thus ends Sarga forty three of Sundarakanda in Ramayana the very first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

||om tat sat||