||Sundarakanda ||

|| Sarga 47||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ સપ્તચત્ત્વારિંશસ્સર્ગઃ||

સેનાપતીન્ પંચ સ તુ પ્રમાપિતાન્ હનુમતા સાનુચરાન્ સવાહનાન્|
સમીક્ષ્ય રાજા સમરોદ્ધતોન્મુખં કુમારમક્ષં પ્રસમૈક્ષતાગ્રતઃ||1||

સ||પંચ સેનાપતીન્ સ અનુચરાન્ સ વાહનાન્ પ્રમાપિતાન્ સમીક્ષ્ય રાજા સમરોદ્ધતઃ ઉન્મુખં કુમારં અક્ષં અગ્રતઃ પ્રસમૈક્ષત||

Seeing that the five generals along with the followers and their vehicles were destroyed , the kings eyes fell on the prince Aksha who is in the front and who is excited to take up the battle.

સ તસ્ય દૃષ્ટ્યર્પણસંપ્રચોદિતઃ પ્રતાપવાન્ કાંચન ચિત્રકાર્મુકઃ|
સમુત્પપાતાથ સદસ્યુદીરિતો દ્વિજાતિમુખ્યૈર્હવિષેવ પાવકઃ||2||
તતો મહદ્બાલદિવાકરપ્રભમ્ પ્રતપ્ત જાંબૂનદજાલસંતતમ્|
રથં સમાસ્થાય યયૌ સ વીર્યવાન્ મહાહરિં તં પ્રતિ નૈરૃતર્ષભઃ||3||

સ|| અથ તસ્ય દૃષ્ટ્યર્પણ સંપ્રચોદિતઃ પ્રતાપવાન્ કાંચન ચિત્રકાર્મુખઃ સદસિ દ્વિજાતિ મુખ્યૈઃ હવિષાઉદીરિતઃ પાવકઃ ઇવ સમુત્પપાત|| તતઃ વીર્યવાન્ નૈરૃતર્ષભઃ મહત્ બાલદિવાકરપ્રભં પ્રતપ્ત જાંબૂનદ જાલસંતતં રથં સમાસ્થાય સ મહહરિં પ્રતિ યયૌ ||

Then spurred by the glance ( of the king) the glorious hero, holding a marvelous bow inlaid with gold sprang up in that royal assembly like the fire kindled by the reputed Brahmins. Then that hero, a bull among giants, splendid like the Sun in his infancy, having ascended a chariot glittering like piece of pure gold, marched towards the great Vanara.

તતસ્તપઃ સંગ્રહ સંચયાર્જિતમ્ પ્રતપ્ત જાંબૂનદજાલ શોભિતમ્|
પતાકિનં રત્નવિભૂષિત ધ્વજમ્ મનોજવાષ્ટાશ્વવરૈઃ સુયોજિતમ્||4||
સુરાસુરાધૃષ્ય મસંગચારિણં રવિપ્રભં વ્યોમચરં સમાહિતમ્|
સતૂણમષ્ટાસિનિબદ્ધબંધુરમ્ યથાક્રમાવેશિત શક્તિતોમરમ્||5||

સ|| તતઃ તપઃસંગ્રહઃ સંચયાર્જિતં પ્રતપ્ત જાંબૂનદજાલશોભિતં પતાકિનં રત્નવિભૂષિત ધ્વજમ્ મનોજવા અષ્ટ વરૈઃ અશ્વૈઃ સુયોજિતં ||સુરાસુરાધૃષ્યં અસંગચારિણં રવિપ્રભં વ્યોમચરં સતૂણં સમાહિતં અષ્ટાસિ નિબદ્ધબંધુરં યથાક્રમાવેશિતશક્તિતોરણં||

That chariot gained by austerities of highest order, overlaid with pure gold armor, fitted with flags and staff studded with precious gems, was yoked with eight best horses having the speed of mind. The chariot which was unassailable by Suras and Asuras alike, moved without touching the ground, with the splendor of the Sun, and could fly in the sky. It is equipped with quivers eight swords. javelins and clubs placed in right place and order.

વિરાજમાનં પ્રતિપૂર્ણ વસ્તુના સહેમદામ્ના શશિસૂર્યવર્ચસા|
દિવાકરાભં રથમાસ્થિતઃ તતઃ સ નિર્જગામામરતુલ્યવિક્રમઃ||6||
સ પૂરયન્ ખં મહીં ચ સાચલામ્ તુરંગમાતંગ મહારથસ્વનૈઃ|
બલૈઃ સમેતૈઃ સ હિ તોરણસ્થિતમ્ સમર્થ માસીનમુપાગમત્ કપિમ્||7||

સ||તતઃ અમરતુલ્યવિક્રમઃ વિરાજમાનં સઃ સહેમદામ્ના શશિસૂર્ય વર્ચસા પ્રતિપૂર્ણવસ્તુના વિરાજમાનં દિવાકરાભં રથં આસ્થિતઃ નિર્જગામ|| સઃ તુરંગ માતંગ મહારથસ્વનૈઃ ખં મહીં ચ સ અચલાં પૂરયન્ સમેતૈઃ બલૈઃ સહ તોરણસ્થં સમર્થં આસીનં કપિં ઉપાગમત્||

Then the one who is equal to gods in courage, wearing a golden garland, bright like Sun and Moon, equipped with all weapons, glowing and shining like the Sun, ascended the chariot and went. Along with army and with the sounds of horses, elephants and the chariot filling the sky, the earth and the mountains, he reached the very capable Vanara seated on the archway.

સ તં સમાસાદ્ય હરિં હરીક્ષણો યુગાંતકાલાગ્નિમિવ પ્રજાક્ષયે|
અવસ્થિતં વિસ્મિતજાતસંભ્રમઃ સમૈક્ષતાક્ષો બહુમાનચક્ષુસા||8||
સ તસ્યવેગં ચ કપેર્મહાત્મનઃ પરાક્રમં ચારિષુ પાર્થિવાત્મજઃ|
વિચારયન્ સ્વં ચ બલં મહાબલો હિમક્ષયે સૂર્ય ઇવાsભિવર્ધતે||9||

સ|| સઃ હરીક્ષણઃ અક્ષઃ પ્રજાક્ષયે યુગાંતકાલગ્નિં ઇવ અવસ્થિતં તં હરિં સમાસાદ્ય વિસ્મિતજાત સંભ્રમઃ બહુમાન ચક્ષુસા સમૈક્ષત || મહાબલઃ પાર્થિવાત્મજઃ મહાત્મનઃ તસ્ય કપેઃ વેગં ચ અરિષુ પરાક્રમં ચ સ્વં બલં ચ વિચારયન્ હિમક્ષયે સૂર્ય ઇવ અભિવર્ધતે||

Aksha , who had the eyes like that of a lion, reached the Vanara who appeared like the fire at the time of dissolution. Astonished and awe struck he looked at him with great respect. The powerful son of the king judging the speed and prowess of the Vanara and his own strength, began to grow like the Sun at the end of the winter.

સ જાતમન્યુઃ પ્રસમીક્ષ્ય વિક્રમં સ્થિરં સ્થિતઃ સંયતિ દુર્નિવારણમ્|
સમાહિતાત્મા હનુમંતમાહવે પ્રચોદયામાસ શરૈસ્ત્રિભિશ્શિતૈઃ||10||
તતઃ કપિં તં પ્રસમીક્ષ્ય ગર્વિતમ્ જિતશ્રમં શત્રુપરાજયોર્જિતમ્|
અવૈક્ષતાક્ષઃ સમુદીર્ણમાનસઃ સ બાણપાણિઃ પ્રગૃહીતકાર્મુકઃ||11||

સ|| સંયતિ દુર્નિવારણં સ્થિરં વિક્રમં પ્રસમીક્ષ્ય સઃ( અક્ષુઃ) જાતમન્યુઃ સ્થિરઃ સમાહિતાત્મા હનુમંતં શિતૈઃ ત્રિભિઃ શરૈઃ આહવે પ્રચોદયામાસ||તતઃ સઃ અક્ષઃ ગર્વિતં શત્રુપરાજયોર્જિતમ્ તં કપિં જિતશ્રમં પ્રસમીક્ષ્ય બાણપાણિઃ પ્રગૃહીતકાર્મુકઃ સમુદીર્ણમાનસઃ અવૈક્ષત||

He became angry recognizing Hanuman who is irresistible in war, steady, valorous. He attacked him with sharp arrows to his head in the battle. Then the prince Aksha with pride, intent on conquering the enemies holding the bow and arrows in his hand looked at Hanuman who conquered the tiresomeness and reflected in his mind.

સ હેમ નિષ્કાંગદ ચારુકુંડલઃ સમાસસાદાsશુ પરાક્રમઃ કપિમ્|
તયોર્બભૂવાપ્રતિમઃ સમાગમઃ સુરાસુરાણામપિ સંભ્રમપ્રદઃ||12||
રરાસ ભૂમિર્નતતાપ ભાનુમાન્ વવૌ ન વાયુઃ પ્રચચાલ ચાચલઃ|
કપેઃ કુમારસ્ય ચ વીક્ષ્ય સંયુગમ્ નનાદ ચ દ્યૌરુદધિશ્ચ ચુક્ષુભે||13||

સ|| અશુ પરાક્રમઃ હેમનિષ્કાંગદ ચારુકુંડલઃ સઃ કપિં સમાસાદ | તયોઃ અપ્રતિમઃ સંગમઃ સુરઃ અસુરાણાં અપિ સંભ્રમપ્રદઃ અભૂત્ || કપેઃ કુમારસ્ય ચ સંયુગં વીક્ષ્ય ભૂમિઃ રરાસ | ભાનુમાન્ નતતાપ| વાયુઃ ન વવૌ| અચલઃ ચ પ્રચચાલ | દ્યૌઃ ઉદધિશ્ચ ચુક્ષુભે||

The energetic hero wearing golden armlets and ear rings reached the Vanara. Their unmatched battle has all the Suras and Asuras in awe. Seeing the battle of the Vanara and the prince the earth shook. The Sun did not shine. The wind did not move. The immovable shook. The sky and the oceans felt agitated.

તતઃ સવીરઃ સુમુખાન્ પતત્રિણઃ સુવર્ણપુંખાન્ સવિષા નિવોરગાન્|
સમાધિસંયોગ વિમોક્ષતત્ત્વવિત્ શરાનથત્રીન્ કપિમૂર્ધ્નપાતયત્||14||
સ તૈઃ શરૈર્મૂર્થ્નિ સમં નિપાતિતૈઃ ક્ષરન્નસૃદ્દિગ્ધ વિવૃત્તલોચનઃ|
નવોદિતાદિત્યનિભઃ શરાંશુમાન્ વ્યરાજતાદિત્ય ઇવાંશુમાલિકઃ||15||

સ|| તતઃ અથ વીરઃ સમાધિસંયોગવિમોક્ષતત્ત્વવિત્ સઃ સુમુખાન્ સુવર્ણપુંખાન્ પતત્રિણઃ સવિષાન્ ઉરગાન્ ઇવ ત્રીન્ શરાન્ કપિમૂર્ધ્નિ અપાતયત્ ||સમં મૂર્ધ્નિ નિપાતિતૈઃ તૈઃ શરૈઃ ક્ષરન્ અસૃગ્ધિતવિવૃત્તલોચનઃ નવોદિતાદિત્યનિભઃ શરાંશુમાન્ સઃ અંશુમાલિકઃ આદિત્ય ઇવ વ્યરાજત||

The hero good at targeting and releasing with good concentration, struck Vanara on the head with three good looking golden shafted winged arrows, smeared with poison like serpents. Hanuman simultaneously shot at the head by those arrows, his eyes were wetted by the red blood flowing down . He was looking like a newly risen Sun. The arrows appeared like his rays. Garlanded with rays he glowed like the Sun.

તતઃ સ પિંગાધિપમંત્રિસત્તમઃ સમીક્ષ્ય તં રાજવરાત્મજં રણે|
ઉદગ્ર ચિત્રાયુધ ચિત્રકાર્મુકમ્ જહર્ષ ચાપૂર્ય ચાહવોન્મુખઃ||16||
સ મંદરાગ્રસ્થ મિવાંશુમાલિકો વિવૃદ્ધકોપા બલવીર્યસંયુતઃ|
કુમારમક્ષં સબલં સ વાહનમ્ દદાહ નેત્રાગ્નિ મરીચિભિસ્તદા||17||
તતસ્સ બાણાસન ચિત્રકાર્મુકઃ શર પ્રવર્ષો યુધિ રાક્ષસાંબુદઃ|
શરાન્ મુમોચાશુ હરીશ્વરાચલે વલાહકો વૃષ્ટિ મિવાsચલોત્તમે||18||

સ|| તતઃ સઃ પિંગાધિપમંત્રિસત્તમઃ ઉદગ્ર ચિત્રાયુધ કાર્મુકં તં રાજવરાત્મજં સમીક્ષ્ય અહવઃ ઉન્મુખઃ અપૂર્યત ચ ||મંદરાગ્રસ્થઃ ઇવ બલવીર્યસંયુતઃ સઃ વિવૃદ્ધકોપઃ સબલં સવાહનં કુમારં અક્ષં તદા નેત્રાગ્નિમરીચિભિઃ દદાહ||તતઃ બાણાસન ચિત્રકાર્મુકઃ શરપ્રવર્ષઃ સઃ રાક્ષસાંબુદઃ યુધિ આશુ હરીશ્વરાચલે વલાહકઃ અચલોત્તમે વૃષ્ટિં ઇવ શરાન્ મુમોચ||

Hanuman, the esteemed minister of the coppery eyed Sugriva, seeing the prince holding many splendid weapons, rejoiced and made necessary preparations ready for the battle . Like the one sitting on the mount Mandara, endowed with strength and valor his anger increased. He looked at the prince along with his army and the vehicles, and it seemed like the fiery rays emerging from his eyes were burning them away. Then Aksha endowed with a quiver and wonderful bow began to rapidly rain a shower of arrows on Hanuman who was like a mountain, like the rainy clouds releasing the rain on the mountains.

તતઃ કપિસ્તં રણચંડવિક્રમમ્ વિરુદ્ધતેજો બલવીર્યસંયુતમ્|
કુમારમક્ષં પ્રસમીક્ષ્ય સંયુગે નનાદ હર્ષાત્ ઘનતુલ્યવિક્રમઃ||19||
સ બાલભાવાદ્યુધિ વીર્યદર્પિતઃ પ્રવૃત્તમન્યુઃ ક્ષતજોપમેક્ષણઃ|
સમાસસાદાપ્રતિમં કપિં રણે ગજો મહાકૂપમિવાવૃતં તૃણૈઃ||20||

સ|| તતઃ કપિઃ રણચંડવિક્રમમ્ વિરુદ્ધતેજોબલવીર્ય સંયુતં ઘનતુલ્યવિક્રમમ્ તં કુમારં અક્ષં પ્રસમીક્ષ્ય હર્ષાત્ નનાદ|| સઃ બાલભાવાત્ યુધિ વીર્યદર્પિતઃ પ્રવૃદ્ધમન્યુઃ ક્ષતજોપમેક્ષણઃ સઃ રણે અપ્રતિમં કપિં ગજઃ તૃણૈઃ આવૃતં મહાકૂપં ઇવ સમાસસાદ||

Then Hanuman showing fierce valor endowed with excessive splendor , power and energy , seeing the prince Aksha who had valor equal to a cloud happily roared. Young Aksha proud of his valor, with eyes red with anger rushed towards the matchless Hanuman like an elephant would approach a huge pitfall covered with grass.

સ તેન બાણૈઃ પ્રસભં નિપાતિતૈઃ ચકાર નાદં ઘનનાદનિસ્સ્વનઃ|
સમુત્પપાતાશુ નભસ્સમારુતિર્ભુજોરુવિક્ષેપણ ઘોરદર્શનઃ||21||
સમુત્પતંતં સમભિદ્રવદ્બલી સ રાક્ષસાનાં પ્રવરઃ પ્રતાપવાન્ |
રથી રથિશ્રેષ્ઠતમઃ કિરન્ શરૈઃ પયોધરઃ શૈલમિવાશ્મ વૃષ્ટિભિઃ||22||

સ|| સઃ તેન પ્રસભં નિપાતિતૈઃ બાણૈઃ ઘનનાદનિઃસ્વનઃ નાદં ચકાર | સઃ મારુતિઃ ભુજોરુવિક્ષેપણ ઘોરદર્શનઃ આશુ નભઃ સમુત્પપાત|| બલી રાક્ષસાનાં પ્રવરઃ પ્રતાપવાન્ રથી રથશ્રેષ્ઠતમઃ સઃ પયોધરઃ અશ્મવૃષ્ટિભિઃ શૈલં ઇવ શરૈઃ કિરણ્ ઉત્પતંતં સમભિદ્રવત્ ||

Struck by the arrows released by the prince Aksha, Hanuman roared violently like thundering cloud, and leaped to the sky putting up a fierce appearance stretching his arms and legs. The powerful leader of the Rakshasas, the best warrior mounted on a chariot, went chasing Hanuman showering arrows on him like a cloud showering hailstones on a mountain.

સ તાન્ શરાં સ્તસ્ય હરિર્વિમોક્ષયન્ ચચાર વીરઃ પથિ વાયુ સેવિતે|
શરાંતરે મારુતવદ્વિનિષ્પતન્ મનોજનઃ સંયતિ ચંડવિક્રમઃ||23||
ત માત્ત બાણાસન માહવોન્મુખં ખ માસ્તૃણંતં નિશિખૈઃ શરોત્તમૈઃ|
અવૈક્ષતાક્ષં બહુમાન ચક્ષુસા જગામ ચિંતાં ચ સ મારુતાત્મજઃ||24||

સ|| મનોજવઃ સંયતિ ચંડવિક્રમઃ વીરઃ સઃ હરિઃ મારુતવત્ વિનિષ્પતન્ તસ્ય શરાન્ વિમોક્ષયન્ વાયુસેવિતે પથિ ચચાર||સ મારુતાત્મજઃ આત્તબાણાસનં અહવોન્મુખં વિશિખૈઃ શરોત્તમૈઃ ખં આસ્તૃણાંતં તં અક્ષં બહુમાનચક્ષુસા અવૈક્ષત ચિંતાં ચ જગામ||

That Vanara who has the speed of mind , who had terrific valor in battle, moved about in the sky like wind dodging his arrows while allowing them to be released. The son of wind god with admiring looks saw Aksha facing the battle holding the quiver with arrows and best of missiles, spreading in the sky, and started thinking.

તતઃ શરૈર્ભિન્નભુજાંતરઃ કપિઃ કુમારવીરેણ મહત્મના નદન્|
મહાભુજઃ કર્મવિશેષતત્ત્વવિત્ વિચિંતયામાસ રણે પરાક્રમમ્||25||
અબાલવદ્બાલદિવાકર પ્રભઃ કરોત્યયં કર્મ મહાન્ મહાબલઃ|
ન ચાસ્ય સર્વાહવકર્મશોભિનઃ પ્રમાપને મે મતિરત્ર જાયતે||26||

સ|| તતઃ મહભુજઃ કર્મવિશેષતત્ત્વવિત્ કપિઃ મહાત્મના કુમારવીરેણ ભિન્નભુજાંતરઃ નદન્ રણે પરાક્રમં વિચિંતયામાસ|| બાલદિવાકરપ્રભઃ મહાબલઃ અયં અબાલવત્ મહત્ કર્મ કરોતિ| અત્ર સર્વાહવકર્મશોભિનઃ અસ્ય પ્રમાપણે મે મતિઃ ન ચ જાયતે||

Then the Vanara with strong arms, who knew the propriety of special actions , having his arms injured by the young prince, roaring in the battle started thinking. ' This mighty hero radiant as the young rising Sun, belying his age performs like a great one. He knows all means of fighting and my mind does not move towards cutting him down to size'.

અયં મહાત્મા ચ મહાંશ્ચવીર્યત સ્સમાહિતશ્ચાતિસહશ્ચ સંયુગે|
અસંશયં કર્મગુણોદયાદયં સનાગયક્ષૈર્મુનિભિશ્ચ પૂજિતઃ||27||
પરાક્રમોત્સાહવિવૃદ્ધમાનસઃ સમીક્ષતે માં પ્રમુખાગ્રતઃ સ્થિતઃ|
પરાક્રમો હ્યસ્ય મનાંસિ કંપયેત્ સુરાસુરાણામપિ શીઘ્રગામિનઃ||28||

સ|| અયં મહાત્મા ચ વીર્યતઃ ચ મહાન્ સમાહિતઃ સંયુગે અતિસહઃ | અયં અસંશયમ્ કર્મગુણોદયાત્ સનાગયક્ષૈઃ મુનિભિઃ ચ પૂજિતઃ||પરાક્રમોત્સાહ વિવૃદ્ધમાનસઃ પ્રમુખાગ્રતઃ સ્થિતઃ મામ્ સમીક્ષતે શીઘ્રગામિનઃ અસ્ય પરાક્રમઃ સુરઃ અસુરાણાં મનાંસિ અપિ પ્રકંપયેત્ ||

'He is a great self. His valor is great. Focused in a fight he is highly tolerant. Without a doubt for his actions this hero is saluted by the Nagas, Yakshas and the sages. His mental horizon expanding with valor and power, standing before me, he dares to look into my eyes. Swift warrior his valor will shake the minds of even Suras and Asuras'.

ન ખલ્વયં નાભિભવેદુપેક્ષિતઃ પરાક્રમો હ્યસ્યરણેવિવર્ધતે|
પ્રમાપણં ત્વેવ મમાદ્ય રોચતે ન વર્ધમાનોઽગ્નિરુપેક્ષિતું ક્ષમઃ||29||
ઇતિ પ્રવેગં તુ પરસ્ય તર્કયન્ સ્વકર્મયોગં ચ વિધાય વીર્યવાન્ |
ચકારવેગં તુ મહાબલઃ તદા મતિં ચ ચક્રેઽસ્ય વધે મહાકપિઃ||30||

સ|| અયં ન ઉપેક્ષિતઃ નાભિભવેત્ ન ખલુ રણે અસ્ય પરાક્રમઃ વર્ધતે હિ | અદ્ય પ્રમાપણં ત્વેવ મમ રોચતે | વર્ધમાનઃ અગ્નિઃ ઉપેક્ષિતું ન ક્ષમઃ||વીર્યવાન્ મહાબલઃ મહાકપિઃ ઇતિ પરસ્ય પ્રવેગં ચિંતયન્ સ્વકર્મયોગં ચ વિધાય તથા વેગં ચકાર| અસ્ય વધે મતિં ચ ચક્રે||

'This man is no to be disregarded. He will not overtake me surely in the battle. But his valor is increasing. Killing him now is proper. A spreading fire cannot be neglected'. The heroic and mighty Vanara while thinking on the enemy's speed and his own course of action, then increased his speed and made up his mind to kill him.

સ તસ્ય તા નષ્ટહયાન્ મહાજવાન્ સમાહિતાન્ ભારસહાન્ વિવર્તને|
જઘાન વીરઃ પથિ વાયુસેવિતે તલપ્રહારૈઃ પવનાત્મજઃ કપિઃ||31||
તતઃ તલેનાભિહતો મહારથઃ સ તસ્ય પિંગાધિપમંત્રિસત્તમઃ|
પ્રભઘ્નનીડઃ પરિમુક્તકૂબરઃ પપાત ભૂમૌ હતવાજિરંબરાત્||32||

સ|| વીરઃ પવનાત્મજઃ સઃ કપિઃ વાયુસેવિતે પથિ મહાજવાન્ સમાહિતાન્ નિવર્તને ભારસહાન્ તાન્ અષ્ટ હયાન્ તલપ્રહારૈઃ જઘાન||તતઃ તલેન અભિહિતઃ પિંગાધિપમંત્રિનિર્જિતઃ તસ્ય મહારથઃ પ્રભઘ્નનીડઃ પરિમુક્તકૂબરઃ હતવાજિભિઃ અંબરાત્ ભૂમૌ પપાત||

Attended by the Vayu, Vanara , the hero and son of wind god then hit with his palm the eight horses which are endowed with high speed, which are stable in turning around, and which could carry heavy loads. Then with his palm, the minister of the coppery eyed Vanara king, hit his great chariot. With the interior seat broken and the wooden structure broken, and the horses killed, the chariot fell down on the ground.

સ તં પરિત્યજ્ય મહારથો રથં સ કાર્મુકઃ ખડ્ગધરઃ ખ મુત્સહન્|
તપોભિયોગાદૃષિરુગ્રવીર્યવાન્ વિહાય દેહં મરુતામિવાલયમ્||33||
તતઃ કપિસ્તં પ્રચરંતમંબરે પતત્રિ રાજાનિલસિદ્ધસેવિતે|
સમેતય તં મારુતતુલ્ય વિક્રમઃ ક્રમેણ જગ્રાહ સપાદયોર્દૃઢં||34||

સ||મહારથ સઃ રથં પરિત્યજ્ય સકાર્મુકઃ ખડ્ગધરઃ ખં ઉત્પતન્ ઉગ્રવીર્યવાન્ દેહં વિહાય તપોભિયોગાત્ મારુતં આલયં ઋષિઃ ઇવ||તતઃ મારુતિતુલ્યવિક્રમઃ કપિઃ પતત્રિ રાજાનિલસિદ્ધસેવિતે અંબરે વિચરંતં તં સમેત્ય ક્રમેણ તં પાદયોઃ દૃઢં જગ્રાહ||

With bow in his hand and holding a sword, leaving his chariot, the great chariot warrior flew into the sky, like the sages with the power of penance climb the abode of Maruta leaving their body. Then the Vanara who is equal to wind in prowess, while flying in the abode of Garudas Siddhas and Vayu , reached him while flying and gradually caught his both feet firmly.

સ તં સમાવિધ્ય સહશ્રસઃ કપિઃ મહોરગં ગૃહ્ય ઇવાંડજેશ્વરઃ|
મુમોચ વેગાત્ પિતૃતુલ્ય વિક્રમો મહીતલે સંયતિ વાનરોત્તમઃ||35||
સભગ્ન બાહૂરુકટીશિરોધરઃ ક્ષરન્નસૃજ્નિર્મથિતાસ્થિલોચનઃ|
સંભગ્નસંધિઃ પ્રવિકીર્ણબંધનો હતઃ ક્ષિતૌ વાયુસુતેન રાક્ષસઃ||36||

સ|| પિતૃતુલ્યવિક્રમઃ વાનરોત્તમઃ સઃ કપિઃ અંડજેશ્વરઃ મહોરગં ગૃહ્યૈવ તં સંયતિ સહશ્રસઃ સમાવિધ્ય વેગાત્ મહીતલે મુમોચ||સ રાક્ષસઃ ભગ્નબાહુ ઉરુ કટી શિરોધરઃ અસૃક્ ક્ષરન્ નિર્મથિતાસ્થિલોચનઃ સંભગ્નસંધિઃપ્રવિકીર્ણબંધનઃ વાયુસુતેન ક્ષિતૌ હતઃ||

The best of Vanaras , with prowess equal to his father, seized him just like the king of birds catches the serpents. Spinning him a thousand times and hitting him dropped him speedily on the ground. That Rakshasa with dislocated joints , with broken arms, thighs, hips and neck, with his eyes and bones protruded, with dripping blood , and the tendons strewn was killed by the son of wind god and fell on the ground.

મહાકપિર્ભૂમિતલે નિપીડ્ય તં ચકાર રક્ષોઽધિપતેર્મહત્ ભયમ્|
મહર્ષિભિશ્ચક્રચરૈર્મહાવ્રતૈઃ સમેત્ય ભૂતૈશ્ચ સયક્ષપન્નગૈઃ||37||
સુરેશ્ચસેંદ્રૈર્ભૃશજાત વિસ્મયૈઃ હતે કુમારે સ કપિર્નિરીક્ષિતઃ|

સ|| મહાકપિઃ તં ભૂમિતલે નિપીડ્ય રક્ષોધિપતેઃ મહત્ ભયં ચકાર | કુમારે હતે સઃ કપિઃ ભૃશજાતવિસ્મયૈઃ ચક્રચરૈઃ મહાવ્રતૈઃ મહર્ષિભિઃ સ યક્ષપન્નગૈઃ ભૂતૈશ્ચ સ ઇંદ્રૈઃ સુરૈશ્ચ સમેત્ય નિરીક્ષિતઃ ||

The great Vanara throwing him down onto the ground, the king of Rakshasas was struck with fear. With the prince killed , those who make rounds in sky , the sages who take great vows , the Yakshas , Pannagas, all beings including Indra collecting together were seeing the great Vanara with awe.

નિહત્ય તં વજ્રિસુતોપમપ્રભં કુમારમક્ષં ક્ષતજોપમેક્ષણમ્||38||
તમેવ વીરોઽભિ જગામ તોરણં કૃતઃ ક્ષણઃ કાલ ઇવા પ્રજાક્ષયે|| 39||

વીરઃ વજ્રિસુતોપમપ્રભં ક્ષતજોપમેક્ષણં તં અક્ષં નિહત્ય પ્રજાક્ષયે કૃતક્ષણઃ કાલઃ ઇવ તં તોરણમેવ અભિજગામ||

The hero with blood shot eyes like the son of Indra, having killed that Aksha went back to the archway determined like the god of death to destroy all beings.

Thus ends Sarga forty seven of Sundarakanda in Ramayana the first ever poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે સપ્તચત્ત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

||om tat sat||