||Sundarakanda ||

|| Sarga 53||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાંડ.
અથ ત્રિપંચાશસ્સર્ગઃ||

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા દશગ્રીવો મહાબલઃ|
દેશકાલહિતં વાક્યં ભ્રાતુરુત્તરમબ્રવીત્||1||

સ|| દશગ્રીવઃ મહાબલઃ તસ્ય તદ્વચનં દેશકાલહિતં વાક્યં શ્રુત્વા ભ્રાતુરુઃ ઉત્તરં અબ્રવીત્||

The powerful ten-headed one, Ravana, hearing his brother's words which are keeping in line with the time, place and propriety, spoke in reply.

સમ્યગુક્તં હિ ભવતા દૂતવધ્યા વિગર્હિતા|
અવશ્યં તુ વધા દન્યઃ ક્રિયતા મસ્યનિગ્રહઃ||2||
કપીનાં કિલ લાંગૂલં ઇષ્ટં ભવતિ ભૂષણમ્|
તદસ્ય દીપ્યતાં શીઘ્રં તેન દગ્ધેન ગચ્છતુ||3||
તતઃ પશ્યં ત્વિમં દીનં અંગવૈરૂપ્યકર્શિતમ્|
સમિત્ર જ્ઞાતયઃ સર્વે બાન્ધવાઃ સસુહૃત્ જનાઃ||4||

સ|| ભવતા સમ્યક્ ઉક્તં દૂત વધ્યા વિગર્હિતા| અસ્ય નિગ્રહઃ વધાત્ અન્યઃ અવશ્યં ક્રિયતાં ||કપીનાં ભૂષણં લાંગૂલં ઇષ્ટં ભવતિ | તત્ અસ્ય ( લાંગૂલં) દીપ્યતાં | તેન દગ્ધેન શીઘ્રં ગચ્છતુ||તતઃ ઇમં અંગવૈરૂપ્યકર્શિતં દીનં જ્ઞાતયઃ સર્વે બાંધવાઃ સમિત્ર સસુહૃત્ પશ્યં||

' You have spoken well. Killing messenger is censured. His punishment other than killing can surely be done. The tail is Vanara's ornament, and is dear to them. His tail may be set on fire. When it is burning let him go. Then all his friends relatives and his kinsmen will see him disfigured and deformed'.

આજ્ઞાપયત્ રાક્ષસેંદ્રઃ પુરં સર્વં સ ચત્વરમ્|
લાંગૂલેન પ્રદીપ્તેન રક્ષોભિઃ પરિણીયતામ્||5||
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા રાક્ષસાઃ કોપકર્ષિતાઃ|
વેષ્ટયન્તિ સ્મ લાંગૂલં જીર્ણૈઃ કાર્પાસજૈઃ પટૈઃ||6||

સ|| રાક્ષસેંદ્રઃ આજ્ઞાપયત્ લાંગૂલેન પ્રદીપ્તેન ( અયં ) રક્ષોભિઃ સર્વં પુરં સ ચત્વરં પરિણીયતાં||તસ્ય તત્ વચનં શ્રુત્વા રાક્ષસાઃ કોપકર્શિતાઃ તસ્ય લાંગૂલં જીર્ણૈઃ કાર્પાસજૈઃ પટૈઃ વેષ્ટયંતિ સ્મ||

The king of Rakshasas ordered that with the tail set on fire, the Rakshasas may take him all over the city's four corners. Hearing those words , the angry Rakshasas wrapped his tail with tatters of cotton.

સંવેષ્ટ્યમાને લાંગૂલે વ્યવર્થત મહાકપિઃ|
શુષ્ક મિન્દનમાસાદ્ય વનેષ્વિવ હુતાશનઃ||7||
તૈલેન પરિષિચ્યાથ તેઽગ્નિં તત્રાભ્યપાતયન્|
લાંગૂલેન પ્રદીપ્તેન રાક્ષસાં સ્તા નપાતયત્||8||
રોષામર્ષા પરીતાત્મા બાલસૂર્ય સમાનનઃ|

સ||લાંગૂલે સંવેષ્ટ્યમાને મહાકપિઃ વ્યવર્ધત (યથા)વનેષુ શુષ્કં ઇંધનં આસાદ્ય હુતાશનઃ ઇવ ||અથ તે તૈલેન પરિષિચ્યતત્ર અગ્નિમ્ અભ્યપાતયન્ | બાલસૂર્ય સમાનનઃ રોષામર્ષપરીતાત્મા પ્રદીપ્તેન લાંગૂલેન તાન્ રાક્ષસાન્ અપાતયત્||

While the tail was being wrapped, the great Vanara grew in size like a wild fire fed by dry wood of the forest. Then they soaked the tail and set fire to the same. Overtaken by indignation and anger and looking like a rising Sun, he struck the Rakshasas with his tail.

લાંગૂલં સંપ્રદીપ્તં તુ દ્રષ્ટું તસ્ય હનૂમતઃ||9||
સહ સ્ત્રી બાલવૃદ્ધાશ્ચ જગ્મુઃ પ્રીતા નિશાચરાઃ|
સ ભૂય સંગતૈઃ ક્રૂરૈઃ રાક્ષસૈઃ હરિસત્તમઃ ||10||
નિબદ્ધઃ કૃતવાન્ વીરઃ તત્કાલસદૃશીં મતિમ્|

સ|| તસ્ય હનૂમતઃ લાંગૂલમ્ પ્રદીપ્તં તં દ્રષ્ટું પ્રીતાઃ નિશાચરાઃ બાલવૃદ્ધાશ્ચ સહ સ્ત્રી જગ્મુઃ||સંગતૈઃ ક્રૂરૈઃ રાક્ષસૈઃ ભૂયઃ નિબદ્ધઃ સઃ વીરઃ હરિસત્તમઃ તત્કાલ સદૃશીં મતિં કૃતવાન્ ||

To see the Hanuman with his tail burning bright, happy Rakshasas, children and old people along with women came. When the Rakshasas gathered together and bound Hanuman again, the best of Vanaras thought of what was appropriate for the moment.

કામં ખલુ નમે શક્તા નિબદ્ધાસ્યાપિ રાક્ષસાઃ||11|
છિત્વાપાશાન્ સમુત્પત્ય હન્યામહં ઇમાન્પુનઃ|
યદિ ભર્તુર્હિતાર્થાય ચરન્તં ભર્તૃશાસનાત્ ||12||
બધ્નન્યેતે દુરાત્માનો ન તુ મે નિષ્કૃતિઃ કૃતા|
સર્વેષામેવ પર્યાપ્તો રાક્ષસાના મહં યુધિ||13||
કિંતુ રામસ્ય પ્રીત્યર્થં વિષહિષ્યેઽહ મીદૃશં|
લંકા ચારયિતવ્યા વૈ પુનરેવ ભવદિતિ||14||

સ||રક્ષસાઃ નિબદ્ધસ્યાપિ મે ન શક્તાઃ કામં ખલુ | અહં પુનઃ પાશાન્ છિત્વાસમુત્પાત્ય ઇમાન્ હન્યામ્||ભર્તુઃ હિતાર્થાય ચરંતં એતે દુરાત્મનઃ બર્તૃશાસનાત્ બધ્નંતિ યદિ મે નિકૃતિઃ ન કૃતા||યુધિ અહં સર્વેષાંએવ રાક્ષસાનાં પર્યાપ્તઃ | કિંતુ રામસ્ય પ્રીત્યર્થં અહં ઈદૃશમ્ લંકા પુનરેવ ચારયિતવ્યા ભવેત્ | ઇતિ વિષહિષ્યે||

' Although bound by Rakshasa they are not capable. I can again break the bonds and kill them. While moving here for the well-being of my master, these evil ones bound me on the orders of their master, I will not let them escape. In the battle I am enough for all the Rakshasas. But for the sake of Rama I will go around Lanka like this. I will bear this.

રાત્રૌન હિ સુદૃષ્ટા મે દુર્ગકર્મ વિધાનતઃ|
અવશ્યમેવ દ્રષ્ટવ્યા મયા લંકા નિશાક્ષયે||15||
કામં બદ્ધસ્ય મે ભૂયઃ પુચ્છસ્યોદ્દીપમનેન ચ|
પીડાં કુર્વન્તુ રક્ષાંસિ ન મેઽસ્તિ મનસઃ શ્રમઃ||16||

સ|| લંકા દુર્ગકર્મવિહાનતઃ રાત્રૌ સુદૃષ્ટા ન હિ નિશાક્ષયે મયા | અવસ્યમેવ દ્રષ્ટવ્યા||ભૂયઃ બદ્ધસ્ય મે પુચ્છસ્ય ઉદ્દીપનેન રક્ષાંસિ કામં પીડાં કુર્વંતુ | મે મનસઃ શ્રમઃ નાસ્તિ||

' The fortifications of Lanka have not been seen by me clearly in the late hours of the night. They ought to be seen. Again by binding me and burning of the tail the Rakshasa's may torment me as they wish. I am not tired '.

તતઃ તે સંવૃતાકારં સત્ત્વવન્તં મહાકપિં|
પરિગૃહ્ય યયુર્હૃષ્ટા રાક્ષસાઃ કપિકુંજરમ્||17||
શંખ ભેરીનિનાદૈઃ તં ઘોષયન્તઃ સ્વકર્મભિઃ|
રાક્ષસાઃ ક્રૂરકર્માણઃ ચારયન્તિ સ્મ તાં પુરીમ્||18||
અન્વીયમાનો રક્ષોભિ ર્યયૌ સુખમરિન્દમઃ|
હનુમાંશ્ચારયામાસ રાક્ષસાનાં મહપુરીં||19||

સ|| તતઃ તે રાક્ષસાઃ હૃષ્ટાઃ સંવૃતાકારં સત્ત્વવંતં કપિકુંજરં મહાકપિં પરિગૃહ્ય યયુઃ|| ક્રૂરકર્મણઃ રાક્ષસાઃ તં શંખભેરીનિનાદૈશ્ચ સ્વકર્મભિઃ ઘોષયંતઃ તાં પુરીં ચારયંતિ સ્મ||અરિંદમઃ હનુમાન્ રક્ષોભિઃ અન્વીયમાનઃ સુખં યયૌ| રાક્ષસાનાં મહપુરીં ચારયામાસ||

Then the Rakshasas joyfully captured the shrunken Vanara, the elephant among Vanaras, and left. The Rakshasas who are known cruel actions, beating drums and blowing conches , announcing their deeds, paraded him around the city. The subduer of enemies , Hanuman being followed by Rakshasas went around happily. He ranged forth in the city of Rakshasas.

અથાપશ્યત્ વિમાનાનિ વિચિત્રાણિ મહાકપિઃ|
સંવૃતાન્ ભૂમિભાગાંશ્ચ સુવિભક્તાંશ્ચ ચત્વરાન્||20||
વીધીશ્ચ ગૃહસંબાધાઃ કપિઃ શૃંગાટકાનિ ચ|
તથા રથ્યોપરથ્યાશ્ચ તથૈવ ગૃહકાન્તરાન્||21||
ગૃહાશ્ચ મેઘસંકાશાન્ દદર્શ પવનાત્મજઃ|

સ|| અથ મહાકપિઃ વિચિત્રાણિ વિમાનાનિ સંવૃતાન્ ભૂમિભાગાંશ્ચ સુવિભક્તાન્ ચત્વારાન્ અપશ્યત્ ||પવનાત્મજઃ કપિઃ ગૃહસંબાધાઃ વીથિઃ શૃંગાટકાનિ ચ તથા રથ્યોપરથ્યાશ્ચ તથૈચ ચ ગૃહકાંતરાન્ મેઘસંકાસાન્ ગૃહાંશ્ચ દદર્શ||

Then the great Vanara saw wonderful towering mansions secured all over and well laid out squares and streets. The son of wind god, the Vanara, saw streets with tall mansions, highways and byways. Similarly he saw interior routes of houses, also houses appearing like clouds.

ચત્વરેષુ ચતુષ્કેષુ રાજમાર્ગે તથૈવ ચ||22||
ઘોષયન્તિ કપિં સર્વે ચારીક ઇતિ રાક્ષસાઃ|
સ્ત્રીબાલ વૃદ્ધા નિર્જગ્મુઃ તત્ર તત્ર કુતૂહલાત્||23||
તં પ્રદીપિતલાંગૂલં હનુમન્તં દિદૃક્ષવઃ|

સ|| સર્વે રક્ષસાઃ ચત્વરેષુ ચતુષ્કેષુ તથૈવ ચ રાજમાર્ગે કપિં ચારીકઃ ઇતિ ઘોષયંતિ||પ્રદીપિતલાંગૂલં તં હનૂમંતં દિદૃક્ષવઃ સ્ત્રીબાલવૃદ્ધાઃ તત્ર તત્ર કુતૂહલાત્ નિર્જગ્મુઃ||

All the Rakshasas went around the cross roads, the altars with four pillars, the royal path announcing the Vanara as a thief. To see the Hanuman with glowing tail , women, children and old people gathered everywhere.

દીપ્યમાને તતઃ તસ્ય લાંગૂલાગ્રે હનૂમતઃ||24||
રાક્ષસ્ય સ્તા વિરૂપાક્ષ્યઃ શંસુર્દેવાવ્યાસ્તદપ્રિયમ્|
યસ્ત્વયા કૃત સંવાદઃ સીતે તામ્રમુખઃ કપિઃ||25||
લાંગૂલેન પ્રદીપ્તેન સ એષ પરિણીયતે|

સ|| તતઃ તત્ર હનૂમતઃ લાંગૂલાગ્રે દીપ્યમાને વિરૂપાક્ષ્યઃ તાઃ રાક્ષસ્યઃ દેવ્યાઃ અપ્રિયં તત્ શંસુઃ|| સીતે યઃ તામ્રમુખઃ કપિઃ ત્વયા કૃતસંવાદઃ સ એષઃ પ્રદીપ્તેન લાંગૂલેન પરિણીયતે ||

Then as the Hanuman's tail was set on fire , the ugly looking Rakshasis took the unpleasant news to the divine lady Sita. ' Oh Sita, the Vanara with red face , who spoke to you , he was being paraded in the streets with his tail on fire'.

શ્રુત્વા તદ્વચનં ક્રૂરં આત્માપહરણોપમમ્||26||
વૈદેહી શોક સંતપ્તા હૂતાશનમુપાગમત્|
મંગળાભિમુખી તસ્ય સા તદાssસીન્મહાકપેઃ||
ઉપતસ્થે વિશાલાક્ષી પ્રયતા હવ્યવાહનમ્|||27||

સ|| વૈદેહી આત્માપહરણોપમં ક્રૂરં તત્ વચનં શ્રુત્વા શોકસંતપ્તા હુતાશનં ઉપાગમત્||તદા સા મહાકપેઃ તસ્ય મંગળાભિમુખી આસીત્| વિશાલાક્ષી પ્રયતા હવ્યવાહનમ્ ઉપતસ્થે||

Vaidehi hearing that news which was as cruel as her abduction, burning with grief invoked the god of fire. Then that lady wishing auspicious happenings for the great Vanara invoked the god of fire in her mind.

યદ્યસ્તિ પતિશુશ્રૂષા યદ્યસ્તિ ચરિતં તપઃ|
યદિ ચાસ્ત્યેકપત્નીત્વં શીતો ભવતુ હનૂમતઃ||28||
યદિકિંચિદનુક્રોશઃ તસ્ય મય્યસ્તિ ધીમતઃ|
યદિ વા ભાગ્યશેષો મે શીતો ભવતુ હનૂમતઃ||29||
યદિ માં વૃત્તિ સંપન્નાં તત્સમાગમ લાલસાં|
સ વિજાનાતિ ધર્માત્મા શીતો ભવતુ હનૂમતઃ||30||
યદિ માં તારયેદાર્યઃ સુગ્રીવઃ સત્યસંગરઃ|
અસ્માદુઃખામ્બુસંરોધાત્ શીતો ભવ હનૂમતઃ||31||

સ|| પતિશુશ્રૂષા અસ્તિ યદિ તપઃ ચરિતં અસ્તિ યદિ એકપત્નીત્વં અસ્તિ ચ યદિ ત્વં હનૂમતઃ શીતઃ ભવ||ધીમતઃ તસ્ય મયિ કિંચિત્ અનુક્રોશઃ અસ્તિ યદિ મે ભાગ્ય શેષઃ યદિ વા હનૂમતઃ શીતઃ ભવ||ધર્માત્મા સઃ મામ્ વૃત્તસંપન્નાં તત્સમાગમલાલસાં વિજાનતે યદિ હનૂમતઃ શીતઃ ભવ||આર્યઃ સત્યસંગરઃ સુગ્રીવઃ અસ્માત્ દૂખામ્બુ સંરોધાત્ માં તારયેત્ યદિ હનૂમતઃ શીતઃ ભવ||

' If I have served my husband, if I have practiced austerities, if I am loyal to my husband , you be cool for Hanuman. If the wise one has a little compassion for me , if there is any luck with me, let Hanuman become cool. If the righteous one believes I am pure in mind , and that I am longing to unite with him then be cool for Hanuman. If Sugriva the noble one who is true to his promise in warfare is going to rescue me from this sea of sorrows then be cool for Hanuman'.

તતઃ તીક્ષ્‍ણાર્ચિ રવ્યગ્રઃ પ્રદક્ષિણશિખોઽનલઃ|
જજ્વાલ મૃગશાબાક્ષ્યા શ્શંસન્નિવ શિવં કપેઃ||32||
હનુમજ્જનકશ્ચાપિ પુચ્છાનલયુતોઽનિલઃ|
વવૌ સ્વાસ્થ્યકરો દેવ્યાઃ પ્રાલેયાનિલશીતલઃ||33||

સ|| તતઃ અનલઃ મૃગશાબાક્ષ્યાઃ કપેઃ શિવં શંસન્નિવ તીક્ષ્ણાર્ચિઃ પ્રદક્ષિણશિખઃ અવ્યગ્રઃ જજ્વાલ||હનુમત્ જનકઃ અનિલઃ પુચ્છાનલયુતઃ દેવ્યાઃ સ્વાસ્થ્યકરઃ પ્રાલેયાનિલશીતલઃ વવૌ||

Then tips of the intense flame glowed steadily as though assuring the fawn eyed lady about being auspicious to the Vanara. The father of Hanuman the wind god and the fire god burning the tail, blew cool wind to calm her down.

દહ્યમાને ચ લાંગૂલે ચિંતયામાસ વાનરઃ||34||
પ્રદીપ્તોઽગ્નિરયં કસ્માન્નમાં દહતિ સર્વતઃ|
દૃશ્યતે ચ મહાજ્વાલઃ કરોતિ ન ચ મે રુજમ્||35||
શિશિરસ્યેવસંપાતો લાંગૂલાગ્રેપ્રતિષ્ટિતઃ|

સ||લાંગૂલે દહ્યમાને વાનરઃ ચિંતયામાસ| સર્વતઃ પ્રદીપ્તઃ અયં અગ્નિઃ મામ્ કસ્માત્ ન દહતિ ||મહાજ્વાલઃ દૃશ્યતે મે રુજં ન કરોતિ ચ લાંગૂલાગ્રે શિશિરસ્ય સંઘાતઃ પ્રતિષ્ટિતઃ ઇવ ||

As the tail continued burning Hanuman started thinking. Why is this the fire which is burning everywhere is not burning me. The great fire is seen, but it is not hurting me. At the end of my tail, it is cool like there is a mass of ice.

અથવા તદિદં વ્યક્તં યદૃષ્ટં પ્લવતા મયા||36||
રામપ્રભાવાદાશ્ચર્યં પર્વતઃ સરિતાં પતૌ|
યદિ તાવત્ સમુદ્રસ્ય મૈનાકસ્ય ચ ધીમતઃ||37||
રામાર્થં સંભ્રમસ્તાદૃક્કિમગ્નિર્નકરિષ્યતિ|
સીતાયાશ્ચાનૃશં સ્યેન તેજસા રાઘવસ્ય ચ||38||
પિતુશ્ચ મમ સખ્યેન ન માં દહતિ પાવકઃ|

સ|| અથવા યત્ પ્લવતા મયા રામપ્રભાવાત્ પર્વતઃ સરિતાં પતૌ આશ્ચર્યં દૃષ્ટં તત્ ઇદં વ્યક્તમ્||સમુદ્રસ્ય ધીમતઃ મૈનાકસ્ય રામાર્થં તાદૃક્ સંભ્રમઃ યદિ અગ્નિઃ કિં ન કરિષ્યતિ|| સીતાયાઃ અનૃશંસ્યેન રાઘવસ્ય તેજસા મમપિતુઃ સખ્યેન પાવકઃ મામ્ ન દહતિ||

' Or it may be because of Rama's power. Like the wonderful incident of a mountain floating in the sky seen while I leaped, If the wise Sagara and Mainaka had such anxiety to serve Rama , why will not god of fire do ? Because of Sita's steadfast chaste character, Raghava's luster, and my father's friendship , the god of fire is not burning me.

ભૂયઃ સ ચિંતયામાસ મુહૂર્તં કપિકુંજરઃ||39||
ઉત્પપાતાથ વેગેન નનાદ ચ મહાકપિઃ|
પુરદ્વારં તતઃ શ્રીમાન્ શૈલશૃંગમિવોન્નતમ્||40||
વિભક્તરક્ષસ્સંભાધ માસસાદાનિલાત્મજઃ|

સ|| કપિકુંજરઃ સઃ મહાકપિઃ ભૂયઃ ચિંતયામાસ | અથ વેગેન ઉત્પપાદ નનાદ ચ||તતઃ શ્રીમાન્ અનિલાત્મજઃ શૈલશૃંગમિવ ઉન્નતં વિભક્તરક્ષઃ સંબાધામ્ પુરદ્વારં આસસાદ||

The best among Vanaras again started thinking. Then flew up quickly and roared. Then the illustrious son of wind god reached the entrance of the city which is like the peak of the mountain and turned away the Rakshasas.

સ ભૂત્વા શૈલસંકાશઃ ક્ષણેન પુનરાત્મવાન્ ||41||
હ્રસ્વતાં પરમાં પ્રાપ્તોબન્દનાન્યવશાતયત્|
વિમુક્તાશ્ચાભવત્ શ્રીમાન્ પુનઃ પર્વતસન્નિભઃ||42||
વીક્ષમાણાશ્ચ દદૃશે પરિઘં તોરણાશ્રિતમ્|
સ તં ગૃહ્ય મહાબાહુઃ કાલાયસ પરિષ્કૃતમ્||43||
રક્ષિણસ્તાન્ પુનઃ સર્વાન્ સૂદયામાસ મારુતિઃ|

સ|| આત્મવાન્ સઃ શૈલસંકાશઃ ભૂત્વા ક્ષણેન હ્રસ્વતાં પ્રાપ્તઃ બન્ધનાનિ અવશાતયત્||શ્રીમાન્ વિમુક્તશ્ચ પુનઃ પર્વતસન્નિભઃ અભવત્| વીક્ષમાણશ્ચ તોરણાશ્રિતં પરિઘં દદર્શ||મહાબાહુઃ સઃ મારુતિઃ કાલાયસપરિષ્કૃતં તં પુનઃ ગૃહ્ય સર્વાન્ તાન્ રક્ષિણઃ સૂદયામાસ||

Hanuman making himself appear like a mountain, in a moment making himself small he cast off all the ropes binding him. The illustrious one having freed himself again assumed the form of the size of a mountain. Looking around , sitting on the archway he found the iron club. The strong armed son of wind god, again seizing the club made of black iron killed all the guards.

સ તાન્ નિહત્વા રણચણ્ડવિક્રમઃ સમીક્ષમાણઃ પુનરેવ લંકામ્||
પ્રદીપ્તલાંગૂલકૃતાર્ચિમાલી પ્રકાશતાssદિત્ય ઇવાર્ચિમાલી||44||

સ|| રણચંડવિક્રમઃ સઃ તાન્ નિહત્વા પુનરેવ લંકાં સમીક્ષમાનઃ પ્રદીપ્તલાંગૂલકૃતાર્ચિમાલી અર્ચિમાલી અદિત્ય ઇવ પ્રકાશત||

Hanuman who was of fearsome valor in war with the Rakshasas, having killed them gazed at Lanka once again. Garlanded by the flames of his tail around, he shone like the Sun covered with garland of rays.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ત્રિપંચાશસ્સર્ગઃ ||

Thus ends Sarga fifty three of Sundarakanda of Ramayana , the first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki .

|| om tat sat||