||Sundarakanda ||

|| Sarga 58||( Slokas text in Telugu )

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

సుందరకాండ.
అథ అష్టపంచాశస్సర్గః||

శ్లో|| తతః తస్య గిరేః శృఙ్గే మహేన్ద్రస్య మహాబలాః|
హనుమత్ప్రముఖాః ప్రీతిం హరయో జగ్మురుత్తమామ్||1||

స|| తతః మహాబలాః హనుమత్ప్రముఖాః హరయః తస్య మహేన్ద్రస్య గిరేః శృఙ్గే ఉత్తమమ్ ప్రీతిం జగ్ముః||

Then the mighty Hanuman and other Vanara leaders who assembled on the peaks of Mahendra mountain felt very happy.

శ్లో|| తం తతః ప్రీతిసంహృష్టః ప్రీతిమన్తం మహాకపిమ్|
జామ్బవాన్కార్యవృత్తాన్తం అపృచ్ఛదనిలాత్మజమ్||2||

స|| తతః ప్రీతిసంహృష్టః జాంబవాన్ తం ప్రీతిమన్తం మహాకపిం అనిలాత్మజం కార్యవృత్తంతం అపృఛ్ఛత్||

Then the delighted Hanuman was asked very affectionately by Jambavan about all that happened.

శ్లో|| కథం దృష్టా త్వయా దేవీ కథం వా తత్ర వర్తతే|
తస్యాం వా స కథం వృత్తః క్రూరకర్మా దశాననః||3||
తత్త్వతః సర్వమేతన్ నః ప్రబ్రూహి త్వం మహాకపే|
శ్రుతార్థాః చిన్తయిష్యామో భూయః కార్యవినిశ్చయమ్||4||
యశ్చార్థః తత్ర వక్తవ్యో గతైరస్మాభిరాత్మవాన్|
రక్షితం చ యత్ తత్ర తద్భావాన్వ్యాకరోతు నః||5||

స|| త్వయా దేవీ కథం దృష్టా | వా తత్ర కథం వర్తతే | క్రూరకర్మా సః దశాననః తస్యాం కథం వృత్తః || మహాకపే ఏతన్ సర్వం త్వం నః తత్త్వతః ప్రబ్రూహి | శ్రుతార్థాః భూయః వినిశ్చయం కార్యం చిన్తయిష్యామః || గతైః అస్మాభిః తత్ర యః వక్తవ్యః యత్ తత్ర రక్షితవ్యం చ ఆత్మవాన్ భవాన్ నః వ్యాకరోతు||

"How did you see the divine lady. How is she. How is the evil minded Ravana treating her. Oh Great Vanara ! Tell us truly everything. Having heard, then we can think of the next course of action . When we go, we can decide what is worth saying. What is to be protected. Tell us in detail .You are wise".

శ్లో|| స నియుక్తః తతః తేన సంప్రహృష్టతనూరుహః|
ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై ప్రత్యభాషత||6||

స|| తతః తేన నియుక్తః సంప్రహృష్టతనూరుహః సః దేవ్యై సీతాయై శిరసా ప్రణమ్య ప్రత్యభాషత||

Thus having been asked, delighted about speaking on all of that , he ( Hanuman) bent his head in obeisance to the divine lady and replied.

శ్లో|| ప్రత్యక్షమేవ భవతాం మహేన్ద్రాఽగ్రాత్ ఖమాప్లుతః|
ఉదధేర్దక్షిణం పారం కాంక్షమాణః సమాహితః||7||
గచ్ఛతశ్చ హి మేఘోరం విఘ్నరూపమివాభవత్|
కాంచనం శిఖరం దివ్యం పశ్యామి సుమనోహరమ్||8||
స్థితం పన్థానమావృత్య మేనే విఘ్నం చ తం నగమ్|
ఉపసంగమ్య తం దివ్యం కాంచనం నగసత్తమమ్||9||

స|| ఉదధేః దక్షిణం పారం కాంక్షమాణః సమాహితః మహేన్ద్ర అగ్రాత్ ఖం ఆప్లుతః భవతాం ప్రత్యక్షమేవ|| గచ్ఛతః మే ఘోరం విఘ్న రూపం ఇవా అభవత్ | మే దివ్యం సుమనోహరం కాంచనం శిఖరం పశ్యామి || పన్థానం ఆవృత్య స్థితం తం నగం విఘ్నమ్ మేనే | దివ్యం కాంచనం తం నగసత్తమమ్ ఉపసంగస్య అయం మయా భేతవ్యః ఇతి మే మనసా బుద్ధిః కృతా||

' Intent on reaching the Southern shores, I rose up from the top of Mahendra mountain where you were all present. While going I felt a terrific form of obstruction that presented itself. I saw a very beautiful wonderful golden peak . Standing in the path of travel I thought it is an obstruction. I thought in my mind that the wonderful golden peak shall be broken'.

శ్లో|| కృతా మే మనసా బుద్ధిర్భేతవ్యోఽయం మయేతి చ|
ప్రహతం చ మయా తస్య లాంగూలేన మహాగిరేః||10||
శిఖరం సూర్య సంకాశం వ్యశీర్యత సహస్రథా|
వ్యవసాయం చ తం బుద్ధ్వా స హోవాచ మహాగిరిః||11||
పుత్రేతి మధురాం వాణీం మనః పహ్లాదయన్నివ|

స||మయా లాంగూలేన ప్రహతం తస్య మహాగిరేః సూర్యసంకాశం శిఖరం సహస్రథా వ్యశీర్యత||సః మహాగిరిః తం వ్యవసాయం బుద్ధ్వా మనః ప్రహ్లాదయన్నివ పుత్ర ఇతి మధురం వాణీం ఉవాచ హ||

'I hit the great mountain with my tail. The peak of that great mountain radiating like Sun broke into thousand pieces. That great mountain, realizing that he is going to be smashed, spoke in affectionate tones addressing me as Son'.

శ్లో|| పితృవ్యం చాపి మాం విద్ధి సఖాయం మాతరిశ్వనః||12||
మైనాకమితి విఖ్యాతం నివసన్తం మహాదధౌ|
పక్షవన్తః పురా పుత్త్ర బభూవుః పర్వతోత్తమాః||13||
ఛన్దతః పృథివీం చేరుర్బాధమానాః సమన్తతః|

స|| మహదధౌ నివసన్తం మైనాకమితి విఖ్యాతం మాతరశ్వినః సఖాయం| మామ్ పితృవ్యం చాపి విద్ధి||పుత్త్ర పురా పర్వతోత్తమాః పక్షవన్తః బభూవుః బాధమానాః ఛన్దతః సమన్తతః పృథివీం చేరుః||

" Known as Mainaka, I am a friend of the god of wind living in the ocean. Know me as your father's brother. Son ! Earlier the best of mountains had wings tormenting the earth by the moving all over at will ".

శ్లో|| శ్రుత్వా నగానాం చరితం మహేన్ద్రః పాకశాసనః||14||
చిచ్ఛేద భగవాన్ పక్షాన్ వజ్రేణైషాం సహశ్రసః|
అహం తు మోక్షితః తస్మాత్ తవపిత్త్రా మహాత్మనా||15||
మారుతేన తదావత్స ప్రక్షిప్తోఽస్మి మహార్ణవే|
రామస్య చ మయా సాహ్యే వర్తితవ్య మరిన్దమ||16||
రామో ధర్మభృతాం శ్రేష్టో మహేన్ద్రసమవిక్రమః|

స|| నగానాం చరితం శ్రుత్వా పాకశాసనః మహేన్ద్రః వజ్రేణ ఏషాం సహస్రసః పక్షాన్ చిచ్ఛేద||అహం మహాత్మనా తవ పిత్త్రా మారుతేన తస్మాత్ మోక్షితః | వత్స తదా మహార్ణవే ప్రక్షిప్తః అస్మి||అరిన్దమ మయా రామస్య చ సాహ్యే వర్తితవ్యం| రామః ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠః మహేన్ద్ర సమవిక్రమః||

" Hearing about the moving mountains, Mahendra cut thousands of wings with his Vajra. I have been protected by a great soul, your father Maruti. Son from that time I am hidden in the great sea. Oh Subduer of enemies ! Having been helped I have to make efforts to help Rama. Rama is the best among all the followers of Dharma. He is equal in valor to Mahendra".

శ్లో|| ఏత చ్ఛ్రుత్వా వచస్తస్య మైనాకస్య మహాత్మనః||17||
కార్యమావేద్య తు గిరే రుద్యతం చ మనో మమ|
తేన చాఽహ మనుజ్ఞాతోమైనాకేన మహత్మనా ||18||
స చాప్యస్తర్హితః శైలో మానుషేణ వపుష్మతా|
శరీరేణ మహాశైలః శైలేన చ మహాదధౌ||19||

స|| మహాత్మనః మైనాకస్య తస్య ఏతత్ వచః శ్రుత్వా కార్య గిరేః ఆవేద్య మనః ఉద్యతం అహం తేన మహాత్మనా మైనాకేన అనుజ్ఞాతః చ|| సః శైలః మానుషేణ వపుష్మతా అన్తర్హితః మహాశైలః శైలేన శరీరేణ చ మహోదధౌ అన్తర్హితః||

' Hearing those words of great Mainaka, I told him my intention to go on. I have been allowed by the great Mainaka too. That mountain in the form of a human being hidden remained hidden in the ocean'..

శ్లో|| ఉత్తమం జవమాస్థాయ శేషం పన్థాన మవస్థితః|
తతోఽహం సుచిరం కాలం వేగేనాభ్యగమం పథి||20||
తతః పశ్యామ్యహం దేవీం సురసాం నాగమాతరం|
సముద్ర మధ్యే సా దేవీవచనమ్ మాం అభాషత||21||

స|| తతః అహం ఉత్తమం జవం ఆస్థాయ శేషం పన్థానం ఆస్థితః సుచిరం కాలం వేగేన అభ్యాగమమ్||తతః అహం సముద్ర మధ్యే దేవీం సురసాం నాగమాతరం పశ్యామి | మాం సా దేవీ వచనం అభాషత||

' Then reaching great speed I continued on the remaining path for a long time. Then in the middle of the sea I saw the divine mother of serpents, Surasa. That divine lady spoke to me'.

శ్లో|| మమభక్షః ప్రదిష్టత్వం అమరైః హరిసత్తమ|
అతస్త్వాం భక్షయిష్యామి విహితస్త్వం చిరస్య మే||22||
ఏవముక్తః సురసయా ప్రాంజలిః ప్రణతః స్థితః|
విషణ్ణవదనో భుత్వా వాక్యం చేదముదీరయమ్||23||

స|| హరిసత్తమ అమరైః త్వం మమభక్షః ప్రదిష్టః | అతః త్వాం భక్షయిష్యామి| త్వం మే చిరస్య విహితః || సురసయా ఏవం ఉక్తః ప్రాంజలిః ప్రణతః స్థితః| వివర్ణవదనః భూత్వా ఇదం వాక్యం చ ఉదీరయమ్||

" Oh best of Vanaras ! You have been destined to be my food by the immortals. So I am devouring you. I have found you after a long time". Saying so Surasa stood with folded hands. With a face that turned pale the following words were uttered ( by me)'.

శ్లో|| రామో దాశరథిః శ్రీమాన్ ప్రవిష్టోదణ్డకావనమ్|
లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతాయా చ పరన్తపః||24||
తస్య సీతా హృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా|
తస్యాస్సకాశం దూతోఽహం గమిష్యే రామశాసనాత్ ||25||

స|| పరన్తపః రామః దాశరథిః శ్రీమాన్ సీతాయాః లక్ష్మణేన సహ ప్రవిష్టః దణ్డకావనం || తస్య భార్యా సీతా రావణేన దురాత్మనా హృతా | అహం తస్యాః దూతః | రామశాసనాత్ సకాశం గమిష్యే ||

"The scorcher of enemies Rama, the son of Dasaratha, along with Sita and Lakshmana entered the Dandaka forest. His wife Sita was abducted by the evil minded Ravana. I am his messenger. By the orders of Rama I am going to meet her".

శ్లో|| కర్తుమర్హసి రామస్య సాహాయ్యం విషయే సతీ|
అథవా మైథిలీం దృష్ట్వా రామం చ క్లిష్టకారిణమ్||26||
ఆగమిష్యామి తే వక్త్రం సత్యం ప్రతిశృణోమి తే|

స|| సతీ రామం అక్లిష్ఠకారిణం విషయే సాహాయ్యం కర్తుం అర్హసి |అథవా రామస్య మైథిలీం దృష్ట్వా తే వక్త్రం ఆగమిష్యామి | తే సత్యం ప్రతిశ్రుణోమి|

"Oh Lady ! You ought to help Rama who can overcome all difficulties. Else after seeing Maithili I will come back to your mouth. I am telling you the truth'.

శ్లో|| ఏవముక్తా మయా సాతు సురసా కామరూపిణీ||27||
అబ్రవీన్నాతివర్తేత కశ్చిదేష వరో మమ|
ఏవముక్త్వా సురసయా దశయోజనమాయతః||28||
తతోర్థగుణవిస్తారో బభూవాహం క్షణేన తు|

స|| మయా ఏవం ఉక్తా సా సురసా కామరూపిణి అబ్రవీత్ | కశ్చిత్ న అతివర్తేత ఏషః వరః మమ|సురసయా ఏవం ఉక్తః అహం తతః దశయోజనమ్ ఆయతః అర్థగుణవిస్తారః క్షనేన బభూవ||

Having been told thus, Surasa who can assume any form at will said, "This is my boon . It cannot be escaped". Thus having been told by Surasa I grew ten Yojanas long and half as wide in a moment.

శ్లో|| మత్ప్రమాణానురూపం చ వ్యాదితం చ ముఖం తయా||29||
తద్దృష్ట్వా వ్యాదితం చాస్యం హ్రస్వం హ్యకరవం వపుః|
తస్మిన్ముహూర్తే చ పునః బభూవాంగుష్ఠమాత్రకః||30||
అభిపత్యాశు తద్వక్త్రం నిర్గతోఽహం తతః క్షణాత్|
అబ్రవీత్సురసా దేవీ స్వేన రూపేణ మాం పునః||31||

స|| తయా ముఖం మత్ప్రమాణానురూపం వ్యాదితం| వ్యాదితం తత్ ఆస్యం దృష్ట్వా వపుః హ్రస్వం ఆకారవమ్ తస్మిన్ ముహూర్తే పునః బభూవ||తత్ అహంఅంగుష్టమాత్రకః ఆసు తత్ వక్త్రం అభిపత్య క్షణాత్ నిర్గతః| దేవీ సురసయా స్వేన రూపేణ పునః మాం అబ్రవీత్ ||

'She opened her mouth in proportion to my size. When she opened her mouth. seeing her mouth , in a moment I made my form of the size of thumb to move in. Then entering her mouth I exited in a moment. The divine lady Surasa assuming her own form then spoke to me'.

శ్లో|| అర్థ్యసిద్ధై హరిశ్రేష్ఠ గచ్ఛ సౌమ్య యథాసుఖమ్|
సమానయచ వైదేహీం రాఘవేణ మహాత్మనా||32||
సుఖీభవమహాబాహో ప్రీతాఽస్మి తవ వానర|
తతోఽహం సాధు సాధ్వితి సర్వభూతైః ప్రశంసితః||33||
తతోన్తఽరిక్షం విపులం ప్లుతోఽహం గరుడో యథా|

స|| సౌమ్య హరిశ్రేష్ఠ అర్థ్యసిద్ధ్యై యథా సుఖం గచ్చ| వైదేహీం మహాత్మనా రాఘవేణ సమానయ| మహాబలో వానర సుఖీ భవ | తవ ప్రీతా అస్మి||తతః అహం సాధు సాధు ఇతి సర్వభూతైః ప్రశంశితః| తతః అహం గరుడో యథా విపులం అన్తరిక్షం ప్లుతః||

"Oh Noble one ! Go happily and achieve your task. Unite Vaidehi with the great Rama. Mighty Vanara be happy. I am delighted". Then I was praised by all creatures saying 'good', 'good'. Then I flew across the vast skies like the Garuda'.

శ్లో|| చాయామే నిగృహీతా చ న చ పశ్యామి కించన||34||
సోఽహం విగతవేగస్తు దిశోదశ విలోకయన్|
న కించిత్ తత్ర పశ్యామి యేన మేఽపహృతా గతి||35||
తతో మే బుద్ధిరుత్పన్నా కిన్నామ గగనే మమ|
ఈదృశో విఘ్న ఉత్పన్నో రూపం యత్ర న దృశ్యతే||36||
అధో భాగేన మే దృష్టిః శోచతా పాతితా మయా|
తతోఽద్రాక్ష మహం భీమాం రాక్షసీం సలిలేశయామ్||37||

స||మే ఛాయా నిగృహీతా కించన | న చ పశ్యామి| విగతవేగః సః అహం దశ దిశః విలోకయన్ యేన మే గతిః అపహృతా కించిత్ తత్ర న పశ్యామి || తతః మేబుద్ధిః ఉత్పన్నా మమ గగనే యత్ర రూపం న దృశ్యతే కిం నామ ఈదృశః విఘ్నః ఉత్పన్నః||శోచతా అథో భాగేన మేదృష్టిః మయా పాతితా | తతః సలిలేశయాం మహాం భీమాం రాక్షసీం అద్రాక్షామ్||

' Then my shadow was being held somehow. I cannot see ( who it is). With reduced speed I looked in ten directions to see who is seizing my movement. I could not see anything. Then it occurred to me "Who is obstructing in the sky not being seen. What is her name who is obstructing me this way" . Thinking so I looked downwards. Then in those waters of the sea a fierce Rakshasi was seen'.

శ్లో|| ప్రహస్య చ మహానాద ముక్తోఽహం భీమయా తయా|
అవస్థిత మసంభ్రాన్తం ఇదం వాక్యమశోభనమ్||38||
క్వాసి గన్తా మహాకాయా క్షుధితాయా మమేప్సితః|
భక్షః ప్రీణయ మే దేహం చిరమాహారవర్జితమ్||39||

స||భీమయా తయా మహానాదం ప్రహస్య అవస్థితం అసమ్భ్రాంతం ఇదం అశోభనమ్ వాక్యం (తయా) అహం ఉక్తః|| ఓ మహాకాయ క్వ గన్తా అసి| క్షుధితాయాః మమ ఈప్సితః భక్షః చిరం ఆహార వర్జితం మే దేహం ప్రీణయ||

'I was addressed by her who was frightening, who was laughing loudly. She was steadfast and without any hesitation. " Oh One with huge body ! Where are you going. Hungry without food. I am eager to eat you. Do please my body"..

శ్లో|| బాఢమిత్యేన తాం వాణీం ప్రత్యగృహ్ణా మహం తతః|
అస్య ప్రమాణా దధికం తస్యాః కాయ మపూరయమ్||40||
తస్యాశ్చాస్యం మహద్భీమం వర్ధతే మమభక్షణే|
న చ మాం సాధు బుబుధే మమ వా వికృతం కృతమ్||41||
తతోఽహం విపులం రూపం సంక్షిప్య నిమిషాన్తరాత్|
తస్యా హృదయమాదాయ ప్రపతామి నభః స్థలమ్||42||

స|| అహం బాడం ఇత్యేవ తాం వాణీం ప్రత్యగృహ్ణాం | తతః తస్యాః అస్యప్రమాణాత్ అధికం కాయం అపూరయమ్ ||తస్యాః మహత్ భీమం ఆస్యం చ మమభక్షణే | వర్ధతే మాం కృతం మమ వికృతం సాధు న బుబుధే|| తతః అహం నిమిషాన్తరాత్ విపులం రూపం సంక్షిప్య తస్యాః హృదయం ఆదాయ నభస్థలం ప్రపతామి||

'I said well and faced her mouth. Then I enlarged my body to be more than her size. Her big mouth was opened to eat me. She did not know that I grew in size of my own. Then in a moment reducing my large size, I entered her heart and sprang into the sky '.

శ్లో|| సా విసృష్టభుజా భీమా పపాత లవణాంభసి|
మయా పర్వతసంకాశా నికృత్త హృదయా సతీ||43||
శృణోమి ఖగతానాం చ సిద్ధానాం చారణైః సహ|
రాక్షసీ సింహికా భీమా క్షిప్రం హనుమతా హతా||44||

స|| భీమా పర్వతసంకాశా సా మయా నికృత హృదయా సతీ విశ్రుష్టభుజా లవణాంభసి పపాత||చారణైః సహ ఖగతానాం సిద్ధానాం చ భీమా రాక్షసీ సింహికా క్షిప్రం హనుమతా హతా శ్రుణోమి ||

'Then she who resembled a mountain, fell down in the sea with her arms hanging down as I pulled her heart out. The I heard all the Charanas , Siddhas and those residing in the skies, saying that the fierce Simhika has been killed in a moment'.

శ్లో|| తాం హత్వా పునరేవాఽహం కృత్య మాత్యయికం స్మరన్|
గత్వా చాహం మహాధ్వానం పశ్యామి నగమణ్డితమ్||45||
దక్షిణం తీర ముదధేః లంకా యత్ర చ సా పురీ|
అస్తం దినకరే యాతే రక్షసాం నిలయం పురమ్||46||
ప్రవిష్టోఽహం అవిజ్ఞాతో రక్షోభిర్భీమవిక్రమైః|

స|| అహం తామ్ హత్వా పునరేవ అత్యధికం కృత్యం స్మరన్ మహత్ అధ్వానం గత్వా యత్ర సాలంకాపురీ (అస్తి) (తత్ర) ఉదధేః దక్షిణమ్ తీరం పశ్యామి||దినకరే అస్తం యాతే అహం భీమవిక్రమైః రక్షోభిః అవిజ్ఞాతః నిలయం పురం ప్రవిష్టః||

Then having killed her, thinking again of the great work done , remembering the mission went ahead and saw the city of Lanka on the southern shores. When the sun was setting, unnoticed, I entered the city which was protected by the fierce Rakshasas.

శ్లో|| తత్ర ప్రవిశతశ్చాపి కల్పాన్తఘనసన్నిభా||47||
అట్టహాసం విముంచ్యన్తీనారీ కాఽప్యుత్థితా పురః|
జిఘాం సన్తీం తతస్తాం తు జ్వలదగ్నిశిరోరుహామ్||48||
సవ్యముష్టిప్రహారేణ పరాజిత్య సుభైరవామ్|
ప్రదోషకాలే ప్రవిశన్ భీతయాఽహం తయోదితః||49||
అహం లంకాపురీ వీరనిర్జితా విక్రమేణ తే|
యస్మాత్తస్మాద్విజేతాఽసి సర్వరక్షాంస్యశేషతః||50||

స|| తత్ర ప్రవిశతః పురః కల్పాన్తఘనసన్నిభా కాపి నారీ అట్టహాసం విముంచన్తీ ఉత్థితా||తతః జిఘాంసన్తీం జ్వలదగ్ని శిరోరుహాం సుభైరవాం తాం సవ్యముష్టి ప్రహారేన పరాజిత్య ప్రదోషకాలే ప్రవిశం అహం భీతయా తయా ఉదితః|| వీర అహం లంకాపురీ తే విక్రమేణ నిర్జితా| తస్మాత్ సర్వరక్షాంసి అశేషతః విజేతాసి||

As I entered the city a woman resembling the cloud at the time of dissolution, stood in front of me making great noises . Then the one with the frightening form who had burning hair like sacrificial fire, was hit by me with the fist of my left hand and defeated. I was told by her," Oh Hero I am the city of Lanka, won over by your valor. So you will win over all Rakshasas".

శ్లో||తత్రహం సర్వరాత్రం తు విచిన్వన్ జనకాత్మజామ్|
రావణాంతః పురగతో న చాపశ్యం సుమధ్యమామ్||51||
తతస్సీతా మపశ్యంస్తు రావణస్య నివేశనే|
శోకసాగరమాసాద్య న పార ముపలక్షయే||52||
శోచతా చ మయాదృష్టం ప్రాకారేణ సమావృతమ్|
కాంచనేన వికృష్టేన గృహోపవనముత్తమమ్||53||

స|| అహం తత్ర రావణాంతః పురః సర్వరాత్రం జనకాత్మజాం విచిన్వన్ గతఃసుమధ్యమాం న అపశ్యం చ|| తతః రావణస్య నివేశనే సీతాం అపశ్యం శోకసాగరం ఆసాద్య పారం న ఉపలక్షయే||శోచతా మయా కాంచనేన వికృష్టేన ప్రాకారేణ సమావృతం ఉత్తమం గృహోపవనం దృష్టం||

'Then through the night I went through the inner chambers of Ravana in search of the daughter of Janaka with beautiful waist. Then not having found Sita, I could not reach the other shore of the sea of sorrows, Thus when I was worried, a long golden wall surrounding a very beautiful and splendid garden was seen'.

శ్లో|| సప్రాకార మవప్లుత్య పశ్యామి బహుపాదపమ్|
అశోకవనికామధ్యే శింశుపాపాదపోమహాన్||54||
తమారుహ్య చ పశ్యామి కాంచనం కదళీవనమ్|

స|| సః ప్రాకారం అవప్లుత్య బహుపాదపం పశ్యామి| అశోకవనికా మధ్యే మహాన్ శింశుపా పాదపః | తం ఆరుహ్య కాంచనం కదలీవనం పశ్యామి||

'Climbing on to the boundary wall I see a garden full of many trees. In the center of the Ashoka grove was a Simsupa tree. Climbing on that I saw golden grove of banana plants'.

శ్లో|| అదూరే శింశుపావృక్షాత్ పశ్యామి వరవర్ణినీమ్||55||
శ్యామాం కమలపత్రాక్షీ ముపవాసకృశాననామ్|
తదేకవాసస్సంవీతాం రజోధ్వస్త శిరోరుహామ్||56||
శోకసన్తాప దీనాంగీం సీతాం భర్తృహితే స్థితామ్|
రాక్షసీభిర్విరూపాభిః క్రూరాభి రభిసంవృతామ్||57||
మాంసశోణిత భక్షాభిః వ్యాఘ్రీభిర్హరిణీమివ|

స|| శింశుపావృక్షాత్ అదూరాత్ వరవర్ణినీం శ్యామాం కమలపత్రాక్షీం ఉపవాసకృశాననాం తదేక వాసః సంవీతాం రజోధ్వస్త శిరోరుహాం శోకసంతాప దీనాంగీం భర్తృ హితే స్థితాం విరూపాభిః క్రూరాభిః మాంసశోణిత బక్షాభిః రాక్షసీభిః వ్యాఘ్రభీః హరిణీం ఇవ అభిసంవృతాం సీతాం పశ్యామి||

' Not far from the Simsupa tree I saw a beautiful, dark complexioned lady who had eyes resembling a lotus. With a face emaciated due to fasting, she was wearing a single cloth. Her hair was filled with dust. She was lost in sorrow, and is a well-wisher of her husband. Surrounded by ugly cruel Rakshasis who eat flesh soaked in blood , she was like a deer surrounded by a group of tigers'.

శ్లో|| సా మయా రాక్షసీ మధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః||58||
ఏకవేణీధరా దీనా భర్తృచిన్తాపరాయణా|
భూమిశయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే||59||
రావణాత్ వినివృతార్థా మర్తవ్యకృతనిశ్చయా|
కథంచిన్ మృగశాబాక్షీ తూర్ణమాసాదితా మయా||60||

ముముర్ముహుః తర్జ్యమానా ఏకవేణీ ధరా దీనా భర్తృ చిన్తాపరాయణా భూమిశయ్యా వివర్ణాంగీ హిమాగమే పద్మినీమ్ ఇవ రావణాత్ వినివృతార్థం మర్తవ్య కృతనిశ్చయా సా మయా రాక్షసీ మధ్యే అసాదితా మృగశాబాక్షీ మయా కథం చిత్ తూర్ణం ఆసాదితా||

' She was every moment being threatened, wearing a single braid, looking piteous , thinking only about her husband , lying down on the ground. Pale , like a lotus at the onset of winter, not knowing how to escape Ravana, she was set on giving up life. Seated in the middle of the Rakshasa women, with eyes like that of a deer, she was somehow quickly seen by me'.

శ్లో|| తాం దృష్ట్వా తాదృశీం నారీం రామపత్నీం యశస్వినీమ్|
తత్రైవ శింశుపావృక్షే పశ్యన్నహమవస్థితః||61||

సా|| అహం తాదృశీమ్ నారీం యశస్వినీమ్ తాం రామపత్నీం దృష్ట్వా తత్ర శింశుపా వృక్షే అవస్థితః||

Seeing the renowned woman, the wife of Rama, I remained on the Simsupa tree.

శ్లో|| తతో హలహలాశబ్దం కాఞ్చీనూపురమిశ్రితమ్|
శ్రుణోమ్యధిక గమ్భీరం రావణస్య నివేశనే||62||
తతోఽహం పరమోద్విగ్నః స్వం రూపం ప్రతిసంహరన్|
అహం తు శింశుపావృక్షే పక్షీవ గహనే స్థితః||63||
తతో రావణ దారాశ్చ రావణశ్చ మహాబలః|
తం దేశం సమనుప్రాప్తా యత్ర సీతాఽభవత్ స్థితా||64||

స|| తతః రావణస్య నివేశనే కాచినూపుర మిశ్రితం అధిక గంభీరం హలహలాశబ్దం శృణోమి ||తతః అహం పరమోద్విగ్నః స్వం రూపం ప్రత్యసంహరన్ అహం తు గహనే శింశుపావృక్షే పక్షీవ స్థితః||తతః మహాబలః రావణః రావణశ్చ దారాః చ యత్ర సీతా స్థితా అభవత్ తం దేశం సమనుప్రాప్తాః||

Then I heard a loud noise from the Ravana's harem mixed with sounds of jingling golden anklets. Then very scared I contracted my form and remained like a bird on the Simsupa tree. Then the mighty Ravana along with his wives came to the place where Sita is seated.

శ్లో|| తం దృష్ట్వాఽథ వరారోహా సీతా రక్షోగణేశ్వరమ్|
సంకుచ్యోరూస్తనౌ పీనౌ బాహూభ్యాం పరిరభ్య చ||65||
విత్రస్తాం పరమోద్విగ్నాం వీక్షమాణాం తతస్తతః|
త్రాణాం కించిదపశ్యన్తీం వేపమానాం తపస్వినీమ్||66||
తామువాచ దశగ్రీవః సీతాం పరమదుఃఖితా|
అవాక్ఛిరాః ప్రపతితో బహుమన్యస్వ మామితి||67||
యదిచేత్త్వం తు దర్పానామాం నాభినన్దసి గర్వితే|
ద్వౌమాసానన్తరం సీతే పాస్యామి రుధిరం తవ||68||

స|| అథ వరారోహా సీతా రక్షోగణేశ్వరం తం దృష్ట్వా ఊరు బాహుభ్యాం సంకుచ్య పీనౌ స్తనౌ పరిరభ్యచ ||విత్రస్తామ్ పరమోద్విగ్నాం తతః తతః వీక్షమానాం కించిత్ త్రాణాం అపశ్యన్తీం వేపమానాం తపస్వినీం పరమదుఃఖితాం తాం సీతాం దశగ్రీవః అవాక్చిరాః ప్రతీతం మామ్ బహుమన్యస్వ ఇతి ఉవాచ||గర్వితే సీతే త్వం దర్పాత్ మమ న అభినన్దసి యది చేత్ ద్వౌ మాసౌ తవ రుధిర పశ్యామి||

The then best among women seeing the lord of the Rakshasas, covered her plump breasts with her shoulders and thighs. Sita who was full of fear and was very much worried , who is looking here and there, who not seeing anybody who can protect her was trembling with fear , who is ever meditating, who is in sorrow, was addressed by Ravana who bent his head down and said "Trust me and respect me. Oh Proud Sita ! In your pride if you do not respect me in two months I will see your blood ".

శ్లో|| ఏతత్చ్రుత్వా వచస్తస్య రావణస్య దురాత్మనః|
ఉవాచ పరమకృద్ధా సీతా వచనముత్తమమ్||69||

సా|| దురాత్మనః తస్య రావణస్య వచః శ్రుత్వా పరమకృద్ధా సీతా ఉత్తమం వచనం ఉవాచ||

Hearing those words of the evil minded Ravana, Sita was very angry and spoke these excellent words..

శ్లో|| రాక్షసాధమ రామస్య భార్యామమిత తేజసః|
ఇక్ష్వాకుకులనాథస్య స్నుషాం దశరథస్య చ||70||
అవాచ్యం వదతో జిహ్వా కథం న పతితా తవ|
కించిద్వీర్యం తవానార్యం యో మాం భర్తురసన్నిధౌ||71||
అపహృత్యాఽఽగతః పాప తేనాఽదృష్టో మహాత్మనా|
న త్వం రామస్య సదృశో దాస్యేఽప్యస్య న యుజ్యసే||72||
యజ్ఞీయః సత్యవాదీ చ రణశ్లాఘీ చ రాఘవః|

స|| రాక్షసాధమ అమిత తేజసః రామస్య భార్యాం ఇక్ష్వాకుకుల నాథస్య దశరథస్య స్నుషాం చ అవాచ్యం వదతః తవ జిహ్వా కథం న పతితా||న ఆర్య పాప యః భర్తుః అసన్నిధౌ మామ్ అపహృత్య మహాత్మనా తేన అదృష్టః ఆగతః తవ వీర్యం కించిత్||త్వం రామస్య సదృశః న | అస్య దాస్యే అపి న యుజ్యసే |రాఘవః యజ్ఞీయః | సత్యవాదీ| రణశ్లాఘీ చ||

" Oh Worst among Rakshasas! speaking words that shall not be spoken to the wife of highly valorous Rama, the daughter in law of Dasaratha , the leader of Ikshvaku race, how is it that your tongue has not fallen down. Oh Ignoble sinner ! Abducting me when my husband is not near, coming unseen by the great one, you have no courage. You are not equal to Rama. You cannot be even his servant . Rama is a performer of Yagnyas. He is truthful and valiant in war".

శ్లో|| జానక్యా పరుషం వాక్యమేవ ముక్తో దశాననః||73||
జజ్వాల సహసా కోపా చ్చితాస్థ ఇవపావకః|
వివృత్య నయనే క్రూరే ముష్టిముద్యమ దక్షిణమ్||74||
మైథిలీం హన్తుమారబ్దః స్త్రీభిర్హాహాకృతం తదా|

స|| జానక్యాః ఏవం పరుషం వాక్యం ఉక్తః దశాననః సహసా చితాస్థః పావకః ఇవ కోపాత్ జజ్వాల|| కౄరే నయనే వివృత్య దక్షిణం ముష్టిం ఉద్యమ్య మైథిలీం హన్తుం ఆరబ్ధః తదా స్త్రీభిః హాహాకృతం||

Hearing those harsh words of Janaki, the ten-headed one immediately blazed up in anger like the funeral fire. Raising his eyebrows, lifting his right fist he got ready to strike at Maithili. Then the ladies raised their voice.

శ్లో|| స్త్రీణాం మధ్యాత్ సముత్పత్య తస్య భార్యా దురాత్మనః||75||
వరా మండోదరీ నామ తయా చ ప్రతిషేదితః |
ఉక్తశ్చ మధురాం వాణీం తయా స మదనార్దితః||76||
సీతాయా తవ కిం కార్యం మహేన్ద్రసమవిక్రమః|
దేవగన్ధర్వకన్యాభిః యక్షకన్యాభి రేవ చ||77||
సార్థం ప్రభో రమస్వేహ సీతయా కిం కరిష్యసి|

స|| దురాత్మనః తస్య భార్యా మండోదరీ నామ వరా స్త్రీణాం మధ్యాత్ సముత్పత్య తయా సః ప్రతిషేధితః||మదనార్దితః సః తయా మధురాం వాణీం ఉక్తశ్చ | మహేన్ద్రసమవిక్రమః సీతయా తవ కింకార్యం ||ప్రభో దేవగన్ధర్వకన్యాభిః యక్షకన్యాభిరేవ చ సార్ధం ఇహ రమస్వ| సీతయా కిం కరిష్యసి||

The wife of evil minded one, a noble one by name Mandodari getting up from among the women prevented him. She spoke sweet words to him who was tormented by god of love. " Oh Being equal to Mahendra in Valor ! What is your desire with Sita. Oh Lord you can enjoy with Deva Gandharva Yaksha women. Why do you need Sita".

శ్లో|| తతస్తాభిః సమేతాభిర్నారీభిః స మహాబలః||78||
ప్రసాద్య సహసా నీతో భవనం స్వం నిశాచరః|
యాతే తస్మిన్ దశగ్రీవే రాక్షస్యో వికృతాననః||79||
సీతాం నిర్భర్త్సయామాసుః వాక్యైః క్రూరైః సుదారుణైః|

స|| తత్ః మహాబలః సః నిశాచరః సమేతాభిః తాభిః నారీభిః ప్రసాద్య సహసా స్వం భవనం నీతః||తస్మిన్ దశగ్రీవే యాతే వికృతాననః రాక్షస్యః కౄరైః సుదారుణైః వాక్యైః సీతాం నిర్భర్త్సయామాసుః||

'Then that mighty night being quickly won over by all the women gathered , was taken back to his palace. When the ten-headed one went , the ugly faced Rakshasis , started threatening Sita with frightful words'.

శ్లో|| తృణవద్భాషితం తాసాం గణయామాస జానకీ||80||
గర్జితం చ తదా తాసాం సీతాం ప్రాప్య నిరర్థకమ్|
వృథాగర్జిత నిశ్చేష్టా రాక్షస్యః పిశితాశనాః||81||
రావణాయ శశంసుస్తాః సీతాఽధ్యవసితం మహత్|
తతస్తాః సహితా సర్వా నిహితాశా నిరుద్యమాః||82||
పరిక్షిప్య సమన్తాత్ తాం నిద్రావశముపాగతాః|

స||జానకీ తాసాం భాషితం తృణవత్ గణయామాస| తదా తాసాం గర్జితాం సీతాం ప్రాప్య నిరర్థకం||పిశితాశనాః తాః రాక్షస్యః వృధాగర్జితనిశ్చేష్టాః మహత్ తత్ సీతాద్యవసితమ్ రావణాయ శశంసుః||తతః సర్వాః సహితాః నిహత ఆశాః నిరుద్యమాః తాం సమన్తాత్ నిద్రావసమ్ ఉపాగతాః||

' Janaki considered their words as worthless as a blade of grass, their frightening threats were of no use. The flesh eating Rakshasis with their threats being useless, reported to Ravana about the great determination of Sita, Then all of them , having given up the hopes, having given up the efforts too, fell asleep.'

శ్లో|| తాసుచైవ ప్రసుప్తాసు సీతా భర్తృహితే రతా||83||
విలప్య కరుణం దీనా ప్రశుశోచ సుదుఃఖితా|

స|| తాసు ప్రసుప్తాసు భర్తృహితే రతా సీతా దీనా కరుణం విలప్య సుదుఃఖితా ప్రశుశోచ||

While they were sleeping , Sita , committed to the well-being of her husband, piteous , very sad, lamented.

శ్లో|| తాసాం మధ్యాత్ సముత్థాయ త్రిజటా వాక్యమబ్రవీత్||84||
ఆత్మానం ఖాదత క్షిప్రం న సీతా వినశిష్యతి|
జనకస్యాత్మజా సాధ్వీ స్నుషా దశరథస్య చ||85||
స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః|
రక్షసాం చ వినాశాయ భర్తురస్యా జయాయ చ||86||
అలమస్మాత్ పరిత్రాతుం రాఘవాద్రాక్షసీగణం|
అభిచాయామ వైదేహీ మే తద్ది మమరోచతే||87||

స|| తాసాం మధ్యాత్ సుముత్థాయ త్రిజటా వాక్యం అబ్రవీత్| క్షిప్రం ఆత్మానం ఖాదత | జనకస్య ఆత్మజా సాధ్వీ దశరథస్య స్నుషా సీతా న వినశిష్యతి||అద్య మయా దారుణః రోహహర్షనః స్వప్నః దృష్టా| అస్య భర్తుః జయాయ రక్షసాం వినాశాయ చ|| అస్మాత్ రాఘవాత్ రాక్షసీగణం పరిత్రాతుం అలం వైదేహీం అభియాచామ | ఏతత్ మమ రోచతే హి||

From among them Trijata woke up and spoke these words. " You eat yourselves. the daughter of Janaka and the daughter in law of Dasaratha will not be destroyed. Today I saw a horrible hair raising dream. The victory of her husband and the destruction of Rakshasas is foreseen. To protect us from Raghava we should plead with Vaidehi only. That is indeed what I think".

శ్లో|| యస్యా హ్యేనం విధః స్వప్నో దుఃఖితాయాః ప్రదృశ్యతే|
సా దుఃఖైర్వివిధైర్ముక్తా సుఖమాప్నొత్యనుత్తమమ్||88||
ప్రణిపాతా ప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా|
తతస్సా హ్రీమతీ బాలా భర్తుర్విజయహర్షితా||89||
అవోచత్ యది తత్ తథ్యం భవేయం శరణం హి వః|

స|| యస్యాః దుఃఖితాయాః ఏవం విధః స్వప్నః ప్రదృశ్యతే సా వివిధైః దుఃఖైః విముక్తా అనుత్తమం సుఖం ఆప్నోతి | జనకాత్మజా మైథిలీ ప్రణిపాత ప్రసన్నా హి||తతః సా హ్రీమతీ బాలా సా భర్తుః విజయహర్షితా అవోచత్| తత్ తథ్యం యది వః శరణం భవేయం||

Whoever in a sorrowful state sees such a dream will be relieved of all sorrows and will also experience happiness. The Janaka's daughter, Sita, will bless us with protection. Then that bashful young lady delighted to hear about her husband's victory spoke. "If that is true I shall protect you".

శ్లో|| తాం చాహం తాదృశీం దృష్ట్వా సీతాయా దారుణాం దశామ్||90||
చిన్తయామాస విక్రాన్తో న చ మే నిర్వృతం మనః|
సంభాషణార్థం చ మయా జానక్యాశ్చిన్తితో విధిః||91||
ఇక్ష్వాకూణాం హి వంశస్తు తతో మమ పురస్కృతః|

స|| అహం సీతాయాః తాదృశీం తామ్ దశాం దృష్ట్వా చిన్తయామాస| విక్రాన్తఃమేమనః న నిర్వృతమ్||మయా జానక్యాః సంభాషణార్థం విధి చిన్తితః తతః ఇక్ష్వాకూణాం వంశస్తు మమ పురస్కృతః||

'Seeing that state of Sita , I started thinking. Though heroic my mind was not at peace. To start the conversation with Sita I thought of a strategy of praising the Ikshvaku race'.

శ్లో|| శ్రుత్వా తు గదితాం వాచం రాజర్షి గణపూజితామ్||92||
ప్రత్యభాషత మాం దేవీభాష్పైః పిహితలోచనా|
కస్త్వం కేన కథం చేహ ప్రాప్తో వానరపుంగవ||93||
కాచ రామేణ తే ప్రీతిః తన్మే శంసితుమర్హసి|

స|| దేవీ రాజర్షిగణపూజితామ్ గదితాం వాచం శ్రుత్వా పిహితలోచనః మామ్ ప్రత్యభాషత|| వానరపుంగవ త్వం కః | కేన కథం ఇహ ప్రాప్తః| తే రామేణ ప్రీతిః కా | తత్ శంసితుం అర్హసి||

The divine lady too hearing those words spoken by me in praise of the royal seers, with tears in her eyes, she spoke to me. " Oh Foremost of Vanaras ! Who are you. Why and how you have come here. How did you become friends with Rama. That you deserve to tell me".

శ్లో|| తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హ్యహ మప్యబ్రువం వచః||94||
దేవి రామస్య భర్తుస్తే సహాయో భీమవిక్రమః|
సుగ్రీవో నామ విక్రాన్తో వానరేన్ద్రో మహాబలః||95||
తస్యమాం విద్ధి భృత్యం త్వం హనుమన్త మిహాఽఽగతమ్|
భర్త్రాఽహం ప్రేషితః తుభ్యం రామేణాఽక్లిష్టకర్మణః||96||
ఇదం చ పురుషవ్యాఘ్రః శ్రీమాన్ దాశరథిః స్వయమ్|
అంగుళీయ మభిజ్ఞాన మదాత్ తుభ్యం యసస్విని||97||

స|| తస్యాః తత్ వచనం శ్రుత్వా అహం అపి వచః అబ్రువన్| దేవి భర్తుః సహాయః మహాబలః భీమవిక్రమః సుగ్రీవో నామ విక్రాన్తః వానరేంద్రః | ఇహ ఆగతం మామ్ తస్య భృత్యం త్వం విద్ధి| అహం భర్త్రా అక్లిష్టకర్మణా రామేణ తుభ్యం ప్రేషితః||యశస్విని పురుషవ్యాఘ్రః శ్రీమాన్ దాశరథిః స్వయం అంగుళీయం తుభ్యం అభిజ్ఞానం ఆదాత్||

Hearing those words I also spoke in reply. "Oh Queen ! Sugriva the warrior of fierce valor and King of Vanaras developed friendship with your husband. Know me who is here as his servant. I have been sent for you by your husband Rama who is tireless in action. Oh Glorious lady ! The tiger among men, the Illustrious son of Dasaratha gave this ring as a token of identity".

శ్లో|| తదిచ్ఛామి త్వయాఽఽజ్ఞప్తం దేవి కింకరవాణ్యహమ్|
రామలక్ష్మణయోః పార్శ్వం నయామి త్వాం కిముత్తరమ్||98||
ఏతత్ శ్రుత్వా విదిత్వా చ సీతా జనకనన్దినీ|
అహ రావణ ముత్సాద్య రాఘవో మాం నయత్వితి ||99||
ప్రణమ్య శిరసా దేవీ మహమార్యా మనిన్దితామ్|
రాఘవస్య మనోహ్లాద అభిజ్ఞానం మయాచిషమ్||100||

స|| దేవి తత్ త్వయా ఆజ్ఞాప్తం ఇచ్ఛామి | అహం కిం కరవాణి | త్వాం రామలక్ష్మణయోః పార్శ్వం నయామి| ఉత్తరం కిం||జనకనందినీ సీతా ఏతత్ శ్రుత్వా విదిత్వా చ రాఘవః రావణం ఉత్సాద్య మాం నయతు ఇతి ఆహ||అహం అర్యాం అనిందితాం దేవీం శిరసా ప్రణమ్య రాఘవస్య మనోహ్లాద అభిజ్ఞానం అయాచిషం||

"Of Devi I am ready to be ordered by you. What should I do. I can take you to be by the side of Rama and Lakshmana. What do you say'. Sita, the delight of Janaka having heard this and having thought over said " Rama should kill Ravana and take me". Then bowing down with my head and offering salutations to the blameless lady , I asked for a token that will be pleasing to Raghava'.

శ్లో|| అథ మామబ్రవీత్ సీతా గృహ్యతామయముత్తమః|
మణిర్యేన మహాబాహూ రామస్త్వాం బహుమన్యతే||101||
ఇత్యుక్త్వాతు వరారోహా మణిప్రవరమద్భుతమ్|
ప్రాయచ్ఛత్ పరమోద్విగ్నా వాచా మాం సందిదేశ హ||102||
తతస్తస్యై ప్రణమ్యాహం రాజపుత్య్రై సమాహితః|
ప్రదక్షిణం పరిక్రామ మిహాభ్యుద్గతమానసః||103||

స|| అథ సీతా మాం అబ్రవీత్ | ఉత్తమః అయం మణిః గృహ్యతామ్ యేన మహాబాహుః రామః త్వాం బహుమన్యతే ||వరారోహా ఇతి ఉక్త్వా అద్భుతం మణిప్రవరం ప్రాయచ్ఛత్|పరమోద్విగ్నః మామ్ వాచా సన్దిదేశ చ||తతః అహమ్ తస్యై రాజపుత్ర్యై ప్రణమ్య సమాహితః ఇహ అభ్యుదాగమన మానసః ప్రదక్షిణం పరిక్రామమ్||

Then Sita spoke to me. "Take this best of gems, with this the long armed Rama will respect you." The best among ladies having said so, gave the wonderful gem. Being anxious she gave a message also." Then I having paid obeisance to the princess, with a focused mind on going back circumambulated her again'.

శ్లో|| ఉక్తోఽహం పునరేవేదం నిశ్చిత్య మనసా తయా|
హనుమాన్మమ వృత్తానం వక్తు మర్హసి రాఘవే||104||
యథాశ్రుత్వైవ న చిరాత్తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ|
సుగ్రీవసహితౌ వీరా వుపేయాతాం తథా కురు||105||
యదన్యథా భవేదేతత్ ద్వౌమాసౌ జీవితం మమ|
న మాం ద్రక్ష్యతి కాకుత్‍స్థోమ్రియే సాఽహమనాథవత్||106||

స|| అహమ్ తయా మనసా నిశ్చిత్య పునరేవ ఉక్తః | హనుమాన్ రాఘవే మమ వృత్తాంతం వక్తుం అర్హసి||వీరౌ తౌ రామలక్ష్మణౌ ఉభౌ శ్రుత్వైవ సుగ్రీవసహితౌ అ చిరాత్ యథా ఉపేయాతాం తథ కురు||యది అన్యథా భవేత్ మమ జీవితం ద్వౌమాసౌ (హి)| (యది) కాకుత్‍స్థః మామ్ నద్రక్ష్యతి (తదా) అహం అనాధవత్ మ్రియే ||

Again deliberating in her mind I was spoken to. "Oh Hanuman You should tell my story to Rama. You may convey in a way that the two heroes along with Sugriva should come here as soon as they hear. Or else Kakutstha will not see me, as my life is only for two more months. I will die like an orphan".

శ్లో|| తచ్ఛ్రుత్వా కరుణం వాక్యం క్రోధో మామభ్యవర్తత|
ఉత్తరం చ మయా దృష్టం కార్యశేషమనంతరమ్||107||
తతోఽవర్ధత మే కాయస్తదా పర్వతసన్నిభః|
యుద్ధకాంక్షీ వనం తచ్చ వినాశయితుమారభే||108||
తద్భగ్నం వనషణ్డం తు భ్రాన్తత్రస్త మృగద్విజమ్|
ప్రతిబుద్ధా నిరీక్షన్తే రాక్షస్యా వికృతాననః||109||

స|| తత్ కరుణం వాక్యం శ్రుత్వా మామ్ క్రోధః అభ్యవర్తత| మయా ఉత్తరం అనంతరం కార్యశేషం దృష్టమ్ చ||తతః యుద్ధకాంక్షీ మే కాయః తదా పర్వతసన్నిభః అవర్ధత| తత్ వనం వినాశయితుం ఆరభే అ||వికృతాననః రాక్షస్యః ప్రతిబుద్ధాః భగ్నం భ్రాన్తత్రస్తమృగద్విజం తత్ వనషణ్డం నిరీక్షన్తే||

' Hearing those piteous words I became very angry. After her reply I saw the action left to be done. Then desirous of a battle I grew my size to that of mountain. Then I started destroying the grove. The ugly Rakshasa women , woke up and saw the destroyed garden, with terrified birds and beasts'.

శ్లో|| మాం చ దృష్ట్వా వనే తస్మిన్ సమాగమ్య తతస్తతః|
తాః సమభ్యాఽఽగతాః క్షిప్రం రావణాయచ చక్షిరే||110||
రాజన్ వనమిదం దుర్గం తవ భగ్నం దురాత్మనా|
వానరేణ హ్యవిజ్ఞాయ తవ వీర్యం మహాబల||111||
దుర్బుద్ధేస్తస్య రాజేన్ద్ర తవ విప్రియకారిణః|
వధమాజ్ఞాపయ క్షిప్రం యథాఽసౌ విలయం ప్రజేత్||112||

స|| తతస్తతః సమాగమ్య తస్మిన్ వనే మామ్ దృష్ట్వా క్షిప్రం సమభ్యాగతః రావణాయ ఆచచక్షిరే||మహాబల రాజన్ దురాత్మనా వానరేణ తవ వీర్యం అవిజ్ఞాయ దుర్గం తవ ఇదం వనం భగ్నం ||రాజేన్ద్ర తవ విప్రియకారిణః దుర్బుద్ధేః తస్య వధం ఆజ్ఞాపయ అసౌ విలయం వ్రజేత్ ||

Having gathered together, seeing me in the grove, understanding at once they reported to Ravana. " Oh Mighty King ! , Not knowing your strength, the grove in the fort has been destroyed by an evil minded Vanara. Oh King of kings ! The aimless wanderer acting contrary to you interest must be ordered to be killed".

శ్లో|| తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసేన్ద్రేణ విసృష్టా భృశదుర్జయాః|
రాక్షసాః కింకరా నామ రావణస్య మనోఽనుగాః||113||
తేషామశీతి సాహస్రం శూలముద్గరపాణినామ్|
మయా తస్మిన్ వనోద్దేశే పరిఘేణ నిషూదితమ్||114||
తేశాం తు హతశేషా యే తే గత్వా లఘువిక్రమాః|
నిహతం చ మహత్ సైన్యం రావణాయాచచక్షిరే||115||

స||తత్ శ్రుత్వా రాక్షసేన్ద్రేణ భృశ దుర్జయాః రావణస్య మనోనుగాః కింకరా నామ రాక్షసాః విస్రుష్టాః||తస్మిన్ వనోద్దేశే శూలముద్గరపాణినామ్ అశీతి సాహస్రం మయా పరిఘేణ నిషూదితం|| తేషాం యే హతశేషాః తే లఘువిక్రమాః గత్వా మహత్ సైన్యం నిహతం రావణాయ ఆచచక్షిరే||

Having heard that, the king of Rakshasas, sent Rakshasas by the name Kinkaras who are invincible , who know his mind. In that grove with an iron bar I killed eighty thousand Rakshasas who were armed with spears and maces . Among them those that are not killed, the less powerful ones went and reported to Ravana that the great army has been destroyed'.

శ్లో|| తతో మే బుద్ధిరుత్పన్నా చైత్య ప్రాసాదమాక్రమమ్|
తత్రస్థాన్ రాక్షసాన్ హత్వా శతం స్తమ్భేన వైపునః||116||
లలామ భూతో లంకాయాః స వైవిధ్వంసితో మయా|

స||తతః మే బుద్ధిః ఉత్పన్నా ఉత్పన్నా చైత్యప్రాసాదం ఆక్రమం స్తంభేన తత్రస్థాన్ శతమ్ రాక్షసాన్ హత్వా పునః మయా లంకాయాః లలామభూతః సః విధ్వంసితః||

'Then it occurred to me to take hold of the high rise mansion. Having killed hundred Rakshasas stationed there with a pillar, I destroyed the decorative mansion'.

శ్లో|| తతః ప్రహస్తస్య సుతం జంబుమాలినమాదిశత్||117||
రాక్షసైర్బహుభిః సార్థం ఘోరరూప భయానకైః|
తం మహాబలసంపన్నం రాక్షసం రణకోవిదమ్||118||
పరిఘేణాతి ఘోరేణ సూదయామి సహానుగం|

స|| తతః ఘోరరూపైః భయానకైః బహుభిః రాక్షసైః సార్ధం ప్రహస్తస్య సుతం జమ్బుమాలినమ్ ఆదిశత్ ||మహాబలసంపన్నం రణకోవిదం సహానుగం రాక్షసం ఘోరేణ పరిఘేణ సూదయామి ||

Then many Rakshasas who are terrific in appearance, who are frightening, together with Prahasta's son and Jambumali were ordered. Then that expert in war endowed with great strength , along with other Rakshasas who accompanied him were killed using the terrific iron bar..

శ్లో|| తచ్ఛ్రుత్వా రాక్షసేంద్రస్తు మంత్రిపుత్త్రాన్ మహాబలాన్||119||
పదాతి బలసంపన్నాన్ ప్రేషయామాస రావణః|
పరిఘేణైవ తాన్ సర్వాన్ నయామి యమసాదనమ్||120||
మంత్రిపుత్త్రాన్ హతాన్ శ్రుత్వా సమరే లఘువిక్రమాన్|
పంచ సేనాగ్రగాన్ శూరాన్ ప్రేషయామాస రావణః||121||

స|| తత్ శ్రుత్వా రాక్షసేన్ద్రః మహాబలాన్ పదాతిబలసంపన్నాన్ మన్త్రిపుత్త్రాన్ రావణః ప్రేషయామాస||తాన్ సర్వాన్ పరిఘేణైవ యమసాదనం నయామి |రావణః మన్త్రిపుత్త్రాన్ హతాన్ శ్రుత్వా లఘువిక్రమాన్ పంచ సేనాగ్రగాన్ సమరే ప్రేషయామాస||

Hearing that the king of Rakshasas sent powerful sons of the minister along with mighty foot soldiers. I sent all of them to the abode of Yama with that iron bar. Ravana hearing that the less valiant sons of the minister were killed, sent five army generals..

శ్లో|| తానహం సహసైన్యాన్ వై సర్వానేవాభ్యసూదయమ్|
తతః పునర్దశగ్రీవః పుత్త్రమక్షం మహాబలమ్||122||
బహుభీ రాక్షసైస్సార్థం ప్రేషయామాస రావణః|
తం తు మన్డోదరీపుత్త్రం కుమారం రణపణ్డితమ్||123||
సహసా ఖం సముత్క్రాన్తం పాదయోశ్చ గృహీతవాన్ |
చర్మాసినం శతగుణం భ్రామయిత్వా వ్యపేషయమ్||124||

స|| అహం సహసైన్యాన్ తాన్ సర్వాన్ అభ్యసూదయమ్| తతః దశగ్రీవః రావణః మహాబలం పుత్రం అక్షం బహుభిః రాక్షసైః సార్ధం ప్రేషయామాస||రణపణ్డితం మన్దోదరీ పుత్త్రం ఖమ్ ఉత్క్రాంతం చర్మాసినం కుమారం సహసా పాదయోః గృహీతవాన్ | శతగుణం భ్రామయిత్వా వ్యపేషయమ్||

' I killed all of them along with their army. Then the ten-headed Ravana ordered his powerful son Aksha along with many Rakshasas. The expert in war, and son of Mandodari, when he rose up in the skies he was caught by his feet. Whirled around hundred times he was smashed to the ground'.

శ్లో|| తం అక్షమాగతమ్ భగ్నం నిశమ్య స దశాననః|
తత ఇన్ద్రజితం నామ ద్వితీయం రావణస్సుతమ్||125||
వ్యాదిదేశ సుసంక్రుద్ధో బలినం యుద్ధదుర్మదమ్|

స|| దశాననః రావణః ఆగతం అక్షం భగ్నం నిశమ్య సుసంకృద్ధః | తతః బలినం యుద్ధదుర్మదమ్ ఇన్ద్రజితం నామ ద్వితీయం సుతం వ్యాదిదేశ||

' The ten-headed Ravana hearing that Aksha was killed became enraged. Then he ordered his second son the mighty Indrajit who is thirsting for war'.

శ్లో|| తచ్చాప్యహం బలం సర్వం తం చ రాక్షసపుంగవమ్||126||
నష్టౌజసం రణే కృత్వా పరం హర్షముపాగమమ్|
మహతాఽపి మహాబాహుః ప్రత్యయేన మహాబలః||127||
ప్రేషితో రావణే నైవ సహవీరైర్మదోత్కటైః|

స|| అహమ్ సర్వం తత్ బలం చ తం రాక్షసపుంగవం రణే నష్టౌజసం కృత్వా పరం హర్షం ఉపాగమమ్||మహాబాహుః మహాబలః మదోత్కటైః వీరై సహ రావణేనైవ మహతా ప్రత్యయేన ప్రేషితః||

' Having destroyed the whole army and the Rakshasa warriors in the battle I was very happy. Ravana again sent warriors who are strong armed, powerful, intoxicated' .

శ్లో|| సోఽవిషహ్యం హి మాం బుద్ధ్వా స్వం బలం చావమర్దితమ్||128||
బ్రాహ్మేణాస్త్రేణ స తు మాం ప్రాబధ్నాచ్చాతివేగితః|
రజ్జుభిశ్చాపి బధ్నన్తి తతో మాం తత్ర రాక్షసాః||129||
రావణస్య సమీపం చ గృహీత్వా మాముపానయన్|
దృష్ట్వా సంభాషితశ్చాహం రావణేన దురాత్మనా||130||
పృష్టశ్చ లంకాగమనం రాక్షసానాం చ తం వధమ్|

స||సః మాం అవిషహ్యం బుద్ధ్వా స్వం బలం చ అవమర్దితం స తు అతివేగితః మామ్ బ్రహ్మేణ అస్త్రేణ ప్రబధ్నాత్||తతః తత్ర రాక్షసాః మామ్ రజ్జుభిః అభిభధ్నన్తి| మామ్ గృహీత్వా రావణస్య సమీపం ఉపానయన్||అహం దురాత్మనా రావణేన దృష్ట్వా సంభాషితః చ | లంకాగమనం రాక్షసానాం తం వధం పృష్టశ్చ||

' Realizing that I cannot be killed , knowing that his power is reduced , he quickly captured me with Brahma astra. Then Rakshasas there tied me up with ropes. Dragging me, they brought me near Ravana. After being seen I was spoken to by the evil minded Ravana. He asked me about my coming to Lanka and the killing of Rakshasas.

శ్లో|| తత్సర్వం చ మయా తత్ర సీతార్థమితి జల్పితమ్||131||
అస్యాహం దర్శనాకాంక్షీ ప్రాప్తః తద్భవనం విభో|
మారుతస్యౌరసః పుత్త్రో వానరో హనుమానహమ్||132||
రామదూతం చ మాం విద్ధి సుగ్రీవ సచివం కపిమ్|
సోఽహం దూత్యేన రామస్య త్వత్సకాశ మిహాగతః||133||

స||తత్ సర్వం సీతార్థం ఇతో మయా తత్ర జల్పితం విభో| అస్యాః దర్శనకాంక్షీ త్వద్భవనం ప్రాప్తః | అహం మారుతస్య ఔరసః పుత్త్రః వానరః హనుమాన్ ||కపిం మాం రామదూతం సుగ్రీవ సచివం విద్ధి| అహం రామస్య దూత్యేన త్వత్ సకాసం ఇహ ఆగతః||

' Oh King ! All that was burnt for Sita sake. Desiring to see her, I came to your mansion. I am a Vanara , son of wind god, by name Hanuman. Know me, a Vanara, as the messenger of Rama and the minister of Sugriva. I have come here with a message of Rama to be delivered to you'.

శ్లో|| సుగ్రీవశ్చ మహాతేజాః స త్వాం కుశలమబ్రవీత్|
ధర్మార్థకామసహితం హితం పథ్య మువాచ చ||134||
వసతో ఋష్యమూకే మే పర్వత విపులద్రుమే|
రాఘవో రణవిక్రాన్తో మిత్రత్వం సముపాగతః||135||

స|| మహాతేజాః సుగ్రీవః త్వాం కుశలం అబ్రవీత్ || ధర్మార్థ సహితం హితం పథ్యం ఉవాచ హ||విపులద్రుమే ఋష్యమూకే వసతః మే రణవిక్రాన్తః రాఘవః మిత్రత్వం ఉపాగతః||

"The highly powerful Sugriva enquires about your welfare. He sent beneficial advice which is righteous too. Living on Rishyamuka with plenty of trees, I made a treaty of friendship with Raghava who is skilled in war'.

శ్లో|| తేన మే కథితం రాజ్ఞా భార్యా మే రక్షసా హృతా|
తత్ర సాహాయ్య మస్మాకం కార్యం సర్వాత్మనా త్వయా||136||
మయా చ కథితం తస్మై వాలినశ్చ వధం ప్రతి|
తత్ర సహాయ్య హేతోర్మే సమయం కర్తుమర్హసి||137||
వాలినా హృతరాజ్యేన సుగ్రీవేణ మహాప్రభుః|
చక్రేఽగ్ని సాక్షికం సఖ్యం రాఘవః సహలక్ష్మణః||138||

స|| రాజ్ఞా తేన మే కథితం | మే భార్యా రక్షసా హృతా | తత్ర త్వయా సర్వాత్మనా అస్మాకం సాహాయ్యం కార్యం ||మయా చ వాలినః వధం ప్రతి తస్మై కథితం| తత్ర సహాయ్యహేతోః సమయం కర్తుం అర్హసి||మహాప్రభుః సహ లక్ష్మనః రాఘవః వాలినా హృతరాజ్యేన సుగ్రీవేణ అగ్నిసాక్షికం సఖ్యం చక్రే||

" O King ! He told me 'My wife is abducted by Rakshasas. There you have to help us by all means'. I have also told him about killing of Vali. It is proper to make an agreement to help. With fire as witness , that great lord Raghava along with Lakshmana made an agreement with Sugriva whose kingdom was usurped by Vali'.

శ్లో|| తేన వాలినముత్పాట్య శరేణైకేన సంయుగే|
వానరాణాం మహారాజః కృతః స ప్లవతాం ప్రభుః||139||
తస్యసాహయ్యమస్మాభిః కార్యం సర్వాత్మనా త్విహ|
తేన ప్రస్థాపితః తుభ్యం సమీప మిహ ధర్మతః||140||
క్షిప్రమానీయతాం సీతా దీయతాం రాఘవాయ చ|
యావన్నహరయో వీరా విధమన్తి బలం తవ||141||
వానరాణాం ప్రభావో హి న కేన విదితః పురా|
దేవతానాం సకాశం చ యే గచ్చన్తి నిమన్త్రితాః||142||

స|| తేన సంయుగే ఏకేన శరణే ఉత్పాట్య ప్లవతాం ప్రభుః సః వానరాణామ్ మహారాజః కృతః||ఇహ అస్మాభిః సర్వాత్మనా తస్య సహాయ్యం కార్యం | తేన తుభ్యం సమీపం ధర్మతః ప్రస్థాపితః||వీరాః హరయః తవ బలం యావత్ న విధమన్తి (తావత్) సీతా క్షిప్రం రాఘవాయ దీయతాం |యే నిమన్త్రితాః దేవతానాం సంకాశం గచ్ఛన్తి పురా వానరాణామ్ ప్రభావః కేన నవిదితః||

Then in the battle Vali was killed with one arrow, and Sugriva was made the king of Vanaras. Then we too have to help him in this task. A message was sent to you by him on righteous grounds. Before the Vanara warriors destroy your army , Sita may be returned to Rama at once. Who does not know the strength of Vanaras whom even Devas ask for help'.

శ్లో|| ఇతి వానరరాజః త్వామాహేత్యభిహితో మయా|
మామైక్షత తతః క్రుద్ధః చక్షుసా ప్రదహన్నివ||143||
తేన వధ్యోఽహమాజ్ఞప్తో రక్షసా రౌద్రకర్మణా|
మత్ప్రభావం అవిజ్ఞాయ రావణేన దురాత్మనా||144||

స|| ఇతి వానరాజః త్వాం ఆహ ఇతి మయా అభిహితః| తతః కృద్ధః చక్షుషా ప్రదహన్నివ మామ్ ఏక్షత||రౌద్రకర్మణా రక్షసా దురాత్మనా తేన రావణేన మత్ప్రభావం అవిజ్ఞాయ అహం వధ్యఃఆజ్ఞాపతః||

I told him that "Thus the king of Vanaras spoke to you" . Then he looked at me with anger in his eyes like he was going to burn me. Then the evil minded Rakshasa Ravana, not knowing my powers, ordered that I be killed'.

శ్లో|| తతో విభీషణో నామ తస్య భ్రాతా మహామతిః|
తేన రాక్షరాజోఽసౌ యాచితో మమకారణాత్||145||
నైవం రాక్షసశార్దూల త్యజతా మేష నిశ్చయః|
రాజశాస్త్రవ్యపేతో హి మార్గః సంసేవ్యతే త్వయా||146||
దూతవధ్యా న దృష్తా హి రాజశాస్త్రేషు రాక్షస|
దూతేన వేదితవ్యం చ యథార్థం హితవాదినా||147||
సుమహత్యపరాధేఽపి దూతస్యాతులవిక్రమ|
విరూపకరణం దృష్టం న వధోఽస్తీతి శాస్త్రతః||148||

స|| తతః తస్య భ్రాతా మహామతిః విభీషణః మమకారణాత్ తేన రాక్షసరాజః యాచితః||రాక్షస శార్దూల ఏవం న ఏషః నిశ్చయః త్యజతామ్ | రాజశాస్త్రవ్యపేతః మార్గః త్వయా సంసేవ్యతే హి || రాక్షస రాజశాస్త్రేషు దూతవధ్యా అ దృష్టా హి | హితవాదినా దూతేన యధార్థం వేదితవ్యం||హే అతులవిక్రమః సుమహతి అపరాధః అపి దూతస్య విరూపకరణం దృష్టం శాస్త్రతః వధః నాస్తి||

Then his highly intelligent brother Vibhishana begged the king on my behalf. "Tiger among Rakshasas, you must drop such decision. According to the science of diplomacy it is not permitted. Oh Rakshasa ! In diplomacy the killing of messenger is not seen indeed. A well-wishing messenger is to convey the truth. Oh Ravana of immeasurable courage! Even if a harm of any kind is done, the messenger may only be mutilated as per sastras. Killing is not done".

శ్లో|| విభీషణేనైవ ముక్తో రావణః సందిదేశ తాన్ |
రాక్షసానేత దేవాస్య లాంగూలం దహ్యతామితి||149|

స|| విభీషణేన ఏవం ఉక్తః రావణః అస్య ఏతత్ లాంగూలం దహ్యతాం ఇతి తాన్ రాక్షసాన్ సన్దిదేశ||

Thus told by Vibhishana, Ravana ordered the Rakshasas that his tail may be set on fire.

శ్లో|| తతస్తస్య వచశ్శ్రుత్వా మమ పుచ్చం సమన్తతః|
వేష్టితం శణవల్కైశ్చ జీర్ణైః కార్పాసజైః పటైః||150||
రాక్షసాః సిద్ధసన్నాహాః తతస్తే చణ్డవిక్రమాః|
తదాఽదహ్యన్త మే పుచ్చం నిఘ్నన్తః కాష్ఠముష్టిభిః||151||
బద్ధస్య బహుభిః పాశైర్యన్త్రితస్య చ రాక్షసైః|
తతస్తే రాక్షసా శ్శూరా బద్ధం మామగ్నిసంవృతమ్||152||
అఘోషయన్ రాజమార్గే నగరద్వారమాగతాః|

స|| తతః తస్య వచః శ్రుత్వా మమ పుచ్ఛం సమన్తతః శణవల్కైః జీర్ణైః కాపసజైః పటైః వేష్టితం|| తతః సిద్ధసన్నాహాః చణ్డవిక్రమాః రాక్షసాః కాష్ఠముష్టిభిః నిఘ్నన్తః బహుభిః పాశైః బద్దస్య రాక్షసైః యన్త్రితస్య మే పుచ్ఛం తదా అదహ్యత|| తతః శూరాః రాక్షసాః నగరద్వారం ఆగతాః బద్ధం అగ్నిసంవృతం మామ్ రాజమార్గే అఘోషయన్

Then hearing those words of Ravana, all of them together wrapped my tail with saris made of fiber, and pieces of cotton. Then the ferocious Rakshasas who were all set, hit me with fire sticks and fists, while I was tied with ropes. Then they set my tail on fire. Then those Rakshasa warriors took me, who was bound and set on fire, along the royal streets to the gate of the city.

శ్లో|| తతోఽహం సుమహద్రూపం సంక్షిప్య పునరాత్మనః||153||
విమోచయిత్వా తం బద్ధం ప్రకృతిస్థః స్థితః పునః|
ఆయసం పరిఘం గృహ్య తాని రక్షాంస్యసూదయమ్||154||
తతస్తన్నగరద్వారం వేగే నాప్లుతవానహమ్|
పుచ్ఛేన చ ప్రదీప్తేన తాం పురీం సాట్టగోపురామ్||155||
దహామ్యహమసంభ్రాన్తో యుగాన్తాగ్నిరివ ప్రజాః|

స|| తతః అహం ఆత్మనః సుమహత్ రూపం పునః సంక్షిప్య తం బంధం విమోచయిత్వా పునః ప్రకృతిస్థః స్థితః ఆయసమ్ పరిఘం గృహ్య తాని రక్షాంసి అసూదయమ్||తతః అహం వేగేన తత్ నగరద్వారం అసంభ్రాన్తః ఆప్లుతవాన్ | అహం యుగాన్తాగ్నిః ఇవ ప్రజాః ఇవ సాట్టప్రాకార గోపురం తాం పురీం ప్రదీప్తేన పుచ్చేన దహామి||

Then I reduced my huge form to a small size and got rid of the bonds. Again coming back to my natural huge form, took the iron bar and killed all the Rakshasas. Then I quickly jumped on the city gate without being perplexed. Then like the fire at the time of the dissolution, I burnt the city along with all its boundary walls the towers.

శ్లో|| వినష్టా జానకీ వ్యక్తం న హ్యదగ్ధః ప్రదృశ్యతే||156||
లంకాయాం కశ్చిదుద్దేశః సర్వా భస్మీకృతా పురీ|
దహతా చ మయా లంకాం దగ్ధా సీతా న సంశయమ్||157||
రామస్యహి మహత్కార్యం మయేదం వితథీకృతమ్|

స|| వ్యక్తం జానకీ వినష్టా లంకాయాం కశ్చిత్ ఉద్దేశః అదగ్ధః న ప్రదృశ్యతే | సర్వా పురీ భస్మీకృతా||మయా లంకాం దహతా చ| సీతా దగ్ధా సంశయం న|| మయా ఇదం రామస్య మహత్ కార్యం వితధీకృతం||

After doing so I thought Janaki too might have been killed since there was no place that was not burnt. The full city was burnt. I burnt Lanka. Sita too was burnt without doubt. The great mission of Rama has been spoilt by me.

శ్లో|| ఇతి శోకసమావిష్టః చిన్తామహముపాగతః||158||
అథాహం వాచ మశ్రౌషం చారణానాం శుభాక్షరామ్|
జానకీ న చ దగ్ధేతి విస్మయోదన్త భాషిణామ్||159||
తతో మే బుద్ధిరుత్పన్న శ్రుత్వా తామద్భుతాం గిరమ్|
అదగ్ధా జానకీత్యేవం నిమిత్తైశ్చోపలక్షితా||160||

స|| ఇతి శోకసమావిష్టః అహం చిన్తాం ఉపాగతః| అథ అహం జానకీ న చ దగ్ధా ఇతి విస్మయోదన్తభాషనం చారణానాం శుభాక్షరం వాచం అశ్రౌషం||అద్భుతాం తాం గిరం శ్రుత్వా తతః జానకీ అదగ్ధా ఇత్యేవం మే బుద్ధిః ఉత్పన్నా నిమిత్తైశ్చ ఉపలక్షితా||

Thus over taken by sorrow I started thinking. The wonderful utterance and auspicious words of Charanas saying "Janaki is not burnt", was heard by me. Hearing those wonderful words that Janaki was not burnt, it occurred to me by the signs that it was because of her.

శ్లో|| దీప్యమానే తు లాంగూలే నమాం దహతి పావకః|
హృదయం చ ప్రహృష్టం మే వాతాః సురభిగన్దినః||161||
తైర్నిమిత్తైశ్చ దృష్టార్థైః కారణైశ్చ మహాగుణైః|
ఋషివాక్యైశ్చ సిద్దార్థైరభవం హృష్టమానసః||162||

స|| లాంగూలే దీప్యమానే పావకః మామ్ న దహతి| మే హృదయం ప్రహృష్టం వాతాః సురభిగన్ధినః||నిమిత్తైః దృష్టార్థైః మహాగుణైః కారణైశ్చ ఋషివాక్యైశ్చ సిద్ధార్థైః తైః హృష్టమానసః అభవం||

The tail though set on fire did not burn me. There was joy in my heart and wind carried fragrance. By such signs, great virtues and reasons, by the words of Rishis and Siddhas I felt happy at heart.

శ్లో|| పునర్దృష్ట్వా చ వైదేహీం విసృష్టశ్చతయా పునః|
తతః పర్వతమాసాద్య తత్రారిష్టమహం పునః||163||
ప్రతిప్లవనమారేభే యుష్మద్దర్శన కాంక్షయా|

స|| వైదేహీం పునః దృష్ట్వా తయా విసృష్టశ్చ తతః పునః మహం అరిష్టం పర్వతం ఆసాద్య యుష్మత్ దర్శన కాంక్షయా ప్రతిప్లవనం ఆరభే ||

Seeing Vaidehi again , seeking her permission, ascended the mount Arista again, desirous of meeting you all, started the leap.

శ్లో|| తతః పవనచన్ద్రార్క సిద్ధగంధర్వ సేవితమ్||164||
పన్థానమహమాక్రమ్య భవతో దృష్టవానిహ|
రాఘవస్య ప్రభావేన భవతాం చైవ తేజసా||165||
సుగ్రీవస్య చ కార్యార్థం మయా సర్వమనుష్ఠితమ్|

స|| తతః అహం పవన చన్ద్రార్క సిద్ధ గన్ధర్వసేవితం పన్దానం ఆశ్రిత్య ఇహ భవతః ద్రష్టువాన్||రాఘవస్య ప్రభావేణ భవతాం తేజసా చైవ సుగ్రీవస్య కార్యార్థం చ మయా సర్వం అనుష్టితామ్||

Then I following the path followed by the Siddhas , Gandharvas I have come here to see you all. By the power of Rama, and your powers, for achieving Sugriva's purpose everything has been accomplished by me .

శ్లో|| ఏతత్సర్వం మయా తత్ర యథావదుపపాదితమ్||166||
అత్రయన్న కృతం శేషం తత్ సర్వం క్రియతామితి ||167||

స|| ఏతత్ సర్వం తత్ర మయా యథావత్ ఉపపాదితం అత్ర| యత్ నకృతం శేషం తత్ సర్వం క్రియతామ్||

All this has been told by me as it is. That which is not done, that which remains to be done is to be accomplished.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే అష్టపంచాశస్సర్గః ||

Thus ends Sarga fifty eight of Sundarakanda in Ramayana the first poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki

|| ఓమ్ తత్ సత్||