||Sundarakanda ||

|| Sarga 60||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુન્દરકાણ્ડમ્
અથ ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

શ્લો|| તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા વાલિસૂનુરભાષત|
અયુક્તં તુ વિના દેવીં દૃષ્ટવદ્ભિશ્ચ વાનરાઃ||1||
સમીપં ગન્તુમસ્માભી રાઘવસ્ય મહાત્મનઃ|

Hearing those words of Hanuman , Vali's son spoke. 'Vanaras, though Sita was seen, going to Rama without Sita is not proper'.

શ્લો|| દૃષ્ટાદેવી ન ચાઽઽનીતા ઇતિ તત્ર નિવેદનમ્||2||
અયુક્તમિવ પશ્યામિ ભવદ્ભિઃ ખ્યાતવિક્રમૈઃ|

'I see it as inappropriate. As powerful as you are, saying that we saw Sita and did not bring her back is not appropriate'.

શ્લો|| ન હિ નઃ પ્લવને કશ્ચિન્નાપિ કશ્ચિત્પરાક્રમે||
તુલ્યઃ સામરદૈત્યેષુ લોકેષુ હરિસત્તમાઃ||3||

'O best of Vanaras, there is none among Devas or Daityas who can equal us in our strength or in our ability flying in the sky'.

શ્લો|| જિત્વા લંકાં સરક્ષૌઘાં હત્યા તં રાવણં રણે
સીતામાદાય ગછ્છામઃસિદ્ધાર્થા હૃષ્ટમાનસા ||4||

'Killing Ravana in the battle along with all Rakshasas and conquering Lanka, we rescue Sita, achieve our goal and come back happily'.

શ્લો|| તેષ્વેવં હતવીરેષુ રાક્ષસેષુ હનૂમતા|
કિમન્યદત્રકર્તવ્યં ગૃહીત્વા યામ જાનકીં||5||

'Hanuman has killed many of those Rakshasas. What is the task left other than bringing back Sita?'

શ્લો|| રામલક્ષ્મણયોર્મધ્યે ન્યસ્યામ જનકાત્મજામ્|
કિંવ્યલીકૈસ્તુ તાન્ સર્વાન્ વાનરાન્ વાનરર્ષભાન્||6||

'Let us bring back Sita to be in the middle of Rama and Lakshmana. Why so many words. No other Vanaras are necessary'.

શ્લો|| વયમેવ હિ ગત્વા તાન્ હત્વા રાક્ષસપુંગવાન્|
રાઘવં દ્રષ્ટુમર્હામઃ સુગ્રીવં સહ લક્ષ્મણમ્||7||

'We can go kill the Rakshasa warriors, then see Rama who is with Lakshmana and Sugriva'.

શ્લો|| તમેવં કૃતસંકલ્પં જામ્બવાન્ હરિસત્તમઃ|
ઉવાચ પરમપ્રીતો વાક્યમર્થવદર્થવિત્||8||

Jambavan then spoke affectionately with meaningful words to that best of Vanaras, who made up his mind on the course of action.

શ્લો|| નૈષા બુદ્ધિર્મહાબુદ્ધે યદ્બ્રવીષુ મહાકપે|
વિચેતું વયમાજ્ઞપ્તા દક્ષિણાં દિશમુત્તમામ્||9||

'Oh, great Vanara, the thought that is being projected by you is not appropriate. We were ordered to go in the Southern direction in search of Sita'.

શ્લો|| નાનેતું કપિરાજેન નૈવ રામેણ ધીમતા|
કથંચિન્નિર્જિતાં સીતાં અસ્માભિર્નાભિરોચયેત્||10||

'Bringing her back was not mentioned by the king of Vanaras or sagacious Rama. Gaining victory in some way and carrying her back may not be liked'

શ્લો|| રાઘવો નૃપશાર્દૂલઃ કુલં વ્યપદિશન્ સ્વકમ્|
પ્રતિજ્ઞાય સ્વયં રાજા સીતા વિજયમગ્રતઃ||11||

'Raghava himself took a vow to gain victory and bring back Sita'.

શ્લો|| સર્વેષાં કપિમુખ્યાનાં કથં મિથ્યા કરિષ્યતિ|
વિફલં કર્મ ચ કૃતં ભવેત્ તુષ્ટિર્ન તસ્ય ચ||
વૃથા ચ દર્શિતં વીર્યં ભવેદ્વાનરપુંગવાઃ||12||

'How can Vanaras go against that ? Any action in opposition will be a failure and will not lead to happiness. The courage shown in doing so would also be a waste'.

શ્લો|| તસ્માદ્ગચ્છામ વૈ સર્વે યત્ર રામઃ સ લક્ષ્મણઃ|
સુગ્રીવશ્ચ મહાતેજાઃ કાર્યસ્ય નિવેદને||13||

'So we will all go to where Rama and Lakshmana are, and report to them what has been accomplished'.

શ્લો|| ન તાવદેષા મતિ રક્ષમાનો યથા ભવાન્પશ્યતિ રાજપુત્ત્ર|
યથા તુ રામસ્ય મતિર્નિવિષ્ટા તથા ભવાન્પશ્યતુ કાર્યસિદ્ધિમ્||14||

'Oh Prince, though your suggestion is appropriate , my mind does not agree with that. We will find what is in the mind of Rama and act in way to ensure victory'.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

||om tat sat||