||Sundarakanda ||

|| Sarga 60||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಶ್ಲೋ|| ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಲಿಸೂನುರಭಾಷತ|
ಅಯುಕ್ತಂ ತು ವಿನಾ ದೇವೀಂ ದೃಷ್ಟವದ್ಭಿಶ್ಚ ವಾನರಾಃ||1||
ಸಮೀಪಂ ಗನ್ತುಮಸ್ಮಾಭೀ ರಾಘವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|

Hearing those words of Hanuman , Vali's son spoke. 'Vanaras, though Sita was seen, going to Rama without Sita is not proper'.

ಶ್ಲೋ|| ದೃಷ್ಟಾದೇವೀ ನ ಚಾಽಽನೀತಾ ಇತಿ ತತ್ರ ನಿವೇದನಮ್||2||
ಅಯುಕ್ತಮಿವ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವದ್ಭಿಃ ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮೈಃ|

'I see it as inappropriate. As powerful as you are, saying that we saw Sita and did not bring her back is not appropriate'.

ಶ್ಲೋ|| ನ ಹಿ ನಃ ಪ್ಲವನೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಪರಾಕ್ರಮೇ||
ತುಲ್ಯಃ ಸಾಮರದೈತ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಹರಿಸತ್ತಮಾಃ||3||

'O best of Vanaras, there is none among Devas or Daityas who can equal us in our strength or in our ability flying in the sky'.

ಶ್ಲೋ|| ಜಿತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸರಕ್ಷೌಘಾಂ ಹತ್ಯಾ ತಂ ರಾವಣಂ ರಣೇ
ಸೀತಾಮಾದಾಯ ಗಛ್ಛಾಮಃಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ||4||

'Killing Ravana in the battle along with all Rakshasas and conquering Lanka, we rescue Sita, achieve our goal and come back happily'.

ಶ್ಲೋ|| ತೇಷ್ವೇವಂ ಹತವೀರೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷು ಹನೂಮತಾ|
ಕಿಮನ್ಯದತ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಮ ಜಾನಕೀಂ||5||

'Hanuman has killed many of those Rakshasas. What is the task left other than bringing back Sita?'

ಶ್ಲೋ|| ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ಕಿಂವ್ಯಲೀಕೈಸ್ತು ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್||6||

'Let us bring back Sita to be in the middle of Rama and Lakshmana. Why so many words. No other Vanaras are necessary'.

ಶ್ಲೋ|| ವಯಮೇವ ಹಿ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾನ್|
ರಾಘವಂ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಾಮಃ ಸುಗ್ರೀವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್||7||

'We can go kill the Rakshasa warriors, then see Rama who is with Lakshmana and Sugriva'.

ಶ್ಲೋ|| ತಮೇವಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಂ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಃ|
ಉವಾಚ ಪರಮಪ್ರೀತೋ ವಾಕ್ಯಮರ್ಥವದರ್ಥವಿತ್||8||

Jambavan then spoke affectionately with meaningful words to that best of Vanaras, who made up his mind on the course of action.

ಶ್ಲೋ|| ನೈಷಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಯದ್ಬ್ರವೀಷು ಮಹಾಕಪೇ|
ವಿಚೇತುಂ ವಯಮಾಜ್ಞಪ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮುತ್ತಮಾಮ್||9||

'Oh, great Vanara, the thought that is being projected by you is not appropriate. We were ordered to go in the Southern direction in search of Sita'.

ಶ್ಲೋ|| ನಾನೇತುಂ ಕಪಿರಾಜೇನ ನೈವ ರಾಮೇಣ ಧೀಮತಾ|
ಕಥಂಚಿನ್ನಿರ್ಜಿತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ನಾಭಿರೋಚಯೇತ್||10||

'Bringing her back was not mentioned by the king of Vanaras or sagacious Rama. Gaining victory in some way and carrying her back may not be liked'

ಶ್ಲೋ|| ರಾಘವೋ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲಃ ಕುಲಂ ವ್ಯಪದಿಶನ್ ಸ್ವಕಮ್|
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಸೀತಾ ವಿಜಯಮಗ್ರತಃ||11||

'Raghava himself took a vow to gain victory and bring back Sita'.

ಶ್ಲೋ|| ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಕಥಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
ವಿಫಲಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕೃತಂ ಭವೇತ್ ತುಷ್ಟಿರ್ನ ತಸ್ಯ ಚ||
ವೃಥಾ ಚ ದರ್ಶಿತಂ ವೀರ್ಯಂ ಭವೇದ್ವಾನರಪುಂಗವಾಃ||12||

'How can Vanaras go against that ? Any action in opposition will be a failure and will not lead to happiness. The courage shown in doing so would also be a waste'.

ಶ್ಲೋ|| ತಸ್ಮಾದ್ಗಚ್ಛಾಮ ವೈ ಸರ್ವೇ ಯತ್ರ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನೇ||13||

'So we will all go to where Rama and Lakshmana are, and report to them what has been accomplished'.

ಶ್ಲೋ|| ನ ತಾವದೇಷಾ ಮತಿ ರಕ್ಷಮಾನೋ ಯಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತಿ ರಾಜಪುತ್ತ್ರ|
ಯಥಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿರ್ನಿವಿಷ್ಟಾ ತಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮ್||14||

'Oh Prince, though your suggestion is appropriate , my mind does not agree with that. We will find what is in the mind of Rama and act in way to ensure victory'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||