||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 60 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ షష్టితమస్సర్గః||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా వాలిసూనురభాషత|
అయుక్తం తు వినా దేవీం దృష్టవద్భిశ్చ వానరాః||1||

సమీపం గన్తుమస్మాభీ రాఘవస్య మహాత్మనః|
దృష్టాదేవీ న చాssనీతా ఇతి తత్ర నివేదనమ్||2||

అయుక్తమివ పశ్యామి భవద్భిః ఖ్యాతవిక్రమైః|
న హి నః ప్లవనే కశ్చిన్నాపి కశ్చిత్పరాక్రమే||3||

తుల్యః సామరదైత్యేషు లోకేషు హరిసత్తమాః|
తేష్వేవం హతవీరేషు రాక్షసేషు హనూమతా||4||

కిమన్యదత్రకర్తవ్యం గృహీత్వా యామ జానకీం|
తమేవం కృతసంకల్పం జామ్బవాన్ హరిసత్తమః||5||

ఉవాచ పరమప్రీతో వాక్యమర్థవదర్థవిత్||6||

న తావదేషా మతి రక్షమానో యథా భవాన్పశ్యతి రాజపుత్త్ర|
యథా తు రామస్య మతిర్నివిష్టా తథా భవాన్పశ్యతు కార్యసిద్ధిమ్||7||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే షష్టితమస్సర్గః ||


|| Om tat sat ||