||సుందరకాండ ||

||అరువది సర్గ తెలుగులో||

సుందరకాండ.
అథ షష్టితమస్సర్గః||

హనుమంతునియొక్క "మనము మిగిలిన కార్యక్రమము గురించి చూడవలెను' అన్న ఆ వచనములను విని వాలిపుత్రుడు ఇట్లు పలికెను.

" ఓ వానరులారా మనచేత చూడబడినా కాని, ఆ సీతాదేవి లేకుండా మహత్ముడైన రాఘవుని సమీపమునకు పోవుట యుక్తముకాదు. ప్రఖ్యాతి చెందిన మీ అందరిచేత, ' దేవిని చూచితిమి కాని తీసుకురాలేదు' అని చెప్పుట అయుక్తము అని తోచుచున్నది. ఓ హరిసత్తములారా ! అమరులైన సురలు, దైత్యులలో ఎవరు ఎగురకల వానరులకు సమానులు కారు. పరాక్రమము లో కూడా సమానులు కారు. ఆ రాక్షసులలో హనుమంతుడే చాలామందిని హతమార్చెను.ఇక మిగిలిన కర్తవ్యము జానకిని తీసుకు వచ్చుటయే"అని.

వాలి కుమారుడైన అందుని సంకల్పము తో కూడిన ఈ మాటలు విని, వివేచనాశక్తి కల హరిసత్తముడు జాంబవంతుడు సంతోషపడినవాడై అంగదునితో ఈ అర్థవంతమైన మాటలు చెప్పెను.

"ఓ రాజపుత్రా ! నీ సూచన సముచితమైనప్పటికీ నా బుద్ధి అంగీకరించుట లేదు. రాముని మనస్సు ఎలావున్నదో తెలిసికొని ఆవిధముగా నీవు కార్యసిద్ధి కలిగించుటకు విధానము చూడతగినది"అని.

ఆ జాంబవంతుని వచనములతో వాల్మీకి రామాయణములో సుందరకాండలో అరువది సర్గ సమాప్తము

||ఓమ్ తత్ సత్||