||Sundarakanda ||

|| Sarga 62||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ತಾನುವಾಚ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಹನುಮಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಅವ್ಯಗ್ರಮನಸೋ ಯೂಯಂ ಮಧುಸೇವತ ವಾನರಾಃ||1||
ಅಹಮಾವಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪರಿಪಂಥಿನಃ|

ಸ|| ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ವಾನರರ್ಷಭಃ ಹನುಮಾನ್ ತಾನ್ ಉವಾಚ|ವಾನರಾಃ ಯೂಯಂ ಅವ್ಯಗ್ರಮನಸಃ ಮಧುಸೇವತ||ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪರಿಪನ್ಥಿನಃ ಅಹಂ ಆವಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ||

Hanuman, the best among Vanaras spoke to them. 'Oh Vanaras! Without any fear take the honey. I will prevent anybody who objects to your actions'.

ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮತೋ ವಾಕ್ಯಂ ಹರೀಣಾಂ ಪ್ರವರೋಽಙ್ಗದಃ||2||
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪಿಬಂತು ಹರಯೋ ಮಧು|
ಅವಶ್ಯಂ ಕೃತಕಾರ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಹನುಮತೋ ಮಯಾ||3||
ಅಕಾರ್ಯಮಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಂಗ ಪುನರೀದೃಶಮ್

ಸ|| ಹನುಮತಃ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಙ್ಗದಃ ಪ್ರವರಃ ಹರೀಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ| ಹರಯಃ ಮಧು ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾಪಿಬಂತು||ಕೃತಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಹನುಮತಃ ವಾಕ್ಯಂ ಅಕಾರ್ಯಂ ಅಪಿ ಅವಶ್ಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ | ಈದೃಶಂ ಪುನಃ ಕಿಮಂಗ||

Hearing the words of Hanuman, the distinguished Angada replied. "Oh Vanaras ! You may drink happily. With accomplished Hanuman's words even a forbidden work shall surely be done. What to say of this kind of work ( drinking honey)'.

ಅಙ್ಗದಸ್ಯ ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ವಾನರರ್ಷಭಾಃ||4||
ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ವಾನರಾಃ ಪ್ರತ್ಯಪೂಜಯನ್|
ಪೂಜಯಿತ್ವಾಙ್ಗದಂ ಸರ್ವೇ ವಾನರಾ ವಾನರರ್ಷಭಮ್||5||
ಜಗ್ಮುರ್ಮಧುವನಂ ಯತ್ರ ನದೀವೇಗ ಇವ ದ್ರುಮಮ್|

ಸ|| ವಾನರರ್ಷಭಾಃ ವಾನರಾಃ ಅಂಗದಸ್ಯ ಮುಖಾತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಂಹೃಷ್ಟಾಃ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಪೂಜಯನ್|| ಸರ್ವೇ ವಾನರಾಃ ಅಂಗದಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯತ್ರ ಮಧುವನಂ (ತತ್ರ) ಜಗ್ಮುಃ ನದೀ ವೇಗಃ ದ್ರುಮಮ್ ಇವ ||

The bulls among Vanaras, hearing those words from Angada, very much delighted praised him saying 'very good very good'. All the Vanaras praising Angada quickly moved into Madhuvanam, like the trees in fast flowing river.

ತೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಮಧುವನಂ ಪಾಲಾನಾಕ್ರಮ್ಯ ವೀರ್ಯತಃ||6||
ಅತಿಸರ್ಗಾಚ್ಚ ಪಟವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಮೈಥಿಲೀಂ|
ಪಪುಸ್ಸರ್ವೇ ಮಧು ತದಾ ರಸವತ್ಫಲ ಮಾದದುಃ||7||
ಉತ್ಪತ್ಯ ಚ ತತಃ ಸರ್ವೇ ವನಪಾಲಾನ್ ಸಮಾಗತಾನ್|
ತಾಡಯಂತಿಸ್ಮ ಶತಶಸ್ಸಕ್ತಾನ್ ಮಧುವನೇ ತದಾ||8||

ಸ|| ಮೈಥಿಲೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅತಿಸರ್ಗಾಚ್ಚ ಮಧುವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಃ| ಪಾಲಾನ್ ವೀರ್ಯತಃ ಆಕ್ರಮ್ಯ ತದಾ ಮಧುಃ ಪಪುಃ | ರಸವತ್ ಫಲಂ ಆದದುಃ||ತದಾ ಸರ್ವೇ ಸಕ್ತಾನ್ ಸಮಾಗತಾನ್ ಮಧುವನೇ ಉತ್ಪತ್ಯ ತತಃ ವನಪಾಲಾನ್ ಶತಶಃ ತಾಡಯಂತಿಸ್ಮ||

Having seen Maithili and overjoyed with success they entered the Madhuvanam. Having violently attacked the guards they then drank honey and ate tasty fruits. Then all the Vanaras rising up, came together and hit the forest guards in many ways.

ಮಧೂಣಿ ದ್ರೋಣಮಾತ್ರಾಣಿ ಬಾಹುಭಿಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ತೇ|
ಪಿಬಂತಿ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸ್ಮ ತಥಾ ಪರೇ||9||
ಕೇಚಿತ್ಪೀತ್ವಾಽಪವಿಧ್ಯಂತಿ ಮಧೂನಿ ಮಧುಪಿಙ್ಗಳಾಃ|
ಮಧೂಚ್ಛಿಷ್ಟೇನ ಕೇಚಿಚ್ಚ ಜಘ್ನುರನ್ಯೋನ್ಯಮುತ್ಕಟಾಃ||10||
ಅಪರೇ ವೃಕ್ಷಮೂಲೇ ತು ಶಾಖಾಂ ಗೃಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ|
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಮದಗ್ಲಾನಾಃ ಪರ್ಣಾನ್ಯಾಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇರತೇ||11||

ಸ|| ತೇ ಸರ್ವೇ ಬಹುಭಿಃ ದ್ರೋಣಮಾತ್ರಾಣಿ ಮಧೂನಿ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಸಹಿತಾಃ ಪಿಬನ್ತಿ| ಅಪರೇ ನಿಘ್ನನ್ತಿ ಚ||ಮಧುಪಿಂಗಳಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಮಧೂನಿ ಪೀತ್ವಾ ಮಧೂಚ್ಛಿಷ್ಟೇನ ಉತ್ಕಟಾಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪ್ರವಿಧ್ಯನ್ತಿ ಜಗ್ಮುಃ|| ಅಪರೇ ಶಾಖಾಂ ಗೃಹ್ಯ ವೃಕ್ಷಮೂಲೇ ವ್ಯಸ್ಥಿತಾಃ| ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮದಗ್ಲಾನಾಃ ಪರ್ಣಾನಿ ಆಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇರತೇ||

All of them took hold of large amounts of honey and drank. Other were preventing the guards. Some of the Vanaras afterbdrinking honey intoxicated by chunks of honey combs, went about pushing each other. Others took hold of branches of the tree to steady themselves. Due to excessive sweet drinks, some of them laid down spreading the leaves.

ಉನ್ಮತ್ತಭೂತಾಃ ಪ್ಲವಗಾ ಮಧುಮತ್ತಾಶ್ಚ ಹೃಷ್ಟವತ್|
ಕ್ಷಿಪಂತಿ ಚ ತದಾನ್ಯೋಽನ್ಯಂ ಸ್ಖಲಂತಿ ಚ ತಥಾಽಪರೇ||12||
ಕೇಚಿತ್ ಕ್ಷ್ವೇಳಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಿ ಕೇಚಿತ್ಕೂಜಂತಿ ಹೃಷ್ಟವತ್|
ಹರಯೋ ಮಧುನಾ ಮತ್ತಃ ಕೇಚಿತ್ ಸುಪ್ತಾ ಮಹೀತಲೇ||13||
ಕೃತ್ವಾ ಕೇಚಿತ್ ದಸಂತ್ಯನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಕುರ್ವಂತಿ ಚೇತರತ್
ಕೃತ್ವಾ ಕೇಚಿತ್ ವದಂತ್ಯನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಬುಧ್ಯಂತಿ ಚೇತರತ್||14||

ಸ|| ಮಧುಮತ್ತಾಃ ಪ್ಲವಗಾಃ ಉನ್ಮತ್ತಭೂತಾಃ ಹೃಷ್ಟವತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕ್ಷಿಪನ್ತಿ |ಅಪರೇ ಸ್ಖಲಂತಿ ಚ||ಕೇಚಿತ್ ಕ್ಷ್ವೇಳಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವನ್ತಿ | ಕೇಚಿತ್ ಹೃಷ್ಟವತ್ ಕೂಜನ್ತಿ|ಮಧುನಾ ಮತ್ತಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಹರಯಃ ಮಹೀತಲೇ ಸುಪ್ತಾಃ||ಕೇಚಿತ್ ಕೃತ್ವಾ ಹಸನ್ತಿ| ಅನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಇತರಮ್ ಕುರ್ವನ್ತಿ| ಕೇಚಿತ್ ಕೃತ್ವಾ ವದನ್ತಿ| ಕೇಚಿತ್ ಅನ್ಯೇ ಇತರತ್ ಬುಧ್ಯನ್ತಿ||

Intoxicated Vanaras, like mad people, were joyfully pushing each other. Some others were unsteady. Some others roared. Some happily cooed like birds. Intoxicated by the drink some Vanaras slept on the ground. Some were laughing. Some others did some thing else. Some were talking after drinking. Some others were perceiving something else.

ಯೇಽಪ್ಯತ್ರ ಮಧುಪಾಲಾಸ್ಸ್ಯುಃ ಪ್ರೇಷ್ಯಾ ದಧಿಮುಖಸ್ಯ ತು|
ತೇಽಪಿ ತೈರ್ವಾನರೈರ್ಭೀಮೈಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾ ದಿಶೋ ಗತಾಃ||15||
ಜಾನುಭಿಸ್ತು ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಶ್ಚ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾಃ|
ಅಬ್ರುವನ್ ಪರಮೋದ್ವಿಗ್ನಾ ಗತ್ವಾ ದಧಿಮುಖಂ ವಚಃ||16||

ಸ|| ಅತ್ರ ದಧಿಮುಖಸ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಯಾಃ ಮಧುಪಾಲಾಃ ಯೇ ಸ್ಯುಃ ತೇ ಅಪಿ ಭೀಮೈಃ ವಾನರೈಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾಃ ದಿಶಃ ಗತಾಃ ||ಜಾನುಭಿಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾಃ | ಪರಮೋದ್ವಿಗ್ನಾಃ ದಧಿಮುಖಂ ಗತ್ವಾ ವಚಃ ಅಬ್ರುವನ್ ||

There the guards of the Madhuvanam sent by Dadhimukha as a cover were driven away in all directions. Some were dragged with their knees and thrown into the sky. Greatly disturbed the guards went and spoke to Dadhimukha.

ಹನುಮತಾ ದತ್ತವರೈರ್ಹತಂ ಮಧುವನಂ ಬಲಾತ್|
ವಯಂ ಚ ಜಾನುಭಿಃ ಕೃಷ್ಟಾ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಚ ದರ್ಶಿತಾಃ||17||
ತತೋ ದಧಿಮುಖಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವನಪಸ್ತತ್ರ ವಾನರಃ|
ಹತಂ ಮಧುವನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾಂತ್ವಯಾಮಾಸ ತಾನ್ ಹರೀನ್||18||

ಸ|| ಹನುಮತಾ ದತ್ತವರೈರ್ಹತಂ ವಯಂ ಚ ಮಧುವನಂ ಜಾನುಭಿಃ ಬಲಾತ್ ಕೃಷ್ಟಾ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಚ ದರ್ಶಿತಾಃ ||ತತ್ಃ ತತ್ರ ದಧಿಮುಖಃ ವಾನರಃ ಕೃದ್ಧಃ ಮಧುವನಂ ಹತಂ (ಇತಿ) ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರೀಣ್ ಸಾನ್ತ್ವಯಾಮಾಸ||

' Permitted by Hanuman to enter Madhuvanam, we were forcefully shown the sky way by holding our knees' . Then the Dadhimukha was angry with Vanaras. Having heard that Madhuvanam was destroyed he said soothing words ( to the guards).

ಇಹಾಗಚ್ಛತ ಗಚ್ಛಾಮೋ ವಾನರಾನ್ ಬಲದರ್ಪಿತಾನ್|
ಬಲೇನ ವಾರಯಿಷ್ಯಾಮೋ ಮಧು ಭಕ್ಷಯತೋ ವಯಮ್|| 19||
ಶ್ರುತ್ವಾ ದಧಿಮುಖ ಸ್ಯೇದಂ ವಚನಂ ವಾನರರ್ಷಭಾಃ|
ಪುನರ್ವೀರಾ ಮಧುವನಂ ತೇನೈವ ಸಹಸಾ ಯುಯುಃ||20||
ಮಧ್ಯೇ ಚೈಷಾಂ ದಧಿಮುಖಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ತರಸಾ ತರುಮ್|
ಸಮಭ್ಯಧಾವತ್ ವೇಗೇನ ತೇ ಚ ಸರ್ವೇ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ||21||

ಸ||ಇಹ ಆಗಚ್ಛತ| ಗಚ್ಚಾಮಃ ವಯಂ ಬಲದರ್ಪಿತಾನ್ ಮಧುಭಕ್ಷಯತಃ ವಾನರಾನ್ ಬಲೇನ ವಾರಯಿಷ್ಯಾಮಃ||ವಾನರರ್ಷಭಾಃ ದಧಿಮುಖಸ್ಯ ಇದಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಹಸಾ ತೇನೈವ ಪುನಃ ಮಧುವನಂ ಯಯುಃ||ಏಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತರಸಾ ದಧಿಮುಖಃ ತರುಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ವೇಗೇನ ಸಮಭ್ಯಧಾವತ್ ತೇ ಸರ್ವೇ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ ಚ||

' Come here. We will go and forcibly prevent those Vanaras proud of their power, and drinking honey' . The bulls among Vanaras hearing those words of Dadhimukha again immediately went to Madhuvanam. On their way the energetic Dadhimukha took one tree and all the Vanaras too followed.

ತೇ ಶಿಲಾಃ ಪಾದಪಾಂಶ್ಚಾಪಿ ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚಾಪಿ ವಾನರಾಃ|
ಗೃಹೀತ್ವಾಭ್ಯಗಮನ್ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಯತ್ರ ತೇ ಕಪಿಕುಂಜರಾಃ||22||
ತೇ ಸ್ವಾಮಿವಚನಂ ವೀರಾಹೃದಯೇ ಷ್ಯವಸಜ್ಯ ತತ್|
ತ್ವರಯಾ ಹ್ಯಭ್ಯಧಾವಂತ ಸಾಲತಾಲ ಶಿಲಾಯುಧಾಃ||23||
ವೃಕ್ಷಸ್ಥಾಂಚ ತಲಸ್ಥಾಂಚ ವಾನರಾನ್ ಬಲದರ್ಪಿತಾನ್|
ಅಭ್ಯಕ್ರಾಮಂ ಸ್ತತೋ ವೀರಾಃ ಪಾಲಾಸ್ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಶಃ||24||

ಸ|| ತೇ ವಾನರಾಃ ಕ್ರುದ್ಧಾಃ ಶಿಲಾಃ ಪಾದಪಾಂಶ್ಚ ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೇ ಕಪಿಕುಂಜರಾಃ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಅಭ್ಯಗಮನ್||ವೀರಾಃ ತೇ ತತ್ ಸ್ವಾಮಿವಚನಂ ಹೃದಯೇಷು ಅವಸ್ಜ್ಯ ಸಾಲತಾಲಶಿಲಾಯುಧಾಃ ತ್ವರಯಾ ಅಭ್ಯಧಾವನ್ತ||ತತಃ ವೀರಾಃ ಪಾಲಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ವೃಕ್ಷಾಸ್ಥಾಂಶ್ಚ ತಲಾಸ್ಥಾಂಶ್ಚಬಲದರ್ಪಿತಾನ್ ವಾನರಾನ್ ಅಭ್ಯಕ್ರಮನ್||

The angry Vanara guards took rocks, trees and even big boulders and the elephant among Vanaras Dadhimukha went to the Madhuvanam. The heroic guards keeping their leaders words in the heart went with Sala Tala trees as weapons rushed at once. Then the heroic guards in their thousands attacked the proud Vanaras who were on the trees and under the trees.

ಅಥ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಧಿಮುಖಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ವಾನರಪುಂಗವಾಃ|
ಅಭ್ಯಧಾವಂತ ವೇಗೇನ ಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖಾಃ ತದಾ||25||
ತಂ ಸವೃಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಅಪತಂತಂ ಮಹಾಬಲಮ್|
ಆರ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಹರತ್ತತ್ರ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಕುಪಿತೋಽಙ್ಗದಃ||26||
ಮದಾಂಧಶ್ಚನ ವೇದೈನ ಮಾರ್ಯಕೋಽಯಂ ಮಮೇತಿ ಸಃ|
ಅಥೈನಂ ನಿಷ್ಪಿಪೇಷಾಶು ವೇಗೇವತ್ ವಸುಧಾತಲೇ||27||

ಸ|| ಅಥ ಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖಾಃ ವಾನರಪುಂಗವಾಃ ತದಾ ದಧಿಮುಖಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೇಗೇನ ಅಭ್ಯಧಾವಂತ||ಕುಪಿತಃ ಅಂಗದಃ ಸವೃಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಮಹಾಬಲಂ ಆಪತಂತಂ ತಂ ಆರ್ಯಕಮ್ ತತ್ರ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಹರತ್||ಸಃ ಮದಾಂಧಸ್ಯ ಅಯಮ್ ಮಮ ಆರ್ಯಕಃ ಇತಿ ಏನಂ ನ ವೇದ | ಅಥ ಏನಂ ವಸುಧಾತಲೇ ವೇಗವತ್ ಆಶು ನಿಷ್ಪಿಪೇಷ||

Then the Hanuman and other leaders among Vanaras seeing the angry Dadhimukha came quickly. Then angry Angada seeing the powerful strong armed elderly one coming with a tree held him tightly with his hands. Blinded with power he did not realize that he is his elder. Then he pushed him onto the ground speedily.

ಸ ಭಗ್ನ ಬಾಹೂರುಭುಜೋ ವಿಹ್ವಲಃ ಶೋಣಿತೋಕ್ಷಿತಃ|
ಮುಮೋಹ ಸಹಸಾ ವೀರೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿಕುಂಜರಃ||28||
ಸ ಸಮಾಶ್ವಾಸ ಸಹಸಾ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ರಾಜಮಾತುಲಃ|
ವಾನರಾನ್ ವಾರಯಾಮಾಸ ದಂಡೇನ ಮಧುಮೋಹಿತಾನ್||29||
ಸ ಕಥಂಚಿತ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ತೈಃ ವಾನರೈರ್ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಉವಾಚೈಕಾಂತ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾನ್ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ ||30||

ಸ|| ಭಗ್ನಬಾಹೂರುಭುಜಃ ಶೋಣಿತೋಕ್ಷಿತಃ ವಿಹ್ವಲಃ ಸಃ ವೀರಃ ಕಪಿಕುಂಜರಃ ಸಹಸಾ ಮುಹೂರ್ತಂ ಮುಮೋಹ||ರಾಜಮಾತುಲಃ ಸಃ ಸಹಸಾ ಸಮಾಶ್ವಸ್ಯ ಸಂಕ್ರುದ್ಧಃ ಮಧುಮೋಹಿತಾನ್ ವಾನರಾನ್ ದಣ್ಡೇನ ವಾರಯಾಮಾಸ||ತೈಃ ವಾನರೈಃ ಕಥಂಚಿತ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ಸಃ ವಾನರರ್ಷಭಃ ಏಕಾನ್ತಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ ಸ್ವಾನ್ ಭೃತ್ಯಾನ್ ಉವಾಚ||

With shoulders and arms hurt, battered, soaked with blood , that heroic elephant among Vanaras , Dadhimukha ,lost consciousness for a moment. The furious maternal uncle of the king quickly recovering , chased the intoxicated Vanaras with a stick. Somehow escaping from the Vanaras , Dadhimukha ,the bull among Vanaras moved to a secluded place spoke to his followers who followed him.

ಏತೇ ತಿಷ್ಠಂತು ಗಚ್ಛಾಮೋ ಭರ್ತಾನೋ ಯತ್ರ ವಾನರಃ|
ಸುಗ್ರೀವೋ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಃ ಸಹ ರಾಮೇಣ ತಿಷ್ಠತಿ||31||
ಸರ್ವಂ ಚೈವಾಂಗದೇ ದೋಷಂ ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪಾರ್ಥಿವೇ|
ಅಮರ್ಷೀ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಘಾತಯಿಷ್ಯತಿ ವಾನರಾನ್||32||
ಇಷ್ಟಂ ಮಧುವನಂ ಹ್ಯೇತತ್ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಪಿತೃಪೈತಾಮಹಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವೈರಪಿ ದುರಾಸದಮ್||33||

ಸ||ಏತೇ ತಿಷ್ಠನ್ತು ನಃ ಭರ್ತಾ ವಾನರಃ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಃ ಸುಗ್ರೀವಃ ಯತ್ರ ರಾಮೇಣ ಸಹ ತಿಷ್ಠತಿ (ತತ್ರ) ಗಚ್ಛಾಮಃ|| ಅಂಗದೇ ಸರ್ವಂ ದೋಷಂ ಪಾರ್ಥಿವೇ ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಾಮಿ|ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಮರ್ಷಿವಾನರಾನ್ ಘಾತಯಿಷ್ಯತಿ||ಪಿತೃಪೈತಾಮಹಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವೈರಪಿ ದುರಾಸದಮ್ ಏತತ್ ಮಧುವನಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪಾರ್ಥಿವಸ್ಯ ಹಿ||

' Let them stay. We will go where our broad necked king Sugriva is sitting with Rama. We will let him know all the mistakes of Angada. Hearing those words, he being very furious ,will put an end. This wonderful Madhuvanam belongs to the revered king , coming from the forefathers it is inaccessible even for Devas'.

ಸ ವಾನರನ್ ಇಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮಧುಲುಭ್ದಾನ್ ಗತಾಯುಷಃ|
ಘಾತಯಿಷ್ಯಂತಿ ದಂಡೇನ ಸುಗ್ರೀವಃ ಸಸುಹೃಜ್ಜನಾನ್||34||
ವಧ್ಯಾ ಹ್ಯೇತೇ ದುರಾತ್ಮನೋ ನೃಪಜ್ಞಾ ಪರಿಭಾವಿನಃ|
ಅಮರ್ಷ ಪ್ರಭವೋ ರೋಷಃ ಸಫಲೋ ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ||35||

ಸ|| ಸಃ ಸುಗ್ರೀವಃ ಮಧುಲುಬ್ಧಾನ್ ಗತಾಯುಷಃ ಸ ಸುಹೃತ್‍ಜ್ಜನಾನ್ ಇಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ಘಾತಯಿಷ್ಯತಿ ||ಏತೇ ದುರಾತ್ಮನಃ ನೃಪಜ್ಞಾಪರಿಭಾವಿನಃ ವಧ್ಯಾಃ ಹಿ | ಅಮರ್ಷಪ್ರಭವಃ ನಃ ರೋಷಃ ಸಫಲಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ||

' That Sugriva will punish all these Vanaras and their friends who are greedy for honey and are doomed. These evil minded ones who disobeyed king's orders are fit to be killed. That way our forbearance and fury will be fruitful '.

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ದಧಿಮುಕೋ ವನಪಾಲಾನ್ ಮಹಾಬಲಃ|
ಜಗಾಮ ಸಹಸೋತ್ಪತ್ಯ ವನಪಾಲೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ||36||
ನಿಮಿಷಾಂತರಮಾತ್ರೇಣ ಸಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವನಾಲಯಃ|
ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸುತೋ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗ್ರೀವೋ ಯತ್ರ ವಾನರಃ||37||

ಸ|| ಮಹಾಬಲಃ ದಧಿಮುಖಃ ವನಪಾಲಾನ್ ಏವಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸಹಸಾ ವನಪಾಲೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ ಉತ್ಪತ್ಯ ಜಗಾಮ||ಸಃ ವನಾಲಯಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶು ಸುತಃ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗ್ರೀವಃ ವಾನರಃ ಯತ್ರ (ತತ್ರ) ನಿಮಿಷಾನ್ತರಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ತಃ|

Having told thus to the forest guards , the mighty Dadhimukha rose up along with the forest guards and went. In a moment Dadhimukha reached the place where Sugriva the son of Sungod is present.

ರಾಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚೈವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಮೇವ ಚ|
ಸಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಜಗತೀಂ ಆಕಾಶಾನ್ ನಿಪಪಾತ ಹ||38||

ಸ|| ರಾಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಏವ ಸುಗ್ರೀವಂ ಏವ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಆಕಾಶಾತ್ ಸಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಜಗತೀಂ ನಿಪಪಾತ||

Seeing Rama , Lakshmana and Sugriva from the sky , he landed on an even ground.

ಸನ್ನಿಪತ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಸರ್ವೈಃ ತೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ಹರಿರ್ದಧಿಮುಖಃ ಪಾಲೈಃ ಪಾಲಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ||39||
ಸ ದೀನವದನೋ ಭೂತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಶಿರಸಿ ಚಾಂಜಲಿಮ್|
ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಶುಭೌ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಚರಣೌ ಪ್ರತ್ಯಪೀಡಯತ್||40||

ಸ|| ಸರ್ವೈಃ ತೈಃ ಪಾಲೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ ಪಾಲಾನಾಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಹರಿಃ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ದಧಿಮುಖಃ ದೀನವದನಃ ಶಿರಸಿ ಅಂಜಲಿಮ್ ಕೃತ್ವಾ ಸನ್ನಿಪತ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಶುಭೇ ಚರಣೌ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರತ್ಯಪೀಡಯತ್ ||

Surrounded by all those guards, Dadhimukha bowed with his head to the king who is the leader of all Vanaras and is a great hero. Dadhimukha with a piteous face approached Sugriva and placed his forehead at his feet.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

Thus ends Sarga sixty two of Sundarakanda in Ramayana the first poem evert composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

||om tat sat||