||Sundarakanda ||

|| Sarga 63||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

સુ्ન્દરકાણ્ડ
અથ ત્રિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તતો મૂર્ધ્ના નિપતિતં વાનરં વાનરર્ષભઃ|
દૃષ્ટ્વૈવો દ્વિગ્નહૃદયો વાક્તમેત દુવાચ હ||1||
ઉત્તિષ્ટોત્તિષ્ઠ કસ્માત્ત્વં પાદયોઃ પતિતો મમ|
અભયં તે ભવેત્ વીર સર્વ મેવાભિદીયતામ્||2||

સ||તતઃ વાનરર્ષભઃ મૂર્ધ્ના નિપતિતં વાનરં દૃષ્ટ્વા દ્વિગ્ન હૃદયઃ ઇયય્ વાક્યં ઉવાચ હ||વીર ઉત્તિષ્ઠ ઉત્તિષ્ઠ કસ્માત્ મમ પાદયોઃ ત્વં પતિતઃ | તે અભયં ભવેત્ | સર્વં એવ અભિધીયતામ્||

Then the bull among Vanaras, seeing Dadhimukha fallen at his feet, being anxious spoke these words. "Oh Hero ! Get up, get up. Why are you falling at my feet . I give you protection .You may tell everything".

સ તુ વિશ્વાસિતઃ તેન સુગ્રીવેણ મહાત્મના|
ઉત્થાય સુમહાપ્રાજ્ઞો વાક્યં દધિમુખોબ્રવીત્||3||

સ|| સુમહાપ્રાજ્ઞઃ દધિમુખઃ તેન સુગ્રીવેણ વિશ્વાશિતઃ ઉત્થાય સઃ વાક્યઃ અબ્રવીત્||

The very wise Dadhimukha thus assured by Sugriva , got up and spoke the following words.

નૈવર્‍ક્ષ રજસા રાજન્ ન ત્વયા નાપિ વાલિના|
વનં વિસૃષ્ટપૂર્વં હિ ભક્ષિતં તચ્ચ વાનરૈઃ||4||
એભિઃ પ્રદર્ષિતાશ્ચૈવ વાનરા વનરક્ષિભિઃ|
મધૂન્યચિન્તયત્વેમાન્ ભક્ષયંતિ પિબંતિ ચ ||5||
શિષ્ટમત્રાપવિધ્યંતિ ભક્ષયંતિ તથાપરે|
નિવાર્યમાણાસ્તે સર્વે ભ્રુવૌ વૈ દર્શયંતિ હિ||6||

સ|| રાજન્ ઋક્ષરજસા નૈવ વિશ્રુષ્ટપૂર્વં હિ ત્વયા ન વાલિના અપિ ન તચ્ચ વનં વાનરૈઃ ભક્ષિતમ્||એભિઃ વનરક્ષિભિઃ પ્રધર્ષિતશ્ચએવ ઇમાન્ અચિન્તયિત્વા મધૂનિ ભક્ષ્યન્તિ પિબન્તિ ચ|| શિષ્ટં અત્ર અપવિધ્યન્તિ | અપરે તથા ભક્ષયન્તિ| તે સર્વે નિવાર્યમાનઃ ભૃવઃ દર્શયન્તિ ચ||

"Oh Rajan ! That grove (Madhuvan) which is not accessible In the time of Ruksharajasa or even before or in Vali's time or yours , was eaten by Vanaras. Even though resisted by the guards of the grove, without caring for them, they ate and drank honey. Left overs were thrown off. Similarly others were eating, When they were prevented they raised their eyebrows".

ઇમે હિ સંરબ્ધતરાઃ તથા તૈઃ સંપ્રધર્ષિતાઃ|
વારયંતો વનાત્ તસ્માત્ ક્રુદ્ધૈર્વાનરપુંગવૈઃ||7||
તતસ્તૈર્બહુભિર્વીરૈઃ વાનરૈર્વાનરર્ષભઃ|
સંરક્તનયનૈઃ ક્રોધાદ્દરયઃ પ્રવિચાલિતાઃ||8||
પાણિભિર્નિહતાઃ કેચિત્ કેચિત્ જાનુભિરાહતાઃ |
પ્રકૃષ્ટાશ્ચ યથાકામં દેવમાર્ગં ચ દર્શિતાઃ||9||
એવ મેતે હતાઃ શૂરાઃ ત્વયિ તિષ્ઠતિ ભર્તરિ|
કૃત્સ્નં મધુવનં ચૈવ પ્રકામં તૈઃ પ્રભક્ષ્યતે||10||

સ|| તથા તસ્માત્ વનાત્ વારયન્તઃ સંરબ્ધતરાઃ ક્રુદ્ધૈઃ તૈઃ વાનરપુંગવૈઃ ઇમે સંપ્રધર્ષિતાઃ ||વાનરર્ષભ તતઃ ક્રોધાત્ સંરક્તનયનૈઃ વીરૈઃ બહુભિઃ તૈઃ વાનરૈઃ હરયઃ પ્રવિચાલિતઃ||કેચિત્ પાણિભિઃ નિહતાઃ| કેચિત્ જાનુભિઃ આહતાઃ| યથાકામં પ્રકૃષ્ટાઃ દેવમાર્ગં દર્શિતાઃ ચ||ત્વયિ ભર્તરિ તિષ્ઠતિ એતે શૂરાઃ એવં હતાઃ | તૈઃ કૃત્સ્નં મધુવનં ચૈવ પ્રકામં પ્રભક્ષ્યતે||

"When prevented from that grove, the enraged and angry Vanaras ill-treated them. Oh Bull among Vanaras! Then many of the heroes who were angry and with red eyes, chased away the guards. Some were hit by hands. Some were hit on their knees. They dragged them as they liked and threw them into the sky. When you are the king these heroes were hit in this way. They destroyed the Madhuvan and devoured the honey as they liked".

એવં વિજ્ઞાપ્યમાનં તં સુગ્રીવં વાનરર્ષભમ્|
અપૃચ્છ તં મહાપ્રાજ્ઞો લક્ષ્મણઃ પરવીરહ||11||
કિમયં વાનરો રાજન્ વનપઃ પ્રત્યુપસ્થિતઃ|
કં ચાર્થમભિનિર્દિશ્ય દુઃખિતો વાક્યમબ્રવીત્||12||

સ|| એવં વિજ્ઞાપ્યમાનં તં વાનરર્ષભં સુગ્રીવં મહાપ્રાજ્ઞઃ પરવીરહ લક્ષ્મણઃ અપૃચ્છત્||રાજન્ કિં વનપઃ અયઃ વાનરઃ પ્રત્યુપસ્થિતઃ | દુઃખિતઃ કં | અર્થમ્ અભિનિર્દિસ્ય વાક્યં અબ્રવીત્ ||

The bull among Vanaras, who was thus being informed, was asked by Lakshmana who is wise, and who is the killer of enemies. ' Oh King ! Why is this protector of forest here. Why is he sad. For what purpose he is telling'.

એવમુક્તસ્તુ સુગ્રીવો લક્ષ્મણેન મહાત્મના|
લક્ષ્મણં પ્રત્યુવાચેદં વાક્યં વાક્યવિશારદઃ||13||

સ|| મહાત્મના લક્ષ્મણેન એવં ઉક્તઃ સુગ્રીવઃ વાક્યવિશારદઃ ઇદં વાક્યં લક્ષ્મણં પ્રત્યુવાચ||

Thus asked by the great soul Lakshmana, Sugriva who is adept at the use of words, spoke in reply to Lakshmana.

આર્ય લક્ષ્મણ સંપ્રાહ વીરો દધિમુખઃ કપિઃ|
અંગદપ્રમુખૈર્વીરૈઃ ભક્ષિતં મધુ વાનરૈઃ||14||
વિચિત્ય દક્ષિણામાશાં આગતૈર્હરિપુંગવૈઃ|
નૈષામકૃતકૃત્યાનાં ઈદૃશસ્સ્યાદુપક્રમઃ||15||
અગતૈશ્ચ પ્રમથિતં યથા મધુવનં હિ તૈઃ|
ધર્ષિતં ચ વનં કૃત્સ્નમુપયુક્તં ચ વાનરૈઃ||16||

સ|| આર્ય લક્ષ્મણ વીરઃ દધિમુખઃ કપિઃ સંપ્રાહ દક્ષિણામ્ આશાં દિશાં વિચિન્ત્ય આગતૈઃ અંગદ પ્રમુખૈઃ વીરૈઃ વાનરૈઃ મધુ ભક્ષિતં || આગતૈઃ તૈઃ વાનરૈઃ મધુવનં યથા પ્રમથિતં કૃત્સ્નં વનં ધર્ષિતં ઉપયુક્તં ચ એષાં અકૃતકૃત્યાનાં ઈદૃશઃ ઉપક્રમઃ ન સ્યાત્ ||

' Oh Venerable one ! Dadhimukha is saying that fruits and honey have been consumed by the Vanara heroes Angada and others, who have come after their search for Sita in the southern direction. The way the Madhuvan is entered and destroyed, it is not done by those who have not accomplished their task' .

વનં યદાsભિપન્નાસ્તે સાધિતં કર્મવાનરૈઃ|
દૃષ્ટા દેવી ન સંદેહો ન ચાન્યેન હનૂમતા||17||
ન હ્યન્યઃ સાધને હેતુઃ કર્મણોsસ્ય હનૂમતઃ|
કાર્યસિદ્ધિર્મતિશ્ચૈવ તસ્મિન્વાનરપુંગવે||18||
વ્યવસાયશ્ચ વીર્યં ચ શ્રુતં ચાપિ પ્રતિષ્ટિતમ્|

સ|| તે યદા વનં અભિપન્નાઃ વાનરૈઃ કર્મ સાધિતં | દેવી દૃષ્ટા | ન સંદેહઃ ન અન્યેન ન હનુમતા||અસ્ય કર્મનઃ સાધને હનૂમતઃ અન્યઃ હેતુઃ ન હિ કાર્યસિદ્ધિઃ મતિશ્ચૈવ વ્યવસાયશ્ચ વીર્યં ચ શ્રુતં ચાપિ તસ્મિન્ વાનરપુંગવે પ્રતિષ્ઠિતામ્||

' The way they the Vanaras, entered the grove they must have accomplished their task. They have seen the divine lady. Without any doubt (it is) by none other than Hanuman. In achieving this task only Hanuman has the ability because the capacity to accomplish the task, the wisdom , the effort, the strength and the enthusiasm ( to accomplish the task ) are all well established in him'.

જાંબવાન્યત્ર નેતાસ્યાદંગદશ્ચ મહાબલઃ||19||
હનુમાંશ્ચાપ્યધિષ્ઠાતા ન તસ્ય ગતિ રન્યથા|
અંગદપ્રમુખૈર્વીરૈઃ હતં મધુવનં કિલ||20||
વારયંતશ્ચ સહિતાઃ તથા જાનુભિરાહતાઃ|
એતદર્થમયં પ્રાપ્તો વક્તું મધુરવા ગિહ||21||
નામ્ના દધિમુખો નામ હરિઃ પ્રખ્યાતવિક્રમઃ|

સ|| યત્ર જામ્બવાન્ નેતા સ્યાત્ મહાબલઃ અંગદસ્ય ચ હનુમાંશ્ચ અધિતિષ્ઠતા તસ્ય ગતિઃ અન્યથા ન||અંગદપ્રમુખૈઃ વીરૈઃ મધુવનં હતં કિલ| સહિતાઃ વારયન્તશ્ચ તદા જાનુભિઃ આહતાઃ||નામ્ના દધિમુખો નામ પ્રખ્યાત્ વિક્રમઃ હરિઃ એતત્ અર્થં વક્તું મધુરવાક્ ઇહ પ્રાપ્તઃ||

' Where Jambavan is the leader, where the mighty Angada and Hanuman are directing, there the result has to be this only not otherwise. Angada and other leaders indeed destroyed the Madhuvan. When prevented, they hit them on their knees. Hence the hero named Dadhimukha, a Vanara known for his valor came here to tell the sweet words'.

દૃષ્ટા સીતા મહાબાહો સૌમિત્રે પશ્યતત્ત્વતઃ||22||
અભિગમ્ય તથા સર્વે પિબંતિ મધુ વાનરાઃ|
ન ચાપ્યદૃષ્ટ્વા વૈદેહીં વિશ્રુતાઃ પુરુષર્ષભ||23||
વનં દત્તવરં દિવ્યં ધર્ષયેયુર્વનૌકસઃ|

સ|| મહાબાહો સૌમિત્રે સીતા તત્ત્વતઃ દૃષ્ટા| પશ્ય તથા વાનરાઃ સર્વે અભિગમ્ય મધુ પિબન્તિ||પુરુષર્ષભ વિશ્રુતાઃ વનૌકસઃ વૈદેહીં અદૃષ્ટ્વા દત્તવરં દિવ્યં વનં ન ધર્ષયેયુઃ||

' Oh Mighty Saumitra ! Sita has been truly seen. See all the Vanaras having arrived drank honey ! Oh Bull among men ! Without seeing Sita, the renowned Vanaras, would not have destroyed the Madhuvan which was granted as a boon '.

તતઃ પ્રહૃષ્ટો ધર્માત્મા લક્ષ્મણઃ સહ રાઘવઃ||24||
શ્રુત્વા કર્ણસુખાં વાણીં સુગ્રીવ વદનાચ્ચ્યુતામ્|
પ્રાહૃષ્યત ભૃશં રામો લક્ષ્મણશ્ચ મહાબલઃ||25||

સ|| તતઃ સહ રાઘવઃ ધર્માત્મા લક્ષ્મણઃ પ્રહૃષ્ટઃ સુગ્રીવવદનાત્ ચ્યુતં કર્ણસુખાં વાણીં શ્રુત્વા પ્રાહૃષ્યત| રામઃ લક્ષ્મણઃ મહાબલઃ ચ ભૃશં પ્રાહૃષ્યત||

Then Lakshmana along with Raghava was delighted by the words spoken by Sugriva which were pleasing to the ears. Rama was delighted. The mighty hero Lakshmana too was delighted.

શ્રુત્વા દધિમુખસ્યેદં સુગ્રીવસ્તુ પ્રહૃષ્ય ચ |
વનપાલં પુનર્વાક્યં સુગ્રીવઃ પ્રત્યભાષત||26||

સ|| સુગ્રીવઃ દધિમુખસ્ય ઇદં શ્રુત્વા સંપ્રહૃષ્ય ચ પુનઃ વનપાલં વાક્યં પ્રત્યભાષત||

Sugriva having heard the words of Dadhimukha , again very pleased spoke to Dadhimukha, the forest protector.

પ્રીતોsસ્મિ સોsહં યદ્ભુક્તં વનં તૈઃ કૃતકર્મભિઃ|
મર્ષિતં મર્ષણીયં ચ ચેષ્ટિતં કૃતકર્મણામ્||27||
ઇચ્છામિ શીઘ્રં હનુમત્પ્રધાનાન્ શાખામૃગાં સ્તાન્ મૃગરાજ દર્પાન્|
દ્રષ્ટું કૃતાર્થાન્ સહ રાઘવાભ્યાં શ્રોતું ચ સીતાધિગમે પ્રયત્નમ્||28||

સ|| કૃતકર્મભિઃ તૈઃ વનં યત્ ભુક્તં સઃ અહં પ્રીતઃ | કૃતકાર્યમાણામ્ મર્ષણીયં ચેષ્ટિતં મર્ષિતામ્||હનુમત્પ્રધાનાન્ મૃગરાજદર્પાન્ કૃતાર્થાન્ તાન્ શાખામૃગાન્ રાઘવાભ્યાં સહ દ્રષ્ટું સીતાધિગમેન પ્રયત્નં શ્રોતું ચ ઇચ્છામિ||

' I am happy that the Madhuvan is eaten by those who accomplished their task. The act of those who accomplished their task is excused. I along with Raghava and others want to hear from Hanuman and others who have succeeded, who have the majesty of a lion and who live on the trees'.

પ્રીતિસ્ફીતાક્ષૌ સંપ્રહૃષ્ટૌ કુમારૌ
દૃષ્ટ્વા સિદ્દાર્થૌ વાનરાણાં ચ રાજા|
અંગૈઃ સંહૃષ્ટૈઃ કર્મસિદ્ધિં વિદિત્વા
બાહ્વોરાસન્નાં સોsતિમાત્રં નનંદ||29||

સ|| સઃ વાનરાણાં રાજા પ્રીતિસ્ફીતાક્ષૌ સંપ્રહૃષ્ટૌ સિદ્ધાર્થૌ કુમારૌ દૃષ્ટ્વા સંહૃષ્ટૈઃ અંગૈઃ કર્મસિદ્ધિં બાહ્વોઃ આસન્નાં વિદિત્વા અતિમાત્રં નનન્દ||

Sugriva the king of Vanaras , eyes filled with joy, seeing the delighted young princes, delighted at the fulfilment of the task, felt a thrill all over his body, realizing that good time has come. And he was delighted.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ત્રિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

Thus ends the Sarga sixty three of Sundarakanda in Ramayana the first poem ever composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| om tat sat||