||Sundarakanda ||

|| Sarga 63||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ತತೋ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ನಿಪತಿತಂ ವಾನರಂ ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವೈವೋ ದ್ವಿಗ್ನಹೃದಯೋ ವಾಕ್ತಮೇತ ದುವಾಚ ಹ||1||
ಉತ್ತಿಷ್ಟೋತ್ತಿಷ್ಠ ಕಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ಪಾದಯೋಃ ಪತಿತೋ ಮಮ|
ಅಭಯಂ ತೇ ಭವೇತ್ ವೀರ ಸರ್ವ ಮೇವಾಭಿದೀಯತಾಮ್||2||

ಸ||ತತಃ ವಾನರರ್ಷಭಃ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ನಿಪತಿತಂ ವಾನರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದ್ವಿಗ್ನ ಹೃದಯಃ ಇಯಯ್ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಹ||ವೀರ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಸ್ಮಾತ್ ಮಮ ಪಾದಯೋಃ ತ್ವಂ ಪತಿತಃ | ತೇ ಅಭಯಂ ಭವೇತ್ | ಸರ್ವಂ ಏವ ಅಭಿಧೀಯತಾಮ್||

Then the bull among Vanaras, seeing Dadhimukha fallen at his feet, being anxious spoke these words. "Oh Hero ! Get up, get up. Why are you falling at my feet . I give you protection .You may tell everything".

ಸ ತು ವಿಶ್ವಾಸಿತಃ ತೇನ ಸುಗ್ರೀವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ಉತ್ಥಾಯ ಸುಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವಾಕ್ಯಂ ದಧಿಮುಖೋಬ್ರವೀತ್||3||

ಸ|| ಸುಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ದಧಿಮುಖಃ ತೇನ ಸುಗ್ರೀವೇಣ ವಿಶ್ವಾಶಿತಃ ಉತ್ಥಾಯ ಸಃ ವಾಕ್ಯಃ ಅಬ್ರವೀತ್||

The very wise Dadhimukha thus assured by Sugriva , got up and spoke the following words.

ನೈವರ‍್ಕ್ಷ ರಜಸಾ ರಾಜನ್ ನ ತ್ವಯಾ ನಾಪಿ ವಾಲಿನಾ|
ವನಂ ವಿಸೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹಿ ಭಕ್ಷಿತಂ ತಚ್ಚ ವಾನರೈಃ||4||
ಏಭಿಃ ಪ್ರದರ್ಷಿತಾಶ್ಚೈವ ವಾನರಾ ವನರಕ್ಷಿಭಿಃ|
ಮಧೂನ್ಯಚಿನ್ತಯತ್ವೇಮಾನ್ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಪಿಬಂತಿ ಚ ||5||
ಶಿಷ್ಟಮತ್ರಾಪವಿಧ್ಯಂತಿ ಭಕ್ಷಯಂತಿ ತಥಾಪರೇ|
ನಿವಾರ್ಯಮಾಣಾಸ್ತೇ ಸರ್ವೇ ಭ್ರುವೌ ವೈ ದರ್ಶಯಂತಿ ಹಿ||6||

ಸ|| ರಾಜನ್ ಋಕ್ಷರಜಸಾ ನೈವ ವಿಶ್ರುಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹಿ ತ್ವಯಾ ನ ವಾಲಿನಾ ಅಪಿ ನ ತಚ್ಚ ವನಂ ವಾನರೈಃ ಭಕ್ಷಿತಮ್||ಏಭಿಃ ವನರಕ್ಷಿಭಿಃ ಪ್ರಧರ್ಷಿತಶ್ಚಏವ ಇಮಾನ್ ಅಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಮಧೂನಿ ಭಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಪಿಬನ್ತಿ ಚ|| ಶಿಷ್ಟಂ ಅತ್ರ ಅಪವಿಧ್ಯನ್ತಿ | ಅಪರೇ ತಥಾ ಭಕ್ಷಯನ್ತಿ| ತೇ ಸರ್ವೇ ನಿವಾರ್ಯಮಾನಃ ಭೃವಃ ದರ್ಶಯನ್ತಿ ಚ||

"Oh Rajan ! That grove (Madhuvan) which is not accessible In the time of Ruksharajasa or even before or in Vali's time or yours , was eaten by Vanaras. Even though resisted by the guards of the grove, without caring for them, they ate and drank honey. Left overs were thrown off. Similarly others were eating, When they were prevented they raised their eyebrows".

ಇಮೇ ಹಿ ಸಂರಬ್ಧತರಾಃ ತಥಾ ತೈಃ ಸಂಪ್ರಧರ್ಷಿತಾಃ|
ವಾರಯಂತೋ ವನಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರುದ್ಧೈರ್ವಾನರಪುಂಗವೈಃ||7||
ತತಸ್ತೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವೀರೈಃ ವಾನರೈರ್ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಸಂರಕ್ತನಯನೈಃ ಕ್ರೋಧಾದ್ದರಯಃ ಪ್ರವಿಚಾಲಿತಾಃ||8||
ಪಾಣಿಭಿರ್ನಿಹತಾಃ ಕೇಚಿತ್ ಕೇಚಿತ್ ಜಾನುಭಿರಾಹತಾಃ |
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಶ್ಚ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಚ ದರ್ಶಿತಾಃ||9||
ಏವ ಮೇತೇ ಹತಾಃ ಶೂರಾಃ ತ್ವಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಭರ್ತರಿ|
ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಮಧುವನಂ ಚೈವ ಪ್ರಕಾಮಂ ತೈಃ ಪ್ರಭಕ್ಷ್ಯತೇ||10||

ಸ|| ತಥಾ ತಸ್ಮಾತ್ ವನಾತ್ ವಾರಯನ್ತಃ ಸಂರಬ್ಧತರಾಃ ಕ್ರುದ್ಧೈಃ ತೈಃ ವಾನರಪುಂಗವೈಃ ಇಮೇ ಸಂಪ್ರಧರ್ಷಿತಾಃ ||ವಾನರರ್ಷಭ ತತಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಸಂರಕ್ತನಯನೈಃ ವೀರೈಃ ಬಹುಭಿಃ ತೈಃ ವಾನರೈಃ ಹರಯಃ ಪ್ರವಿಚಾಲಿತಃ||ಕೇಚಿತ್ ಪಾಣಿಭಿಃ ನಿಹತಾಃ| ಕೇಚಿತ್ ಜಾನುಭಿಃ ಆಹತಾಃ| ಯಥಾಕಾಮಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಿತಾಃ ಚ||ತ್ವಯಿ ಭರ್ತರಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಏತೇ ಶೂರಾಃ ಏವಂ ಹತಾಃ | ತೈಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಮಧುವನಂ ಚೈವ ಪ್ರಕಾಮಂ ಪ್ರಭಕ್ಷ್ಯತೇ||

"When prevented from that grove, the enraged and angry Vanaras ill-treated them. Oh Bull among Vanaras! Then many of the heroes who were angry and with red eyes, chased away the guards. Some were hit by hands. Some were hit on their knees. They dragged them as they liked and threw them into the sky. When you are the king these heroes were hit in this way. They destroyed the Madhuvan and devoured the honey as they liked".

ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯಮಾನಂ ತಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾನರರ್ಷಭಮ್|
ಅಪೃಚ್ಛ ತಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪರವೀರಹ||11||
ಕಿಮಯಂ ವಾನರೋ ರಾಜನ್ ವನಪಃ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತಃ|
ಕಂ ಚಾರ್ಥಮಭಿನಿರ್ದಿಶ್ಯ ದುಃಖಿತೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್||12||

ಸ|| ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯಮಾನಂ ತಂ ವಾನರರ್ಷಭಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪರವೀರಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಅಪೃಚ್ಛತ್||ರಾಜನ್ ಕಿಂ ವನಪಃ ಅಯಃ ವಾನರಃ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತಃ | ದುಃಖಿತಃ ಕಂ | ಅರ್ಥಮ್ ಅಭಿನಿರ್ದಿಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

The bull among Vanaras, who was thus being informed, was asked by Lakshmana who is wise, and who is the killer of enemies. ' Oh King ! Why is this protector of forest here. Why is he sad. For what purpose he is telling'.

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಸುಗ್ರೀವೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚೇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಃ||13||

ಸ|| ಮಹಾತ್ಮನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ಸುಗ್ರೀವಃ ವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಃ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ||

Thus asked by the great soul Lakshmana, Sugriva who is adept at the use of words, spoke in reply to Lakshmana.

ಆರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಪ್ರಾಹ ವೀರೋ ದಧಿಮುಖಃ ಕಪಿಃ|
ಅಂಗದಪ್ರಮುಖೈರ್ವೀರೈಃ ಭಕ್ಷಿತಂ ಮಧು ವಾನರೈಃ||14||
ವಿಚಿತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮಾಶಾಂ ಆಗತೈರ್ಹರಿಪುಂಗವೈಃ|
ನೈಷಾಮಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಈದೃಶಸ್ಸ್ಯಾದುಪಕ್ರಮಃ||15||
ಅಗತೈಶ್ಚ ಪ್ರಮಥಿತಂ ಯಥಾ ಮಧುವನಂ ಹಿ ತೈಃ|
ಧರ್ಷಿತಂ ಚ ವನಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮುಪಯುಕ್ತಂ ಚ ವಾನರೈಃ||16||

ಸ|| ಆರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೀರಃ ದಧಿಮುಖಃ ಕಪಿಃ ಸಂಪ್ರಾಹ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ ಆಶಾಂ ದಿಶಾಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಆಗತೈಃ ಅಂಗದ ಪ್ರಮುಖೈಃ ವೀರೈಃ ವಾನರೈಃ ಮಧು ಭಕ್ಷಿತಂ || ಆಗತೈಃ ತೈಃ ವಾನರೈಃ ಮಧುವನಂ ಯಥಾ ಪ್ರಮಥಿತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವನಂ ಧರ್ಷಿತಂ ಉಪಯುಕ್ತಂ ಚ ಏಷಾಂ ಅಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಈದೃಶಃ ಉಪಕ್ರಮಃ ನ ಸ್ಯಾತ್ ||

' Oh Venerable one ! Dadhimukha is saying that fruits and honey have been consumed by the Vanara heroes Angada and others, who have come after their search for Sita in the southern direction. The way the Madhuvan is entered and destroyed, it is not done by those who have not accomplished their task' .

ವನಂ ಯದಾsಭಿಪನ್ನಾಸ್ತೇ ಸಾಧಿತಂ ಕರ್ಮವಾನರೈಃ|
ದೃಷ್ಟಾ ದೇವೀ ನ ಸಂದೇಹೋ ನ ಚಾನ್ಯೇನ ಹನೂಮತಾ||17||
ನ ಹ್ಯನ್ಯಃ ಸಾಧನೇ ಹೇತುಃ ಕರ್ಮಣೋsಸ್ಯ ಹನೂಮತಃ|
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ಮತಿಶ್ಚೈವ ತಸ್ಮಿನ್ವಾನರಪುಂಗವೇ||18||
ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ವೀರ್ಯಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಚಾಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಮ್|

ಸ|| ತೇ ಯದಾ ವನಂ ಅಭಿಪನ್ನಾಃ ವಾನರೈಃ ಕರ್ಮ ಸಾಧಿತಂ | ದೇವೀ ದೃಷ್ಟಾ | ನ ಸಂದೇಹಃ ನ ಅನ್ಯೇನ ನ ಹನುಮತಾ||ಅಸ್ಯ ಕರ್ಮನಃ ಸಾಧನೇ ಹನೂಮತಃ ಅನ್ಯಃ ಹೇತುಃ ನ ಹಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಮತಿಶ್ಚೈವ ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ವೀರ್ಯಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಚಾಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾನರಪುಂಗವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಮ್||

' The way they the Vanaras, entered the grove they must have accomplished their task. They have seen the divine lady. Without any doubt (it is) by none other than Hanuman. In achieving this task only Hanuman has the ability because the capacity to accomplish the task, the wisdom , the effort, the strength and the enthusiasm ( to accomplish the task ) are all well established in him'.

ಜಾಂಬವಾನ್ಯತ್ರ ನೇತಾಸ್ಯಾದಂಗದಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ||19||
ಹನುಮಾಂಶ್ಚಾಪ್ಯಧಿಷ್ಠಾತಾ ನ ತಸ್ಯ ಗತಿ ರನ್ಯಥಾ|
ಅಂಗದಪ್ರಮುಖೈರ್ವೀರೈಃ ಹತಂ ಮಧುವನಂ ಕಿಲ||20||
ವಾರಯಂತಶ್ಚ ಸಹಿತಾಃ ತಥಾ ಜಾನುಭಿರಾಹತಾಃ|
ಏತದರ್ಥಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಕ್ತುಂ ಮಧುರವಾ ಗಿಹ||21||
ನಾಮ್ನಾ ದಧಿಮುಖೋ ನಾಮ ಹರಿಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಃ|

ಸ|| ಯತ್ರ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ನೇತಾ ಸ್ಯಾತ್ ಮಹಾಬಲಃ ಅಂಗದಸ್ಯ ಚ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಅಧಿತಿಷ್ಠತಾ ತಸ್ಯ ಗತಿಃ ಅನ್ಯಥಾ ನ||ಅಂಗದಪ್ರಮುಖೈಃ ವೀರೈಃ ಮಧುವನಂ ಹತಂ ಕಿಲ| ಸಹಿತಾಃ ವಾರಯನ್ತಶ್ಚ ತದಾ ಜಾನುಭಿಃ ಆಹತಾಃ||ನಾಮ್ನಾ ದಧಿಮುಖೋ ನಾಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವಿಕ್ರಮಃ ಹರಿಃ ಏತತ್ ಅರ್ಥಂ ವಕ್ತುಂ ಮಧುರವಾಕ್ ಇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಃ||

' Where Jambavan is the leader, where the mighty Angada and Hanuman are directing, there the result has to be this only not otherwise. Angada and other leaders indeed destroyed the Madhuvan. When prevented, they hit them on their knees. Hence the hero named Dadhimukha, a Vanara known for his valor came here to tell the sweet words'.

ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಪಶ್ಯತತ್ತ್ವತಃ||22||
ಅಭಿಗಮ್ಯ ತಥಾ ಸರ್ವೇ ಪಿಬಂತಿ ಮಧು ವಾನರಾಃ|
ನ ಚಾಪ್ಯದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈದೇಹೀಂ ವಿಶ್ರುತಾಃ ಪುರುಷರ್ಷಭ||23||
ವನಂ ದತ್ತವರಂ ದಿವ್ಯಂ ಧರ್ಷಯೇಯುರ್ವನೌಕಸಃ|

ಸ|| ಮಹಾಬಾಹೋ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಸೀತಾ ತತ್ತ್ವತಃ ದೃಷ್ಟಾ| ಪಶ್ಯ ತಥಾ ವಾನರಾಃ ಸರ್ವೇ ಅಭಿಗಮ್ಯ ಮಧು ಪಿಬನ್ತಿ||ಪುರುಷರ್ಷಭ ವಿಶ್ರುತಾಃ ವನೌಕಸಃ ವೈದೇಹೀಂ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ದತ್ತವರಂ ದಿವ್ಯಂ ವನಂ ನ ಧರ್ಷಯೇಯುಃ||

' Oh Mighty Saumitra ! Sita has been truly seen. See all the Vanaras having arrived drank honey ! Oh Bull among men ! Without seeing Sita, the renowned Vanaras, would not have destroyed the Madhuvan which was granted as a boon '.

ತತಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಸಹ ರಾಘವಃ||24||
ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರ್ಣಸುಖಾಂ ವಾಣೀಂ ಸುಗ್ರೀವ ವದನಾಚ್ಚ್ಯುತಾಮ್|
ಪ್ರಾಹೃಷ್ಯತ ಭೃಶಂ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ||25||

ಸ|| ತತಃ ಸಹ ರಾಘವಃ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ ಸುಗ್ರೀವವದನಾತ್ ಚ್ಯುತಂ ಕರ್ಣಸುಖಾಂ ವಾಣೀಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಾಹೃಷ್ಯತ| ರಾಮಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಮಹಾಬಲಃ ಚ ಭೃಶಂ ಪ್ರಾಹೃಷ್ಯತ||

Then Lakshmana along with Raghava was delighted by the words spoken by Sugriva which were pleasing to the ears. Rama was delighted. The mighty hero Lakshmana too was delighted.

ಶ್ರುತ್ವಾ ದಧಿಮುಖಸ್ಯೇದಂ ಸುಗ್ರೀವಸ್ತು ಪ್ರಹೃಷ್ಯ ಚ |
ವನಪಾಲಂ ಪುನರ್ವಾಕ್ಯಂ ಸುಗ್ರೀವಃ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷತ||26||

ಸ|| ಸುಗ್ರೀವಃ ದಧಿಮುಖಸ್ಯ ಇದಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಯ ಚ ಪುನಃ ವನಪಾಲಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷತ||

Sugriva having heard the words of Dadhimukha , again very pleased spoke to Dadhimukha, the forest protector.

ಪ್ರೀತೋsಸ್ಮಿ ಸೋsಹಂ ಯದ್ಭುಕ್ತಂ ವನಂ ತೈಃ ಕೃತಕರ್ಮಭಿಃ|
ಮರ್ಷಿತಂ ಮರ್ಷಣೀಯಂ ಚ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಕೃತಕರ್ಮಣಾಮ್||27||
ಇಚ್ಛಾಮಿ ಶೀಘ್ರಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಧಾನಾನ್ ಶಾಖಾಮೃಗಾಂ ಸ್ತಾನ್ ಮೃಗರಾಜ ದರ್ಪಾನ್|
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಕೃತಾರ್ಥಾನ್ ಸಹ ರಾಘವಾಭ್ಯಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಚ ಸೀತಾಧಿಗಮೇ ಪ್ರಯತ್ನಮ್||28||

ಸ|| ಕೃತಕರ್ಮಭಿಃ ತೈಃ ವನಂ ಯತ್ ಭುಕ್ತಂ ಸಃ ಅಹಂ ಪ್ರೀತಃ | ಕೃತಕಾರ್ಯಮಾಣಾಮ್ ಮರ್ಷಣೀಯಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಮರ್ಷಿತಾಮ್||ಹನುಮತ್ಪ್ರಧಾನಾನ್ ಮೃಗರಾಜದರ್ಪಾನ್ ಕೃತಾರ್ಥಾನ್ ತಾನ್ ಶಾಖಾಮೃಗಾನ್ ರಾಘವಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸೀತಾಧಿಗಮೇನ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಶ್ರೋತುಂ ಚ ಇಚ್ಛಾಮಿ||

' I am happy that the Madhuvan is eaten by those who accomplished their task. The act of those who accomplished their task is excused. I along with Raghava and others want to hear from Hanuman and others who have succeeded, who have the majesty of a lion and who live on the trees'.

ಪ್ರೀತಿಸ್ಫೀತಾಕ್ಷೌ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟೌ ಕುಮಾರೌ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥೌ ವಾನರಾಣಾಂ ಚ ರಾಜಾ|
ಅಂಗೈಃ ಸಂಹೃಷ್ಟೈಃ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಬಾಹ್ವೋರಾಸನ್ನಾಂ ಸೋsತಿಮಾತ್ರಂ ನನಂದ||29||

ಸ|| ಸಃ ವಾನರಾಣಾಂ ರಾಜಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ಫೀತಾಕ್ಷೌ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟೌ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೌ ಕುಮಾರೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಹೃಷ್ಟೈಃ ಅಂಗೈಃ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಂ ಬಾಹ್ವೋಃ ಆಸನ್ನಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮಾತ್ರಂ ನನನ್ದ||

Sugriva the king of Vanaras , eyes filled with joy, seeing the delighted young princes, delighted at the fulfilment of the task, felt a thrill all over his body, realizing that good time has come. And he was delighted.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

Thus ends the Sarga sixty three of Sundarakanda in Ramayana the first poem ever composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| om tat sat||