||Sundarakanda ||

|| Sarga 66||( Slokas in Kannada )

 

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಏವಮುಕ್ತೋ ಹನುಮತಾ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ|
ತಂ ಮಣಿಂ ಹೃದಯೇ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರರುರೋದ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ||1||

ಸ|| ಹನುಮತಾ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ರಾಮಃ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ತಂ ಮಣಿಂ ಹೃದಯೇ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರರುರೋದ||

Thus told by Hanuman Rama the son of Dasaratha along with Lakshmana wept taking the Chudamani to his heart.

ತಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಣಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ರಾಘವಃ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಃ|
ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಸುಗ್ರೀವಮಿದಮಬ್ರವೀತ್||2||

ಸ|| ಶೋಕಕರ್ಶಿತಃ ರಾಘವಃ ತಂ ಮಣಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್||

Seeing that Chudamani, overcome with sorrow Raghava with his eyes filled with tears spoke to Sugriva.

ಯಥೈವ ಧೇನುಃ ಸ್ರವತಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ ವತ್ಸಸ್ಯ ವತ್ಸಲಾ|
ತಥಾ ಮಮಾಪಿ ಹೃದಯಂ ಮಣಿರತ್ನಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್||3||

ಸ|| ಯಥಾ ವತ್ಸಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಧೇನುಃ ಸ್ರವತಿ ತಥಿಅವ ಮಮ ಹೃದಯಂ ಮಣಿರತ್ನಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ||

' Like the cow that let its milk overflow out of love for the calf, my heart also on seeing this Chudamani '.
ಮಣಿರತ್ನಮಿದಂ ದತ್ತಂ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಶ್ವಶುರೇಣ ಮೇ|
ವಧೂಕಾಲೇ ಯಥಾಬದ್ಧಂ ಅಧಿಕಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶೋಭತೇ ||4||

ಸ||ಮೇ ಇದಂ ಮಣಿರತ್ನಂ ಮೇ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಶ್ವಶುರೇಣ ದತ್ತಂ | ವಧೂಕಾಲೇ ಯಥಾಬದ್ಧಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಅಧಿಕಂ ಶೋಭತೇ||

' This gem of an ornament was given by my father in law to Sita. It is more charming than when it was tied to the head at the time of marriage '.

ಅಯಂ ಹಿ ಜಲಸಂಭೂತೋ ಮಣಿ ಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಃ|
ಯಜ್ಞೇ ಪರಮತುಷ್ಟೇನ ದತ್ತಃ ಶಕ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ||5||

ಸ|| ಅಯಂ ಜಲಸಮ್ಭೂತಃ ಮಣಿಃ ಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಃ ಯಜ್ಞೇ ಪರಮತುಷ್ಠೇನ ಧೀಮತಾ ಶಕ್ರೇಣ ದತ್ತಃ||

'This was found in water, worshipped by elders, given in the sacrifice out of great joy by wise Indra'.

ಇಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಣಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಯಥಾ ತಾತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮ್|
ಅದ್ಯಾsಸ್ಮ್ಯವಗತಃ ಸೌಮ್ಯ ವೈದೇಹಸ್ಯ ತಥಾ ವಿಭೋಃ||6||

ಸ|| ಸೌಮ್ಯ ಆದ್ಯ ಇಮಂ ಮಣಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ತಾತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮ್ ತಥಾ ವಿಭೋಃ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಚ ಅವಗತಃ ||

'Today seeing this best of gems I have the darshan of my father as also the king of Videha'.

ಅಯಂ ಹಿ ಶೋಭತೇ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಯಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮೇ ಮಣಿಃ|
ಅಸ್ಯಾದ್ಯ ದರ್ಶನೇ ನಾಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ತಾಂ ಇವ ಚಿಂತಯೇ||7||

ಸ|| ಅಯಂ ಮಣಿಃ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಹಿ ಶೋಭತೇ || ಅಸ್ಯ ಆದ್ಯ ದರ್ಶನೇನ ಅಹಂ ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ಇವ ಚಿಂತಯೇ ||

' This gem indeed shone on the head of my beloved. Today seeing this I am feeling as though I am seeing her'.

ಕಿಮಹಾ ಸೀತಾ ವೈದೇಹೀ ಬ್ರೂಹಿ ಸೌಮ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಪಿಪಾಸುಮಿವ ತೋಯೇನ ಸಿಂಚಂತೀ ವಾಕ್ಯವಾರಿಣಾ||8||

ಸ|| ಸೌಮ್ಯ ! ಪಿಪಾಸುಮ್ ತ್ಫ್ಯೇನ ಇವ ವೈದೇಹಿ ವಾಕ್ಯವಾರಿಣಾ ಸಿಂಚನ್ತೀ | ಸೀತಾ ಕಿಂ ಆಹ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬ್ರೂಹಿ ||

' O Hanuman! Like water for a thirsty person, sprinkle the life giving words of Vaidehi. What did Sita say. Tell me again and again '.

ಇತಸ್ತು ಕಿಂ ದುಃಖತರಂ ಯದಿಮಂ ವಾರಿಸಂಭವಮ್|
ಮಣಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸೌಮಿತ್ರೇ ವೈದೇಹೀ ಮಾಗತಂ ವಿನಾ||9||

ಸ|| ಸೌಮಿತ್ರೇ ವೈದೇಹೀಂ ಆಗತಂ ವಿನಾ ಯತ್ ಇಮಂ ವಾರಿಸಂಭವಮ್ ಮಣಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಇತಸ್ತು ದುಃಖತರಂ ಕಿಮ್ ||

'Oh Saumitri ! I am seeing this jewel formed out of water, without her being here. What can be more sorrowful '.

ಚಿರಂ ಜೀವತಿ ವೈದೇಹೀ ಯದಿ ಮಾಸಂ ಧರಿಷ್ಯತಿ|
ಕ್ಷಣಂ ಸೌಮ್ಯ ನ ಜೀವೇಯಂ ವಿನಾ ತಾ ಮಸಿತೇಕ್ಷಣಾ||10||

ಸ|| ಸೌಮ್ಯ ಯದಿ ಮಾಸಂ ಧರಿಷ್ಯತಿ ವೈದೇಹೀ ಚಿರಂ ಜೀವತಿ |ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾ ವಿನಾ ಕ್ಷಣಂ ನ ಜಿವೇಯಂ||

' Oh Hanuman If Vaidehi can live for a month , she will live long. Without the black eyed one ! I cannot even live for a moment'.

ನಯ ಮಾಮಪಿ ತಂ ದೇಶಂ ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟಾ ಮಮಪ್ರಿಯಾ|
ನ ತಿಷ್ಠೇಯಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಪಲಭ್ಯ ಚ||11||

ಸ||ಯತ್ರ ಮಮಪ್ರಿಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ತಂ ದೇಶಂ ಮಾಮ್ ಅಪಿ ನಯ | ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಉಪಲಭ್ಯ ಕ್ಷಣಂ ಅಪಿ ನ ತಿಷ್ಠೇಯಂ ||

' Take me to that place where my beloved is seen. Knowing where she is we cannot sit for even a moment'.

ಕಥಂ ಸಾ ಮಮ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಭೀರು ಭೀರುಸ್ಸತೀ ಸದಾ|
ಭಯಾವಹಾನಾಂ ಘೋರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರಕ್ಷಸಾಮ್||12||

ಸ|| ಸಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಭೀರುಭೀರುಃ ಸತೀ ಭಯಾವಹಾನಾಂ ಘೋರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಕಥಂ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಠತಿ ... ||

'That very timid lady with fair hips, how can she stay in the middle of the fearsome and dreadful Rakshasis '.

ಶಾರದಃ ತಿಮಿರೋನ್ಮುಕ್ತೋ ನೂನಂ ಚಂದ್ರ ಇವಾಂಬುದೈಃ|
ಆವೃತಂ ವದನಂ ತಸ್ಯಾ ನ ವಿರಾಜತಿ ರಾಕ್ಷಸೈಃ||13||

' Her face like the moon covered by the rain clouds is surely bereft of brightness being surrounded by the Rakshasas'.

ಕಿಮಾಹಾ ಸೀತಾ ಹನುಮಂಸ್ತತ್ತ್ವತಃ ಕಥ ಯಾದ್ಯ ಮೇ|
ಏತೇನ ಖಲು ಜೀವಿಷ್ಯೇ ಭೇಷಜೇ ನಾತುರೋ ಯಥಾ||14||
ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಮೇ ಅದ್ಯ ಸೀತಾ ಕಿಮ್ ಆಹ ತತ್ತ್ವತಃ ಕಥಯ | ಏತೇನ ಜೀವಿಷ್ಯೇ ಖಲು ಯಥಾ ಭೇಷಜೇನ ||

' Hanuman ! Today tell me what is said by Sita. Truly I am eager . With that like a medicine, I will live'.

ಮಧುರಾ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಕಿ ಮಾಹ ಮಮ ಭಾಮಿನೀ|
ಮದ್ವಿಹೀನಾ ವರಾರೋಹಾ ಹನುಮನ್ ಕಥಯಸ್ವ ಮೇ||15||

ಸ|| ಮಥುರಾ ಮಥುರಾಲಾಪಾ ವರಾರೋಹಾ ಮತ್ ವಿಹೀನಾ ಮಮಭಾಮಿನೀ ಕಿಂ ಆಹ | ಕಥಯಸ್ವ|

' My beloved , the lovely one who speaks sweetly who has fair hips, separated from me, what did she say? Please tell me.'

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus ends the sixty sixth chapter of Sundarakanda in Ramayana the first ever poem composed in Sanskrit by the first poet sage valmiki

|| om tat sat||