||Sundarakanda ||

|| Sarga 67||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English)

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ಸೀತಾಯಾ ಭಾಷಿತಂ ಸರ್ವಂ ನ್ಯವೇದಯತ ರಾಘವೇ||1||

ಸ|| ಮಹಾತ್ಮನಾ ರಾಘವೇಣ ಏವಂ ಉಕ್ತಃ ತು ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾಯಾ ಭಾಷಿತಂ ಸರ್ವಂ ನ್ಯವೇದಯತ||

Thus asked by Raghava, Hanuman related everything that was said by Sita.

ಇದಮುಕ್ತವತೀ ದೇವೀ ಜಾನಕೀ ಪುರುಷರ್ಷಭ|
ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ಮಭಿಜ್ಞಾನಂ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ಯಥಾತಥಮ್||2||

ಸ|| ಪುರುಷರ್ಷಭ ದೇವೀ ಜಾನಕೀ ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಂ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ಉಕ್ತವತೀ ಯಥಾ ತಥಮ್||

'Oh Bull among men ! Divine Janaki related to me as a token of identification, an incident of the past that occurred on the Chitrakuta as it is'.

ಸುಖಸುಪ್ತಾ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಜಾನಕೀ ಪೂರ್ವಮುತ್ಥಿತಾ|
ವಾಯಸಃ ಸಹಸೋತ್ಪತ್ಯ ವಿದದಾರ ಸ್ತನಾಂತರೇ||3||
ಪರ್ಯಾಯೇಣ ಚ ಸುಪ್ತತ್ವಂ ದೇವ್ಯಂಕೇ ಭರತಾಗ್ರಜ|
ಪುನಶ್ಚ ಕಿಲ ಪಕ್ಷೀ ಸ ದೇವ್ಯಾ ಅಜನಯತ್ ವ್ಯಥಾಮ್||4||
ಪುನಃ ಪುನರುಪಾಗಮ್ಯ ವಿದದಾರ ಭೃಶಂ ಕಿಲ|
ತತಸ್ತ್ವಂ ಬೋಧಿತಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಶೋಣಿತೇನ ಸಮುತ್‍ಕ್ಷಿತಃ||5||

ಸ|| ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಸುಖಸುಪ್ತಾ ಜಾನಕೀ ಪೂರ್ವಂ ಉತ್ಥಿತಾ ವಾಯಸಃ ಸಹಸಾ ಉತ್ಪತ್ಯ ಸ್ತನಾಂತರೇ ವಿದದಾರ||ಭರತಾಗ್ರಜ ತ್ವಂ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ದೇವ್ಯಂಕೇ ಸುಪ್ತಃ ಸಃ ಪಕ್ಷೀ ಪುನಶ್ಚ ದೇವುಆಃ ವ್ಯಥಾಮ್ ಜನಯತಿ ಕಿಲ ||ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಭೃಶಂ ವಿದದಾರ ಕಿಲ | ತತಃ ತ್ವಂ ತಸ್ಯಾಃ ಶೋಣಿತೇನ ಸಮುಕ್ಷಿತಃ ಬೋಧಿತಃ ಕಿಲ||

' Earlier when she was lying down along with you, she woke up early and a crow came swiftly and scratched on her breast. Rama ! Then you woke up and you slept in her lap. The bird again started hurting her. Again and again the crow came and scratched her.Then being wetted by her blood, you woke up'.

ವಾಯಸೇವ ಚ ತೇ ನೈವ ಸತತಂ ಬಾಧ್ಯಮಾನಯಾ|
ಬೋಧಿತಃ ಕಿಲ ದೇವ್ಯಾ ತ್ವಂ ಸುಖಸುಪ್ತಃ ಪರಂತಪ||6||
ತಾಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹೋ ದಾರಿತಾಂ ಚ ಸ್ತನಾಂತರಮ್|
ಅಶೀ ವಿಷ ಇವ ಕ್ರುದ್ಧೋ ನಿಶ್ವಸನ್ ಅಭ್ಯಭಾಷಥಾಃ||7||
ನಖಾಗ್ರೈಃ ಕೇನ ತೇ ಭೀರು ದಾರಿತಂ ತು ಸ್ತನಾಂತರಮ್|
ಕಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಸರೋಷೇಣ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೇಣ ಭೋಗಿನಾ||8||

ಸ|| ಪರನ್ತಪ ತೇನ ವಾಯಸೇನೈವ ಸತತಂ ಬಾಧ್ಯಮಾನಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸುಖಸುಪ್ತಃ ತ್ವಂ ಬೋಧಿತಃ ಕಿಲ||ಮಹಾಬಾಹೋ ಸ್ತನಾನ್ತರೇ ದಾರಿತಾಮ್ ತಾಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃದ್ಧಃ ಆಶೀವಿಷೈವ ನಿಃಶ್ವಸನ್ ಅಭ್ಯಭಾಷಥಾಃ||ಭೀರು ತೇ ಸ್ತನಾಂತರಂ ಕೇನ ನಖಾಗ್ರೈಃ ದಾರಿತಂ| ಸರೋಷೇನ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೇಣ ಭೋಗಿನಾ ಕಃ ಕ್ರೀಡತಿ||

' Oh Scorcher of enemies ! Troubled by the crow repeatedly , the divine lady woke you and informed you. Oh Strong armed one ! Seeing her scratched on her breasts, furious like a hissing serpent you said this. "Oh Timid one ! Who scratched on your breasts with the tip of their nails. Who is sporting with an enraged five hooded serpent ?"

ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಃ ಸಹಸಾ ವಾಯಸಂ ಸಮವೈಕ್ಷಥಾಃ|
ನಖೈಃ ಸರುಧಿರೈಃ ತೀಕ್ಷ್‍ಣೈಃ ತಾಮೇವಾಭಿಮುಖಂ ಸ್ಥಿತಮ್||9||
ಸುತಃ ಕಿಲ ಸ ಶಕ್ರಸ್ಯ ವಾಯಸಃ ಪತತಾಂ ವರಃ|
ಧರಾಂತರಚರಶ್ಶೀಘ್ರಂ ಪವನಸ್ಯ ಗತೌ ಸಮಃ||10||

ಸ|| ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಃ ಸರುಧಿರೈಃ ತೀಕ್ಷಣೈಃ ನಖೈಃ ತಾಮೇವ ಅಭಿಮುಖಂ ವಾಯಸಂ ಸಹಸಾ ಸಮವೈಕ್ಷತ||ಪತತಾಮ್ ವರಃ ಸಃ ವಾಯಸಃ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ| ಧರಾಂತರಚರಶ್ಶೀಘ್ರಂ ಕಿಲ | ಶೀಘ್ರಂ ಗತೌ ಪವನಸ್ಯ ಸಮಃ||

" Seeing all around, you saw the crow with blood on its sharp nails standing in front of her. Foremost among birds, the crow is the son of Indra, moving about all over the earth. In speed he is equal to Vayu".

ತತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕೋಪ ಸಂವರ್ತಿತೇಕ್ಷಣಃ|
ವಾಯಸೇ ತ್ವಂ ಕೃಥಾಃ ಕ್ರೂರಾಂ ಮತಿಂ ಮತಿಮತಾಂವರ||11||
ಸದರ್ಭಂ ಸಂಸ್ತರಾದ್ಗೃಹ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರೇಣ ಹ್ಯಯೋಜಯಃ|
ಪ್ರದೀಪ್ತ ಇವ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಜಜ್ವಾಲಾಭಿಮುಖಃ ಖಗಮ್||12||
ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಹಿ ದರ್ಭಂ ತಂ ವಾಯಸಂ ಪ್ರತಿ |
ತತಸ್ತು ವಾಯಸಂ ದೀಪ್ತಃ ಸದರ್ಭೋsನುಜಗಾಮ ಹ||13||

ಸ|| ಮಹಾಬಾಹೋ ಮತಿಮತಾಂ ವರ ಕೋಪಸಂವರ್ತಿತೇಕ್ಷನಃ ತತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾಯಸೇ ಕ್ರೂರಾಂ ಮತಿಂ ಕೃಥಾಃ||ಸಃ ಸಂಸ್ತರಾತ್ ದರ್ಭಂ ಗೃಹ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಣ ಅಸ್ತ್ರೇಣ ಯೋಜಯತ್| ಸಃ ದೀಪ್ತಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಇವ ದ್ವೈಜಂ ಅಭಿಮುಖಃ ಜಜ್ವಾಲ||ತ್ವಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ತಂ ದರ್ಭಂ ವಾಯಸಂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಪ್ತವಾನ್ | ತತಃ ಸ ದರ್ಭಃ ದೀಪ್ತಃ ವಾಯಸಂ ಪ್ರತಿ ಅನುಜಗಾಮ ಹ||

"Oh Strong armed one, revered among the wise, with anger in your eyes you made up your mind about the crow. Taking a blade of grass from the mat , you invoked it with Brahma's powers. Then he blazed like the fire at the time of dissolution, and hurtled towards the bird. You hurled the blazing blade of grass on the crow. Then the blazing blade of grass followed the crow".

ಸ ಪಿತ್ರಾ ಚ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೈಃ ಸುರೈಶ್ಚ ಸಮಹರ್ಷಿಭಿಃ|
ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಂಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ತ್ರಾತಾರಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛತಿ||14||
ಪುನರೇವಾಗತಸ್ತ್ರಸ್ತಃ ತ್ವತ್ಸಕಾಶ ಮರಿಂದಮ|
ಸ ತಂ ನಿಪತಿತಂ ಭೂಮೌ ಶರಣ್ಯಃ ಶರಣಾಗತಮ್||15||
ವಧಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯಃ|

ಸ|| ಸಃ ಪಿತ್ರಾ ಸಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಸುರೈಶ್ಚ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಂಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ತ್ರಾತಾರಂ ನ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ|| ಅರಿನ್ದಮ ತ್ರಸ್ತಃ ಪುನರೇವ ತ್ವತ್ ಸಕಾಶಂ ಆಗತಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸಃ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಶರಣಾಗತಂ ಭೂಮೌ ನಿಪತಿತಾಂ ತಂ ವಧಾರ್ಹಂ ಅಪಿ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯಃ||

' Abandoned by his father, the great seers as well as Suras and having gone around the three worlds he could not find a saviour. Oh Destroyer of enemies ! That crow came back trembling to you for protection and fallen on the ground seeking protection.Then the Kakutstha with kindness saved the one who deserved to be killed.'

ಮೋಘಮಸ್ತ್ರಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ತು ಕರ್ತು ಮಿತ್ಯೇವ ರಾಘವ||16||
ಭವಾಂಸ್ತಸ್ಯಾಕ್ಷಿ ಕಾಕಸ್ಯ ಹಿನಸ್ತಿಸ್ಮ ಸ ದಕ್ಷಿಣಮ್|
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಸ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ರಾಜ್ಞೇ ದಶರಥಾಯ ಚ||17||
ವಿಸೃಷ್ಟಸ್ತು ತದಾ ಕಾಕಃ ಪ್ರತಿಪೇದೇ ಸ್ವಮಾಲಯಮ್|

ಸ|| ರಾಘವ ಅಸ್ತ್ರಂ ಮೋಘಂ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ಇತ್ಯೇವ ಭವಾನ್ ತಸ್ಯ ಕಾಕಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಅಕ್ಷಿ ಹಿನಸ್ತಿ ಸ್ಮ||ರಾಮ ತದಾ ಸಃ ಕಾಕಃ ವಿಸೃಷ್ಟಃ ತ್ವಾಮ್ ರಾಜ್ಞೇ ದಶರಥಾಯ ಚ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸ್ವಂ ಆಲಯಂ ಪ್ರತಿಪೇದೇ||

' Raghava ! It was not possible to withdraw the divine weapon. So you struck the right eye of the crow instead. Rama! Then the crow thus saved offered salutations to you and Dasaratha and went back to its abode '.

ಏವಮಸ್ತ್ರ ವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಶೀಲವಾನಪಿ||18||
ಕಿಮರ್ಥಮಸ್ತ್ರಂ ರಕ್ಷಸ್ಸು ನ ಯೋಜಯತಿ ರಾಘವಃ|
ನ ನಾಗಾ ನಾಪಿ ಗಂಧರ್ವಾ ನಾ ಸುರಾ ನ ಮರುದ್ಗಣಾಃ||19||
ನ ಚ ಸರ್ವೇ ರಣೇ ಶಕ್ತಾ ರಾಮಂ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಸಿತುಮ್|

ಸ|| ಶೀಲವಾನ್ ಅಪಿ ರಾಘವ ಏವಂ ಅಸ್ತ್ರವಿದಾಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸತ್ಯವಾನ್ ಬಲವಾನ್ ಅಪಿ ರಕ್ಷಸ್ಸು ಅಸ್ತ್ರಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ನ ಯೋಜಯತಿ||ರಣೇ ರಾಮಂ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಸಿತುಂ ನಾಗಾಃ ನ ಸುರಾಃ ನ ಮರುದ್ಗಣಾಃ ನ ಗಂಧರ್ವಾಃ ನ ||

' Oh Raghava ! That way being of good conduct, the foremost among wielders of weapons, truthful and powerful , why are you not using weapons against the Rakshasas. It is not possible for Nagas, Gandharvas, Suras , Marut ganas, or anybody else to face Rama in a battle'.

ತಸ್ಯ ವೀರ್ಯವತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಮಯಿ ಸಂಭ್ರಮಃ||20||
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸುನುಶಿತೈರ್ಬಾಣೈಃ ಹನ್ಯತಾಂ ಯುಧಿರಾವಣಃ|
ಭ್ರಾತು ರಾದೇಶ ಮಾಜ್ಞಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ವಾ ಪರಂತಪಃ||21||
ಸ ಕಿಮರ್ಥಂ ನರವರೋ ನ ಮಾಂ ರಕ್ಷತಿ ರಾಘವಃ|

ಸ|| ವೀರ್ಯವತಃ ತಸ್ಯ ಮಯಿ ಸಂಭ್ರಮಃ ಅಸ್ತಿ ಯದಿ ಸುನಿಶಿತೈಃ ಬಾಣೈಃ ರಾವನಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಯುಧಿ ಹನ್ಯತಾಮ್||ಪರನ್ತಪಃ ನರವರಃ ರಾಘವಃ ಸಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ವಾ ಭ್ರಾತುಃ ಆದೇಶಂ ಆಜ್ಞಾಯ ಮಾಂ ಕಿಮರ್ಥಮ್ ನ ರಕ್ಷತಿ||

' Oh Very valiant one ! If you have any concern for me you will certainly slay Ravana with sharp arrows in the battle immediately. Oh Scorcher of enemies ! The best of men Rama or even Lakshmana with the orders of his brother , why are they not protecting me?'

ಶಕ್ತೌತೌ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರೌ ವಾಯ್ವಗ್ನಿಸಮತೇಜಸೌ||22||
ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ದರ್ಷೌ ಕಿಮರ್ಥಂ ಮಾಮುಪೇಕ್ಷತಃ|
ಮಮೈವ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿನ್ಮಹದಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ||23||
ಸಮರ್ಥೌ ಸಹಿತೌ ಯನ್ಮಾಂ ನಾವೇಕ್ಷೇತೇ ಪರಂತಪೌ|

ಸ|| ಶಕ್ತೌ ವಾಯ್ವಗ್ನಿ ಸಮತೇಜಸಃ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರೌ ತೌ ಸುರಾಣಾಂ ದುರ್ಧರ್ಷೌ ಯದಿ ಅಪಿ ಮಾಮ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ಉಪೇಕ್ಷತಃ||ಮಮೈವ ಮಹತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ದುಷ್ಕೃತಂ ಅಸ್ತಿ| ಸಂಶಯಃ ನ| ಯತ್ ಸಮರ್ಥಾವಪಿ ಪರನ್ತಪೌ ತೌ ಮಾಮ್ ನ ಅವೇಕ್ಷೇತೇ||

' The two tigers among men, equal in power to to Vayu and Agni, being unassailable even to gods, why are they neglecting me. I must have done some sin. No doubt. Even though capable, the scorchers of enemies are not protecting me'.

ವೈದೇಹ್ಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರುಣಂ ಸಾಶ್ರುಭಾಷಿತಮ್||24||
ಪುನರಪ್ಯಹ ಮಾರ್ಯಾಂ ತಾ ಮಿದಂ ವಚನಮಬ್ರುವಮ್|
ತ್ವಚ್ಛೋಕವಿಮುಖೋ ರಾಮೋ ದೇವಿ ಸತ್ಯೇನ ತೇ ಶಪೇ||25||
ರಾಮೇ ದುಃಖಾಭಿಭೂತೇ ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪರಿತಪ್ಯತೇ|

ಸ|| ಕರುಣಾಮ್ ಸಾಶ್ರುಭಾಷಿತಮ್ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ವಚನಮ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಹಂ ಪುನರಪಿ ತಾಂ ಆರ್ಯಾಂ ಇದಂ ವಚನಂ ಅಬ್ರವಮ್||ದೇವಿ ರಾಮಃ ತ್ವತ್ ಶೋಕವಿಮುಖಃ ಸತ್ಯೇನ ತೇ ಶಪೇ | ರಾಮೇ ದುಃಖಾಭಿಪನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪರಿತಪ್ಯತೇ||

Hearing those piteous words spoken with tears by Vaidehi , I again spoke to the venerable lady. " Oh Divine lady ! I swear to you Rama is full of grief. With Rama filled with sorrow Lakshmana too is deeply afflicted".

ಕಥಂಚಿತ್ ಭವತೀ ದೃಷ್ಟಾ ನ ಕಾಲಃ ಪರಿಶೋಚಿತುಮ್||26||
ಅಸ್ಮಿನ್ಮುಹೂರ್ತೇ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಂತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಭಾಮಿನಿ|
ತಾವುಭೌ ನರಶಾರ್ದೂಲೌ ರಾಜಪುತ್ರಾವನಿಂದಿತೌ||27||
ತ್ವದರ್ಶನಕೃತೋತ್ಸಾಹೌ ಲಂಕಾಂ ಭಸ್ಮೀಕರಿಷ್ಯತಃ|
ಹತ್ವಾ ಚ ಸಮರೇ ರೌದ್ರಂ ರಾವಣಂ ಸಹಬಾಂಧವಮ್||28||
ರಾಘವಸ್ತ್ವಾಂ ವರಾರೋಹೇ ಸ್ವಾಂ ಪುರೀಂ ನಯತೇ ಧ್ರುವಂ|

ಸ|| ಭಾಮಿನೀ ಕಥಂಚಿತ್ ಭವತೀ ದೃಷ್ಟಾ ಪರಿದೇವಿತುಮ್ ಕಾಲಃ ನ | ಇಮಮ್ ಮುಹೂರ್ತಂ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಂತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||ನರಶಾರ್ದೂಲೌ ಅನಿನ್ದಿತೌ ಮಹಾಬಲೌ ತ್ವತ್ ದರ್ಶನ ಕೃತೋತ್ಸಾಹೌ ಉಭೌ ತೌ ರಾಜಪುತ್ರೌ ಲಂಕಾಂ ಭಸ್ಮೀಕರಿಷ್ಯತಃ||ವರಾರೋಹೇ ರಾಘವಃ ರೌದ್ರಂ ಸಹಬಾಂಧವಂ ರಾವಣಂ ಸಮರೇ ಹತ್ವ ಚ ತ್ವಾಂ ಸ್ವಾಂ ಪುರೀಮ್ ನಯತೇ ಧೃವಮ್||

" Oh Lovely lady ! Somehow you have been found. This is not the time for lamentation. This moment you will see the end of grief . The two princes, tigers among men, the blameless and mighty ones, desirous of seeing you will burn down this Lanka to ashes. Oh Best among women ! Furious Raghava killing Ravana with all his relatives will certainly take you back to his city'.

ಯತ್ತು ರಾಮೋ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನಮನಿಂದಿತೇ||29||
ಪ್ರೀತಿಸಂಜನನಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರದಾತುಂ ತ್ವ ಮಿಹಾರ್ಹಸಿ|
ಸಾಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾ ವೇಣ್ಯುದ್ಗ್ರಥನ ಮುತ್ತಮಮ್||30||
ಮುಕ್ತಾವಸ್ತ್ರಾದ್ದದೌ ಮಹ್ಯಂ ಮಣಿಮೇತಂ ಮಹಾಬಲ|

ಸ||ಅನಿಂದಿತೇ ರಾಮಃ ಯತ್ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಜನನಂ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಇಹ ದಾತುಂ ತ್ವಂ ಅರ್ಹಸಿ|| ಮಹಾಬಲ ಸಾ ಸರ್ವಾಃ ದಿಶಃ ಅಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ವೇಣ್ಯುದ್‍ಗ್ರಥಿತಂ ಉತ್ತಮಂ ಏತಂ ಮಣಿಂ ಮಹ್ಯಂ ದದೌ||

" Oh Blameless one ! You need to give a token of recognition which Rama knows and which generates happiness". Oh Powerful one ! She looked in all directions, untying this gem which is worn on her hair, from her clothes and gave it to me'.

ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಮಣಿಂ ದಿವ್ಯಂ ತವ ಹೇತೋ ರಘೂದ್ವಹ||31||
ಶಿರಸಾ ತಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರ್ಯಾಂ ಅಹಮಾಗಮನೇ ತ್ವರೇ|

ಸ||ರಘೂದ್ವಹ ದಿವ್ಯಂ ಮಣಿಂ ತವ ಹೇತೋಃ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯ ಆರ್ಯಾಂ ತಾಂ ಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಹಂ ಆಗಮನೇ ತ್ವರೇ||

' Foremost among Raghus ! Taking this gem for your sake, bowing with my head to the venerable lady I returned quickly.'

ಗಮನೇ ಚ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಂ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ವರವರ್ಣಿನೀ||32||
ವಿವರ್ಥಮಾನಂ ಚ ಹಿ ಮಾಮುವಾಚ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಮುಖೀ ದೀನಾ ಭಾಷ್ಪಸಂದಿಗ್ಧಭಾಷಿಣೀ||33||
ಮಮೋತ್ಪತನಸಂಭ್ರಾಂತಾ ಶೋಕವೇಗಸಮಾಹತಾ|

ಸ|| ವರವರ್ಣಿನೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ಗಮನೇ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಂ ವಿವರ್ಧಮಾನಂ ಚ ಮಾಂ ಆವೇಕ್ಷ್ಯ ಉವಾಚ||ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಮುಖೀ ದೀನಾ ಭಾಷ್ಪಸಂದಿಗ್ಧಭಾಷಿಣೀ ಮಮ ಉತ್ಪತನಸಂಭ್ರಾತಾ ಶೋಕವೇಗ ಸಮಾಹತಾ||

'The fair complexioned daughter of Janaka, seeing me growing and getting ready for returning said the following. With a face filled with tears, piteous, with words drenched with tears, concerned with my departure, shedding tears she said the following'.

ಹನುಮನ್ ಸಿಂಹಸಂಕಾಶಾ ವುಭೌ ತೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ||34||
ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಸಹಾಮಾತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಬ್ರೂಯಾ ಹ್ಯನಾಮಯಮ್|
ಯಥಾ ಚ ಸ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಮಾಂ ತಾರಯತಿ ರಾಘವಃ|
ಅಸ್ಮಾದುಃಖಾಂಬು ಸಂರೋಧಾತ್ ತ್ವಂ ಸಮಾಧಾತುಮರ್ಹಸಿ||35||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಸಿಂಹಸಂಕಾಶೌ ತೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ಉಭೌ ಸಹಾಮಾತ್ಯಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅನಾಮಯಮ್ ಬ್ರೂಯಾಃ || ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸಃ ರಾಘವಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖಾಮ್ಬುಸಂರೋಧಾತ್ ಯಥಾ ತಾರಯತಿ ತ್ವಂ ಸಮಾಧಾತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ||

" Oh Hanuman ! Tell both Rama and Lakshmana, the two lions among men as well as Sugriva along with all his ministers about my welfare. You can make the arrangements so that Raghava with powerful arms can save me from the ocean of sorrows".

ಇಮಂ ಚ ತೀವ್ರಂ ಮಮ ಶೋಕವೇಗಂ
ರಕ್ಷೋಭಿರೇಭಿಃ ಪರಿಭರ್ತ್ಸನಂ ಚ|
ಬ್ರೂಯಾಸ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ಗತಸ್ಸಮೀಪಮ್
ಶಿವಶ್ಚ ತೇ sಧ್ವಾಸ್ತು ಹರಿಪ್ರವೀರ||36||

ಸ|| ಹರಿಪ್ರವೀರ ರಾಮಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗತಃ ಮಮ ಇಮಂ ತೀವ್ರಂ ಶೋಕವೇಗಂ ಏಭಿಃ ರಕ್ಷೋಭಿಃ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯನಂ ಚ ಬ್ರೂಯಾಃ | ತೇ ಅಧ್ವಾ ಶಿವಃ ಅಸ್ತು||

"Oh Best of Vanaras ! Go near Rama. Tell him about the intensity of my great sorrow, as well as the threats from the Rakshasas. Let your journey be speedy and auspicious".

ಏತತ್ತ ವಾರ್ಯಾ ನೃಪರಾಜಸಿಂಹ
ಸೀತಾ ವಚಃ ಪ್ರಾಹ ವಿಷಾದಪೂರ್ವಮ್|
ಏತಚ್ಚ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಗದಿತಂ ಮಯಾ ತ್ವಮ್
ಶ್ರದ್ದತ್ಸ್ವ ಸೀತಾಂ ಕುಶಲಾಂ ಸಮಗ್ರಾಮ್||37||

స|| పరాజసింహ ఆర్యా సీతా విషాదపూర్వం ఏతత్ వచః తవ ఆహ| మయా గదితాం తత్ బుధ్వా సీతాం సమగ్రాం కుశలాం శ్రద్ధత్స్వ||

' Oh Lion among Kings ! Venerable Sita spoke these sorrowful words for you. "What all has been said by me, that let him know". Oh Rama ! Sita is safe in all respects. Have faith'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

Thus ends the Sarga sixty seven of Sundarakanda in Ramayana the first ever poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| Om tat sat||