||Sundarakanda ||

|| Sarga 68||( Slokas in Kannada )

 

(PS: This is a true translation of the Sanskrit epic which tends to have long descriptive sentences which are retained as they are)

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಅಥಾಹ ಮುತ್ತರಂ ದೇವ್ಯಾ ಪುನರುಕ್ತಃ ಸಸಂಭ್ರಮಃ|
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ನರವ್ಯಾಘ್ರ ಸೌಹಾರ್ದಾದನುಮಾನ್ಯವೈ||1||

ಸ|| ನರವ್ಯಾಘ್ರ ! ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಸೌಹಾರ್ದಾತ್ ಸಸಂಭ್ರಮಃ ದೇವ್ಯಾಃ ಅನುಮಾನ್ಯ ದೇವ್ಯಾ ಉತ್ತರಂ ಪುನಃ ಉಕ್ತಃ ||

'Oh Tiger among men! Because of the affection for you and love, the Devi addressed me again with confidence'.

ಏವಂ ಬಹುವಿಧಂ ವಾಚ್ಯೋ ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿಸ್ತ್ವಯಾ|
ಯಥಾ ಮಾಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಶೀಘ್ರಂ ಹತ್ವಾ ರಾವಣಮಾಹವೇ||2||

ಸ|| ಶೀಘ್ರಂ ರಾವಣಂ ಹತ್ವಾ ಯಥಾಮಾಂ ಅಪ್ನುಯಾತ್ ( ತಥೈವ) ರಾಮಃ ದಾಶರಥಿಃ ತ್ವಯಾ ಬಹುವಿಧಂ ವಾಚ್ಯಃ

'You may appeal to Rama in many ways so that he will quickly kill Ravana and get me back' .

ಯದಿ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ವೀರ ವಸೈಕಾsಹ ಮರಿಂದಮ|
ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಸಂವೃತೇ ದೇಶೇ ವಿಶ್ರಾಂತಃ ಶ್ವೋಗಮಿಷ್ಯಸಿ||3||
ಮಮಚಾಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಯಾಃ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ ತವ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ಅಸ್ಯ ಶೋಕವಿಪಾಕಸ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿಮೋಕ್ಷಣಮ್||4||
ಗತೇ ಹಿತ್ವಯಿ ವಿಕ್ರಾಂತೇ ಪುನರಾಗಮನಾಯವೈ|
ಪ್ರಾಣಾನಾಮಪಿ ಸಂದೇಹೋ ಮಮಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||5||
ತವಾದರ್ಶನಜ ಶ್ಶೋಕೋ ಭೂಯೋ ಮಾಂ ಪರಿತಾಪಯೇತ್|
ದುಃಖಾದ್ದುಃಖ ಪರಾಭೂತಾಂ ದುರ್ಗತಾಂ ದುಃಖಭಾಗಿನೀಮ್||6||

ಸ|| ಅರಿಂದಮ ! ವೀರ ! ಯದಿ ಮನ್ಯಸೇ (ತದಿ) ಕಸ್ಮಿಂಸ್ವಿತ್ ಏಕಾಹಂ ಸಂವೃತೇ ಪ್ರದೇಶೇ ವಿಶ್ರಾನ್ತಃ ಶ್ವಃ (ತ್ವಂ) ಗಮಿಷ್ಯಸಿ ||ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ ಮಮ ಚ ಅಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಯಾಃ ಅಸ್ಯ ಶೋಕವಿಪಾಕಸ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿಮೋಕ್ಷಣಂ ಸ್ಯಾತ್||ವಿಕ್ರಾಂತೇ ತ್ವಯಿ ಗತೇ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ವೈ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಅಪಿ ಸಂದೇಹಾಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಅತ್ರ ನ ಶಂಸಯಃ || ದುಃಖಾತ್ ದುಃಖಭಾಗಿನೀಂ ದುರ್ಗತಾಂ ಮಾಂ ತವ ಅದರ್ಶನಜಃ ಶೋಕಂ ಭೂಯಃ ಮಾಂ ಪರಿತಾಪಯೇತ್||

" Oh Crusher of enemies ! If you think it is possible take rest at a lonely place for the night and then go. Because of your presence here , this less fortunate one will be freed from the sorrow for a while. Oh Valiant one ! When you go my life will also be in doubt by the time you come back. There is no doubt about this. Afflicted by sorrow , this unfortunate one , the sorrow of not being able to see you will again make me lament".

ಅಯಂ ಚ ವೀರ ಸಂದೇಹಃ ತಿಷ್ಠತೀವ ಮಮಾಗ್ರತಃ|
ಸುಮಹಾಂಸ್ತ್ವತ್ ಸಹಾಯೇಷು ಹರ್ಯೃಕ್ಷೇಷು ಹರೀಶ್ವರ||7||
ಕಥಂ ನು ಖಲು ದುಷ್ಪಾರಂ ತರಿಷ್ಯಂತಿ ಮಹೋದಧಿಮ್|
ತಾನಿ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಸೈನ್ಯಾನಿ ತೌ ವಾ ನರವರಾತ್ಮಜೌ||8||
ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಸಾಗರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಲಂಘನೇ|
ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದ್ವೈನತೇಯಸ್ಯ ತವ ವಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ವಾ||9||

ಸ|| ವೀರ ಹರೀಶ್ವರ ತ್ವತ್ ಸುಮಹಾನ್ ಸಹಾಯೇಷು ಹರ್ಯಕ್ಷೇಷು ಅಯಂ ಸಂದೇಹಃ ಚ ಮಮ ಅಗ್ರತಃ ತಿಷ್ಠತಿ||ದುಷ್ಪಾರಂ ಮಹೋದಧಿಂ ತಾನಿ ಹರ್ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಕಥಂ ನು ತರಿಷ್ಯಂತಿ ಖಲು ||ಅಸ್ಯ ಸಾಗರಸ್ಯ ಲಂಘನೇ ಭೂತಾನಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಏವ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ವೈನತೇಯಸ್ಯ ತವ ವಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ವಾ||

"Oh Heroic one ! Best among the Vanaras ! I have a great doubt about your associates among Vanaras. This ocean which cannot be crossed, how will those Vanara armies cross the same. Among all living beings , only three namely Vainateya , the Marut , and you are capable of crossing this ocean".

ತದಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯೋಗೇ ವೀರೈವಂ ದುರತಿಕ್ರಮೇ|
ಕಿಂ ಪಶ್ಯಸಿ ಸಮಾಧಾನಂ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾರ್ಯವಿದಾಂ ವರ||10||
ಕಾಮಮಸ್ಯ ತ್ವಮೇವೈಕಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಸಾಧನೇ|
ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಪರವೀರಘ್ನ ಯಶಸ್ಯಸ್ತೇ ಬಲೋದಯಃ||11||

ಸ|| ವೀರ ! ಕಾರ್ಯವಿದಾಂ ವರ ! ತತ್ ಏವಂ ದುರತಿಕ್ರಮೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೇ ಕಿಂ ಸಮಾಧಾನಂ ಪಶ್ಯಸಿ ಬ್ರೂಹಿ| ಪರವೀರಜ ಅಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಸಾಧನೇ ತ್ವಂ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಕಾಮಮ್ | ತೇ ಫಲೋದಯಃ ಯಶಸ್ಯಃ ( ಭವೇತ್)

" Oh Hero ! foremost among those accomplishing tasks ! What solution you see for this difficult task ? Oh Slayer of enemy heroes ! Only you are capable of resolving this task surely. Succeeding in this all the fame will be yours ".

ಬಲೈಃ ಸಮಗ್ರೈರ್ಯದಿ ಮಾಂ ಹತ್ವಾ ರಾವಣಮಾಹವೇ|
ವಿಜಯೀ ಸ್ವಾಂ ಪುರೀಂ ರಾಮೋ ನಯೇತ್ ತಸ್ಯಾದ್ಯಶಸ್ಕರಮ್||12||
ಯಥಾsಹಂ ತಸ್ಯ ವೀರಸ್ಯ ವನಾದುಪಥಿನಾ ಹೃತಾ|
ರಕ್ಷಸಾ ತದ್ಭಯಾ ದೇವ ತಥಾ ನಾರ್ಹತಿ ರಾಘವಃ||13||
ಬಲೈಸ್ತು ಸಂಕುಲಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಪರಬಲಾರ್ದನಃ|
ಮಾಂ ನಯೇದ್ಯದಿ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್||14||

ಸ|| ರಾಮಃ ರಾವಣಂ ಸಮಗ್ರೈಃ ಬಲೈಃ ಆಹವೇ ಹಾತ್ವಾ ವಿಜಯೀ ಸ್ವಾಂ ಪುರೀಂ (ಮಾಂ) ನಯೇತ್ ಯದಿ ತತ್ ಯಶಸ್ಕರಂ ಸ್ಯಾತ್ ||ಅಹಂ ರಕ್ಷಸಾ ವೀರಸ್ಯ ಉಪಾಧಿನಾ ಯಥಾ ಹೃತಾ ತಥಾ ತತ್ ಭಯಾದೇವ ರಾಘವಃ ನ ಅರ್ಹತಿ|| ಪರಬಲಾರ್ದನಃ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಲಂಕಾಂ ಶರೈಃ ಸಂಕುಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಮ್ ನಯೇತ್ ಯದಿ ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್||

" If Rama , defeating Ravana along with all his army, being victorious, and then he takes me back to his city , that will be proper for him. I have been abducted by the Rakshasa using devious means. Rama shall not take me back with fear ( secretly). If Kakustha , the slayer of the enemy armies, stirring Lanka with his arrows and takes me back that will be appropriate for him ".

ತದ್ಯಥಾ ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತಮನುರೂಪಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಭವತ್ಯಾಹವಶೂರಸ್ಯ ತಥಾ ತ್ವಮುಪಪಾದಯ||15||

ಸ|| ತತ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಆಹವಶೂರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಅನುರೂಪಂ ವಿಕ್ರಾನ್ತಂ ಯಥಾ ಭವೇತ್ ತಥೈವ ತ್ವಂ ಉಪಪಾದಯ||

" You plan in accordance with his might in such a way that it allows the great soul who is an exalted hero to exhibit his valor".

ತದರ್ಥೋಪಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಶ್ರಿತಂ ಹೇತುಸಂಹಿತಮ್|
ನಿಶಮ್ಯಾಹಂ ತತಶ್ಶೇಷಂ ವಾಕ್ಯ ಮುತ್ತರಮಬ್ರುವನ್||16||
ದೇವೀ ಹರ್ಯೃಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ|
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಃ ತವಾರ್ಥೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಃ||17||

ಸ|| ತತಃ ಅರ್ಥೋಪಹಿತಂ ಪ್ರಶ್ರಿತಂ ಹೇತುಸಂಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯ ಅಹಂ ಶೇಷಂ ಉತ್ತರಂ ಅಬ್ರುವನ್ ||ದೇವೀ ಹರ್ಯಕ್ಷುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಃ ಸತ್ತ್ವ ಸಂಪನ್ನಃ ತವ ಅರ್ಥೇ ಕೃತನಿಶ್ಛಯಃ||

' Hearing those meaningful courteous words supported with reasons I said these words in reply. "Oh Divine lady , the Lord of the armies of Vanaras, the best among fliers, richly endowed with strength is resolved to save you".

ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮಸಂಪನ್ನಾಃ ಸತ್ತ್ವವಂತೋ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಂಪಾತಾ ನಿದೇಶೇ ಹರಯಃ ಸ್ಥಿತಾಃ||18||
ಯೇಷಾಂ ನೋಪರಿನಾಧಸ್ತಾನ್ ನತಿರ್ಯಕ್ ಸಜ್ಜತೇ ಗತಿಃ|
ನ ಚ ಕರ್ಮಸು ಸೀದಂತಿ ಮಹತ್ಸ್ವಮಿತ ತೇಜಸಃ||19||

ಸ|| ವಿಕ್ರಮಸಂಪನ್ನಾಃ ಸತ್ತ್ವವನ್ತಃ ಮಹಾಬಲಾಃ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಪಾತಾಃ ತಸ್ಯ ನಿದೇಶೇ ಸ್ಥಿತಾಃ||ಯೇಷಾಂ ಗತಿಃ ಉಪರಿ ನ ಸಜ್ಜತೇ| ಅಧಸ್ತಾತ್ ನ| ತಿರ್ಯಕ್ ನ | ಅಮಿತ ತೇಜಸಃ ಮಹತ್ ಸು ಕರ್ಮಸು ನ ಸೀದನ್ತಿ||

" The mighty, powerful, tough warriors committed in their mind are under his command. They can go up without any obstruction. They can go down too. They can go in any other direction. These brilliant ones can undertake any task without difficulty".

ಅಸಕೃತ್ತೈರ್ಮಹಾಭಾಗೈಃ ವಾನರೈರ್ಬಲದರ್ಪಿತೈಃ|
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಾ ಭೂಮಿ ರ್ವಾಯುಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಭಿಃ||20||
ಮದ್ವಿಶಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ತುಲ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂತಿ ತತ್ರ ವನೌಕಸಃ|
ಮತ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯವರಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಸ್ತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧೌ||21||

ಸ|| ಮಹಾಭಾಗೈಃ ಬಲದರ್ಪಿತೈಃ ವಾಯುಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಭಿಃ ತೈಃ ವಾನರೈಃ ಭೂಮಿಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀ ಕೃತಾ||ಸುಗ್ರೀವ ಸನ್ನಿಧೌ ತತ್ರ ಮತ್ ವಿಶಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ತುಲ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂತಿ | ಮತ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯವರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ||

"These great Vanaras, who are proud of their might, can go around the earth travelling in the aerial path. In the court of Sugriva there are those who are better than me or equal to me. There is none who is less powerful than me".

ಅಹಂ ತಾವದಿಹ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಿಂ ಪುನಸ್ತೇ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ನಹಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಪ್ರೇಷ್ಯಂತೇ ಹೀತರೇ ಜನಾಃ||22||
ತದಲಂ ಪರಿಪಾತೇನ ದೇವಿ ಮನ್ಯುರ್ವ್ಯಪೈತು ತೇ|
ಏಕೋತ್ಪಾತೇನ ವೈ ಲಂಕಾ ಮೇಷ್ಯಂತಿ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ||23||

ಸ|| ಅಹಂ ತಾವತ್ ಇಹ ಅನುಪ್ರಾಪ್ತಃ| ಮಹಬಲಾಃ ತೇ ಕಿಂ ಪುನಃ | ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಃ ನ ಪ್ರೇತ್ಯನ್ತೇ ಹಿ | ಇತರೇ ಜನಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯನ್ತೇ ಹಿ|| ದೇವೀ ತತ್ ಪರಿತಾಪೇನ ಅಲಂ | ತೇ ಶೋಕಃ ವ್ಯಪೈತು| ತೇ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ ಏಕೋತ್ಪಾತೇನ ಲಂಕಾಂ ಏಷ್ಯಂತಿ||

" If I have come here, what to say of the highly powerful ones. Superior one are indeed not sent. Only the other people are sent. Oh Divine lady ! Enough of such lamentation. Let your sorrow end. The Vanara army will reach Lanka in one jump".

ಮಮಪೃಷ್ಠಗತೌ ತೌ ಚ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾವಿವೋದಿತೌ|
ತ್ವತ್ಸಕಾಶಂ ಮಹಾಭಾಗೇ ನೃಶಿಂಹವಾಗಮಿಷ್ಯತಃ||24||
ಅರಿಘ್ನಂ ಸಿಂಹಸಂಕಾಶಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ರಾಘವಂ|
ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಂ ಲಂಕಾದ್ವಾರಮುಪಸ್ಥಿತಮ್||25||

ಸ|| ಮಹಾಭಾಗೇ ನೃಸಿಂಹೌ ತಊ ಚ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಗತೌ ಉದಿತೌ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾವಿವ ತ್ವತ್ ಸಕಾಶಂ ಆಗಮಿಷ್ಯತಃ||ಲಂಕಾದ್ವಾರಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಅರಿಘ್ನಂ ಸಿಂಹಸಂಕಾಶಂ ತಂ ರಾಘವಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||

" Oh Noble one ! Both of them , the lions among men, sitting on my back shining like Sun and moon will reach here soon. You will soon see the lion like slayers of enemies , the Raghava and Lakshmana with bow in his hand at the gates of Lanka".

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾನ್ ವೀರಾನ್ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರಮಾನ್|
ವಾನರಾನ್ ವಾರಣೇಂದ್ರಾಭಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಸಂಗತಾನ್||26||
ಶೈಲಾಂಬುದನಿಕಾಶಾನಾಂ ಲಂಕಾಮಲಯಸಾನುಷು|
ನರ್ದತಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅಚಿರಾಚ್ಛ್ರೋಷ್ಯಸಿ ಸ್ವನಮ್||27||
ನಿವೃತ್ತ ವನವಾಸಂ ಚ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥ ಮರಿಂದಮಂ|
ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಮಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ರಾಘವಮ್||28||

ಸ|| ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾನ್ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರಮಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾರಣೇಂದ್ರಾಭಾನ್ ಸಂಗತಾನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||ಶೈಲಾಮ್ಬುದನಿಕಾಶಾನಾಮ್ ಲಂಕಾಮಲಯಮಾನುಷು ನರ್ದತಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಸ್ವನಂ ಅಚಿರಾತ್ ಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ||ನಿವೃತ್ತವನವಾಸಂ ಅರಿನ್ದಮಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಮ್ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಅಭಿಷಿಕ್ತಂ ರಾಘವಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ||

"You will soon see Vanaras who use their nails and teeth as the weapons, who have the strength of Lions and tigers. You will soon see leaders of the Vanara army hovering over Lanka's mountains like the rain clouds on the Malaya mountain. You will soon see the slayer of enemies, Rama crowned in Ayodhya along with you after completing the exile in the forest" .

ತತೋ ಮಯಾವಾಗ್ಬಿರದೀನಭಾಷಿಣಾ
ಶಿವಾಭಿರಿಷ್ಟಾಭಿರಭಿಪ್ರಸಾದಿತಾ|
ಜಗಾಮ ಶಾಂತಿಂ ಮಮಮೈಥಿಲಾತ್ಮಜಾ
ತವಾಪಿ ಶೋಕೇನ ತದಾsಭಿಪೀಡಿತಾ||29||

ಸ|| ತತಃ ತವ ಶೋಕೇನಾಪಿ ತದಾ ಅಭಿಪೀಡಿತಾ ಮೈಥಿಲಾತ್ಮಜಾ ಅದೀನಭಾಷಿಣಾ ಮಯಾ ಶಿವಾಭಿಃ ಇಷ್ಟಭಿಃ ಮಮ ವಾಗ್ಭಿಃ ಅಭಿಪ್ರಸಾದಿತಾ ಶಾಂತಿಂ ಜಗಾಮ||

'Then the princess of Mithila, Sita who was troubled by the thought of your sorrow , pleased with the soothing and auspicious words spoken by me, became peaceful".

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||
ಶ್ರೀಸುಂದರಕಾಂಡಃ ಸಮಾಪ್ತಃ||
ಹರಿ ಓಮ್ ತತ ಸತ್||
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

Thus ends the sixty eight Sarga of Sundarakanda. That is also the end of Sundarakanda in Ramayana, the first ever Sanskrit poem composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| om tat sat ||