||Sundarakanda ||

|| Sarga 11||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ્.
અથ એકાદશસ્સર્ગઃ

અવધૂતાય ચ તાં બુદ્ધિં બભૂવાસ્થિત તદા|
જગામ ચાપરાં ચિંતાં સીતાં પ્રતિ મહાકપિઃ||1||

ન રામેણ વિયુક્તા સા સ્વપ્તુ મર્હતિ ભામિની|
ન ભોક્તું નાપ્યલંકર્તું ન પાનમુપસેવિતુમ્||2||

નાન્યં નરમુપસ્થાતું સુરાણામપિ ચેશ્વરીમ્|
ન હિ રામઃ સમઃ કશ્ચિત્ વિદ્યતે ત્રિદશેષ્વપિ||3||

અન્યેયમિતિ નિશ્ચિત્ય પાનભૂમૌ ચચાર સઃ|
ક્રીડિતે નાપરાઃ ક્લાન્તા ગીતેન ચ તથાઽપરાઃ||4||

નૃત્તેન ચાપરાઃ ક્લાન્તાઃ પાન વિપ્રહતસ્તથા|
મુરજેષુ મૃદઙ્ગેષુ પીઠિકાસુ ચ સંસ્થિતાઃ||5||

તથાઽઽસ્તરણ મુખ્યેષુ સંવિષ્ઠા શ્ચાપરા સ્ત્રિયઃ |
અઙ્ગનાનાં સહસ્રેણ ભૂષિતેન વિભૂષણૈઃ||6||

રૂપસલ્લાપશીલેન યુક્તગીતાર્થ ભાષિણા|
દેશકાલાભિયુક્તેન યુક્તવાક્યાભિદાયિના||7||

રતાભિરતસંસુપ્તં દદર્શ હરિયૂથપઃ|
તાસાં મધ્યે મહાબાહુઃ શુશુભે રાક્ષસેશ્વરઃ||8||

ગોષ્ઠેમહતિ મુખ્યાનાં ગવાં મધ્યે યથા વૃષઃ|
સ રાક્ષસેન્દ્ર શુશ્શુભે તાભિઃ પરિવૃતઃ સ્વયમ્||9||

કરેણુભિર્યથાઽરણ્યે પરિકીર્ણો મહાદ્વિપઃ|
સર્વકામૈરુપેતાં ચ પાનભૂમિં મહાત્મનઃ||10||

દદર્શ હરિશાર્દૂલઃ તસ્ય રક્ષઃ પતેર્ગૃહે|
મૃગાણાં મહિષાણાં ચ વરાહાણાંચ ભાગશઃ||11||

તત્ર ન્યસ્તાનિ માંસાનિ પાનભૂમૌ દદર્શ સઃ|
રૌક્મેષુ ચ વિશાલેષુ ભાજનેષ્વર્થ ભક્ષિતાન્||12||

દદર્શ હરિશાર્દૂલો મયૂરાન્ કુક્કુટાંસ્તથા|
વરાહવાર્થ્રાણસકાન્ દધિસૌવર્ચલાયુતાન્||13||

શલ્યાન્ મૃગમયૂરાંશ્ચ હનુમાનન્વવૈક્ષત|
ક્રકરાન્ વિવિધાન્ સિદ્ધાં શ્ચકોરાનર્થભક્ષિતાન્||14||

મહિષાન્ એકશલ્યાંશ્ચ છાંગાંશ્ચ કૃતનિષ્ઠિતાન્|
લેહ્યાનુચ્ચાવચાન્ પેયાન્ ભોજ્યાનિ વિવિધાનિચ||15||

તથાઽઽમ્લલવણોત્તં સૈઃ વિવિધૈરાગષાડબૈઃ|
હારનૂપૂર કેયૂરૈઃ અપવિદ્ધૈર્મહાધનૈઃ||16||

પાનભાજન વિક્ષિપ્તૈઃ ફલૈશ્ચ વિવિધૈરપિ|
કૃતપુષ્પોપહારા ભૂઃ અધિકં પુષ્યતિ શ્રિયમ્||17||

તત્ર તત્ર ચ વિન્યસ્તૈઃ સુશ્લિષ્ઠૈઃ શયનાસનૈઃ |
પાનભૂમિર્વિના વહ્નિઃ પ્રદીપ્તે વોપલક્ષ્યતે||18||

બહુપ્રકારૈર્વિવિધૈઃ વરસંસ્કારસંસ્કૃતૈઃ|
માંસૈઃ કુશલસંપૃક્તૈઃ પાનભૂમિગતૈઃ પૃથક્||19||

દિવ્યાઃ પ્રપન્ના વિવિધાઃ સુરાઃ કૃતસુરા અપિ |
શર્કરાઽઽસવ માધ્વીક પુષ્પાસવ ફલાસવાઃ||20||

વાસચૂર્ણૈશ્ચ વિવિધૈઃ મૃષ્ટાઃ તૈઃ તૈઃ પૃથક્ પૃથક્|
સંતતા શુશુભે ભૂમિર્માલ્યૈશ્ચ બહુસંસ્થિતૈઃ||21||

હિરણ્મયૈશ્ચ વિવિધૈર્ભાજનૈઃ સ્ફાટિકૈરપિ|
જામ્બૂનદમયૈશ્ચાન્યૈઃ કરકૈરભિસંવૃતા||22||
રાજતેષુ ચ કુંભેષુ જામ્બૂનદમયેષુ ચ |
પાનશ્રેષ્ઠં તદા ભૂરિ કપિઃ તત્ર દદર્શ હ ||23||

સોઽપશ્ય ચ્ચાતકુંભાનિ શીધોર્મણિમયાનિ ચ|
રાજતાનિ ચ પૂર્ણાનિ ભાજનાનિ મહાકપિઃ||24||

ક્વચિત્ અર્થાવશેષાણિ ક્વચિ પીતાનિ સર્વશઃ|
ક્વચિન્નૈવ પ્રપીતાનિ પાનાનિ સ દદર્શ હ||25||

ક્વચિદ્ભક્ષ્યાંશ્ચ વિવિધાન્ ક્વચિત્પાનાનિ ભાગશઃ|
ક્વચિદર્થાવશેષાણિ પશ્યન્ વૈ વિચચાર હ||26||

ક્વચિપ્રભન્નૈઃ કરકૈઃ ક્વચિદાલોળિતૈર્ઘટૈઃ|
ક્વચિત્સંપૃક્તમાલ્યાનિ જલાનિ ફલાનિ ચ||27||

શયનાન્ યત્ર નારીણાં શુભ્રાણિ બહુધા પુનઃ|
પરસ્પરં સમાશ્લિષ્ય કાશ્ચિત્ સુપ્તા વરાઙ્ગનાઃ||28||

કાશ્ચિચ્ચ વસ્ત્રં અન્યસ્યાઃ સ્વપંત્યાઃ પરિધાય ચ|
આહૃત્ય ચ અબલાઃ સુપ્તા નિદ્રા બલપરાજિતાઃ||29||

તાસાં ઉચ્ચ્વાસવાતેન વસ્ત્રં માલ્યં ચ ગાત્રજમ્|
નાત્યર્ધં સ્પંદતે ચિત્રં પ્રાપ્ય મન્દમિવાનલમ્||30||

ચન્દનસ્ય ચ શીતસ્ય શીથોર્મધુરસસ્ય ચ|
વિવિધસ્ય ચ માલ્યસ્ય ધૂપસ્ય વિવિધસ્ય ચ||31||

બહુધા મારુતઃ તત્ર ગન્ધં વિવિધમુદ્વહન્|
સ્નાનાનાં ચન્દનાનાં ચ ધૂપાનાં ચૈવ મૂર્ચિતઃ||32||

પ્રવવૌ સુરભિર્ગન્ધો વિમાને પુષ્પકે તદા|
શ્યામાવદાતાઃ તત્રાન્યાઃ કાશ્ચિત્ કૃષ્ણા વરાઙ્ગનાઃ||33||

કાશ્ચિત્ કાઞ્ચન વર્ણાંગ્યઃ પ્રમદા રાક્ષસાલયે|
તાસાં નિદ્રાવશત્વાચ્ચ મદનેન વિમૂર્છિતમ્||34||

એવં સર્વં અશેષેણ રાવણાંતઃપુરં કપિઃ||35||

દદર્શ સુમહાતેજા ન દદર્શ જાનિકીમ્|
નિરીક્ષમાણશ્ચ તદા તાઃ સ્ત્રિયઃ સ મહાકપિઃ||36||

જગામ મહતીં ચિંતાં ધર્મસાધ્વસશંકિતઃ |
પરદારાવરોધસ્ય પ્રસુપ્તસ્ય નિરીક્ષણમ્||37||

ઇદં ખલુ મમાત્યર્થં ધર્મલોપં કરિષ્યતિ|
ન હિ મે પરદારાણાં દૃષ્ઠિર્વિષયવર્તિની||38||

અયં ચાત્ર મયાદૃષ્ટઃ પરદાર પરિગ્રહઃ|
તસ્ય પ્રાદુરભૂચ્ચિંતા પુનરન્યા મનસ્વિનઃ ||39||

નિશ્ચિતૈકાન્તચિત્તસ્ય કાર્યનિશ્ચયદર્શિની|
કામં દૃષ્ટા મયાસર્વા વિશ્વસ્તા રાવણસ્ત્રિયઃ||40||

ન હિ મે મનસઃ કિંચિત્ વૈકૃત્યં ઉપપદ્યતે|
મનો હિ હેતુઃ સર્વેષાં ઇન્દ્રિયાણાં પ્રવર્તને||41||

શુભાશુભા સ્વવસ્થાસુ યચ્ચ મે સુવ્યવસ્થિતમ્|
નાન્યત્ર હિ મયા શક્યા વૈદેહી પરિમાર્ગિતુમ્||42||

સ્ત્રિયો હિ સ્ત્રીષુ દૃશ્યંતે સદા સંપરિમાર્ગણે|
યસ્ય સત્ત્વસ્ય યા યોનિઃ તસ્યાં તત્પરિમાર્ગ્યતે||43||

ન શક્યા પ્રમદા નષ્ટા મૃગીષુ પરિમાર્ગિતુમ્|
તદિદં માર્ગિતં તાવચ્ચુદ્ધેન મનસા મયા||44||

રાવણાન્તઃ પુરં સર્વં દૃશ્યતે ન ચ જાનકી|
દેવગન્ધર્વકન્યાશ્ચ નાગકન્યાશ્ચ વીર્યવાન્||45||

અવેક્ષમાણો હનુમાન્ નૈવાપશ્યત જાનિકીમ્|
તા મપશ્યન્ કપિઃ તત્ર પશ્યં શ્ચાન્યા વરસ્ત્રિયઃ ||46||

અપક્રમ્ય તદા વીરઃ પ્રધ્યાતુમુપચક્રમે|
સભૂય સ્તાં પરં શ્રીમાન્ મારુતિર્યત્ન માસ્થિતઃ|
અપાનભૂમિ મુત્સૃજ્ય તદ્વિચેતું પ્રચક્રમે||47||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે એકાદશસ્સર્ગઃ|
|| Om tat sat ||