||Sundarakanda ||

|| Sarga 11||( Only Slokas in Kannada )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಏಕಾದಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಅವಧೂತಾಯ ಚ ತಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬಭೂವಾಸ್ಥಿತ ತದಾ|
ಜಗಾಮ ಚಾಪರಾಂ ಚಿಂತಾಂ ಸೀತಾಂ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಕಪಿಃ||1||

ನ ರಾಮೇಣ ವಿಯುಕ್ತಾ ಸಾ ಸ್ವಪ್ತು ಮರ್ಹತಿ ಭಾಮಿನೀ|
ನ ಭೋಕ್ತುಂ ನಾಪ್ಯಲಂಕರ್ತುಂ ನ ಪಾನಮುಪಸೇವಿತುಮ್||2||

ನಾನ್ಯಂ ನರಮುಪಸ್ಥಾತುಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚೇಶ್ವರೀಮ್|
ನ ಹಿ ರಾಮಃ ಸಮಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿದ್ಯತೇ ತ್ರಿದಶೇಷ್ವಪಿ||3||

ಅನ್ಯೇಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪಾನಭೂಮೌ ಚಚಾರ ಸಃ|
ಕ್ರೀಡಿತೇ ನಾಪರಾಃ ಕ್ಲಾನ್ತಾ ಗೀತೇನ ಚ ತಥಾಽಪರಾಃ||4||

ನೃತ್ತೇನ ಚಾಪರಾಃ ಕ್ಲಾನ್ತಾಃ ಪಾನ ವಿಪ್ರಹತಸ್ತಥಾ|
ಮುರಜೇಷು ಮೃದಙ್ಗೇಷು ಪೀಠಿಕಾಸು ಚ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ||5||

ತಥಾಽಽಸ್ತರಣ ಮುಖ್ಯೇಷು ಸಂವಿಷ್ಠಾ ಶ್ಚಾಪರಾ ಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ಅಙ್ಗನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಭೂಷಿತೇನ ವಿಭೂಷಣೈಃ||6||

ರೂಪಸಲ್ಲಾಪಶೀಲೇನ ಯುಕ್ತಗೀತಾರ್ಥ ಭಾಷಿಣಾ|
ದೇಶಕಾಲಾಭಿಯುಕ್ತೇನ ಯುಕ್ತವಾಕ್ಯಾಭಿದಾಯಿನಾ||7||

ರತಾಭಿರತಸಂಸುಪ್ತಂ ದದರ್ಶ ಹರಿಯೂಥಪಃ|
ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶುಶುಭೇ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ||8||

ಗೋಷ್ಠೇಮಹತಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ವೃಷಃ|
ಸ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರ ಶುಶ್ಶುಭೇ ತಾಭಿಃ ಪರಿವೃತಃ ಸ್ವಯಮ್||9||

ಕರೇಣುಭಿರ್ಯಥಾಽರಣ್ಯೇ ಪರಿಕೀರ್ಣೋ ಮಹಾದ್ವಿಪಃ|
ಸರ್ವಕಾಮೈರುಪೇತಾಂ ಚ ಪಾನಭೂಮಿಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ||10||

ದದರ್ಶ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲಃ ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಃ ಪತೇರ್ಗೃಹೇ|
ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಾಣಾಂ ಚ ವರಾಹಾಣಾಂಚ ಭಾಗಶಃ||11||

ತತ್ರ ನ್ಯಸ್ತಾನಿ ಮಾಂಸಾನಿ ಪಾನಭೂಮೌ ದದರ್ಶ ಸಃ|
ರೌಕ್ಮೇಷು ಚ ವಿಶಾಲೇಷು ಭಾಜನೇಷ್ವರ್ಥ ಭಕ್ಷಿತಾನ್||12||

ದದರ್ಶ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲೋ ಮಯೂರಾನ್ ಕುಕ್ಕುಟಾಂಸ್ತಥಾ|
ವರಾಹವಾರ್ಥ್ರಾಣಸಕಾನ್ ದಧಿಸೌವರ್ಚಲಾಯುತಾನ್||13||

ಶಲ್ಯಾನ್ ಮೃಗಮಯೂರಾಂಶ್ಚ ಹನುಮಾನನ್ವವೈಕ್ಷತ|
ಕ್ರಕರಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂ ಶ್ಚಕೋರಾನರ್ಥಭಕ್ಷಿತಾನ್||14||

ಮಹಿಷಾನ್ ಏಕಶಲ್ಯಾಂಶ್ಚ ಛಾಂಗಾಂಶ್ಚ ಕೃತನಿಷ್ಠಿತಾನ್|
ಲೇಹ್ಯಾನುಚ್ಚಾವಚಾನ್ ಪೇಯಾನ್ ಭೋಜ್ಯಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿಚ||15||

ತಥಾಽಽಮ್ಲಲವಣೋತ್ತಂ ಸೈಃ ವಿವಿಧೈರಾಗಷಾಡಬೈಃ|
ಹಾರನೂಪೂರ ಕೇಯೂರೈಃ ಅಪವಿದ್ಧೈರ್ಮಹಾಧನೈಃ||16||

ಪಾನಭಾಜನ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತೈಃ ಫಲೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರಪಿ|
ಕೃತಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಾ ಭೂಃ ಅಧಿಕಂ ಪುಷ್ಯತಿ ಶ್ರಿಯಮ್||17||

ತತ್ರ ತತ್ರ ಚ ವಿನ್ಯಸ್ತೈಃ ಸುಶ್ಲಿಷ್ಠೈಃ ಶಯನಾಸನೈಃ |
ಪಾನಭೂಮಿರ್ವಿನಾ ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ||18||

ಬಹುಪ್ರಕಾರೈರ್ವಿವಿಧೈಃ ವರಸಂಸ್ಕಾರಸಂಸ್ಕೃತೈಃ|
ಮಾಂಸೈಃ ಕುಶಲಸಂಪೃಕ್ತೈಃ ಪಾನಭೂಮಿಗತೈಃ ಪೃಥಕ್||19||

ದಿವ್ಯಾಃ ಪ್ರಪನ್ನಾ ವಿವಿಧಾಃ ಸುರಾಃ ಕೃತಸುರಾ ಅಪಿ |
ಶರ್ಕರಾಽಽಸವ ಮಾಧ್ವೀಕ ಪುಷ್ಪಾಸವ ಫಲಾಸವಾಃ||20||

ವಾಸಚೂರ್ಣೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈಃ ಮೃಷ್ಟಾಃ ತೈಃ ತೈಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್|
ಸಂತತಾ ಶುಶುಭೇ ಭೂಮಿರ್ಮಾಲ್ಯೈಶ್ಚ ಬಹುಸಂಸ್ಥಿತೈಃ||21||

ಹಿರಣ್ಮಯೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಭಾಜನೈಃ ಸ್ಫಾಟಿಕೈರಪಿ|
ಜಾಮ್ಬೂನದಮಯೈಶ್ಚಾನ್ಯೈಃ ಕರಕೈರಭಿಸಂವೃತಾ||22||
ರಾಜತೇಷು ಚ ಕುಂಭೇಷು ಜಾಮ್ಬೂನದಮಯೇಷು ಚ |
ಪಾನಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತದಾ ಭೂರಿ ಕಪಿಃ ತತ್ರ ದದರ್ಶ ಹ ||23||

ಸೋಽಪಶ್ಯ ಚ್ಚಾತಕುಂಭಾನಿ ಶೀಧೋರ್ಮಣಿಮಯಾನಿ ಚ|
ರಾಜತಾನಿ ಚ ಪೂರ್ಣಾನಿ ಭಾಜನಾನಿ ಮಹಾಕಪಿಃ||24||

ಕ್ವಚಿತ್ ಅರ್ಥಾವಶೇಷಾಣಿ ಕ್ವಚಿ ಪೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ|
ಕ್ವಚಿನ್ನೈವ ಪ್ರಪೀತಾನಿ ಪಾನಾನಿ ಸ ದದರ್ಶ ಹ||25||

ಕ್ವಚಿದ್ಭಕ್ಷ್ಯಾಂಶ್ಚ ವಿವಿಧಾನ್ ಕ್ವಚಿತ್ಪಾನಾನಿ ಭಾಗಶಃ|
ಕ್ವಚಿದರ್ಥಾವಶೇಷಾಣಿ ಪಶ್ಯನ್ ವೈ ವಿಚಚಾರ ಹ||26||

ಕ್ವಚಿಪ್ರಭನ್ನೈಃ ಕರಕೈಃ ಕ್ವಚಿದಾಲೋಳಿತೈರ್ಘಟೈಃ|
ಕ್ವಚಿತ್ಸಂಪೃಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನಿ ಜಲಾನಿ ಫಲಾನಿ ಚ||27||

ಶಯನಾನ್ ಯತ್ರ ನಾರೀಣಾಂ ಶುಭ್ರಾಣಿ ಬಹುಧಾ ಪುನಃ|
ಪರಸ್ಪರಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಸುಪ್ತಾ ವರಾಙ್ಗನಾಃ||28||

ಕಾಶ್ಚಿಚ್ಚ ವಸ್ತ್ರಂ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಪಂತ್ಯಾಃ ಪರಿಧಾಯ ಚ|
ಆಹೃತ್ಯ ಚ ಅಬಲಾಃ ಸುಪ್ತಾ ನಿದ್ರಾ ಬಲಪರಾಜಿತಾಃ||29||

ತಾಸಾಂ ಉಚ್ಚ್ವಾಸವಾತೇನ ವಸ್ತ್ರಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಚ ಗಾತ್ರಜಮ್|
ನಾತ್ಯರ್ಧಂ ಸ್ಪಂದತೇ ಚಿತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನ್ದಮಿವಾನಲಮ್||30||

ಚನ್ದನಸ್ಯ ಚ ಶೀತಸ್ಯ ಶೀಥೋರ್ಮಧುರಸಸ್ಯ ಚ|
ವಿವಿಧಸ್ಯ ಚ ಮಾಲ್ಯಸ್ಯ ಧೂಪಸ್ಯ ವಿವಿಧಸ್ಯ ಚ||31||

ಬಹುಧಾ ಮಾರುತಃ ತತ್ರ ಗನ್ಧಂ ವಿವಿಧಮುದ್ವಹನ್|
ಸ್ನಾನಾನಾಂ ಚನ್ದನಾನಾಂ ಚ ಧೂಪಾನಾಂ ಚೈವ ಮೂರ್ಚಿತಃ||32||

ಪ್ರವವೌ ಸುರಭಿರ್ಗನ್ಧೋ ವಿಮಾನೇ ಪುಷ್ಪಕೇ ತದಾ|
ಶ್ಯಾಮಾವದಾತಾಃ ತತ್ರಾನ್ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಕೃಷ್ಣಾ ವರಾಙ್ಗನಾಃ||33||

ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಕಾಞ್ಚನ ವರ್ಣಾಂಗ್ಯಃ ಪ್ರಮದಾ ರಾಕ್ಷಸಾಲಯೇ|
ತಾಸಾಂ ನಿದ್ರಾವಶತ್ವಾಚ್ಚ ಮದನೇನ ವಿಮೂರ್ಛಿತಮ್||34||

ಏವಂ ಸರ್ವಂ ಅಶೇಷೇಣ ರಾವಣಾಂತಃಪುರಂ ಕಪಿಃ||35||

ದದರ್ಶ ಸುಮಹಾತೇಜಾ ನ ದದರ್ಶ ಜಾನಿಕೀಮ್|
ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಶ್ಚ ತದಾ ತಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||36||

ಜಗಾಮ ಮಹತೀಂ ಚಿಂತಾಂ ಧರ್ಮಸಾಧ್ವಸಶಂಕಿತಃ |
ಪರದಾರಾವರೋಧಸ್ಯ ಪ್ರಸುಪ್ತಸ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಮ್||37||

ಇದಂ ಖಲು ಮಮಾತ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಲೋಪಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
ನ ಹಿ ಮೇ ಪರದಾರಾಣಾಂ ದೃಷ್ಠಿರ್ವಿಷಯವರ್ತಿನೀ||38||

ಅಯಂ ಚಾತ್ರ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಃ|
ತಸ್ಯ ಪ್ರಾದುರಭೂಚ್ಚಿಂತಾ ಪುನರನ್ಯಾ ಮನಸ್ವಿನಃ ||39||

ನಿಶ್ಚಿತೈಕಾನ್ತಚಿತ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯದರ್ಶಿನೀ|
ಕಾಮಂ ದೃಷ್ಟಾ ಮಯಾಸರ್ವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತಾ ರಾವಣಸ್ತ್ರಿಯಃ||40||

ನ ಹಿ ಮೇ ಮನಸಃ ಕಿಂಚಿತ್ ವೈಕೃತ್ಯಂ ಉಪಪದ್ಯತೇ|
ಮನೋ ಹಿ ಹೇತುಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತನೇ||41||

ಶುಭಾಶುಭಾ ಸ್ವವಸ್ಥಾಸು ಯಚ್ಚ ಮೇ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್|
ನಾನ್ಯತ್ರ ಹಿ ಮಯಾ ಶಕ್ಯಾ ವೈದೇಹೀ ಪರಿಮಾರ್ಗಿತುಮ್||42||

ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀಷು ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸದಾ ಸಂಪರಿಮಾರ್ಗಣೇ|
ಯಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಯೋನಿಃ ತಸ್ಯಾಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗ್ಯತೇ||43||

ನ ಶಕ್ಯಾ ಪ್ರಮದಾ ನಷ್ಟಾ ಮೃಗೀಷು ಪರಿಮಾರ್ಗಿತುಮ್|
ತದಿದಂ ಮಾರ್ಗಿತಂ ತಾವಚ್ಚುದ್ಧೇನ ಮನಸಾ ಮಯಾ||44||

ರಾವಣಾನ್ತಃ ಪುರಂ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ ನ ಚ ಜಾನಕೀ|
ದೇವಗನ್ಧರ್ವಕನ್ಯಾಶ್ಚ ನಾಗಕನ್ಯಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್||45||

ಅವೇಕ್ಷಮಾಣೋ ಹನುಮಾನ್ ನೈವಾಪಶ್ಯತ ಜಾನಿಕೀಮ್|
ತಾ ಮಪಶ್ಯನ್ ಕಪಿಃ ತತ್ರ ಪಶ್ಯಂ ಶ್ಚಾನ್ಯಾ ವರಸ್ತ್ರಿಯಃ ||46||

ಅಪಕ್ರಮ್ಯ ತದಾ ವೀರಃ ಪ್ರಧ್ಯಾತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ|
ಸಭೂಯ ಸ್ತಾಂ ಪರಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾರುತಿರ್ಯತ್ನ ಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ಅಪಾನಭೂಮಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ತದ್ವಿಚೇತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ||47||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಏಕಾದಶಸ್ಸರ್ಗಃ||


|| Om tat sat ||