||Sundarakanda ||

|| Sarga 14||( Slokas in Kannada )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

हरिः ओम्

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತುರ್ದಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸ ಮುಹೂರ್ತಮಿವ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮನಸಾ ಚಾಧಿಗಮ್ಯತಾಮ್|
ಅವಪ್ಲುತೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಪ್ರಾಕಾರಂ ತಸ್ಯ ವೇಶ್ಮನಃ||1||

ಸತು ಸಂಹೃಷ್ಟ ಸರ್ವಾಙ್ಗಃ ಪ್ರಾಕಾರಸ್ಥೋ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾನ್ ವಸನ್ತಾದೌ ದದರ್ಶ ವಿವಿಧಾನ್ ದ್ರುಮಾನ್||2||

ಸಾಲಾನ್ ಅಶೋಕಾನ್ ಭವ್ಯಾಂಶ್ಚ ಚಂಪಕಾಂಶ್ಚ ಸುಪುಷ್ಪಿತಾನ್|
ಉದ್ದಾಲಕಾನ್ ನಾಗವೃಕ್ಷಾಂ ಶ್ಚೂತಾನ್ಕಪಿಮುಖಾನಪಿ||3||

ಅಥಾಮ್ರವಣ ಸಂಚ್ಚನ್ನಾಂ ಲತಾಶತಸಮಾವೃತಾಮ್|
ಜ್ಯಾಮುಕ್ತ ಇವ ನಾರಾಚಃ ಪುಪ್ಲುವೇ ವೃಕ್ಷವಾಟಿಕಾಮ್||4||

ಸಪ್ರವಿಶ್ಯ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ತಾಂ ವಿಹಗೈರಭಿನಾದಿತಾಮ್|
ರಾಜತೈಃ ಕಾಞ್ಚನೈಶ್ಚೈವ ಪಾದಪೈಃ ಸರ್ವತೋ ವೃತಾಮ್||5||

ವಿಹಗೈರ್ಮೃಗಸಂಘೈಶ್ಚ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಚಿತ್ರಕಾನನಾಮ್|
ಉದಿತಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಂ ದದರ್ಶ ಹನುಮಾನ್ ಕಪಿಃ||6||

ವೃತಾಂ ನಾನಾವಿಧೈರ್ವೃಕ್ಷೈಃ ಪುಷ್ಪೋಪಗಫಲೋಪಗೈಃ|
ಕೋಕಿಲೈಃ ಭೃಙ್ಗರಾಜೈಶ್ಚ ಮತ್ತೈರ್ನಿತ್ಯ ನಿಷೇವಿತಾಮ್||7||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಮನುಜೇ ಕಾಲೇ ಮೃಗಪಕ್ಷಿ ಸಮಾಕುಲೇ|
ಮತ್ತಬರ್ಹಿಣಸಂಘುಷ್ಟಾಂ ನಾನಾದ್ವಿಜಾಗಣಾಯುತಾಮ್||8||

ಮಾರ್ಗಮಾಣೋ ವರಾರೋಹಾಂ ರಾಜಪುತ್ರೀಂ ಅನಿಂದಿತಾಮ್|
ಸುಖಪ್ರಸುಪ್ತಾನ್ ವಿಹಗಾನ್ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||9||

ಉತ್ಪತತ್ಭಿಃ ದ್ವಿಜಗಣೈಃ ಪಕ್ಷೈಃ ಸಾಲಾಃ ಸಮಾಹತಾಃ|
ಅನೇಕ ವರ್ಣಾ ವಿವಿಧಾ ಮುಮುಚುಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಯಃ||10||

ಪುಷ್ಪಾವಕೀರ್ಣಃ ಶುಶುಭೇ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ಪುಷ್ಪಮಯೋ ಗಿರಿಃ||11||

ದಿಶಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಧಾವಂತಂ ವೃಕ್ಷ ಷಣ್ಡಗತಂ ಕಪಿಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ವಸನ್ತ ಇತಿ ಮೇನಿರೇ||12||

ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯಃ ಪತಿತೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಅವಕೀರ್ಣಾ ಪೃಥಗ್ವಿಧೈಃ|
ರರಾಜ ವಸುಧಾ ತತ್ರ ಪ್ರಮದೇವ ವಿಭೂಷಿತಾ||13||

ತರಸ್ವಿನಾ ತೇ ತರವಸ್ತರಸಾಭಿ ಪ್ರಕಮ್ಪಿತಾಃ|
ಕುಸುಮಾನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಸಸೃಜುಃ ಕಪಿನಾ ತದಾ||14||

ನಿರ್ದೂತ ಪತ್ರಶಿಖರಾಃ ಶೀರ್ಣಪುಷ್ಪಫಲಾದ್ರುಮಾಃ|
ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಾ ಧೂರ್ತ ಇವ ಪರಾಜಿತಃ||15||

ಹನುಮತಾ ವೇಗವತಾ ಕಮ್ಪಿತಾಸ್ತೇ ನಗೋತ್ತಮಾಃ|
ಪುಷ್ಪಪರ್ಣ ಫಲಾನ್ಯಾಸು ಮುಮುಚುಃ ಪುಷ್ಪಶಾಲಿನಃ||16||

ವಿಹಙ್ಗ ಸಂಘೈರ್ಹೀನಾಸ್ತೇ ಸ್ಕನ್ಧಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾ ದ್ರುಮಾಃ|
ಬಭೂವುರಗಮಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಾರುತೇನೇವ ನಿರ್ಥುತಾಃ||17||

ನಿರ್ಧೂತ ಕೇಶೀ ಯುವತಿ ರ್ಯಥಾ ಮೃದಿತ ವರ್ಣಿಕಾ|
ನಿಷ್ಪೀತಶುಭ ದನ್ತೋಷ್ಠೀ ನಖೈರ್ದನ್ತೈಶ್ಚ ವಿಕ್ಷತಾ ||18||

ತಥಾ ಲಾಂಙ್ಗೂಲಹಸ್ತೈಶ್ಚ ಚರಣಾಭ್ಯಾಂಚ ಮರ್ದಿತಾ|
ಬಭೂವಾಶೋಕವನಿಕಾ ಪ್ರಭಗ್ನವರಪಾದಪಾ||19||

ಮಹಾಲತಾನಾಂ ದಾಮಾನಿ ವ್ಯಥಮತ್ತರಸಾ ಕಪಿಃ|
ಯಥಾ ಪ್ರಾವೃಷಿ ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ಯ ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ಮಾರುತಃ||20||

ಸ ತತ್ರ ಮಣಿ ಭೂಮೀಶ್ಚ ರಾಜತೀಶ್ಚ ಮನೋರಮಾಃ|
ತಥಾಕಾಞ್ಚನ ಭೂಮೀಶ್ಚ ದದರ್ಶ ವಿಚರನ್ ಕಪಿಃ|| 21||

ವಾಪೀಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಃ ಪೂರ್ಣಾಃ ಪರಮವಾರಿಣಾ|
ಮಹಾರ್ಹೈಃ ಮಣಿಸೋಪಾನೈಃ ಉಪಪನ್ನಾಸ್ತತಸ್ತತಃ||22||

ಮುಕ್ತಾಪ್ರವಾಳಸಿಕತಾಃ ಸ್ಪಾಟಿಕಾನ್ತರ ಕುಟ್ಟಿಮಾಃ |
ಕಾಞ್ಚನೈಸ್ತರುಭಿಶ್ಚಿತ್ರೈಃ ತೀರಜೈರುಪಶೋಭಿತಾಃ||23||

ಪುಲ್ಲಪದ್ಮೋತ್ಪಲವನಾಃ ಚಕ್ರವಾಕೋಪಕೂಜಿತಾಃ|
ನತ್ಯೂಹರುತ ಸಂಘೂಷ್ಟಾ ಹಂಸಸಾರಸನಾದಿತಾಃ||24||

ದೀರ್ಘಾಭಿರ್ದ್ರುಮಯುಕ್ತಾಭಿಃ ಸರಿದ್ಭಿಶ್ಚ ಸಮಂತತಃ|
ಅಮೃತೋಪಮ ತೋಯಾಭಿಃ ಶಿವಾಭಿರುಪಸಂಸ್ಕೃತಾಃ||25|

ಲತಾಶತೈರವತತಾಃ ಸನ್ತಾನ ಕುಸುಮಾವೃತಾಃ|
ನಾನಾಗುಲ್ಮಾವೃತಘನಾಃ ಕರವೀರ ಕೃತಾನ್ತರಾಃ||26||

ತತೋಽಮ್ಬುಧರ ಸಂಕಾಶಂ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಶಿಖರಂ ಗಿರಿಮ್|
ವಿಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಕೂಟೈಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್||27||

ಶಿಲಾಗೃಹೈರವತತಂ ನಾನಾವೃಕ್ಷೈಃ ಸಮಾವೃತಮ್|
ದದರ್ಶ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲೋ ರಮ್ಯಂ ಜಗತಿ ಪರ್ವತಮ್||28||

ದದರ್ಶ ಚ ನಗಾತ್ತಸ್ಮಾನ್ ನದೀಂ ನಿಪತಿತಾಂ ಕಪಿಃ|
ಅಙ್ಕಾದಿವ ಸಮುತ್ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಪತಿತಾಂ ಪ್ರಿಯಾಮ್||29||

ಜಲೇ ನಿಪತಿತಾಗ್ರೈಶ್ಚ ಪಾದಪೈರುಪಶೋಭಿತಾಮ್|
ವಾರ್ಯಮಾಣಾಮಿವ ಕ್ರುದ್ಧಾಂ ಪ್ರಮದಾಂ ಪ್ರಿಯ ಬನ್ಧುಭಿಃ||30||

ಪುನರಾವೃತ್ತತೋಯಾಂ ಚ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಪ್ರಪನ್ನಾಮಿವ ಕಾನ್ತಸ್ಯ ಕಾನ್ತಾಂ ಪುನುರುಪಸ್ಥಿತಾಮ್||31||

ತಸ್ಯಾಽದೂರಾತ್ ಸಪದ್ಮಿನ್ಯೋ ನಾನಾದ್ವಿಜಗಣಾಯುತಾಃ|
ದದರ್ಶ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲೋ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||32||

ಕೃತ್ರಿಮಾಂ ದೀರ್ಘಿಕಾಂ ಚಾಪಿ ಪೂರ್ಣಾಂ ಶೀತೇನ ವಾರಿಣಾ|
ಮಣಿಪ್ರವರ ಸೋಪಾನಾಂ ಮುಕ್ತಾಸಿಕತಶೋಭಿತಾಮ್||33||

ವಿವಿಧೈರ್ಮೃಗಸಂಘೈಶ್ಚ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಚಿತ್ರಕಾನನಾಮ್|
ಪ್ರಾಸಾದೈಃ ಸುಮಹದ್ಭಿಶ್ಚ ನಿರ್ಮಿತೈರ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ||34||

ಕಾನನೈಃ ಕೃತಿಮೈಶ್ಚಾಪಿ ಪರ್ವತ ಸಮಲಂಕೃತಾಮ್|
ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಪಾದಪಾ ಸ್ತತ್ರ ಪುಷ್ಪೋಪಗಪಲೋಪಮಾಃ||35||

ಸಚ್ಚತ್ರಾಃ ಸವಿತರ್ದೀಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಸೌವರ್ಣವೇದಿಕಾಃ|
ಲತಾಪ್ರತಾನೈರ್ಬಹುಭಿಃ ಪರ್ಣೈಶ್ಚ ಬಹುಭಿರ್ವೃತಾಮ್||36||

ಕಾಞ್ಚನೀಂ ಶಿಂಶುಪಾಮೇಕಾಮ್ ದದರ್ಶ ಹರಿಯೂಧಪಃ|
ವೃತಾಂ ಹೇಮಮಯೀಭಿಸ್ತು ವೇದಿಕಾಭಿಃ ಸಮಂತತಃ||37||

ಸೋಽಪಶ್ಯತ್ ಭೂಮಿಭಾಗಾಂಶ್ಚ ಗರ್ತಪ್ರಸ್ರವಣಾನಿ ಚ|
ಸುವರ್ಣವೃಕ್ಷಾನ್ ಅಪರಾನ್ ದದರ್ಶ ಶಿಖಿಸನ್ನಿಭಾನ್ ||38 ||

ತೇಷಾಂ ದ್ರುಮಾಣಾಂ ಪ್ರಭಯಾ ಮೇರೋ ರಿವ ದಿವಾಕರಃ|
ಅಮನ್ಯತ ತದಾ ವೀರಃ ಕಾಞ್ಚನೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಾನರಃ||39||

ತಾಂ ಕಾಞ್ಚನೈಸ್ತರುಗಣೈಃ ಮಾರುತೇನ ಚ ವೀಜಿತಾಮ್|
ಕಿಂಕಿಣೀಶತನಿರ್ಘೋಷಾಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಗಮತ್||40||

ಸ ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾಂ ರುಚಿರಾಂ ತರುಣಾಙ್ಕುರ ಪಲ್ಲವಾಮ್|
ತಾ ಮಾರುಹ್ಯ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶಿಂಶುಪಾಂ ಪರ್ಣಸಂವೃತಾಮ್||41||

ಇತೋ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವೈದೇಹೀಂ ರಾಮದರ್ಶನಲಾಲಸಾಮ್|
ಇತಶ್ಚೇತಶ್ಚ ದುಃಖಾರ್ತಾಂ ಸಂಪತನ್ತೀಂ ಯದೃಛ್ಛಯಾ||42||

ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಚೇಯಂ ದೃಢಂ ರಮ್ಯಾ ದುರಾತ್ಮನಃ|
ಚಮ್ಪಕೈಃ ಚನ್ದ ನೈಶ್ಚಾಪಿ ವಕುಳೈಶ್ಚ ವಿಭೂಷಿತಾ||43||

ಇಯಂ ಚ ನಳೀನೀ ರಮ್ಯಾ ದ್ವಿಜಸಂಘನಿಷೇವಿತಾ|
ಇಮಾಂ ಸಾ ರಾಮಮಹಿಷೀ ನೂನಮೇಷ್ಯತಿ ಜಾನಕೀ||44||

ಸಾ ರಾಮಾ ರಾಮಮಹಿಷೀ ರಾಘವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ|
ವನಸಂಚಾರ ಕುಶಲಾ ನೂನಮೇಷ್ಯತಿ ಜಾನಕೀ||45||'

ಅಥವಾ ಮೃಗಶಾಬಾಕ್ಷೀ ವನಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣಾ|
ವನಮೇಷ್ಯತಿ ಸಾ‌ರ್ಯೇಹ ರಾಮಚಿ‍ನ್ತಾನುಕರ್ಶಿತಾ||46||

ರಾಮಶೋಕಾಭಿ ಸಂತಪ್ತಾ ಸಾ ದೇವೀ ವಾಮಲೋಚನಾ|
ವನವಾಸೇ ರತಾ ನಿತ್ಯಮ್ ಏಷ್ಯತೇ ವನಚಾರಿಣೀ||47||

ವನೇ ಚರಾಣಾಂ ಸತತಂ ನೂನಂ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ಪುರಾ|
ರಾಮಸ್ಯ ದಯಿತಾ ಭಾರ್ಯಾ ಜನಕಸ್ಯ ಸುತಾ ಸತೀ||48||

ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲಮನಾಃ ಶ್ಯಾಮಾ ಧ್ರುವ ಮೇಷ್ಯತಿ ಜಾನಕೀ|
ನದೀಂ ಚೇಮಾಂ ಶಿವಜಲಾಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಥೇ ವರವರ್ಣಿನೀ||49||
]
ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾನುರೂಪೇಯಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಶುಭಾ|
ಶುಭಾಯಾ ಪಾರಿವೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀ ರಾಮಸ್ಯ ಸಮ್ಮತಾ||50||

ಯದಿಜೀವತಿ ಸಾ ದೇವೀ ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಾ|
ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಸಾಽವಶ್ಯ ಮಿಮಾಂ ಶಿವಜಲಾಂ ನದೀಮ್||51||

ಏವಂ ತು ಮತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಪ್ರತೀಕ್ಷಮಾಣೋ ಮನುಜೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಮ್|
ಅವೇಕ್ಷಮಾಣಾಶ್ಚ ದದರ್ಶ ಸರ್ವಮ್
ಸುಪುಷ್ಪಿತೇ ಪರ್ಣಘನೇ ನಿಲೀನಃ||52||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತುರ್ದಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

||ಓಂ ತತ್ ಸತ್||

|| Om tat sat ||