||Sundarakanda ||

|| Sarga 25||( Only Slokas in Devanagari) )

हरिः ओम्

सुंदरकांड.
अथ पंचविंशस्सर्गः

तथा तासां वदंतीनां परुषं दारुणं बहु।
राक्षसीनां असौम्यानां रुरोद जनकात्मजा॥1||

एवमुक्त्वातु वैदेही राक्षसीभि र्मनस्विनी
उवाच परमत्रस्ता भाष्पगद्गदया गिरा॥2||

न मानुषी राक्षसस्य भार्याभवितुमर्हति।
कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः॥3||

साराक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा।
न शर्म लेभे दुःखार्ता रावणेन तर्जिता॥4||

वेपतेस्माधिकं सीता विशंती वाs‍ंग मात्मनः।
वने यूधपरिभ्रष्टा मृगी कोकै रिवार्दिता ॥5||

सा त्वशोकस्य विपुलां शाखा मालंब्य पुष्पिताम्।
चिंतयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा॥6||

सा स्नापयंती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः।
चिंतयंती न शोकस्य तदांत मधिगच्चति॥7||

सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदळी यथा।
राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाsभवत्॥8||

तस्या स्सा दीर्घविपुला वेपंत्या सीतया तदा।
ददृशे कंपिनी वेणी व्याळीव परिसर्पती॥9||

सा निश्श्वसंती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना।
अर्ता व्यसृज दश्रूणी मैथिली विललाप ह॥10||

हारामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च।
हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी॥11||

लोक प्रवादः सत्योsयं पंडितैस्समुदाहृतः।
अकाले दुर्लभो मृत्यु स्स्त्रिया वा पुरुषस्यवा॥12||

यत्राह मेवं क्रूराभी राक्षसीभि रिहार्दिता।
जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता॥13||

एषाsल्पपुण्या कृपणा विनशिष्यां अनाथवत्।
समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगै रिवाहता॥14||

भर्तारं तं अपश्यंती राक्षसीवश मागता।
सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा॥15||

तं पद्मदळपत्राक्षं सिंहविक्रांत गामिनम्।
धन्याः पश्यंति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनम्॥16||

सर्वथा तेन हीनया रामेण विदितात्मना।
तीक्ष्णं विषमिवाssस्वाद्य दुर्लभं मम जीवनम्॥17||

कीदृशं तु महापापं पुरा जन्मांतरे कृतम्।
येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्॥18||

जीवितं त्यक्तु मिच्छामि शोकेन महता वृता।
राक्षसीभिश्च रक्ष्यंत्या रामो नासाद्यते मया॥19||

धि गस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम्।
न शक्यं यत्परित्यक्तु मात्मच्छंदेन जीवितम्॥20||

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये
चतुर्विंशत् सहस्रिकायां संहितायाम्
श्रीमत्सुंदरकांडे पंचविंशस्सर्गः॥

 

|| Om tat sat ||