||Sundarakanda ||

|| Sarga 2||( Only Slokas in Kannada )

||om tat sat||

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ಗಃ

ಸ ಸಾಗರ ಮನಾಧೃಷ್ಯ ಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ|
ತ್ರಿಕೂಟ ಶಿಖರೇ ಲಙ್ಕಾಂ ಸ್ಥಿತಾಂ ಸ್ವಸ್ಥೋ ದದರ್ಶ ಹ||1||

ತತಃ ಪಾದಪಮುಕ್ತೇನ ಪುಷ್ಪವರ್ಷೇಣ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ಅಭಿವೃಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಸ್ತತ್ರ ಬಭೌ ಪುಷ್ಪಮಯೌ ಯಥಾ||2||

ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತಂ ಶ್ರೀಮಾಂ ಸ್ತೀರ್ತ್ಯಾಽಪ್ಯುತ್ತಮವಿಕ್ರಮಃ|
ಅನಿಶ್ವೃಸನ್ ಕಪಿಸ್ತತ್ರ ನ ಗ್ಲಾನಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ||3||

ಶತಾನ್ಯಹಂ ಯೋಜನಾನಾಂ ಕ್ರಮೇಯಂ ಸುಬಹೂನ್ಯಪಿ|
ಕಿ ಪುನಸ್ಸಾಗರಸ್ಯಾಂತಂ ಸಂಖ್ಯಾತಂ ಶತಯೋಜನಮ್||4||

ಸ ತು ವೀರ್ಯವತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ಲವತಾಮಪಿ ಚೋತ್ತಮಃ|
ಜಗಾಮ ವೇಗವಾನ್ ಲಙ್ಕಾಂ ಲಙ್ಘಯಿತ್ವಾ ಮಹೋದಧಿಮ್|| 5||

ಶಾದ್ವಲಾನಿ ಚ ನೀಲಾನಿ ಗನ್ಧವನ್ತಿ ವನಾನಿ ಚ|
ಗಂಡವಂತಿ ಚ ಮಧ್ಯೇನ ಜಗಾಮ ನಗವಂತಿ ಚ ||6||

ಶೈಲಾಂಶ್ಚ ತರುಸಂಛನ್ನಾನ್ ವನರಾಜೀಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿತಾಃ|
ಅಭಿಚಕ್ರಾಮ ತೇಜಸ್ವೀ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ||7||

ಸ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಚಲೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವನಾನ್ ಉಪವನಾನಿ ಚ|
ಸ ನಗಾಗ್ರೇ ಚ ತಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ದದರ್ಶ ಪವನಾತ್ಮಜಃ|| 8||

ಸರಳಾನ್ ಕರ್ಣಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಖರ್ಜುರಾಂಶ್ಚ ಸುಪುಷ್ಪಿತಾನ್|
ಪ್ರಿಯಾಲೂನ್ ಮುಚಿಳಿಂದಾಂಶ್ಚ ಕುಟಜಾನ್ಕೇತಕಾನಪಿ||9||

ಪ್ರಿಯಾಂಗೂನ್ ಗಂಧಪೂರ್ಣಾಂಶ್ಚನೀಪಾನ್ ಸಪ್ತಚ್ಛದಾಂ ಸ್ತಥಾ|
ಆಸನಾನ್ ಕೋವಿದಾರಾಂಶ್ಚ ಕರವೀರಾಂಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿತಾನ್ ||10||

ಪುಷ್ಪಭಾರ ನಿಬದ್ಧಾಂಶ್ಚ ತಥಾ ಮುಕುಳಿತಾ ನಪಿ |
ಪಾದಪಾನ್ ವಿಹಾಗಕೀರ್ಣಾನ್ ಪವನಾಧೂತ ಮಸ್ತಕಾನ್ || 11||

ಹಂಸಕಾರಂಡವಾಕೀರ್ಣಾ ವಾಪೀಃ ಪದ್ಮೋತ್ಪಲಾಯುತಾಃ|
ಅಕ್ರೀಡಾನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ರಮ್ಯಾನ್ ವಿವಿಧಾಂಶ್ಚ ಜಲಾಶಯಾನ್ ||12||

ಸಂತತಾನ್ ವಿವಿಧೈ ರ್ವೃಕ್ಷೈಃ ಸರ್ವರ್ತು ಫಲಪುಷ್ಪಿತೈಃ|
ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಚ ರಮ್ಯಾಣಿ ದದರ್ಶ ಕಪಿಕುಞ್ಜರಃ||13||

ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಲಙ್ಕಾಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್|
ಪರಿಘಾಭಿಃ ಸಪದ್ಮಾಭಿಃ ಉತ್ಪಲಾಭಿರಲಂಕೃತಾಮ್||14||

ಸೀತಾಪಹರಾಣಾರ್ಥೇನ ರಾವಣೇನ ಸುರಕ್ಷಿತಾಮ್|
ಸಮಂತಾ ದ್ವಿಚರದ್ಭಿಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ಉಗ್ರಧನ್ವಿಭಿಃ||15||

ಕಾಂಚನೇನಾವೃತಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಕಾರೇಣ ಮಹಾಪುರೀಮ್|
ಗೃಹೈಶ್ಚ ಗ್ರಹಸಂಕಾಶೈಃ ಶಾರದಾಂಬುದಸನ್ನಿಭೈಃ||16||

ಪಾಡುರಾಭಿಃ ಪ್ರತೋಳೀಭಿ ರುಚ್ಚಾಭಿ ರಭಿಸಂವೃತಾಮ್|
ಅಟ್ಟಾಲಶತಾಕೀರ್ಣಾಂ ಪತಾಕಾಧ್ವಜಮಾಲಿನೀಮ್||17||

ತೋರಣೈಃ ಕಾಂಚನೈರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಲತಾಪಂಕ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರಿತೈಃ|
ದದರ್ಶ ಹನುಮಾನ್ ಲಙ್ಕಾಂ ದಿವಿ ದೇವ ಪುರೀಮ್ ಯಥಾ||18||

ಗಿರಿಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಪಾಂಡುರೈರ್ಭವನೈ ಶ್ಶುಭೈಃ|
ದದರ್ಶ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪುರಂ ಆಕಾಶಗಂ ಯಥಾ||19||

ಪಾಲಿತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇಣ ನಿರ್ಮಿತಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ|
ಪ್ಲವಮಾನಾ ಮಿವಾಕಾಶೇ ದದರ್ಶ ಹನುಮಾನ್ ಪುರೀಮ್||20||

ವಪ್ರಪ್ರಾಕಾರ ಜಘಾನಾಂ ವಿಪುಲಾಮ್ಬುನವಾಮ್ಬುರಾಮ್|
ಶತಘ್ನೀಶೂಲಕೇಶಾನ್ತಾ ಮಟ್ಟಾಲಕವತಂಸಕಾಮ್||21||

ಮನಸೇವ ಕೃತಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಿತಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ|
ದ್ವಾರ ಮುತ್ತರ ಮಾಸಾದ್ಯ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||22||

ಕೈಲಾಸಶಿಖರ ಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಆಲಿಖನ್ತೀ ಮಿವಾಮ್ಬುರಾಮ್|
ಡೀಯಮಾನಾ ಮಿವಾಕಾಶಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತೈರ್ಭವನೋತ್ತಮೈಃ||23||

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಂ ರಾಕ್ಷಸೈ ರ್ಘೋರೈರ್ನಾಗೈ ಭೋಗವತೀಮಿವ |
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಾಂ ಕುಬೇರಾಧ್ಯುಷಿತಾಂ ಪುರಾ||24||

ದಂಷ್ಟ್ರಿಭಿಃ ಬಹುಭಿ ಶ್ಶೂರೈ ಶ್ಶೂಲಪಟ್ಟಸಪಾಣಿಭಿಃ|
ರಕ್ಷಿತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ಘೋರೈಃ ಗುಹಾ ಮಾಶೀವಿಷೈ ರಿವ|| 25||

ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಮಹತೀಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಸಾಗರಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸಃ|
ರಾವಣಂ ಚ ರಿಪುಂ ಘೋರಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||26||

ಆಗತ್ಯಾಪೀಹ ಹರಯೋ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನಿರರ್ಥಕಾಃ|
ನ ಹಿ ಯುದ್ಧೇನ ವೈ ಲಙ್ಕಾ ಶಕ್ಯಾ ಜೇತುಂ ಸುರೈರಪಿ||27||

ಇಮಾಂ ವಿಷಮಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಲಙ್ಕಾಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಂ|
ಪ್ರಾಪ್ಯಾಪಿ ಸ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ||28||

ಅವಕಾಶೋ ನ ಸಾನ್ತ್ವಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೇಷ್ವಭಿಗಮ್ಯತೇ|
ನ ದಾನಸ್ಯ ನ ಭೇದಸ್ಯ ನೈವ ಯುದ್ಧಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೇ||29||

ಚತುರ್ಣಾಮೇವ ಹಿ ಗತಿಃ ವಾನರಾಣಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್|
ವಾಲಿಪುತ್ರಸ್ಯ ನೀಲಸ್ಯ ಮಮ ರಾಜ್ಞಶ್ಚ ಧೀಮತಃ||30||

ಯಾವಜ್ಜಾನಾಮಿವೈದೇಹೀಂ ಯದಿ ಜೀವತಿವಾ ನವಾ|
ತತ್ರೈವ ಚಿಂತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಮ್||31||

ತತಸ್ಸಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿಕುಂಜರಃ|
ಗ್ರಿರಿಶೃಙ್ಗೇ ಸ್ಥಿತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ರಾಮಸ್ಯಾಭ್ಯುದಯೇ ರತಃ||32||

ಅನೇನ ರೂಪೇಣ ಮಯಾ ನ ಶಕ್ಯಾ ರಕ್ಷಸಾಂ ಪುರೀ|
ಪ್ರವೇಷ್ಠುಂ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ಗುಪ್ತಾ ಕ್ರೂರೈರ್ಬಲಸಮನ್ವಿತೈಃ||33||

ಉಗ್ರೌಜಸೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಬಲವಂತಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾಃ|
ವಂಚನೀಯಾ ಮಯಾ ಸರ್ವೇ ಜಾನಕೀಂ ಪರಿಮಾರ್ಗತಾ||34||

ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯೇಣ ರೂಪೇಣ ರಾತ್ರೌ ಲಙ್ಕಾಪುರೀ ಮಯಾ|
ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ ಮೇ ಕೃತ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತುಮ್ ಮಹತ್||35||

ತಾಂ ಪುರೀಂ ತಾದೃಶೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ಸುರಾಸುರೈಃ|
ಹನುಮಾನ್ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ|| 36||

ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಮೈಥಿಲೀಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ಅದೃಷ್ಠೋ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೇಣ ರಾವಣೇನ ದುರಾತ್ಮನಾ||37||

ನ ವಿನಶ್ಯೇತ್ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ರಾಮಸ್ಯ ವಿದಿತಾತ್ಮನಃ|
ಏಕಾಮೇಕಶ್ಚ ಪಶ್ಯೇಯಂ ರಹಿತೇ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||38||

ಭೂತಶ್ಚಾರ್ಥಾ ವಿಪದ್ಯಂತೇ ದೇಶಕಾಲವಿರೋಧಿತಾಃ|
ವಿಕ್ಲಬಂ ದೂತಮಾಸಾದ್ಯ ತಮ ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಯಥಾ||39||

ಅರ್ಥಾನರ್ಥಾಂತರೇ ಬುದ್ಧಿರ್ನಿಶ್ಚಿತಾಽಪಿ ನಶೋಭತೇ |
ಘಾತಯಂತಿ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ದೂತಾಃ ಪಂಡಿತಮಾನಿನಃ||40||

ನ ವಿನಶ್ಯೇತ್ ಕಥಂ ಕಾರ್ಯಂ ವೈಕ್ಲಬ್ಯಂ ನ ಕಥಂ ಭವೇತ್|
ಲಂಘನಂ ಚ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಕಥಂ ನು ನ ವೃಥಾಭವೇತ್||41||

ಮಯಿ ದೃಷ್ಟೇ ತು ರಕ್ಷೋಭಿ ರಾಮಸ್ಯ ವಿದಿತಾತ್ಮನಃ|
ಭವೇದ್ವರ್ಥಮಿದಂ ಕಾರ್ಯಂ ರಾವಣಾನರ್ಥ ಮಿಚ್ಛತಃ||42||

ನ ಹಿ ಶಕ್ಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಥಾತುಂ ಅವಿಜ್ಞಾತೇನ ರಾಕ್ಷಸೈಃ|
ಅಪಿ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪೇಣ ಕಿಮುತಾನ್ಯೇನ ಕೇನ ಚಿತ್||43||

ವಾಯುರಪ್ಯತ್ರ ನಾಜ್ಞಾತಃ ಚರೇತ್ ಇತಿ ಮತಿರ್ಮಮ|
ನ ಹ್ಯಸ್ತ ವಿದಿತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಬಲೀಯಸಾಮ್||44||

ಇಹಾಹಂ ಯದಿ ತಿಷ್ಟಾಮಿ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಸಂವೃತಃ|
ವಿನಾಶಮುಪಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಭರ್ತುರರ್ಥಶ್ಚ ಹೀಯತೇ||45||

ತದಹಂ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ರಜನ್ಯಾಂ ಹ್ರಸ್ವತಾಂ ಗತಃ|
ಲಂಕಾಂ ಅಭಿಪತಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಘವಸ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ||46||

ರಾವಣಸ್ಯ ಪುರೀಮ್ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸುದುರಾಸದಾಮ್|
ವಿಚಿನ್ವನ್ ಭವನಂ ಸರ್ವಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್||47||

ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತಮಯಂ ಕಪಿಃ|
ಆಚಕಾಂಕ್ಷೇ ತದಾ ವೀರೋ ವೈದೇಹ್ಯಾ ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಃ||48||

ಸೂರ್ಯೇ ಚಾಸ್ತಂ ಗತೇ ರಾತ್ರೌ ದೇಹಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ಮಾರುತಿಃ|
ವೃಷದಂಶಕಮಾತ್ರಸ್ಸನ್ ಬಭೂವಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಃ||49||

ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ಹನುಮಾಂಸ್ತೂರ್ಣ ಮುತ್ಪ್ಲುತ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ಪ್ರವಿವೇಶ ಪುರೀಂ ರಮ್ಯಾಂ ಸುವಿಭಕ್ತ ಮಹಾಪಥಾಮ್||50||

ಪ್ರಾಸಾದಮಾಲಾವಿತತಮ್ ಸ್ತಂಭೈಃ ಕಾಂಚನ ರಾಜತೈಃ|
ಶಾತಕುಂಭಮಯೈರ್ಜಾಲೈಃ ಗಂಧರ್ವನಗರೋಪಮಾಮ್|| 51||

ಸಪ್ತಭೌಮಾಷ್ಟಭೌಮೈಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಜಾಲ ವಿಭೂಷಿತೈಃ|
ತಲೈಃ ಸ್ಫಾಟಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣೈಃ ಕಾರ್ತಸ್ವರವಿಭೂಷಿತೈಃ||52||

ವೈಡೂರ್ಯಮಣಿಚಿತ್ರೈಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಜಾಲ ವಿಭೂಷಿತೈಃ|
ತಲೈಃ ಶುಶ್ಶುಭಿರೇ ತಾನಿ ಭವನಾನ್ಯತ್ರ ರಕ್ಷಸಾಮ್||53||

ಕಾಂಚನಾನಿ ಚ ಚಿತ್ರಾಣಿ ತೋರಣಾನಿ ಚ ರಕ್ಷಸಾಮ್|
ಲಂಕಾಮುದ್ಯೋತಯಾಮಾಸುಃ ಸರ್ವತಃ ಸಮಲಂಕೃತಾಮ್||54||

ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಮದ್ಭುತಾಕಾರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಆಸೀದ್ವಿಷಣ್ಣೋ ಹೃಷ್ಟಶ್ಚ ವೈದೇಹ್ಯಾ ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಃ||55||

ಸ ಪಾಣ್ಡುರಾವಿದ್ಧ ವಿಮಾನಮಾಲಿನೀಮ್ ಮಹಾರ್ಹಜಾಂಬೂನದ ಜಾಲತೋರಣಾಮ್|
ಯಶಸ್ವಿನೀಂ ರಾವಣಬಾಹುಪಾಲಿತಾಮ್ ಕ್ಷಪಾಚರೈ ರ್ಭೀಮಬಲೈಃ ಸಮಾವೃತಾಮ್|| 56||

ಚಂದ್ರೋಽಪಿ ಸಾಚಿವ್ಯ ಮಿವಾಸ್ಯ ಕುರ್ವನ್ ತಾರಾಗಣೈರ್ಮಧ್ಯಗತೋ ವಿರಾಜನ್|
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಿತಾನೇನ ವಿತತ್ಯಲೋಕಂ ಉತ್ತಿಷ್ಟತೇನೈಕಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ||57||

ಶಂಖಪ್ರಭಂ ಕ್ಷೀರಮೃಣಾಳವರ್ಣಂ ಉದ್ಗಚ್ಛಮಾನಂ ವ್ಯವಭಾಸಮಾನಮ್|
ದದರ್ಶ ಚನ್ದ್ರಂ ಸ ಹರಿಪ್ರವೀರ ಪೋಪ್ಲೂಯಮಾನಂ ಸರಸೀವ ಹಂಸಮ್||57||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಸರ್ಗಃ||

||om tat sat||