||Sundarakanda ||

|| Sarga 3||( Only Slokas in Devanagari) )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ತೃತೀಯ ಸರ್ಗಃ

ಶೋ|| ಸ ಲಮ್ಬ ಶಿಖರೇ ಲಮ್ಬೇ ಲಮ್ಬತೋಯದ ಸನ್ನಿಭೇ|
ಸತ್ತ್ವಮಾಸ್ಥಾಯ ಮೇಧಾವೀ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||1||

ನಿಶಿ ಲಙ್ಕಾಂ ಮಹೋಸತ್ತ್ವೋ ವಿವೇಶ ಕಪಿಕುಂಜರಃ|
ರಮ್ಯಕಾನನ ತೋಯಾಢ್ಯಾಂ ಪುರೀಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್||2||

ಶಾರದಾಂಬುರ ಪ್ರಖ್ಯೈಃ ಭವನೈರುಪಶೋಭಿತಾಮ್|
ಸಾಗರೋಪಮನಿರ್ಘೋಷಾಂ ಸಾಗರಾನಿಲಸೇವಿತಾಮ್||3||

ಸುಪುಷ್ಠಬಲಸಂಪುಷ್ಠಾಂ ಯಥೈವ ವಿಟಪಾವತೀಮ್|
ಚಾರುತೋರಣ ನಿರ್ಯೂಹಾಂ ಪಾಣ್ಡುರದ್ವಾರತೋರಣಾಮ್||4||

ಭುಜಗಾಚರಿತಾಂ ಗುಪ್ತಾಂ ಶುಭಾಂ ಭೋಗವತೀ ಮಿವ|
ತಾಂ ಸವಿದ್ಯುದ್ಘನಾಕೀರ್ಣಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾರ್ಗನಿಷೇವಿತಾಮ್||5||

ಮಂದಮಾರುತ ಸಂಚಾರಾಂ ಯಥೇಂದ್ರಸ್ಯ ಅಮರಾವತೀಮ್|
ಶಾತಕುಂಭೇನ ಮಹತಾ ಪ್ರಾಕಾರೇಣಾಭಿಸಂವೃತಾಮ್||6||

ಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಘೋಷಾಭಿಃ ಪತಾಕಾಭಿರಲಂಕೃತಾಮ್|
ಅಸಾದ್ಯ ಸಹಸಾ ಹೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಕಾರಮಭಿಪೇದಿವಾನ್||7||

ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಠಹೃದಯಃ ಪುರೀಮಾಲೋಕ್ಯ ಸರ್ವತಃ|
ಜಾಂಬೂನದಮಯೈರ್ದ್ವಾರೈಃ ವೈಢೂರ್ಯಕೃತವೇದಿಕೈಃ ||8||

ವಜ್ರಸ್ಫಟಿಕಮುಕ್ತಾಭಿಃ ಮಣಿಕುಟ್ಟಿಮಭೂಷಿತೈಃ|
ತಪ್ತಹಾಟಕನಿರ್ಯೂಹೈ ರಾಜತಾಮಲಪಾಣ್ಡುರೈಃ||9||

ವೈಢೂರ್ಯಕೃತಸೋಪಾನೈಃ ಸ್ಫಾಟಿಕಾಂತರ ಪಾಂಸುಭಿಃ|
ಚಾರುಸಂಜವನೋಪೇತೈಃ ಖಮಿವೋತ್ಪತೈ ಶ್ಶುಭೈಃ||10||

ಕ್ರೌಂಚಬರ್ಹಿಣಸಂಘುಷ್ಠೈಃ ರಾಜಹಂಸನಿಷೇವಿತೈಃ|
ತೂರ್ಯಾಭರಣನಿರ್ಘೋಷೈಃ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರತಿನಾದಿತಾಮ್||11||

ವಸ್ವೌಕಸಾರಾಪ್ರತಿಮಾಂ ತಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ನಗರೀಂ ತತಃ |
ಖಮಿವೋತ್ಪತಿತುಂ ಕಾಮಾಂ ಜಹರ್ಷ ಹನುಮಾನ್ ಕಪಿಃ||12||

ತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಪುರೀಮ್ ರಮ್ಯಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತೇ ಶ್ಶುಭಾಮ್|
ಅನುತ್ತಮಾಂ ವೃದ್ಧಿಯುತಾಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ವೀರ್ಯವಾನ್||13||

ನೇಯಮನ್ಯೇನ ನಗರೀ ಶಕ್ಯಾ ಧರ್ಷಯಿತುಂ ಬಲಾತ್ |
ರಕ್ಷಿತಾ ರಾವಣ ಬಲೈಃ ಉದ್ಯತಾಯುಧದಾರಿಭಿಃ ||14||

ಕುಮುದಾಙ್ಗದಯೋರ್ವಾಪಿ ಸುಷೇಣಸ್ಯ ಮಹಾಕಪೇಃ|
ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಯಂ ಭವೇತ್ ಭೂಮಿಃ ಮೈನ್ದದ್ವಿವಿದಯೋ ರಪಿ||15||

ವಿವಸ್ವತ ಸ್ತನೂಜಸ್ಯ ಹರೇಶ್ಚ ಕುಶಪರ್ವಣಃ|
ಋಕ್ಷಸ್ಯ ಕೇತುಮಾಲಸ್ಯ ಮಮ ಚೈವ ಗತಿರ್ಭವೇತ್ ||16||

ಸಮೀಕ್ಷ್ಯತು ಮಹಾಬಾಹೂ ರಾಘವಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಮ್|
ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಕ್ರಾನ್ತಂ ಅಭವತ್ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ ಕಪಿಃ||17||

ತಾಂ ರತ್ನ ವಸನೋಪೇತಾಂ ಕೋಷ್ಠಾಗಾರಾವತಂಸಕಾಮ್|
ಯಂತ್ರಾಗಾರಾಸ್ತನೀಮೃದ್ಧಾಂ ಪ್ರಮದಾಮಿವ ಭೂಷಿತಾಮ್||18||

ತಾಂ ನಷ್ಠತಿಮಿರಾಂ ದೀಪ್ತೈರ್ಭಾಸ್ವರೈಶ್ಚ ಮಹಾಗೃಹೈಃ|
ನಗರೀಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ ದದರ್ಶ ಮಹಾಕಪಿಃ||19||

ಅಥ ಸಾ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲಂ ಪ್ರವಿಶಂತಂ ಮಹಾಬಲಃ|
ನಗರೀಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ದದರ್ಶ ಪವನಾತ್ಮಜಮ್||20||

ಸಾ ತಂ ಹರಿವರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಙ್ಕಾರಾವಣಪಾಲಿತಾ|
ಸ್ವಯಮೇವೋಥ್ಥಿತಾ ತತ್ರ ವಿಕೃತಾನನ ದರ್ಶನಾ||21||

ಪುರಸ್ತಾತ್ ಕಪಿವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಯುಸೂನೋರತಿಷ್ಠತ|
ಮುಞ್ಚಮಾನಾ ಮಹಾನಾದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ಪವನಾತ್ಮಜಮ್||22||

ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೇನ ಚ ಕಾರ್ಯೇಣ ಇಹ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವನಾಲಯ|
ಕಥಯ ಸ್ವೇಹ ಯತ್ತತ್ವಂ ಯಾವತ್ಪ್ರಾಣಾಧರಂತಿ ತೇ ||23||

ನ ಶಕ್ಯಂ ಖಲ್ವಿಯಂ ಲಙ್ಕಾ ಪ್ರವೇಷ್ಠುಂ ವಾನರ ತ್ವಯಾ |
ರಕ್ಷಿತಾ ರಾವಣ ಬಲೈಃ ಅಭಿಗುಪ್ತಾಸಮಂತತಃ||24||

ಅಥ ತಾಮಬ್ರವೀದ್ವೀರೋ ಹನುಮಾನಗ್ರತಸ್ಥಿತಾಮ್|
ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ||25||

ಕಾ ತ್ವಂ ವಿರೂಪನಯನಾ ಪುರದ್ವಾರೇ ಅವತಿಷ್ಠಸಿ|
ಕಿಮರ್ಥಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ರುದ್ದ್ವಾ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಯಸಿ ದಾರುಣಾ||26||

ಹನುಮಾದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಲಙ್ಕಾ ಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಪರುಷಂ ಪವನಾತ್ಮಜಮ್||27||

ಅಹಂ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಅಜ್ಞಾಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದುರ್ದರ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಮಿ ನಗರೀಂ ಇಮಾಮ್||28||

ನ ಶಕ್ಯಾ ಮಾಮವಜ್ಞಾಯ ಪ್ರವೇಷ್ಠುಂ ನಗರೀ ತ್ವಯಾ|
ಅದ್ಯ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಸ್ವಪ್ಸ್ಯಸೇ ನಿಹತೋ ಮಯಾ||29||

ಅಹಂ ಹಿ ನಗರೀ ಲಙ್ಕಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ಲವಂಗಮ|
ಸರ್ವತಃ ಪರಿರಕ್ಷಾಮಿ ಹ್ಯೇತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ||30||

ಲಙ್ಕಾಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಯತ್ನವಾನ್ ಸ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ್ಥಿತಶ್ಶೈಲ ಇವಾಪರಃ||31||

ಸ ತಾಂ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ವಿಕೃತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಾನರಪುಂಗವಃ|
ಅಬಭಾಷೇಽಥ ಮೇಧಾವೀ ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ||32||

ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಗರೀಂ ಲಙ್ಕಾಂ ಸಾಟ್ಟಪ್ರಾಕಾರತೋರಣಾಮ್|
ಇತ್ಯರ್ಥಮಿಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಮ್ ಹಿ ಮೇ ||33||

ವವಾನ್ಯುಪವನಾನೀಹ ಲಙ್ಕಾಯಾಃ ಕಾನನಾನಿಚ |
ಸರ್ವತೋ ಗೃಹಮುಖ್ಯಾನಿ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಗಮನಂ ಹಿ ಮೇ|| 34||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಲಙ್ಕಾ ಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ|
ಭೂಯ ಏವ ಪುನರ್ವಾಕ್ಯಂ ಬಭಾಷೇ ಪರುಷಾಕ್ಷರಮ್||35||

ಮಾಮನಿರ್ಜಿತ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಪಾಲಿತಾಮ್|
ನ ಶಕ್ಯಮದ್ಯ ತೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪುರೀಯಂ ವಾನರಾಧಮಾ||36||

ತತಸ್ಸ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲಃ ತಾಂ ಉವಾಚ ನಿಶಾಚರೀಮ್|
ದೃಷ್ಟ್ವಾಪುರೀಂ ಇಮಾಂ ಭದ್ರೇ ಪುನರ್ಯಾಸ್ಯೇ ಯಥಾಗತಮ್||37||

ತತಃ ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾನಾದಂ ಸಾವೈ ಲಙ್ಕಾ ಭಯಾವಹಂ |
ತಲೇನ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತಾಡಯಾಮಾಸ ವೇಗಿತಾ ||38||

ತತಸ್ಸ ಕಪಿಶಾರ್ದೂಲೋ ಲಙ್ಕಯಾ ತಾಡಿತೋ ಭೃಶಮ್|
ನನಾದ ಸು ಮಹಾನಾದಂ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪವನಾತ್ಮಜಃ||39||

ತತಸ್ಸಂವರ್ತಯಾಮಾಸ ವಾಮಹಸ್ತಸ್ಯಸೋಽಙ್ಗುಳೀಃ|
ಮುಷ್ಠಿನಾಽಭಿಜಘಾನೈನಾಂ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಚ್ಛಿತಃ||40||

ಸ್ತ್ರೀಚೇತಿ ಮನ್ಯಮಾನೇನ ನಾತಿ ಕ್ರೋಧಃ ಸ್ವಯಂ ಕೃತಃ|
ಸಾ ತು ತೇನ ಪ್ರಹಾರೇಣ ವಿಹ್ವಲಾಙ್ಗೀ ನಿಶಾಚರೀ||41||

ಪಪಾತ ಸಹಸಾ ಭುಮೌ ವಿಕೃತಾನನ ದರ್ಶನಾ|
ತತಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿನಿಪಾತಿತಾಮ್||42||

ಕೃಪಾಂ ಚಕಾರ ತೇಜಸ್ವೀ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ತು ತಾಮ್|
ತತೋ ವೈಭೃಶ ಸಂವಿಗ್ನಾ ಲಙ್ಕಾ ಸಾ ಗದ್ಗದಾಕ್ಷರಮ್||43||

ಉವಾಚ ಗರ್ವಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಹನೂಮಂತಂ ಪ್ಲವಙ್ಗಮಮ್|
ಪ್ರಸೀದ ಸುಮಹಾಬಾಹೋ ತ್ರಾಯಸ್ವ ಹರಿಸತ್ತಮ||44||

ಸಮಯೇ ಸೌಮ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸತ್ತ್ವವಂತೋ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ಅಹಂ ತು ನಗರೀ ಲಙ್ಕಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ಲವಙ್ಗಮ||45||

ನಿರ್ಜಿತಾಹಂ ತ್ವಯಾ ವೀರ ವಿಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾಬಲ|
ಇದಂ ತು ತಥ್ಯಂ ಶೃಣೂವೈ ಬ್ರುವಂತ್ಯಾ ಹರೀಶ್ವರ||46||

ಸ್ವಯಂಭುವಾ ಪುರಾ ದತ್ತಂ ವರದಾನಂ ಯಥಾ ಮಮ|
ಯದಾ ತ್ವಾಂ ವಾನರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿಕ್ರಮಾತ್ ವಶಮಾನಯೇತ್||47||

ತದಾ ತ್ವಯಾ ಹಿ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭಯಮಾಗತಮ್
ಸ ಹಿ ಮೇ ಸಮಯಃ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೋsದ್ಯತವದರ್ಶನಾತ್||48||

ಸ್ವಯಂಭೂವಿಹಿತಃ ಸತ್ಯೋ ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವ್ಯತಿಕ್ರಮಃ |
ಸೀತಾನಿಮಿತ್ತಂ ರಾಜ್ಞಸ್ತು ರಾವಣಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ||49||

ರಕ್ಷಸಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿನಾಶಃ ಸಮುಪಾಗತಃ|
ತತ್ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರೀಂ ರಾವಣಪಾಲಿತಾಮ್||50 ||
ವಿಧತ್ಸ್ವಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಯಾನಿ ಯಾನೀಹ ವಾಂಚ್ಛಸಿ||51||

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಶಾಪೋಪಹತಂ ಹರೀಶ್ವರಃ
ಶುಭಾಂ ಪುರೀಂ ರಾಕ್ಷಸ ಮುಖ್ಯಪಾಲಿತಾಮ್|
ಯದೃಚ್ಛಯಾ ತ್ವಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಸತೀಮ್
ವಿಮಾರ್ಗ ಸರ್ವತ್ರ ಗತೋ ಯಥಾ ಸುಖಮ್||52||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| om tat sat||