||Sundarakanda ||

|| Sarga 44||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુંદરકાંડ.
અથ ચતુશ્ચત્વારિંશસ્સર્ગઃ||

સંદિષ્ટો રાક્ષસેંદ્રેણ પ્રહસ્તસ્ય સુતો બલી|
જંબુમાલી મહદંષ્ટ્રો નિર્જગામ ધનુર્ધરઃ||1||

રક્તમાલ્યાબરધરઃ સ્રગ્વી રુચિરકુંડલઃ|
મહાનિવૃત્તનયનઃ ચંડઃ સમરદુર્જયઃ||2||

ધનુશ્શક્રધનુઃ પ્રખ્યં મહદ્રુચિરસાયકમ્|
વિષ્ફારયાણો વેગેન વજ્રાશનિસમસ્વનમ્||3||

તસ્ય વિષ્ફા ર ઘોષેણ ધનુષો મહતા દિશઃ|
પ્રદિશશ્ચ નભશ્ચૈવ સહસા સમપૂર્યત||4||

રથેન ખરયુક્તેન તમાગતમુદીક્ષ્ય સઃ|
હનુમાન્ વેગસંપન્નો જહર્ષ ચ નનાદ ચ||5||

તં તોરણ વિટંકસ્થં હનુમંતં મહાકપિમ્|
જંબુમાલી મહાબાહુર્વિવ્યાથ નિશિતૈશ્શરૈઃ|| 6||

અર્થ ચંદ્રેણ વદને શિરસ્યેકેન કર્ણિના|
બાહોર્વિવ્યાથ નારાચૈર્દશભિસ્તં કપીશ્વરમ્||7||

તસ્ત તચ્છુશુભે તામ્રં શરેણાભિહતં મુખમ્|
શરદીવાંબુજં પુલ્લં વિદ્ધં ભાસ્કર રશ્મિના||8||

તત્તસ્ય રક્તં રક્તેન રંજિતં શુશુભે મુખમ્|
યથાકાશે મહપદ્મં સિક્તં ચંદન બિંદુભિઃ||9||

ચુકોપ બાણાભિહતો રાક્ષસસ્યમહાકપિઃ|
તતઃ પાર્શ્વેsતિવિપુલાં દદર્શ મહતીં શિલામ્|10|||

તરસા તાં સમુત્પાટ્ય ચિક્ષેપ બલદ્બલી|
તાં શરૈર્દશભિઃ ક્રુદ્ધઃ તાડયામાસ રાક્ષસઃ||11||

વિપન્નં કર્મ તદ્દૃષ્ટ્વા હનુમાંશ્ચંડવિક્રમઃ|
સાલં વિપુલમુત્પાટ્ય ભ્રામયામાસ વીર્યવાન્||12||

ભ્રામયંતં કપિં દૃષ્ટ્વા સાલવૃક્ષં મહાબલમ્|
ચિક્ષેપ સુબહૂન્ બાણાન્ જંબુમાલી મહાબલઃ||13||

સાલં ચતુર્ભિશ્ચિચ્છેદ વાનરં પંચભિર્ભુજે|
ઉરસ્યેકેન બાણેન દશભિસ્તુ સ્તનાંતરે||14||

સ શરૈઃ પૂરિત તનુઃ ક્રોધેન મહતાવૃતઃ|
તમેવ પરિઘં ગૃહ્ય ભ્રામયામાસ વેગતઃ||15||

અતિવેગોsતિવેગેન ભ્રામયિત્વા બલોત્કટઃ|
પરિઘં પાતયામાસ જંબુમાલેર્મહોરસિ||16||

તસ્ય ચૈવ શિરોનાસ્તિ ન બાહૂ ન ચ જાનુની|
ન ધનુર્નરથો નાશ્વાસ્ત્રત્રાદૃશ્યંત નેષવઃ||17||

સ હતઃ સહસાતેન જંબુમાલી મહાબલઃ|
પપાત નિહતો ભૂમૌ ચૂર્ણિતાંગવિભૂષણઃ||18||

જંબુમાલિં ચ નિહતં કિંકરાંશ્ચ મહાબલાન્|
ચુક્રોધ રાવણઃ શ્રુત્વા કોપસંરક્તલોચનઃ||19||

સ રોષસંવર્તિત તામ્ર લોચનઃ
પ્રહસ્તપુત્રે નિહતે મહાબલે|
અમાત્યપુત્રાન્ અતિવીર્યવિક્રમાન્
સમાદિદેશાશુ નિશાચરેશ્વરઃ||20||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે ચતુશ્ચત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||