||Sundarakanda ||

|| Sarga 60||( Only Slokas in Devanagari) )

हरिः ओम्

सुंदरकांड.
अथ षष्टितमस्सर्गः॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत।
अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः॥1||

समीपं गन्तुमस्माभी राघवस्य महात्मनः।
दृष्टादेवी न चाssनीता इति तत्र निवेदनम्॥2||

अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः।
न हि नः प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित्पराक्रमे॥3||

तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः।
तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता॥4||

किमन्यदत्रकर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीं।
तमेवं कृतसंकल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः॥5||

उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित्॥6||

न तावदेषा मति रक्षमानो यथा भवान्पश्यति राजपुत्त्र।
यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धिम्॥7||

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये
चतुर्विंशत् सहस्रिकायां संहितायाम्
श्रीमत्सुंदरकांडे षष्टितमस्सर्गः ॥

|| Om tat sat ||