||Sundarakanda ||

|| Sarga 62||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ દ્વિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તાનુવાચ હરિશ્રેષ્ઠો હનુમાન્ વાનરર્ષભઃ|
અવ્યગ્રમનસો યૂયં મધુસેવત વાનરાઃ||1||
અહમાવારયિષ્યામિ યુષ્માકં પરિપંથિનઃ|

શ્રુત્વા હનુમતો વાક્યં હરીણાં પ્રવરોઽઙ્ગદઃ||2||
પ્રત્યુવાચ પ્રસન્નાત્મા પિબંતુ હરયો મધુ|

અવશ્યં કૃતકાર્યસ્ય વાક્યં હનુમતો મયા||3||
અકાર્યમપિ કર્તવ્યં કિમઙ્ગ પુનરીદૃશમ્|

અઙ્ગદસ્ય મુખાચ્છ્રુત્વા વચનં વાનરર્ષભાઃ||4||
સાધુ સાધ્વિતિ સંહૃષ્ટા વાનરાઃ પ્રત્યપૂજયન્|

પૂજયિત્વાઽઙ્ગદં સર્વે વાનરા વાનરર્ષભમ્||5||
જગ્મુર્મધુવનં યત્ર નદીવેગ ઇવ દ્રુતમ્|

તે પ્રવિષ્ટા મધુવનં પાલાનાક્રમ્ય વીર્યતઃ||6||
અતિસર્ગાચ્ચ પટવો દૃષ્ટ્વા શ્રુત્વા ચ મૈથિલીં|
પપુસ્સર્વે મધુ તદા રસવત્ફલ માદદુઃ||7||

ઉત્પત્ય ચ તતઃ સર્વે વનપાલાન્ સમાગતાન્|
તાડયંતિસ્મ શતશસ્સક્તાન્ મધુવને તદા||8||

મધૂણિ દ્રોણમાત્રાણિ બાહુભિઃ પરિગૃહ્ય તે|
પિબંતિ સહિતાઃ સર્વે નિઘ્નંતિ સ્મ તથા પરે||9||

કેચિત્પીત્વાઽપવિધ્યંતિ મધૂનિ મધુપિંગળાઃ|
મધૂચ્છિષ્ટેન કેચિચ્ચ જઘ્નુરન્યોન્યમુત્કટાઃ||10||

અપરે વૃક્ષમૂલે તુ શાખાં ગૃહ્ય વ્યવસ્થિતાઃ|
અત્યર્થં ચ મદગ્લાનાઃ પર્ણાન્યાસ્તીર્ય શેરતે||11||

ઉન્મત્તભૂતાઃ પ્લવગા મધુમત્તાશ્ચ હૃષ્ટવત્|
ક્ષિપંતિ ચ તદાન્યોઽન્યં સ્ખલંતિ ચ તથાઽપરે||12||

કેચિત્ ક્ષ્વેળાં પ્રકુર્વંતિ કેચિત્કૂજંતિ હૃષ્ટવત્|
હરયો મધુના મત્તઃ કેચિત્ સુપ્તા મહીતલે||13||

કૃત્વા કેચિત્ દસંત્યન્યે કેચિત્ કુર્વંતિ ચેતરત્
કૃત્વા કેચિત્ વદંત્યન્યે કેચિત્ બુધ્યંતિ ચેતરત્||14||

યેઽપ્યત્ર મધુપાલાસ્સ્યુઃ પ્રેષ્યા દધિમુખસ્ય તુ|
તેઽપિ તૈર્વાનરૈર્ભીમૈઃ પ્રતિષિદ્ધા દિશો ગતાઃ||15||

જાનુભિસ્તુ પ્રકૃષ્ટાશ્ચ દેવમાર્ગં પ્રદર્શિતાઃ|
અબ્રુવન્ પરમોદ્વિગ્ના ગત્વા દધિમુખં વચઃ||16||

હનુમતા દત્તવરૈર્હતં મધુવનં બલાત્|
વયં ચ જાનુભિઃ કૃષ્ટા દેવમાર્ગં ચ દર્શિતાઃ||17||

તતો દધિમુખઃ ક્રુદ્ધો વનપસ્તત્ર વાનરઃ|
હતં મધુવનં શ્રુત્વા સાંત્વયામાસ તાન્ હરીન્||18||

ઇહાગચ્છત ગચ્છામો વાનરાન્ બલદર્પિતાન્|
બલેન વારયિષ્યામો મધુ ભક્ષયતો વયમ્|| 19||

શ્રુત્વા દધિમુખ સ્યેદં વચનં વાનરર્ષભાઃ|
પુનર્વીરા મધુવનં તેનૈવ સહસા યુયુઃ||20||

મધ્યે ચૈષાં દધિમુખઃ પ્રગૃહ્ય તરસા તરુમ્|
સમભ્યધાવત્ વેગેન તે ચ સર્વે પ્લવંગમાઃ||21||

તે શિલાઃ પાદપાંશ્ચાપિ પર્વતાંશ્ચાપિ વાનરાઃ|
ગૃહીત્વાભ્યગમન્ ક્રુદ્ધા યત્ર તે કપિકુંજરાઃ||22||

તે સ્વામિવચનં વીરાહૃદયે ષ્યવસજ્ય તત્|
ત્વરયા હ્યભ્યધાવંત સાલતાલ શિલાયુધાઃ||23||

વૃક્ષસ્થાંચ તલસ્થાંચ વાનરાન્ બલદર્પિતાન્|
અભ્યક્રામં સ્તતો વીરાઃ પાલાસ્તત્ર સહસ્રશઃ||24||

અથ દૃષ્ટ્વા દધિમુખં ક્રુદ્ધં વાનરપુંગવાઃ|
અભ્યધાવંત વેગેન હનુમત્પ્રમુખાઃ તદા||25||

તં સવૃક્ષં મહાબાહું અપતંતં મહાબલમ્|
આર્યકં પ્રાહરત્તત્ર બાહુભ્યાં કુપિતોઽઙ્ગદઃ||26||

મદાંધશ્ચન વેદૈન માર્યકોઽયં મમેતિ સઃ|
અથૈનં નિષ્પિપેષાશુ વેગેવત્ વસુધાતલે||27||

સ ભગ્ન બાહૂરુભુજો વિહ્વલઃ શોણિતોક્ષિતઃ|
મુમોહ સહસા વીરો મુહૂર્તં કપિકુંજરઃ||28||

સ સમાશ્વાસ સહસા સંક્રુદ્ધો રાજમાતુલઃ|
વાનરાન્ વારયામાસ દંડેન મધુમોહિતાન્||29||

સ કથંચિત્ વિમુક્તઃ તૈઃ વાનરૈર્વાનરર્ષભઃ|
ઉવાચૈકાંત માશ્રિત્ય ભૃત્યાન્ સ્વાન્ સમુપાગતાન્ ||30||

એતે તિષ્ઠંતુ ગચ્છામો ભર્તાનો યત્ર વાનરઃ|
સુગ્રીવો વિપુલગ્રીવઃ સહ રામેણ તિષ્ઠતિ||31||

સર્વં ચૈવાઙ્ગદે દોષં શ્રાવયિષ્યામિ પાર્થિવે|
અમર્ષી વચનં શ્રુત્વા ઘાતયિષ્યતિ વાનરાન્||32||

ઇષ્ટં મધુવનં હ્યેતત્ સુગ્રીવસ્ય મહાત્મનઃ|
પિતૃપૈતામહં દિવ્યં દેવૈરપિ દુરાસદમ્||33||

સ વાનરન્ ઇમાન્ સર્વાન્ મધુલુભ્ધાન્ ગતાયુષઃ|
ઘાતયિષ્યંતિ દંડેન સુગ્રીવઃ સસુહૃજ્જનાન્||34||

વધ્યા હ્યેતે દુરાત્મનો નૃપજ્ઞા પરિભાવિનઃ|
અમર્ષ પ્રભવો રોષઃ સફલો નો ભવિષ્યતિ||35||

એવમુક્ત્વા દધિમુકો વનપાલાન્ મહાબલઃ|
જગામ સહસોત્પત્ય વનપાલૈઃ સમન્વિતઃ||36||

નિમિષાંતરમાત્રેણ સહિ પ્રાપ્તો વનાલયઃ|
સહસ્રાંશુસુતો ધીમાન્ સુગ્રીવો યત્ર વાનરઃ||37||

રામં ચ લક્ષ્મણં ચૈવ દૃષ્ટ્વા સુગ્રીવ મેવ ચ|
સમપ્રતિષ્ઠાં જગતીં આકાશાન્ નિપપાત હ||38||

સન્નિપત્ય મહાવીર્યઃ સર્વૈઃ તૈઃ પરિવારિતઃ|
હરિર્દધિમુખઃ પાલૈઃ પાલાનાં પરમેશ્વરઃ||39||

સ દીનવદનો ભૂત્વા કૃત્વા શિરસિ ચાઞ્જલિમ્|

સુગ્રીવસ્ય શુભૌ મૂર્ધ્ના ચરણૌ પ્રત્યપીડયત્||40||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે દ્વિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||