||Sundarakanda ||

|| Sarga 62||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ತಾನುವಾಚ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಹನುಮಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಅವ್ಯಗ್ರಮನಸೋ ಯೂಯಂ ಮಧುಸೇವತ ವಾನರಾಃ||1||
ಅಹಮಾವಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪರಿಪಂಥಿನಃ|

ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮತೋ ವಾಕ್ಯಂ ಹರೀಣಾಂ ಪ್ರವರೋಽಙ್ಗದಃ||2||
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪಿಬಂತು ಹರಯೋ ಮಧು|

ಅವಶ್ಯಂ ಕೃತಕಾರ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಹನುಮತೋ ಮಯಾ||3||
ಅಕಾರ್ಯಮಪಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಙ್ಗ ಪುನರೀದೃಶಮ್|

ಅಙ್ಗದಸ್ಯ ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ವಾನರರ್ಷಭಾಃ||4||
ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ವಾನರಾಃ ಪ್ರತ್ಯಪೂಜಯನ್|

ಪೂಜಯಿತ್ವಾಽಙ್ಗದಂ ಸರ್ವೇ ವಾನರಾ ವಾನರರ್ಷಭಮ್||5||
ಜಗ್ಮುರ್ಮಧುವನಂ ಯತ್ರ ನದೀವೇಗ ಇವ ದ್ರುತಮ್|

ತೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಮಧುವನಂ ಪಾಲಾನಾಕ್ರಮ್ಯ ವೀರ್ಯತಃ||6||
ಅತಿಸರ್ಗಾಚ್ಚ ಪಟವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಮೈಥಿಲೀಂ|
ಪಪುಸ್ಸರ್ವೇ ಮಧು ತದಾ ರಸವತ್ಫಲ ಮಾದದುಃ||7||

ಉತ್ಪತ್ಯ ಚ ತತಃ ಸರ್ವೇ ವನಪಾಲಾನ್ ಸಮಾಗತಾನ್|
ತಾಡಯಂತಿಸ್ಮ ಶತಶಸ್ಸಕ್ತಾನ್ ಮಧುವನೇ ತದಾ||8||

ಮಧೂಣಿ ದ್ರೋಣಮಾತ್ರಾಣಿ ಬಾಹುಭಿಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ತೇ|
ಪಿಬಂತಿ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸ್ಮ ತಥಾ ಪರೇ||9||

ಕೇಚಿತ್ಪೀತ್ವಾಽಪವಿಧ್ಯಂತಿ ಮಧೂನಿ ಮಧುಪಿಂಗಳಾಃ|
ಮಧೂಚ್ಛಿಷ್ಟೇನ ಕೇಚಿಚ್ಚ ಜಘ್ನುರನ್ಯೋನ್ಯಮುತ್ಕಟಾಃ||10||

ಅಪರೇ ವೃಕ್ಷಮೂಲೇ ತು ಶಾಖಾಂ ಗೃಹ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ|
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಮದಗ್ಲಾನಾಃ ಪರ್ಣಾನ್ಯಾಸ್ತೀರ್ಯ ಶೇರತೇ||11||

ಉನ್ಮತ್ತಭೂತಾಃ ಪ್ಲವಗಾ ಮಧುಮತ್ತಾಶ್ಚ ಹೃಷ್ಟವತ್|
ಕ್ಷಿಪಂತಿ ಚ ತದಾನ್ಯೋಽನ್ಯಂ ಸ್ಖಲಂತಿ ಚ ತಥಾಽಪರೇ||12||

ಕೇಚಿತ್ ಕ್ಷ್ವೇಳಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಿ ಕೇಚಿತ್ಕೂಜಂತಿ ಹೃಷ್ಟವತ್|
ಹರಯೋ ಮಧುನಾ ಮತ್ತಃ ಕೇಚಿತ್ ಸುಪ್ತಾ ಮಹೀತಲೇ||13||

ಕೃತ್ವಾ ಕೇಚಿತ್ ದಸಂತ್ಯನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಕುರ್ವಂತಿ ಚೇತರತ್
ಕೃತ್ವಾ ಕೇಚಿತ್ ವದಂತ್ಯನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಬುಧ್ಯಂತಿ ಚೇತರತ್||14||

ಯೇಽಪ್ಯತ್ರ ಮಧುಪಾಲಾಸ್ಸ್ಯುಃ ಪ್ರೇಷ್ಯಾ ದಧಿಮುಖಸ್ಯ ತು|
ತೇಽಪಿ ತೈರ್ವಾನರೈರ್ಭೀಮೈಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾ ದಿಶೋ ಗತಾಃ||15||

ಜಾನುಭಿಸ್ತು ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಶ್ಚ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾಃ|
ಅಬ್ರುವನ್ ಪರಮೋದ್ವಿಗ್ನಾ ಗತ್ವಾ ದಧಿಮುಖಂ ವಚಃ||16||

ಹನುಮತಾ ದತ್ತವರೈರ್ಹತಂ ಮಧುವನಂ ಬಲಾತ್|
ವಯಂ ಚ ಜಾನುಭಿಃ ಕೃಷ್ಟಾ ದೇವಮಾರ್ಗಂ ಚ ದರ್ಶಿತಾಃ||17||

ತತೋ ದಧಿಮುಖಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವನಪಸ್ತತ್ರ ವಾನರಃ|
ಹತಂ ಮಧುವನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾಂತ್ವಯಾಮಾಸ ತಾನ್ ಹರೀನ್||18||

ಇಹಾಗಚ್ಛತ ಗಚ್ಛಾಮೋ ವಾನರಾನ್ ಬಲದರ್ಪಿತಾನ್|
ಬಲೇನ ವಾರಯಿಷ್ಯಾಮೋ ಮಧು ಭಕ್ಷಯತೋ ವಯಮ್|| 19||

ಶ್ರುತ್ವಾ ದಧಿಮುಖ ಸ್ಯೇದಂ ವಚನಂ ವಾನರರ್ಷಭಾಃ|
ಪುನರ್ವೀರಾ ಮಧುವನಂ ತೇನೈವ ಸಹಸಾ ಯುಯುಃ||20||

ಮಧ್ಯೇ ಚೈಷಾಂ ದಧಿಮುಖಃ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ತರಸಾ ತರುಮ್|
ಸಮಭ್ಯಧಾವತ್ ವೇಗೇನ ತೇ ಚ ಸರ್ವೇ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ||21||

ತೇ ಶಿಲಾಃ ಪಾದಪಾಂಶ್ಚಾಪಿ ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚಾಪಿ ವಾನರಾಃ|
ಗೃಹೀತ್ವಾಽಭ್ಯಗಮನ್ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಯತ್ರ ತೇ ಕಪಿಕುಂಜರಾಃ||22||

ತೇ ಸ್ವಾಮಿವಚನಂ ವೀರಾಹೃದಯೇ ಷ್ಯವಸಜ್ಯ ತತ್|
ತ್ವರಯಾ ಹ್ಯಭ್ಯಧಾವಂತ ಸಾಲತಾಲ ಶಿಲಾಯುಧಾಃ||23||

ವೃಕ್ಷಸ್ಥಾಂಚ ತಲಸ್ಥಾಂಚ ವಾನರಾನ್ ಬಲದರ್ಪಿತಾನ್|
ಅಭ್ಯಕ್ರಾಮಂ ಸ್ತತೋ ವೀರಾಃ ಪಾಲಾಸ್ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಶಃ||24||

ಅಥ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಧಿಮುಖಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ವಾನರಪುಂಗವಾಃ|
ಅಭ್ಯಧಾವಂತ ವೇಗೇನ ಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖಾಃ ತದಾ||25||

ತಂ ಸವೃಕ್ಷಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಅಪತಂತಂ ಮಹಾಬಲಮ್|
ಆರ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಹರತ್ತತ್ರ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಕುಪಿತೋಽಙ್ಗದಃ||26||

ಮದಾಂಧಶ್ಚನ ವೇದೈನ ಮಾರ್ಯಕೋಽಯಂ ಮಮೇತಿ ಸಃ|
ಅಥೈನಂ ನಿಷ್ಪಿಪೇಷಾಶು ವೇಗೇವತ್ ವಸುಧಾತಲೇ||27||

ಸ ಭಗ್ನ ಬಾಹೂರುಭುಜೋ ವಿಹ್ವಲಃ ಶೋಣಿತೋಕ್ಷಿತಃ|
ಮುಮೋಹ ಸಹಸಾ ವೀರೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕಪಿಕುಂಜರಃ||28||

ಸ ಸಮಾಶ್ವಾಸ ಸಹಸಾ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ರಾಜಮಾತುಲಃ|
ವಾನರಾನ್ ವಾರಯಾಮಾಸ ದಂಡೇನ ಮಧುಮೋಹಿತಾನ್||29||

ಸ ಕಥಂಚಿತ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ತೈಃ ವಾನರೈರ್ವಾನರರ್ಷಭಃ|
ಉವಾಚೈಕಾಂತ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾನ್ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ ||30||

ಏತೇ ತಿಷ್ಠಂತು ಗಚ್ಛಾಮೋ ಭರ್ತಾನೋ ಯತ್ರ ವಾನರಃ|
ಸುಗ್ರೀವೋ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಃ ಸಹ ರಾಮೇಣ ತಿಷ್ಠತಿ||31||

ಸರ್ವಂ ಚೈವಾಙ್ಗದೇ ದೋಷಂ ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪಾರ್ಥಿವೇ|
ಅಮರ್ಷೀ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಘಾತಯಿಷ್ಯತಿ ವಾನರಾನ್||32||

ಇಷ್ಟಂ ಮಧುವನಂ ಹ್ಯೇತತ್ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಪಿತೃಪೈತಾಮಹಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವೈರಪಿ ದುರಾಸದಮ್||33||

ಸ ವಾನರನ್ ಇಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮಧುಲುಭ್ಧಾನ್ ಗತಾಯುಷಃ|
ಘಾತಯಿಷ್ಯಂತಿ ದಂಡೇನ ಸುಗ್ರೀವಃ ಸಸುಹೃಜ್ಜನಾನ್||34||

ವಧ್ಯಾ ಹ್ಯೇತೇ ದುರಾತ್ಮನೋ ನೃಪಜ್ಞಾ ಪರಿಭಾವಿನಃ|
ಅಮರ್ಷ ಪ್ರಭವೋ ರೋಷಃ ಸಫಲೋ ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ||35||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ದಧಿಮುಕೋ ವನಪಾಲಾನ್ ಮಹಾಬಲಃ|
ಜಗಾಮ ಸಹಸೋತ್ಪತ್ಯ ವನಪಾಲೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ||36||

ನಿಮಿಷಾಂತರಮಾತ್ರೇಣ ಸಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವನಾಲಯಃ|
ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸುತೋ ಧೀಮಾನ್ ಸುಗ್ರೀವೋ ಯತ್ರ ವಾನರಃ||37||

ರಾಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚೈವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಮೇವ ಚ|
ಸಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಜಗತೀಂ ಆಕಾಶಾನ್ ನಿಪಪಾತ ಹ||38||

ಸನ್ನಿಪತ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಸರ್ವೈಃ ತೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ಹರಿರ್ದಧಿಮುಖಃ ಪಾಲೈಃ ಪಾಲಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ||39||

ಸ ದೀನವದನೋ ಭೂತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಶಿರಸಿ ಚಾಂಜಲಿಮ್|
ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಶುಭೌ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಚರಣೌ ಪ್ರತ್ಯಪೀಡಯತ್||40||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||