||Sundarakanda ||

|| Sarga 63||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ.
અથ ત્રિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તતો મૂર્ધ્ના નિપતિતં વાનરં વાનરર્ષભઃ|
દૃષ્ટ્વૈવો દ્વિગ્નહૃદયો વાક્યમેત દુવાચ હ||1||

ઉત્તિષ્ટોત્તિષ્ઠ કસ્માત્ત્વં પાદયોઃ પતિતો મમ|
અભયં તે ભવેત્ વીર સર્વ મેવાભિદીયતામ્||2||

સ તુ વિશ્વાસિતઃ તેન સુગ્રીવેણ મહાત્મના|
ઉત્થાય સુમહાપ્રાજ્ઞો વાક્યં દધિમુખોઽબ્રવીત્||3||

નૈવર્‍ક્ષ રજસા રાજન્ ન ત્વયા નાપિ વાલિના|
વનં વિસૃષ્ટપૂર્વં હિ ભક્ષિતં તચ્ચ વાનરૈઃ||4||

એભિઃ પ્રદર્ષિતાશ્ચૈવ વાનરા વનરક્ષિભિઃ|
મધૂન્યચિન્તયત્વેમાન્ ભક્ષયંતિ પિબંતિ ચ ||5||

શિષ્ટમત્રાપવિધ્યંતિ ભક્ષયંતિ તથાપરે|
નિવાર્યમાણાસ્તે સર્વે ભ્રુવૌ વૈ દર્શયંતિ હિ||6||

ઇમે હિ સંરબ્ધતરાઃ તથા તૈઃ સંપ્રધર્ષિતાઃ|
વારયંતો વનાત્ તસ્માત્ ક્રુદ્ધૈર્વાનરપુંગવૈઃ||7||

તતસ્તૈર્બહુભિર્વીરૈઃ વાનરૈર્વાનરર્ષભઃ|
સંરક્તનયનૈઃ ક્રોધાદ્દરયઃ પ્રવિચાલિતાઃ||8||

પાણિભિર્નિહતાઃ કેચિત્ કેચિત્ જાનુભિરાહતાઃ |
પ્રકૃષ્ટાશ્ચ યથાકામં દેવમાર્ગં ચ દર્શિતાઃ||9||

એવ મેતે હતાઃ શૂરાઃ ત્વયિ તિષ્ઠતિ ભર્તરિ|
કૃત્સ્નં મધુવનં ચૈવ પ્રકામં તૈઃ પ્રભક્ષ્યતે||10||

એવં વિજ્ઞાપ્યમાનં તં સુગ્રીવં વાનરર્ષભમ્|
અપૃચ્છ તં મહાપ્રાજ્ઞો લક્ષ્મણઃ પરવીરહ||11||

કિમયં વાનરો રાજન્ વનપઃ પ્રત્યુપસ્થિતઃ|
કં ચાર્થમભિનિર્દિશ્ય દુઃખિતો વાક્યમબ્રવીત્||12||

એવમુક્તસ્તુ સુગ્રીવો લક્ષ્મણેન મહાત્મના|
લક્ષ્મણં પ્રત્યુવાચેદં વાક્યં વાક્યવિશારદઃ||13||

આર્ય લક્ષ્મણ સંપ્રાહ વીરો દધિમુખઃ કપિઃ|
અંગદપ્રમુખૈર્વીરૈઃ ભક્ષિતં મધુ વાનરૈઃ||14||

વિચિત્ય દક્ષિણામાશાં આગતૈર્હરિપુંગવૈઃ|
નૈષામકૃતકૃત્યાનાં ઈદૃશસ્સ્યાદુપક્રમઃ||15||

અગતૈશ્ચ પ્રમથિતં યથા મધુવનં હિ તૈઃ|
ધર્ષિતં ચ વનં કૃત્સ્નમુપયુક્તં ચ વાનરૈઃ||16||

વનં યદભિપન્નાસ્તે સાધિતં કર્મવાનરૈઃ|
દૃષ્ટા દેવી ન સંદેહો ન ચાન્યેન હનૂમતા||17||

ન હ્યન્યઃ સાધને હેતુઃ કર્મણોઽસ્ય હનૂમતઃ|
કાર્યસિદ્ધિર્મતિશ્ચૈવ તસ્મિન્વાનરપુંગવે||18||

વ્યવસાયશ્ચ વીર્યં ચ શ્રુતં ચાપિ પ્રતિષ્ટિતમ્|
જાંબવાન્યત્ર નેતાસ્યાદઙ્ગદશ્ચ મહાબલઃ||19||

હનુમાંશ્ચાપ્યધિષ્ઠાતા ન તસ્ય ગતિ રન્યથા|
અઙ્ગદપ્રમુખૈર્વીરૈઃ હતં મધુવનં કિલ||20||

વારયંતશ્ચ સહિતાઃ તથા જાનુભિરાહતાઃ|
એતદર્થમયં પ્રાપ્તો વક્તું મધુરવા ગિહ||21||

નામ્ના દધિમુખો નામ હરિઃ પ્રખ્યાતવિક્રમઃ|
દૃષ્ટા સીતા મહાબાહો સૌમિત્રે પશ્યતત્ત્વતઃ||22||

અભિગમ્ય તથા સર્વે પિબંતિ મધુ વાનરાઃ|
ન ચાપ્યદૃષ્ટ્વા વૈદેહીં વિશ્રુતાઃ પુરુષર્ષભ||23||

વનં દત્તવરં દિવ્યં ધર્ષયેયુર્વનૌકસઃ|
તતઃ પ્રહૃષ્ટો ધર્માત્મા લક્ષ્મણઃ સહ રાઘવઃ||24||

શ્રુત્વા કર્ણસુખાં વાણીં સુગ્રીવ વદનાચ્ચ્યુતામ્|
પ્રાહૃષ્યત ભૃશં રામો લક્ષ્મણશ્ચ મહાબલઃ||25||

શ્રુત્વા દધિમુખસ્યેદં સુગ્રીવસ્તુ પ્રહૃષ્ય ચ |
વનપાલં પુનર્વાક્યં સુગ્રીવઃ પ્રત્યભાષત||26||

પ્રીતોઽસ્મિ સોઽહં યદ્ભુક્તં વનં તૈઃ કૃતકર્મભિઃ|
મર્ષિતં મર્ષણીયં ચ ચેષ્ટિતં કૃતકર્મણામ્||27||

ઇચ્છામિ શીઘ્રં હનુમત્પ્રધાનાન્
શાખામૃગાં સ્તાન્ મૃગરાજ દર્પાન્|
દ્રષ્ટું કૃતાર્થાન્ સહ રાઘવાભ્યાં
શ્રોતું ચ સીતાધિગમે પ્રયત્નમ્||28||

પ્રીતિસ્ફીતાક્ષૌ સંપ્રહૃષ્ટૌ કુમારૌ
દૃષ્ટ્વા સિદ્દાર્થૌ વાનરાણાં ચ રાજા|
અંગૈઃ સંહૃષ્ટૈઃ કર્મસિદ્ધિં વિદિત્વા
બાહ્વોરાસન્નાં સોઽતિમાત્રં નનંદ||29||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ત્રિષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||