||Sundarakanda ||

|| Sarga 64||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ.
અથ ચતુષ્ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

સુગ્રીવેણેવ મુક્તસ્તુ હૃષ્ટો દધિમુખઃ કપિઃ|
રાઘવં લક્ષ્મણં ચૈવ સુગ્રીવં ચાઽભ્યવાદયત્||1||

સ પ્રણમ્ય ચ સુગ્રીવં રાઘવૌ ચ મહાબલૌ|
વાનરૈસ્સહિતૈઃ શૂરૈઃ દિવમેવોત્પપાત હ||2||

સ યથૈવાઽગતઃ પૂર્વં તથૈવ ત્વરિતં ગતઃ|
નિપત્ય ગગનાદ્ભૂમૌ તદ્વનં પ્રવિવેશ હ||3||

સ પ્રવિષ્ટો મધુવનં દદર્શ હરિયૂથપાન્|
વિમદાન્ ઉત્થિતાન્ સર્વાન્ મેહમાનાન્ મધૂદકમ્||4||

સ તાનુપાગમદ્વીરો બદ્દ્વા કરપુટાંજલિમ્|
ઉવાચ વચનં શ્લ‍‍ક્ષ્‍ણ મિદં હૃષ્ટવદંગદમ્||5||

સૌમ્યરોષો ન કર્તવ્યો યદેતત્પરિવારિતં|
અજ્ઞાનાદ્રક્ષિભિઃ ક્રોધાત્ ભવંતઃ પ્રતિષેધિતાઃ||6||

યુવરાજઃ ત્વમીશશ્ચ વનસ્યાસ્ય મહાબલઃ|
મૌર્ખાત્ પૂર્વં કૃતો દોષઃ તં ભવાન્ ક્ષંતુમર્હતિ||7||

અખ્યાતં હિ મયા ગત્વા પિતૃવ્યસ્ય તવાનઘ|
ઇહોપયાતં સર્વેષાં એતેષાં વનચારિણામ્||8||

સ ત્વ દાગમનં શ્રુત્વા સહૈભિર્હરિયૂધપૈઃ|
પ્રહૃષ્ટો નતુ રુષ્ટોઽસૌ વનં શ્રુત્વા પ્રધર્ષિતમ્||9||

પ્રહૃષ્ટો માં પિતૃવ્યસ્તે સુગ્રીવો વાનરેશ્વરઃ|
શીઘ્રં પ્રેષય સર્વાં તાન્ ઇતિ હોવાચ પાર્થિવઃ||10||

શ્રુત્વા દધિમુખસ્યેદં વચનં શ્લ‌ક્ષ‍ણમઙ્ગદઃ|
અબ્રવીત્તાન્ હરિશ્રેષ્ઠો વાક્યં વાક્ય વિશારદઃ||11||

શંકેશ્રુતોઽયં વૃત્તાંતો રામેણ હરિયુથપાઃ|
તત્ ક્ષણં નેહ ન સ્થ્સાતું કૃતે કાર્યે પરંતપાઃ||12||

પીત્વા મધુ યથાકામં વિશ્રાંતા વનચારિણઃ|
કિં શેષં ગમનં તત્ર સુગ્રીવો યત્ર મે ગુરુઃ||13||

સર્વે યથા માં વક્ષ્યંતે સમેત્ય હરિયૂથપાઃ|
તથાઽસ્મિ કર્તા કર્તવ્યે ભવદ્ભિઃ પરવાનહમ્||14||

નાજ્ઞાપયિતુ મીશોઽહં યુવરાજોઽસ્મિ યદ્યપિ|
અયુક્તં કૃતકર્માણો યૂયં ધર્ષયિતું મયા||15||

બ્રુવતશ્ચાંગદસ્યૈવં શ્રુત્વા વચનમવ્યયમ્|
પ્રહૃષ્ટો મનસો વાક્યમિદમૂચુર્વનૌકસઃ||16||

એવં વક્ષ્યતિ કો રાજન્ પ્રભુઃ સન્ વાનરર્ષભ|
ઐશ્વર્યમદમત્તો હિ સર્વોઽહમિતિ મન્યતે||17||

તવ ચેદં સુસદૃશં વાક્યં નાન્યસ્ય કસ્યચિત્|
સન્નતિર્હિ તવાખ્યાતિ ભવિષ્યત્ શુભયોગ્યતામ્||18||

સર્વે વયમપિ પ્રાપ્તાઃ તત્ર ગંતું કૃતક્ષણાઃ|
સ યત્ર હરિવીરાણાં સુગ્રીવઃ પતિરવ્યયઃ||19||

ત્વયા હ્યનુક્તૈઃ હરિભિર્નૈવ શક્યં પદાત્પદમ્|
ક્વચિત્ ગંતું હરિશ્રેષ્ઠ બ્રૂમઃ સત્યમિદં તુ તે||20||

એવં તુ વદતામ્ શેષાં અઙ્ગદઃ પ્રત્યુવાચ હ|
બાઢં ગચ્ચામ ઇત્યુક્તા ખં ઉત્પેતુર્મહાબલાઃ||21||

ઉત્પતંતમનૂત્પેતુઃ સર્વે તે હરિયૂથપાઃ|
કૃત્વાકાશં નિરાકાશં યંત્રોત્ ક્ષિપ્તા ઇવાચલાઃ||22||

તેઽમ્બરં સહસોત્પત્ય વેગવંતઃ પ્લવઙ્ગમાઃ|
નિનદંતો મહાનાદં ઘના વાતેરિતા યથા||23||

અઙ્ગદે સમનુપ્રાપ્તે સુગ્રીવો વાનરાધિપઃ|
ઉવાચ શોકોપહતં રામં કમલલોચનમ્||24||

સમાશ્વસિહિ ભદ્રં તે દૃષ્ટા દેવી ન સંશયઃ|
નાગંતુ મિહ શક્યં તૈઃ અતીતે સમયે હિ નઃ||25||

ન મત્સકાશ માગચ્છેત્ કૃત્યે હિ વિનિપાતિતે|
યુવરાજો મહાબાહુઃ પ્લવતાં પ્રવરોઽઙ્ગદઃ||26||

યદ્યપ્યકૃતકૃત્યાનાં ઈદૃશઃ સ્યાદુપક્રમઃ|
ભવેત્ સ દીનવદનો ભ્રાંત વિપ્લુતમાનસઃ||27||

પિતૃપૈતામહં ચૈતત્ પૂર્વકૈરભિરક્ષિતમ્|
ન મે મધુવનં હન્યાદહૃષ્ટઃ પ્લવગેશ્વરઃ||28||
કૌસલ્યા સુપ્રજા રામ સમાશ્વસિ હિ સુવ્રત|

દૃષ્ટા દેવી ન સંદેહો ન ચાન્યેન હનૂમતા||29||
ન હ્યન્યઃ કર્મણો હેતુઃ સાધનેઽસ્ય હનૂમતઃ|

હનૂમતિ હિ સિદ્ધિશ્ચ મતિશ્ચ મતિસત્તમ||30||
વ્યવસાયશ્ચ વીર્યં ચ સૂર્યે તેજ ઇવ દ્રુવમ્|

જાંબવાન્યત્ર નેતાસ્યાદંગદશ્ચ બલેશ્વરઃ||31||
હનુમાંશ્ચાપ્યથિષ્ઠાતા ન તસ્ય ગતિરન્યથા|

માભૂશ્ચિંતા સમાયુક્તઃ સંપ્રત્યમિતવિક્રમઃ||32||
તતઃ કિલકિલાશબ્દં શુશ્રાવાસન્નમંબરે|
હનુમત્કર્મ દૃપ્તાનાં નર્દતાં કાનનૌકસામ્||33||
કિષ્કિંધામુપયાતાનાં સિદ્ધિં કથયતા મિવ|

તતઃ શ્રુત્વા નિનાદં તં કપીનાં કપિસત્તમઃ||34||
અયતાંચિતલાંગૂલઃ સોઽભવદ્દૃષ્ટમાનસઃ|

અજગ્મુસ્તેઽપિ હરયો રામદર્શનકાંક્ષિણઃ||35||
અઙ્ગદં પુરતઃ કૃત્વા હનૂમંતં ચ વાનરમ્|

તે અઙ્ગદ પ્રમુખાવીરાઃ પ્રહૃષ્ટાશ્ચ મુદાન્વિતઃ||36||
નિપેતુર્હરિરાજસ્ય સમીપે રાઘવસ્ય ચ|

હનુમાંશ્ચ મહાબાહુઃ પ્રણમ્ય શિરસા તતઃ||37||
નિયતામક્ષતાં દેવીં રાઘવાય ન્યવેદયત્|

દૃષ્ટા દેવીતિ હનુમદ્વદનાત્ અમૃતોપમં|
આકર્ણ્ય વચનં રામો હર્ષંઆપ સલક્ષ્મણઃ||38||

નિશ્ચિતાર્થઃ તતઃ તસ્મિન્ સુગ્રીવઃ પવનાત્મજે||
લક્ષ્મણઃ પ્રીતિમાન્ પ્રીતં બહુમનાદવૈક્ષત|

પ્રીત્યા રમમાણોઽથ રાઘવઃ પરવીરહ||
બહુમાનેન મહતા હનુમંત મવૈક્ષતા||39||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ચતુષ્ષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||