||Sundarakanda ||

|| Sarga 64||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಸುಗ್ರೀವೇಣೇವ ಮುಕ್ತಸ್ತು ಹೃಷ್ಟೋ ದಧಿಮುಖಃ ಕಪಿಃ|
ರಾಘವಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚೈವ ಸುಗ್ರೀವಂ ಚಾಽಭ್ಯವಾದಯತ್||1||

ಸ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಸುಗ್ರೀವಂ ರಾಘವೌ ಚ ಮಹಾಬಲೌ|
ವಾನರೈಸ್ಸಹಿತೈಃ ಶೂರೈಃ ದಿವಮೇವೋತ್ಪಪಾತ ಹ||2||

ಸ ಯಥೈವಾಽಗತಃ ಪೂರ್ವಂ ತಥೈವ ತ್ವರಿತಂ ಗತಃ|
ನಿಪತ್ಯ ಗಗನಾದ್ಭೂಮೌ ತದ್ವನಂ ಪ್ರವಿವೇಶ ಹ||3||

ಸ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಮಧುವನಂ ದದರ್ಶ ಹರಿಯೂಥಪಾನ್|
ವಿಮದಾನ್ ಉತ್ಥಿತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮೇಹಮಾನಾನ್ ಮಧೂದಕಮ್||4||

ಸ ತಾನುಪಾಗಮದ್ವೀರೋ ಬದ್ದ್ವಾ ಕರಪುಟಾಂಜಲಿಮ್|
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಶ್ಲ‍‍ಕ್ಷ್‍ಣ ಮಿದಂ ಹೃಷ್ಟವದಂಗದಮ್||5||

ಸೌಮ್ಯರೋಷೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಯದೇತತ್ಪರಿವಾರಿತಂ|
ಅಜ್ಞಾನಾದ್ರಕ್ಷಿಭಿಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವಂತಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಿತಾಃ||6||

ಯುವರಾಜಃ ತ್ವಮೀಶಶ್ಚ ವನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ|
ಮೌರ್ಖಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಕೃತೋ ದೋಷಃ ತಂ ಭವಾನ್ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹತಿ||7||

ಅಖ್ಯಾತಂ ಹಿ ಮಯಾ ಗತ್ವಾ ಪಿತೃವ್ಯಸ್ಯ ತವಾನಘ|
ಇಹೋಪಯಾತಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏತೇಷಾಂ ವನಚಾರಿಣಾಮ್||8||

ಸ ತ್ವ ದಾಗಮನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಹೈಭಿರ್ಹರಿಯೂಧಪೈಃ|
ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ನತು ರುಷ್ಟೋಽಸೌ ವನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಧರ್ಷಿತಮ್||9||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ಮಾಂ ಪಿತೃವ್ಯಸ್ತೇ ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ|
ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರೇಷಯ ಸರ್ವಾಂ ತಾನ್ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಪಾರ್ಥಿವಃ||10||

ಶ್ರುತ್ವಾ ದಧಿಮುಖಸ್ಯೇದಂ ವಚನಂ ಶ್ಲ‌ಕ್ಷ‍ಣಮಙ್ಗದಃ|
ಅಬ್ರವೀತ್ತಾನ್ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯ ವಿಶಾರದಃ||11||

ಶಂಕೇಶ್ರುತೋಽಯಂ ವೃತ್ತಾಂತೋ ರಾಮೇಣ ಹರಿಯುಥಪಾಃ|
ತತ್ ಕ್ಷಣಂ ನೇಹ ನ ಸ್ಥ್ಸಾತುಂ ಕೃತೇ ಕಾರ್ಯೇ ಪರಂತಪಾಃ||12||

ಪೀತ್ವಾ ಮಧು ಯಥಾಕಾಮಂ ವಿಶ್ರಾಂತಾ ವನಚಾರಿಣಃ|
ಕಿಂ ಶೇಷಂ ಗಮನಂ ತತ್ರ ಸುಗ್ರೀವೋ ಯತ್ರ ಮೇ ಗುರುಃ||13||

ಸರ್ವೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಸಮೇತ್ಯ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ|
ತಥಾಽಸ್ಮಿ ಕರ್ತಾ ಕರ್ತವ್ಯೇ ಭವದ್ಭಿಃ ಪರವಾನಹಮ್||14||

ನಾಜ್ಞಾಪಯಿತು ಮೀಶೋಽಹಂ ಯುವರಾಜೋಽಸ್ಮಿ ಯದ್ಯಪಿ|
ಅಯುಕ್ತಂ ಕೃತಕರ್ಮಾಣೋ ಯೂಯಂ ಧರ್ಷಯಿತುಂ ಮಯಾ||15||

ಬ್ರುವತಶ್ಚಾಂಗದಸ್ಯೈವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚನಮವ್ಯಯಮ್|
ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ಮನಸೋ ವಾಕ್ಯಮಿದಮೂಚುರ್ವನೌಕಸಃ||16||

ಏವಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಕೋ ರಾಜನ್ ಪ್ರಭುಃ ಸನ್ ವಾನರರ್ಷಭ|
ಐಶ್ವರ್ಯಮದಮತ್ತೋ ಹಿ ಸರ್ವೋಽಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ||17||

ತವ ಚೇದಂ ಸುಸದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ನಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್|
ಸನ್ನತಿರ್ಹಿ ತವಾಖ್ಯಾತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಶುಭಯೋಗ್ಯತಾಮ್||18||

ಸರ್ವೇ ವಯಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ತತ್ರ ಗಂತುಂ ಕೃತಕ್ಷಣಾಃ|
ಸ ಯತ್ರ ಹರಿವೀರಾಣಾಂ ಸುಗ್ರೀವಃ ಪತಿರವ್ಯಯಃ||19||

ತ್ವಯಾ ಹ್ಯನುಕ್ತೈಃ ಹರಿಭಿರ್ನೈವ ಶಕ್ಯಂ ಪದಾತ್ಪದಮ್|
ಕ್ವಚಿತ್ ಗಂತುಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರೂಮಃ ಸತ್ಯಮಿದಂ ತು ತೇ||20||

ಏವಂ ತು ವದತಾಮ್ ಶೇಷಾಂ ಅಙ್ಗದಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ|
ಬಾಢಂ ಗಚ್ಚಾಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಖಂ ಉತ್ಪೇತುರ್ಮಹಾಬಲಾಃ||21||

ಉತ್ಪತಂತಮನೂತ್ಪೇತುಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಹರಿಯೂಥಪಾಃ|
ಕೃತ್ವಾಕಾಶಂ ನಿರಾಕಾಶಂ ಯಂತ್ರೋತ್ ಕ್ಷಿಪ್ತಾ ಇವಾಚಲಾಃ||22||

ತೇಽಮ್ಬರಂ ಸಹಸೋತ್ಪತ್ಯ ವೇಗವಂತಃ ಪ್ಲವಙ್ಗಮಾಃ|
ನಿನದಂತೋ ಮಹಾನಾದಂ ಘನಾ ವಾತೇರಿತಾ ಯಥಾ||23||

ಅಙ್ಗದೇ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸುಗ್ರೀವೋ ವಾನರಾಧಿಪಃ|
ಉವಾಚ ಶೋಕೋಪಹತಂ ರಾಮಂ ಕಮಲಲೋಚನಮ್||24||

ಸಮಾಶ್ವಸಿಹಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ದೃಷ್ಟಾ ದೇವೀ ನ ಸಂಶಯಃ|
ನಾಗಂತು ಮಿಹ ಶಕ್ಯಂ ತೈಃ ಅತೀತೇ ಸಮಯೇ ಹಿ ನಃ||25||

ನ ಮತ್ಸಕಾಶ ಮಾಗಚ್ಛೇತ್ ಕೃತ್ಯೇ ಹಿ ವಿನಿಪಾತಿತೇ|
ಯುವರಾಜೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ಲವತಾಂ ಪ್ರವರೋಽಙ್ಗದಃ||26||

ಯದ್ಯಪ್ಯಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಈದೃಶಃ ಸ್ಯಾದುಪಕ್ರಮಃ|
ಭವೇತ್ ಸ ದೀನವದನೋ ಭ್ರಾಂತ ವಿಪ್ಲುತಮಾನಸಃ||27||

ಪಿತೃಪೈತಾಮಹಂ ಚೈತತ್ ಪೂರ್ವಕೈರಭಿರಕ್ಷಿತಮ್|
ನ ಮೇ ಮಧುವನಂ ಹನ್ಯಾದಹೃಷ್ಟಃ ಪ್ಲವಗೇಶ್ವರಃ||28||
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಸಮಾಶ್ವಸಿ ಹಿ ಸುವ್ರತ|

ದೃಷ್ಟಾ ದೇವೀ ನ ಸಂದೇಹೋ ನ ಚಾನ್ಯೇನ ಹನೂಮತಾ||29||
ನ ಹ್ಯನ್ಯಃ ಕರ್ಮಣೋ ಹೇತುಃ ಸಾಧನೇಽಸ್ಯ ಹನೂಮತಃ|

ಹನೂಮತಿ ಹಿ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಮತಿಶ್ಚ ಮತಿಸತ್ತಮ||30||
ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ವೀರ್ಯಂ ಚ ಸೂರ್ಯೇ ತೇಜ ಇವ ದ್ರುವಮ್|

ಜಾಂಬವಾನ್ಯತ್ರ ನೇತಾಸ್ಯಾದಂಗದಶ್ಚ ಬಲೇಶ್ವರಃ||31||
ಹನುಮಾಂಶ್ಚಾಪ್ಯಥಿಷ್ಠಾತಾ ನ ತಸ್ಯ ಗತಿರನ್ಯಥಾ|

ಮಾಭೂಶ್ಚಿಂತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸಂಪ್ರತ್ಯಮಿತವಿಕ್ರಮಃ||32||
ತತಃ ಕಿಲಕಿಲಾಶಬ್ದಂ ಶುಶ್ರಾವಾಸನ್ನಮಂಬರೇ|
ಹನುಮತ್ಕರ್ಮ ದೃಪ್ತಾನಾಂ ನರ್ದತಾಂ ಕಾನನೌಕಸಾಮ್||33||
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಮುಪಯಾತಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಕಥಯತಾ ಮಿವ|

ತತಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿನಾದಂ ತಂ ಕಪೀನಾಂ ಕಪಿಸತ್ತಮಃ||34||
ಅಯತಾಂಚಿತಲಾಂಗೂಲಃ ಸೋಽಭವದ್ದೃಷ್ಟಮಾನಸಃ|

ಅಜಗ್ಮುಸ್ತೇಽಪಿ ಹರಯೋ ರಾಮದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ||35||
ಅಙ್ಗದಂ ಪುರತಃ ಕೃತ್ವಾ ಹನೂಮಂತಂ ಚ ವಾನರಮ್|

ತೇ ಅಙ್ಗದ ಪ್ರಮುಖಾವೀರಾಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಶ್ಚ ಮುದಾನ್ವಿತಃ||36||
ನಿಪೇತುರ್ಹರಿರಾಜಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ರಾಘವಸ್ಯ ಚ|

ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ತತಃ||37||
ನಿಯತಾಮಕ್ಷತಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಘವಾಯ ನ್ಯವೇದಯತ್|

ದೃಷ್ಟಾ ದೇವೀತಿ ಹನುಮದ್ವದನಾತ್ ಅಮೃತೋಪಮಂ|
ಆಕರ್ಣ್ಯ ವಚನಂ ರಾಮೋ ಹರ್ಷಂಆಪ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ||38||

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಃ ತತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಸುಗ್ರೀವಃ ಪವನಾತ್ಮಜೇ||
ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ ಪ್ರೀತಂ ಬಹುಮನಾದವೈಕ್ಷತ|

ಪ್ರೀತ್ಯಾ ರಮಮಾಣೋಽಥ ರಾಘವಃ ಪರವೀರಹ||
ಬಹುಮಾನೇನ ಮಹತಾ ಹನುಮಂತ ಮವೈಕ್ಷತಾ||39||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||