||Sundarakanda ||

|| Sarga 6||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

સુન્દરકાણ્ડ્.
અથ ષષ્ટસ્સર્ગઃ

સ નિકામં વિમાનેષુ વિષણ્ણઃ કામરૂપધૃત્|
વિચચાર પુનર્લઙ્કાં લાઘવેન સમન્વિતઃ||1||

અસસાદાથ લક્ષ્મીવાન્ રાક્ષસેન્દ્ર નિવેશનમ્|
પ્રાકારેણાર્કવર્ણેન ભાસ્વરેણાભિસંવૃતમ્||2||

રક્ષિતં રાક્ષસૈર્ઘોરૈઃ સિંહૈરિવમહદ્વનમ્|
સમીક્ષમાણો ભવનં ચકાશે કપિકુંજરઃ||3||

રૂપ્યકોપહિતૈશ્ચિત્રૈઃ તોરણૈર્હેમભૂષિતૈઃ|
વિચિત્રાભિશ્ચ કક્ષાભિઃ દ્વારૈશ્ચરુચિરૈર્વૃતમ્ ||4||

ગજાસ્થિતૈર્મહામાત્રૈઃ શૂરૈશ્ચવિગતશ્રમૈઃ|
ઉપસ્થિતં અસંહાર્યૈઃ હરયૈ સ્યંદનયાયિભિઃ||5||

સિંહવ્યાઘ્રતનુત્રાણૈઃ દાન્તકાઞ્ચનરાજતૈઃ|
ઘોષવદ્ભિઃ વિચિત્રૈશ્ચ સદા વિચરિતં રથૈઃ||6||

બહુરત્ન સમાકીર્ણં પરાર્ધ્યાસનભાજનમ્|
મહારથસમાવાસમ્ મહારથમહાસ્વનમ્||7||

દશ્યૈશ્ચ પરમોદારૈઃ તૈઃ તૈશ્ચ મૃગપક્ષિભિઃ|
વિવિધૈર્બહુસાહસ્રૈઃ પરિપૂર્ણં સમન્તતઃ||8||

વિનીતૈરંતપાલૈશ્ચ રક્ષોભિશ્ચ સુરક્ષિતમ્|
મુખ્યાભિશ્ચ વરસ્ત્રીભિઃ પરિપૂર્ણં સમન્તતઃ||9||

મુદિત પ્રમદારત્નં રાક્ષસેન્દ્ર નિવેશનમ્|
વરાભરણસંહાદ્રૈઃ સમુદ્રસ્સ્વનનિસ્સ્વનમ્||10||

તદ્રાજગુણસંપન્નં મુખ્યૈશ્ચાગરુચંદનૈઃ|
મહાજનૈઃ સમાકીર્ણં સિંહૈરિવ મહદ્વનમ્||11||

ભેરીમૃદઙ્ગાભિરુતં શઙ્ખઘોષનિનાદિતમ્|
નિત્યાર્ચિતં પર્વહુતં પૂજિતં રાક્ષસૈસ્સદા||12||

સમુદ્રમિવ ગમ્ભીરં સમુદ્રસ્વનનિસ્સ્વનમ્|
મહાત્મનોમહદ્વેશ્મ મહારત્ન પરિછ્છદમ્|| 13||

મહારત્ન સમાકીર્ણં દદર્શ સ મહાકપિઃ|
વિરાજમાનં વપુષાગજાશ્વરથસંકુલમ્||14||

લંકાભરણમિત્યેવ સોઽમન્યત મહાકપિઃ|
ચચાર હનુમાંસ્તત્ર રાવણસ્ય સમીપતઃ||15||

ગૃહાદ્ગૃહં રાક્ષસાનાં ઉદ્યાનાનિ ચ વાનરઃ|
વીક્ષમાણો હ્યસંત્રસ્તઃ પ્રાસાદાંશ્ચ ચચાર સઃ||16||

અવપ્લુત્ય મહાવેગઃ પ્રહસ્તસ્ય નિવેશનમ્|
તતોઽન્યત્ પુપ્લુવે વેશ્મ મહાપાર્શ્વસ્ય વીર્યવાન્||17||

અથ મેઘ પ્રતીકાશં કુંભકર્ણનિવેશનમ્|
વિભીષણસ્ય ચ તથાપુપ્લુવે સ મહાકપિઃ||18||

મહોદરસ્ય ચ ગૃહં વિરૂપાક્ષસ્ય ચૈવ હિ|
વિદ્યુજ્જિહ્વસ્ય ભવનં વિદ્યુન્માલેસ્તધૈવચ ||19||

વજ્રદંષ્ટ્રસ્ય ચ તથા પુપ્લુવે સ મહાકપિઃ|
શુકસ્ય ચ મહાતેજાઃ સારણસ્ય ચ ધીમતઃ||20||

તથા ચેંદ્રજિતોવેશ્મ જગામ હરિયૂધપઃ|
જંબુમાલે સ્સુમાલેશ્ચ જગામ હરિસત્તમઃ||21||

રશ્મિ કેતોશ્ચ ભવનં સૂર્ય શત્રોસ્તથૈવચ |
વજ્રકાયસ્ય ચ તથા પુપ્લુવે સ મહાકપિઃ ||22||

ધૂમ્રાક્ષસ્ય ચ સંપાતેઃ ભવનં મારુતાત્મજઃ|
વિદ્યુદ્રૂપસ્ય ભીમસ્ય ઘનસ્ય વિઘનસ્ય ચ||23||

શુકનાસસ્ય વક્રસ્ય શઠસ્ય વિકટસ્ય ચ|
બ્રહ્મકર્ણસ્ય દંષ્ટ્રસ્ય રોમશસ્ય ચ રક્ષસઃ||24||

યુદ્ધોન્મત્તસ્ય મત્તસ્ય ધ્વજગ્રીવસ્ય નાદિનઃ|
વિદ્યુજ્જિહ્વેન્દ્રજિહ્વાનાં તથા હસ્તિમુખસ્ય ચ||25||

કરાળસ્ય પિશાચસ્ય શોણિતાક્ષસ્ય ચૈવ હિ|
ક્રમમાણં ક્રમેણૈવ હનુમામ્મારુતાત્મજઃ||26||

તેષુ તેષુ મહાર્હેષુ ભવનેષુ મહાયશાઃ|
તેષાં વૃદ્ધિમતાં વૃદ્ધિં દદર્શ સ મહાકપિઃ||27||

સર્વેષાં સમતિક્રમ્ય ભવનાનિ સમંતતઃ |
અસસાદાથ લક્ષ્મીવાન્ રાક્ષસેન્દ્રનિવેશનમ્|| 28||

રાવણસ્યોપશાયિન્યો દદર્શ હરિસત્તમઃ|
વિચરન્ હરિશાર્દૂલો રાક્ષસીર્વિકૃતેક્ષણઃ||29||

શૂલમુદ્ગરહસ્તાશ્ચ શક્તિતોમરધારિણીઃ|
દદર્શ વિવિધાન્ ગુલ્માન્ તસ્ય રક્ષઃપતેર્ગૃહે||30||

રાક્ષાસાંશ્ચ મહાકાયાન્ નાના પ્રહરણોદ્યતાન્|
રક્તાન્ શ્વેતાન્ સિતાંશ્છૈવ હરીંશ્ચાપિ મહાજવાન્||31||

કુલીનાન્ રૂપસંપન્નાન્ ગજાન્પરગજારુજાન્|
નિષ્ટિતાન્ ગજશિક્ષયાં ઐરાવતસમાન્યુધિ||32||

નિહંતૄન્પરશૈન્યાનાં ગૃહે તસ્મિન્ દદર્શ સઃ|
ક્ષરતશ્ચ યથામેઘાન્ સ્રવતશ્ચ યથા ગિરીન્||33||

મેઘસ્તનિત નિર્ઘોષાન્ દુર્ધર્ષાન્ સમરે પરૈઃ|
સહસ્રં વાહિનીસ્તત્ર જાંબૂનદપરિષ્કૃતાઃ||34||

હેમજાલપરિચ્ચન્નાઃ તરુણાદિત્યસન્નિભાઃ|
દદર્શ રાક્ષસેન્દ્રસ્ય રાવણસ્ય નિવેશને||35||

શિબિકા વિવિધાકારાઃ સ કપિર્મારુતાત્મજઃ|
લતાગૃહાણિ ચિત્રાણિ ચિત્રશાલાગૃહાણિચ||36||

ક્રીડાગૃહાણિ ચાન્યાનિ દારુપર્વતકાનપિ|
કામસ્ય ગૃહકં રમ્યં દિવાગૃહકમેવચ ||37||

દદર્શ રાક્ષસેન્દ્રસ્ય રાવણસ્ય નિવેશને|
સમન્દરગ્રિપ્રખ્યં મયૂરસ્થાનસંકુલમ્||38||

ધ્વજયષ્ટિભિ રાકીર્ણં દદર્શ ભવનોત્તમમ્|
અનેકરત્નસંકીર્ણં નિધિજાલં સમંતતઃ||39||

ધીરનિષ્ટિતકર્માંતં ગૃહં ભૂતપતેરિવ|
અર્ચિર્ભિશ્ચાપિ રત્નાનાં તેજસા રાવણસ્ય ચ||40||

વિરરાજાથ તદ્વેશ્મ રશ્મિમાનિવ રશ્મિભિઃ|
જાંબૂનદમયાન્યેન શયનાન્ આસનાનિચ||41||

ભાજનાનિ ચ મુખ્યાનિ દદર્શ હરિયૂથપઃ|
મધ્વાસવકૃતક્લેદં મણિભાજનસંકુલમ્||42||

મનોરમ મસંબાધં કુબેરભવનં યથા|
નૂપુરાણાં ચ ઘોષેણ કાઞ્ચીનાં નિનદેન ચ||43||

મૃદઙ્ગતલઘોષૈશ્ચ ઘોષવદ્ભિર્વિનાદિતમ્|
પ્રાસાદસંઘાતયુતં સ્ત્રીરત્નશતસંકુલમ્||
સુપૂઢ્યકક્ષ્યં હનુમાન્ પ્રવિવેશ મહાગૃહમ્||44||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે ષષ્ઠ સ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||