||Sundarakanda ||

|| Sarga 6||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಷಷ್ಟಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸ ನಿಕಾಮಂ ವಿಮಾನೇಷು ವಿಷಣ್ಣಃ ಕಾಮರೂಪಧೃತ್|
ವಿಚಚಾರ ಪುನರ್ಲಙ್ಕಾಂ ಲಾಘವೇನ ಸಮನ್ವಿತಃ||1||

ಅಸಸಾದಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರ ನಿವೇಶನಮ್|
ಪ್ರಾಕಾರೇಣಾರ್ಕವರ್ಣೇನ ಭಾಸ್ವರೇಣಾಭಿಸಂವೃತಮ್||2||

ರಕ್ಷಿತಂ ರಾಕ್ಷಸೈರ್ಘೋರೈಃ ಸಿಂಹೈರಿವಮಹದ್ವನಮ್|
ಸಮೀಕ್ಷಮಾಣೋ ಭವನಂ ಚಕಾಶೇ ಕಪಿಕುಂಜರಃ||3||

ರೂಪ್ಯಕೋಪಹಿತೈಶ್ಚಿತ್ರೈಃ ತೋರಣೈರ್ಹೇಮಭೂಷಿತೈಃ|
ವಿಚಿತ್ರಾಭಿಶ್ಚ ಕಕ್ಷಾಭಿಃ ದ್ವಾರೈಶ್ಚರುಚಿರೈರ್ವೃತಮ್ ||4||

ಗಜಾಸ್ಥಿತೈರ್ಮಹಾಮಾತ್ರೈಃ ಶೂರೈಶ್ಚವಿಗತಶ್ರಮೈಃ|
ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಅಸಂಹಾರ್ಯೈಃ ಹರಯೈ ಸ್ಯಂದನಯಾಯಿಭಿಃ||5||

ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರತನುತ್ರಾಣೈಃ ದಾನ್ತಕಾಞ್ಚನರಾಜತೈಃ|
ಘೋಷವದ್ಭಿಃ ವಿಚಿತ್ರೈಶ್ಚ ಸದಾ ವಿಚರಿತಂ ರಥೈಃ||6||

ಬಹುರತ್ನ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಪರಾರ್ಧ್ಯಾಸನಭಾಜನಮ್|
ಮಹಾರಥಸಮಾವಾಸಮ್ ಮಹಾರಥಮಹಾಸ್ವನಮ್||7||

ದಶ್ಯೈಶ್ಚ ಪರಮೋದಾರೈಃ ತೈಃ ತೈಶ್ಚ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಭಿಃ|
ವಿವಿಧೈರ್ಬಹುಸಾಹಸ್ರೈಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಸಮನ್ತತಃ||8||

ವಿನೀತೈರಂತಪಾಲೈಶ್ಚ ರಕ್ಷೋಭಿಶ್ಚ ಸುರಕ್ಷಿತಮ್|
ಮುಖ್ಯಾಭಿಶ್ಚ ವರಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಸಮನ್ತತಃ||9||

ಮುದಿತ ಪ್ರಮದಾರತ್ನಂ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರ ನಿವೇಶನಮ್|
ವರಾಭರಣಸಂಹಾದ್ರೈಃ ಸಮುದ್ರಸ್ಸ್ವನನಿಸ್ಸ್ವನಮ್||10||

ತದ್ರಾಜಗುಣಸಂಪನ್ನಂ ಮುಖ್ಯೈಶ್ಚಾಗರುಚಂದನೈಃ|
ಮಹಾಜನೈಃ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ಸಿಂಹೈರಿವ ಮಹದ್ವನಮ್||11||

ಭೇರೀಮೃದಙ್ಗಾಭಿರುತಂ ಶಙ್ಖಘೋಷನಿನಾದಿತಮ್|
ನಿತ್ಯಾರ್ಚಿತಂ ಪರ್ವಹುತಂ ಪೂಜಿತಂ ರಾಕ್ಷಸೈಸ್ಸದಾ||12||

ಸಮುದ್ರಮಿವ ಗಮ್ಭೀರಂ ಸಮುದ್ರಸ್ವನನಿಸ್ಸ್ವನಮ್|
ಮಹಾತ್ಮನೋಮಹದ್ವೇಶ್ಮ ಮಹಾರತ್ನ ಪರಿಛ್ಛದಮ್|| 13||

ಮಹಾರತ್ನ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ವಿರಾಜಮಾನಂ ವಪುಷಾಗಜಾಶ್ವರಥಸಂಕುಲಮ್||14||

ಲಂಕಾಭರಣಮಿತ್ಯೇವ ಸೋಽಮನ್ಯತ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಚಚಾರ ಹನುಮಾಂಸ್ತತ್ರ ರಾವಣಸ್ಯ ಸಮೀಪತಃ||15||

ಗೃಹಾದ್ಗೃಹಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಉದ್ಯಾನಾನಿ ಚ ವಾನರಃ|
ವೀಕ್ಷಮಾಣೋ ಹ್ಯಸಂತ್ರಸ್ತಃ ಪ್ರಾಸಾದಾಂಶ್ಚ ಚಚಾರ ಸಃ||16||

ಅವಪ್ಲುತ್ಯ ಮಹಾವೇಗಃ ಪ್ರಹಸ್ತಸ್ಯ ನಿವೇಶನಮ್|
ತತೋಽನ್ಯತ್ ಪುಪ್ಲುವೇ ವೇಶ್ಮ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್||17||

ಅಥ ಮೇಘ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿವೇಶನಮ್|
ವಿಭೀಷಣಸ್ಯ ಚ ತಥಾಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||18||

ಮಹೋದರಸ್ಯ ಚ ಗೃಹಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸ್ಯ ಚೈವ ಹಿ|
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಸ್ಯ ಭವನಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲೇಸ್ತಧೈವಚ ||19||

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಶುಕಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸಾರಣಸ್ಯ ಚ ಧೀಮತಃ||20||

ತಥಾ ಚೇಂದ್ರಜಿತೋವೇಶ್ಮ ಜಗಾಮ ಹರಿಯೂಧಪಃ|
ಜಂಬುಮಾಲೇ ಸ್ಸುಮಾಲೇಶ್ಚ ಜಗಾಮ ಹರಿಸತ್ತಮಃ||21||

ರಶ್ಮಿ ಕೇತೋಶ್ಚ ಭವನಂ ಸೂರ್ಯ ಶತ್ರೋಸ್ತಥೈವಚ |
ವಜ್ರಕಾಯಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ ||22||

ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ಸಂಪಾತೇಃ ಭವನಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ವಿದ್ಯುದ್ರೂಪಸ್ಯ ಭೀಮಸ್ಯ ಘನಸ್ಯ ವಿಘನಸ್ಯ ಚ||23||

ಶುಕನಾಸಸ್ಯ ವಕ್ರಸ್ಯ ಶಠಸ್ಯ ವಿಕಟಸ್ಯ ಚ|
ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಣಸ್ಯ ದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ರೋಮಶಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಸಃ||24||

ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತಸ್ಯ ಮತ್ತಸ್ಯ ಧ್ವಜಗ್ರೀವಸ್ಯ ನಾದಿನಃ|
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವೇನ್ದ್ರಜಿಹ್ವಾನಾಂ ತಥಾ ಹಸ್ತಿಮುಖಸ್ಯ ಚ||25||

ಕರಾಳಸ್ಯ ಪಿಶಾಚಸ್ಯ ಶೋಣಿತಾಕ್ಷಸ್ಯ ಚೈವ ಹಿ|
ಕ್ರಮಮಾಣಂ ಕ್ರಮೇಣೈವ ಹನುಮಾಮ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||26||

ತೇಷು ತೇಷು ಮಹಾರ್ಹೇಷು ಭವನೇಷು ಮಹಾಯಶಾಃ|
ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿಮತಾಂ ವೃದ್ಧಿಂ ದದರ್ಶ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||27||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಭವನಾನಿ ಸಮಂತತಃ |
ಅಸಸಾದಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರನಿವೇಶನಮ್|| 28||

ರಾವಣಸ್ಯೋಪಶಾಯಿನ್ಯೋ ದದರ್ಶ ಹರಿಸತ್ತಮಃ|
ವಿಚರನ್ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲೋ ರಾಕ್ಷಸೀರ್ವಿಕೃತೇಕ್ಷಣಃ||29||

ಶೂಲಮುದ್ಗರಹಸ್ತಾಶ್ಚ ಶಕ್ತಿತೋಮರಧಾರಿಣೀಃ|
ದದರ್ಶ ವಿವಿಧಾನ್ ಗುಲ್ಮಾನ್ ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಃಪತೇರ್ಗೃಹೇ||30||

ರಾಕ್ಷಾಸಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಕಾಯಾನ್ ನಾನಾ ಪ್ರಹರಣೋದ್ಯತಾನ್|
ರಕ್ತಾನ್ ಶ್ವೇತಾನ್ ಸಿತಾಂಶ್ಛೈವ ಹರೀಂಶ್ಚಾಪಿ ಮಹಾಜವಾನ್||31||

ಕುಲೀನಾನ್ ರೂಪಸಂಪನ್ನಾನ್ ಗಜಾನ್ಪರಗಜಾರುಜಾನ್|
ನಿಷ್ಟಿತಾನ್ ಗಜಶಿಕ್ಷಯಾಂ ಐರಾವತಸಮಾನ್ಯುಧಿ||32||

ನಿಹಂತೄನ್ಪರಶೈನ್ಯಾನಾಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದದರ್ಶ ಸಃ|
ಕ್ಷರತಶ್ಚ ಯಥಾಮೇಘಾನ್ ಸ್ರವತಶ್ಚ ಯಥಾ ಗಿರೀನ್||33||

ಮೇಘಸ್ತನಿತ ನಿರ್ಘೋಷಾನ್ ದುರ್ಧರ್ಷಾನ್ ಸಮರೇ ಪರೈಃ|
ಸಹಸ್ರಂ ವಾಹಿನೀಸ್ತತ್ರ ಜಾಂಬೂನದಪರಿಷ್ಕೃತಾಃ||34||

ಹೇಮಜಾಲಪರಿಚ್ಚನ್ನಾಃ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾಃ|
ದದರ್ಶ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ||35||

ಶಿಬಿಕಾ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಃ ಸ ಕಪಿರ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಲತಾಗೃಹಾಣಿ ಚಿತ್ರಾಣಿ ಚಿತ್ರಶಾಲಾಗೃಹಾಣಿಚ||36||

ಕ್ರೀಡಾಗೃಹಾಣಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ದಾರುಪರ್ವತಕಾನಪಿ|
ಕಾಮಸ್ಯ ಗೃಹಕಂ ರಮ್ಯಂ ದಿವಾಗೃಹಕಮೇವಚ ||37||

ದದರ್ಶ ರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ|
ಸಮನ್ದರಗ್ರಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಮಯೂರಸ್ಥಾನಸಂಕುಲಮ್||38||

ಧ್ವಜಯಷ್ಟಿಭಿ ರಾಕೀರ್ಣಂ ದದರ್ಶ ಭವನೋತ್ತಮಮ್|
ಅನೇಕರತ್ನಸಂಕೀರ್ಣಂ ನಿಧಿಜಾಲಂ ಸಮಂತತಃ||39||

ಧೀರನಿಷ್ಟಿತಕರ್ಮಾಂತಂ ಗೃಹಂ ಭೂತಪತೇರಿವ|
ಅರ್ಚಿರ್ಭಿಶ್ಚಾಪಿ ರತ್ನಾನಾಂ ತೇಜಸಾ ರಾವಣಸ್ಯ ಚ||40||

ವಿರರಾಜಾಥ ತದ್ವೇಶ್ಮ ರಶ್ಮಿಮಾನಿವ ರಶ್ಮಿಭಿಃ|
ಜಾಂಬೂನದಮಯಾನ್ಯೇನ ಶಯನಾನ್ ಆಸನಾನಿಚ||41||

ಭಾಜನಾನಿ ಚ ಮುಖ್ಯಾನಿ ದದರ್ಶ ಹರಿಯೂಥಪಃ|
ಮಧ್ವಾಸವಕೃತಕ್ಲೇದಂ ಮಣಿಭಾಜನಸಂಕುಲಮ್||42||

ಮನೋರಮ ಮಸಂಬಾಧಂ ಕುಬೇರಭವನಂ ಯಥಾ|
ನೂಪುರಾಣಾಂ ಚ ಘೋಷೇಣ ಕಾಞ್ಚೀನಾಂ ನಿನದೇನ ಚ||43||

ಮೃದಙ್ಗತಲಘೋಷೈಶ್ಚ ಘೋಷವದ್ಭಿರ್ವಿನಾದಿತಮ್|
ಪ್ರಾಸಾದಸಂಘಾತಯುತಂ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಶತಸಂಕುಲಮ್||
ಸುಪೂಢ್ಯಕಕ್ಷ್ಯಂ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರವಿವೇಶ ಮಹಾಗೃಹಮ್||44||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಷ್ಠ ಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| Om tat sat ||