||Sundarakanda||

|| Sarga 64 ||

|| Tattva Dipika ||


|| om tat sat||

Sundarakanda
Sarga 64

...oops coming soon..
|| om tat sat||
That is what we see in this sixty fourthSarga of Sundarakanda.
||om tat sat||