||సుందరకాండ ||

||తత్త్వదీపిక ||

||మొదటి సర్గ - సముద్ర లంఘనము ||


|| Om tat sat ||

సముద్ర లంఘనం:

సుందరకాండలో.. మొదటి సర్గలో సీతాన్వేషణకై హనుమంతుడు లంక చేరుటకై సంకల్పించి మహేంద్ర పర్వతమునుంచి ఎగిరి ఎదురుగా వచ్చిన అడ్డంకులను అవలీలగా దాటి లంకచేరడమే బాహ్యముగా మనము విను కథ. సుందరకాండలో మనము తెలిసికోగనగల మాటలు చాలా వున్నాయి

అన్నిట్లోనూ మొదటిది సుందరకాండలో మొదటి సర్గలో మొదటి శ్లోకము.

తతో రావణ నీతాయాః సీతాయాః శతృకర్షణః|
ఇయేష పదం అన్వేష్ఠుమ్ చారణా చరితే పథిః"||1||

సుందరకాండలో మొదటి శ్లోకానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.

ఓక ముఖ్యమైన అక్షరము - గాయత్రీ మంత్రములోని పన్నెండవ అక్షరము " వ" అన్నది 'రావణ' అన్న పదములో వుంది.

రామాయణములో మధ్యభాగములో వచ్చు సుందరకాండలో ఇరువది నాలుగు అక్షరముల గాయత్రీమంత్రములోని పన్నెండవ అక్షరము బీజాక్షరము లాగా వుంది.

మొదటి శ్లోకములో వాల్మీకి చెప్పినది .. హనుమంతుడు అన్వేషణకై బయలు దేరుతాడు.

ఎలాంటి హనుమంతుడు బయలు దేరాడు?
ఆ హనుమంతుడు రాముని అనుజ్ఞను పొంది , రామునిచే ఇవ్వబడిన అంగుళీయకమును తీసుకొని బయలు దేరినవాడు .

అంటే భగవదనుజ్ఞను పొంది భగవద్దత్తమైన అంగుళీయకముతో సీతాన్వేషణకు బయలుదేరినవాడు అన్నమాట.

సీత అంటే నాగటి చే దువ్వబడుతున్న క్షేత్రములో , నాగటి చాలులో దొరికినది అని.
సీత జనకునకు అలాగే దొరికినది అందుకే సీత అనబడినది.

అలాగే శరీరమనబడు కర్మక్షేత్రములో సూక్ష్మణమగు బుద్ధిచేత త్రవ్వబడితే దొరికే సీత, అదే ఆత్మ.

అంటే హనుమంతుడు భవంతుని నుంచి వేరుపడిన జీవుని అన్వేషణకై బయలుదేరాడు. అన్వేషణ ఎందుకు? అన్వేషించి ఆ జీవుని పరమాత్మతో కలపడానికే

అంటే సీతాన్వేషణలో అంతర్గతముగా వున్నది ఆత్మాన్వేషణ యే.

అత్మాన్వేషణకి ముఖ్యము గురువు.
ఆ గురువే హనుమంతుడు.

ఇక్కడ హనుమంతునిని శత్రుకర్షనుడు అని పిలుస్తారు. అంటే శతృవులను అణగదొక్కగలవాడు అని.

హనుమంతుడు నిజానికి సీతమ్మను బాధపెట్టు రాక్షస మూకలను అణగదొక్కగలవాడు అన్నమాట.

ఇంకో మాట.

సీత ఎవరిచే తీసుకు పోబడినది?

రావణునిచేత.

రావణుడు అంటే అర్థము - "రావయతి అసత్ ప్రలాపాన్ కారయతి ఇతి రావణః".
అంటే "నేను" "నాది" అనబడు అసత్ ప్రలాపములను కలిగించువాడు కనక రావణుడు అని.

"నేను" నాది" ఆనబడు అసత్ ప్రలాపములు కలిగించేది ఏమిటి?
అదే మన మనస్సు.

అంటే రావణుడు అంటే మనస్సు అన్నమాట
అంటే రావణుడు అనబడే మనస్సుచేత అపహరించి తీసుకో పోబడిన సీత లేక ఆత్మను వెదకడానికి హనుమంతుడు బయలు దేరాడు అన్నమాట.

అంటే మొదటి శ్లోకములో భగవదనుజ్ఞనుపొంది భగవద్దత్తమైన అంగుళీయకము తీసుకొని రావణుడు అనబడు మనస్సుచేత అపహరింపబడిన సీతా అనబడు ఆత్మాన్వేషణకు బయలుదేరాడు అన్నమాట.

మన అధ్యాత్మిక చింతనలో ఆత్మను పరమాత్మతో చేర్చడమే లక్ష్యము.
సుందరకాండలో కూడా అదే లక్ష్యము.

చాలామందికి ఈ శ్లోకము పఠిస్తే బంధనము నుండి విముక్తి కలుగుతుంది అని నిలకడ.
చాలామందికి ఈ శ్లోకము చదివితే చికిత్సకు వీలుగాని రోగములు కూడా నయమగును అని రాస్తారు భాష్యం అప్పలాచార్యులు గారు.

అంటే ఈ ఒక్క శ్లోకము చదివితే చాలు ధ్యానరూపముగా అని.

ధ్యానములో నిమగ్నమౌటానికి ఒక మంత్రము కావాలి.
అనేక మందికి అనేక మంత్రములు ఉన్నాయి.
ఆవిధముగా ఈ మొదటి శ్లోకము కూడా ఒక మంత్రము.
ఈ శ్లోకములో గాయత్రీ మంత్రపు పన్నెండవ అక్షరము కూడా వుంది.

||ఓం తత్ సత్||
|| పాఠకులకు మనవి - ఇంత విశదీకరింపకపోయినా చాలా మంది ప్రవచనములలో ఇదేమాట చెపుతారు. ఇది మాకు భాష్యము అప్పలాచార్యులవారు తత్త్వ దీపిక ద్వారా చెప్పినమాట.||

||ఓం తత్ సత్||