సుబ్బలక్ష్మి గారి కలములో ..

అమ్మ రాసిన మాటలు !!

సుబ్బలక్ష్మి గారి కలములో ..
అమ్మ రాసిన మాటలు !!

ఈ మధ్య మా అన్నయ్య పుట్టిన రోజు వచ్చింది. అది బహుశః ఎనభై ఇదవ పుట్టిన రోజు అవ్వచ్చు. వాళ్ళు అమెరికాలో మిచిగన్ రాష్ట్రములో వెస్ట్ బ్లూమ్‍ఫీల్‍డు లో ఉంటారు. ఒక అక్కయ్య హైదరబాదులోవుంటుంది.

ఇప్పుడు అందరమూ కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకొనే స్థాయి దాటిపోయాము. అందరము డెబ్బయ్ సంత్సరాలకి ఉత్తరదిశలో వున్నవాళ్ళమే. అంటే ఇప్పుడు మిగిలినది మననం చేసుకొనే మంచి మాటలే. అదికూడా ఫోనులోనే !!

హైదరాబాదులో ఉన్న అక్కయ్య , జీవితంలో చాలాభాగము స్కూలులో చిన్న పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడము వలన వచ్చిన సమర్థతో, లేకపోతే పెద్దకుటుంబంలో పెరిగి అలాగే పెద్దకుటుంబములో పెద్దకోడలు అవడము వలన వచ్చిన సమర్థతో, లేకపోతే అలా పెద్దకోడలు అయి తన పెద్దరికాన్ని నిలుపుకుంటూ చిన్న పెద్దలను అందరినీ ఆదరాభిమానాలతో చూడడము వలన వచ్చిన సమర్థతో, లేకపోతే చిన్నప్పటి అమ్మ నాన్నగారి అదర్శాలు గుర్తు ఉంచుకొని వాటికి అనుగుణముగా ఉండాలనే నిశ్చితాభిప్రాయముతో నో, లేక ఏది ఏమైనా తను దేశకాలానుగుణముగా సందర్భానుసారముగా మనస్సుకి నప్పే మంచి మాటలు చెప్పగలదు.

ఆ అక్కయ్య ఆ అన్నయ్య పుట్టినరోజుకి పుట్టిన రోజు సందర్భముగా అమ్మ తన పుస్తకములో రాశిన మాటలు, కొంచెము మార్చి , అమ్మ పుట్టినరోజు సందేశములాగా ఇలాగ చెప్పింది.

" నీవు దైవంబు తద్భిన్నము కావు.
ఆ అఖండపరబ్రహ్మము అవుదువు నువ్వు
వ్యధక్లేశములు నిన్ను స్పృశింపబోవు
సచ్చిదానందము నీవు తద్భిన్నము కావు
నిత్యతృప్తుడవు నీవు భీతినిన్ను చేరబోదు
ఇవే పంచప్రాణాలుగా నిలుస్తాయి నీకు" .

ఇలా ఆ ఫోనులో చెప్పగానే మా అన్నయ్య సంతోషముతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయి,"ఒసేవ్ మళ్ళీ చెప్పవే " అని అక్కయ్యచేత చెప్పించి, మళ్ళీ అదే వదినకి వినపించవే అని మళ్ళీ ఇంకోసారి చదివించి వినిపించి , మళ్ళీమళ్ళీ విని చాలా సంతోష పడ్డాడుట.

ఇదంతావిని నేను మళ్ళీ అక్కయ్యని అడిగాను.

"అక్కయ్యా ! ఇది చాలాబాగుంది. అమ్మ రాశిన మాటలు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పగలవా" అని అడిగితే, అప్పుడు అది ఆమ్మ రాసుకున్న పేజీని కాపీ చేసి పంపించింది. అమ్మ ఎప్పుడూ క్షణము వృధా చేయకుండా తన వడిలో ఒక చెక్కతో చేసిన పేడ్ మీద తన పుస్తకము పెట్టుకొని తనకి నచ్చిన మాటలు, వేదాంత వివరణలు , ప్రార్థనలు రాసుకుంటూ వుండేది. ఆ పుస్తకాలలో రాసుకున్న ఒక ప్రార్థన ఇది.

"నేను పరబ్రహ్మము తద్భిన్నము కాను
అఖండ పరబ్రహ్మముఅవుదు నేను
వ్యధక్లేశముల్ నన్ను స్పృశింపబోవు
సచ్చిదానందమును తద్భిన్నము కాను
నిత్యతృప్తుడనౌట భీతి నన్ను చేరబోదు "

ఇది మనము వానప్రస్థములో మనకి మనము మనో ధైర్యము చెప్పుకునే మాటలు అవ్వచ్చు. లేక సంసారసముద్రములో అన్నీ రకాల విషయాలు సినిమాలు చూసి నిజముగానే కోరికలను పక్కన పెట్టి , పిల్లల సుఖదుఃఖాలను చూస్తూ అప్పుడు ఆ సుఖదుఃఖాల సమత్వము అర్థము చేసుకుని - "సుఖదుఃఖౌ సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ’ అన్న మాటకి అనుగుణముగా హృదయాన్ని స్థిరపరచుకొని , సమత్వము అన్నమాటకి సరి అయిన అర్థము మననం చేసుకుంటూ , ఆ సమత్వముతో పిల్లలజీవితాలు, లోక రీతిని చూస్తూ - అప్పుడు మనము చదువుకో తగిన మాటలు ఇవి.

" పరబ్రహ్మమును తద్భిన్నము కాను
సచ్చిదానందమును తద్భిన్నముకాను
నిత్యతృపుడనౌట భీతి నన్ను చేరబోదు"
||ఓమ్ తత్ సత్||