Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 15

Deva's prayers to MahaVishnu

With Sanskrit text in Devanagari , Telugu and Kannada

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಪಂಚದಶ ಸರ್ಗಃ

ಮೇಧಾವೀತು ತತೋ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ ಕಿಂಚಿದಿದಮುತ್ತರಮ್ |
ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ ತತಸ್ತಂ ತು ವೇದಜ್ಞೋ ನೃಪಮಬ್ರವೀತ್ ||

That highly intelligent Rishyasrumga, having thought over for a while and realized the course of action spoke to the king as follows.

ಇಷ್ಟಿಂ ತೇಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರೀಯಾಂ ಪುತ್ರಕಾರಣಾತ್ |
ಅಧರ್ವ ಶಿರಸಿ ಪ್ರೋಕ್ತೈಃ ಮಂತ್ರೈ ಸ್ಸಿದ್ಧಾಮ್ ವಿಧಾನತಃ ||
ತತಃ ಪ್ರಾಕ್ರಮದಿಷ್ಟಿಂ ತಾಂ ಪುತ್ರೀಯಾಂ ಪುತ್ರಕಾರಣಾತ್ |
ಜುಹಾವ ಚಾಗ್ನೌ ತೇಜಸ್ವೀ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟೇನ ಕರ್ಮಣಾ ||
ತತೋ ದೇವಾ ಸ್ಸಗಂಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ |
ಭಾಗ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ವೈ ಸಮವೇತಾ ಯಥಾವಿಧಿ ||

' O King ! I will perform a yaga by name "Putrakaameshti" with all mantras as specified in Adhrva Veda for you to get sons'. Then that sage started the "Putrakaameshti" Yaga as per scriptures . That sage reading the mantras as specified offered the oblations in the fire as per scriptures. Then the Brahma as well as all the Devas , Gandharvas, Siddhas, venerable sages appeared in sacrificial hall to take their portion of the offerrings.

ತಾಸ್ಸಮೇತ್ಯ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸದಸಿ ದೇವತಾಃ |
ಅಬ್ರುವನ್ ಲೋಕಕರ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ ವಚನಂ ಮಹತ್ ||

Then all the Devas having reached the congregaton addressed the the creator of the worlds.

ಭಗವನ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ರಾವಣೋನಾಮಾ ರಾಕ್ಷಸಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ನೋ ಬಾಧತೇ ವೀರ್ಯಾತ್ ಶಾಸಿತುಂ ತಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ ||
ತ್ವಯಾ ತಸ್ಮೈ ವರೋ ದತ್ತಃ ಪ್ರೀತೇನ ಭಗವನ್ ಪುರಾ |
ಮಾನಯಂತಶ್ಚ ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಕ್ಷಮಾಮಹೇ ||
ಉದ್ವೇಜಯತಿ ಲೋಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಉಚ್ಛ್ರಿತಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ದುರ್ಮತಿಃ |
ಶಕ್ರಂ ತ್ರಿದಶರಾಜಾನಂ ಪ್ರಧರ್ಷಯಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ||
ಋಷೀನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಗಂಧರ್ವಾನ್ ಅಸುರಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂ ಸ್ತಥಾ |
ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ವರದಾನೇನ ಮೋಹಿತಃ ||

'O Brahman ! With your favor the Rakshasa by name Ravana is terrorizing everybody. We are unable to control him. Bhagavan pleased with his penances, long time ago, you gave him a boon. Respcting that boon we are bearing with his acts. That evil minded Rakshasa is harrassing all the inhabitants of the three worlds. He hates the exalted . He even wants to overpower Indra. Infatuated with power , he is harrassing Rishis, Yakshas, Gandharvas, Brahmins'

ನೈನಂ ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರತಪತಿ ಪಾರ್ಸ್ವೇವಾತಿ ನ ಮಾರುತಃ |
ಚಲೋರ್ಮಿ ಮಾಲೀ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮುದ್ರೋಪಿ ನ ಕಂಪತೇ ||
ತನ್ಮಹನ್ನೋ ಭಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ರಾಕ್ಷಸಾದ್ಘೋರದರ್ಶನಾತ್ |
ವಧಾರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಭಗವನ್ನುಪಾಯಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ||

' Afraid of him the Sun does not scorch , the wind does not blow, the seas known for highwaves is subdued. O Great one ! we are afreaid of the Rakshasa of fearful looks.Hence please think of a way to kill him'.

ಏವಮುಕ್ತ ಸ್ಸುರೈಸ್ಸರ್ವೈಃ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ತತೋsಬ್ರವೀತ್ |
ಹಂತಾಯಂ ವಿದಿತಸ್ತಸ್ಯ ವಧೋಪಾಯೋ ದುರಾತ್ಮನಃ ||
ತೇನ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ದೇವ ದಾನವ ರಕ್ಷಸಾಮ್ |
ಅವಧ್ಯೋsಸ್ಮೀತಿ ವಾಗುಕ್ತಾ ತಥೇತ್ಯುಕ್ತಂ ಚ ತನ್ಮಯಾ ||
ನಾಕೀರ್ತಯದವಜ್ಞಾನಾತ್ ತದ್ರಕ್ಷೋ ಮಾನುಷಾಂ ಸ್ತದಾ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಮಾನುಷಾದ್ವಧ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುರ್ನಾನ್ಯೋsಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ ||

Thus addressed by the Devas, Brahma thought for a moment and spoke as follows. ' The means to end that cruel man is clear. Ravana wanted boon so that he may not be killed by Devas , Gandharvas, Yakshas, and Ogres. I said "so be it". in his contempt for the humans he did not ask for protection against humans. Hence his death is certain at the hands of Humans. It is not possible for others to kill him'.

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಿಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ |
ಸರ್ವೇ ಮಹರ್ಷಯೋ ದೇವಾಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಸ್ತೇsಭವಂ ಸ್ತದಾ ||
ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಉಪಯಾತೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿಃ ಪೀತವಾಸಾ ಜಗತ್ಪತಿಃ ||
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ತತ್ರ ತಸ್ಥೌ ಸಮಾಹಿತಃ |
ತಮಬ್ರುವನ್ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಮಭಿಷ್ಟೂಯ ಸನ್ನತಾಃ ||

Hearing those pleasing words Devas , venerable sages and all others were overjoyed. Then the Lord of the universe replendent in his yellow attire wielding conch , discus, and mace arrived at the sacrificial hall. Then he sat down along with Brahma. Thereupon all the Devas having prostrated themselves prayed to him as follows.

ತ್ವಾಂ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯಾಮಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ |
ರಾಜ್ಞೋ ದಶರಥಸ್ಯ ತ್ವಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತೇಃ ಪ್ರಭೋ ||
ಧರ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ವದಾನಸ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಸಮತೇಜಸಃ |
ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಸು ತಿಸೃಷು ಹ್ರೀಶ್ರೀ ಕ್ರೀರ್ತ್ಯುಪಮಾಸು ಚ ||
ವಿಷ್ಣೋಪುತ್ತ್ರತ್ವ ಮಾಗಚ್ಛ ಕೃತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಚತುರ್ವಿಥಂ |
ತತ್ರ ತ್ವಂ ಮಾನುಷೋಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವೃದ್ಧಂ ಲೋಕಕಂಟಕಮ್ |
ಅವಧ್ಯಂ ದೈವತೈ ರ್ವಿಷ್ಣೋ ಸಮರೇ ಜಹಿ ರಾವಣಮ್ ||

' Oh Great Vishnu ! in the interest of the whole world we are praying to you. The ruler of Ayodhya is in all respects a very capable man, knower of Dharma, and he is possessed of splendor equivalent of Maharshis. His three wives are equivalents of Hri, Shri and Kirti. You may assume the form of his four sons . There assuming the form of a human being you kill that cruel Ravana who cannot be killed by Devas, in a battle'.

ಸ ಹಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂಶ್ಚ ಮುನಿಸತ್ತಾಮಾನ್ |
ರಾಕ್ಷಸೋ ರಾವಣೋ ಮೂರ್ಖೋ ವೀರ್ಯೋತ್ಸೇಕೇನ ಭಾಧತೇ ||
ಋಷಯಶ್ಚ ತತಸ್ತೇನ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಸ್ತಥಾ |
ಕ್ರೀಡಂತೋ ನಂದನವನೇ ಕ್ರೂರೇಣ ಕಿಲ ಹಿಂಸಿತಾಃ ||

'That foolish Ravana , blinded by power is harrassing Devas, Gandharvasa, Siddhas and venerable sages. That cruel Rakshasa is harrassing Rishis as well as Gandharvas and Apsaras who sport in Nandanavana'.

ವದಾರ್ಥಂ ವಯಮಾಯಾತಾಃ ತಸ್ಯ ವೈ ಮುನಿಭಿಃ ಸಹ |
ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ತತ ಸ್ತ್ಯಾಂ ಶರಣಂ ಗತಾ: ||
ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಪರಮಾ ದೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಃ ಪರಂತಪ |
ವಧಾಯ ದೇವಶತ್ರೂಣಾಂ ನೃಣಾಂ ಲೋಕೇ ಮನಃ ಕುರು ||

'We along with Siddhas, Yakshas, Gandharvas and sages have come here to pray for our protection and killing of Ravana. Oh Great Vishu , You are our last resort. To kill that enemy of Devas you may descend to the earth in a mortal form.'

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇವೇಶೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ರಿದಶಪುಂಗವಃ |
ಪಿತಾಮಹಾಪುರೋಗಾಂ ಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಅಬ್ರವೀತ್ ತ್ರಿದಶಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಮೇತಾನ್ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತಾನ್ ||

When thus extolled by all the Devas along with Brahma , Sri Visnu the foremost among Gods and adored by all in all the the words , then addressed all Devas along with Brahman who asked for his protection.

ಭಯಂ ತ್ಯಜತ ಭದ್ರಂ ವೋ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಯುಧಿ ರಾವಣಮ್ |
ಸಪುತ್ರಪೌತ್ರಂ ಸಾಮಾತ್ಯಂ ಸಮಿತ್ರ ಜ್ಞಾತಿ ಬಾಂಧವಮ್ |
ಹತ್ವಾ ಕ್ರೂರಂ ದುರಾತ್ಮಾನಂ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಭಯಾವಹಮ್ ||
ದಶ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷಶತಾನಿ ಚ |
ವತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇ ಪಾಲಯನ್ ಪೃಥಿವೀ ಮಿಮಾಮ್ ||

' Be free of fear. You will have security. The cruel and despicable Ravana who is harrassing Devas and Rishis will be demolished along with his sons , grandsons, ministers, relatives and friends for the benifit of this world.Then for ten thousand years followed by ten hunderd years I will live on the earth ruling the same'.

ಏವಮ್ ದತ್ತ್ವಾ ವರಂ ದೇವೋ ದೇವಾನಾಂ ವಿಷ್ಣು ರಾತ್ಮವಾನ್ |
ಮಾನುಷೇ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಜನ್ಮಭೂಮಿಮ್ ಅಥಾತ್ಮನಃ ||
ತತಃ ಪದ್ಮ ಪಲಾಶಾಕ್ಷಃ ಕೃತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಚತುರ್ವಿಥಮ್ |
ಪಿತರಂ ರೋಚಯಾಮಾಸ ತದಾ ದಶರಥಂ ನೃಪಮ್ ||

Having given an assurance thus the foremost among Gods MahavIshnu thought of the appropriate way of appearing on this earth . Then that lord whose eyes resemble pearls thought of appearing in the form of four sons of the king of Ayodhya.

ತದಾ ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾಃ ಸರುದ್ರಾಃ ಸಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ |
ಸ್ತುತಿಭಿರ್ದಿವ್ಯರೂಪಾಭಿಃ ತುಷ್ಟುವುರ್ಮಧುಸೂದನಮ್ ||

Then Brahma , Rudra and all Devas along with venerable sages, Gandharvas, Apsarasas extolled Mahavishnu the detroyer of demon Madhu.

ತ ಮುದ್ಧತಂ ರಾವಣಮುಗ್ರ ತೇಜಸಂ
ಪ್ರವೃದ್ಧ ದರ್ಪಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರದ್ವಿಷಮ್ |
ವಿರಾವಣಂ ಸಾಧು ತಪಸ್ವಿಕಂಟಕಂ
ತಪಸ್ವಿನಾಮುದ್ದರ ತಂ ಭಯಾವಹಮ್ ||

' Ravana has terrible energy , immense arraogance. he hates Indra . he harrasses Sadhus, Ascetics. He terrifies all . Destroy that Rakshasa.'

ತ ಮೇವ ಹತ್ವಾ ಸಬಲಂ ಸ ಬಾಂಧವಂ
ವಿರಾವಣಂ ರಾವಣ ಮುಗ್ರ ಪೌರುಷಮ್ |
ಸ್ವರ್ಲೋಕಮಾಗಚ್ಛ ಗಚ್ಛ ಗತಜ್ವರಶ್ಚಿರಂ
ಸುರೇಂದ್ರಗುಪ್ತಂ ಗತದೋಷಕಲ್ಮಷಮ್ ||

'Having killed that cruel Ravana along with his forces, friends and all relatives , having removed the difficulties of all thosr praying to you , Oh MahavIshnu please return to your abode which is a place free of all impurities in the form of various frialities'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಪಂಚದಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||

So ends the chapter 15 of balakanda in Valmiki Ramayan.
|| om tat sat ||


|| om tat sat ||