Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 16

Dasaratha receives the 'Payasa' to be given to his Queens

With Sanskrit text in Devanagari , Telugu and Kannada

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಷೋಡಶ ಸರ್ಗಃ

ತತೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವೋ ನಿಯುಕ್ತಃ ಸುರಸತ್ತಮೈಃ |
ಜಾನನ್ನಪಿ ಸುರಾವೇವಂ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||

Then the Lord of all Devas , though aware of everything , spoke to them with the following words.

ಉಪಾಯಃ ಕೋ ವಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ |
ಯಮಹಂ ತಂ ಸಮಾಸ್ಥಾಯ ನಿಹನ್ಯಾಂ ಋಷಿಕಂಟಕಮ್ ||

'Oh Celestials ! Please tell me the ruse to kill that cruel Rakshasa. Following that I will bring an end to this Rakshasa who harasses the Rishis'.

ಏವಮುಕ್ತಾಃ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಮಾನುಷೀಂ ತನು ಮಾಸ್ಥಾಯ ರಾವಣಂ ಜಹಿ ಸಂಯುಗೇ ||
ಸ ಹಿ ತೇಪೇ ತಪಸ್ತೀವ್ರಂ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಅರಿಂದಮ |
ಯೇನ ತುಷ್ಟೋsಭವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕಪೂರ್ವಜಃ||
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪ್ರದದೌ ತಸ್ಮೈ ರಾಕ್ಷಸಾಯ ವರಂ ಪ್ರಭುಃ ీ
ನಾನಾವಿದೇಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಭಯಂ ನಾನ್ಯತ್ರ ಮಾನುಷಾತ್ |
ಅವಜ್ಞಾತಃ ಪುರಾ ತೇನ ವರದಾನೇ ಹಿ ಮಾನವಾಃ ||

Hearing those words of Mahavishnu , who is immortal , the celestials replied.' O Chastiser of foes ! Assuming the human form you destroy him in a battle. Long time ago that Rakshasa performed severe penance for a long time . The maker of the universe and the progenitor of all beings , Brahma was pleased. Thus pleased , Brahma has given him a boon as asked by which he cannot be killed by a variety of beings except human beings. His utter disregard for humans is the only reason for such exclusion'.

ಏವಂ ಪಿತಾಮಹತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ ದರ್ಪಿತಃ ||
ಉತ್ಪಾದಯತಿ ಲೋಕಾನ್ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚಾಪ್ಯಪಕರ್ಷತಿ |
ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ವಧೋ ದೃಷ್ಟೋ ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಪರಂತಪ||

'Thus having been favoured by the father of creation, the arrogant Rakshasa is harrassing all beings in this world. He insults women too. Hence O Destroyer of foes ! he can be killed by human beings only'.

ಇತ್ಯೇತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸುರಾಣಾಂ ವಿಷ್ಣುರಾತ್ಮವಾನ್ |
ಪಿತರಂ ರೋಚಯಾಮಾಸ ತದಾ ದಶರಥಂ ನೃಪಮ್ ||
ಸ ಚಾಪ್ಯಪುತ್ತ್ರೋ ನೃಪತಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಅಯಜತ್ ಪುತ್ರಿಯಾ ಮಿಷ್ಟಿಂ ಪುತ್ತ್ರೇಪ್ಸುರರಿಸೂದನಃ||

Mahavishnu, the support of all beings having heard the Devas decided to be born as the son of Dasaratha. At that time the destroyer of enemies and highly powerful king Dasaratha was dejected since he was not having sons. To obtain progeny he performed the Yaga known as "Putrakaameshti"`

ಸ ಕೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಚಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಮಂತ್ರ್ಯಚ ಪಿತಾಮಹಮ್ |
ಅಂತರ್ಥಾನಂ ಗತೋ ದೇವೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ||

Then Lord Vishnu decided to descend to earth in the human form. Having received the prayers of all and taking leave of Brahman Vishnu disappeared.

ತತೋ ವೈ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಪಾವಕಾದತುಲ ಪ್ರಭಮ್ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಮ್ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ||
ಕೃಷ್ಣಂ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ರಕ್ತಾಸ್ಯಂ ದುಂದುಭಿಸ್ವನಮ್ |
ಸ್ನಿಗ್ಧಹರ್ಯಕ್ಷತನುಜಶ್ಮಶ್ರುಪ್ರವರ ಮೂರ್ಧಜಮ್ ||
ಶುಭಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನಂ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್ |
ಶೈಲಶೃಂಗಸಮುತ್ಸೇಧಂ ದೃಪ್ತ ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರಮಮ್ ||
ದಿವಾಕರಸಮಾಕಾರಂ ದೀಪ್ತಾನಲಶಿಖೋಪಮಮ್ |
ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಮಯೀಂ ರಾಜತಾಂತಪರಿಚ್ಛದಾಮ್ ||
ದಿವ್ಯಪಾಯಸ ಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಪಾತ್ರೀಂ ಪತ್ನೀಮಿವ ಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ವಿಪುಲಾಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾಯಾಮಯೀಮಿವ ||

Then from the sacrificial fire there emerged an extraordinary being possessed of matchless splendor and possessing extraordinary prowess. Dark complexioned wearing ruddy clothes he was having voice resembling the sound of kettle drums. He was having soft and excellent hair like that of lion all over his body above his upper lip as well as head. He is invested with auspicious marks and is decked with celestial jewels. Possessed of the height of a mountain peak , he strode like fierce tiger. He shone like a Sun and looked like a flame of blazing fire. He carried in both his hands, a golden vessel full of sacred Payasa. He was carrying the golden vessel much like one would carry a dear spouse.

ಸಮವೇಕ್ಷ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ವಾಕ್ಯಂ ಇದಂ ದಶರಥಂ ನೃಪಮ್ |
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಮ್ ವರಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಿಹಾಭ್ಯಾಗತಂ ನೃಪ ||
ತತಃ ಪರಂ ತದಾ ರಾಜಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ |
ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಾಗತಂ ತೇsಸ್ತು ಕಿಮಹಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ||

Looking at the king Dasaratha he spoke the following words. ' O King the creator sent me here with his blessings'. Then the King too replied with joined palms,' O Great soul ! welcome to you. Please tell me what is to be done'.

ಅಥೋ ಪುನರಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಾಜಪತ್ಯೋ ನರೋsಬ್ರವೀತ್ |
ರಾಜನ್ನರ್ಚಯಿತಾ ದೇವಾನ್ ಅದ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ ಇದಂ ತ್ವಯಾ ||
ಇದಂ ತು ನೃಪಶಾರ್ದೂಲ ಪಾಯಸಂ ದೇವನಿರ್ಮಿತಮ್|
ಪ್ರಜಾಕರಂ ಗೃಹಾಣ ತ್ವಂ ಧನ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ||
ಭಾರ್ಯಾಣಾಂ ಅನುರೂಪಾಣಾಂ ಅಶ್ನೀತೇತಿ ಪ್ರಯಚ್ಛ ವೈ |
ತಾಸು ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಸೇ ಪುತ್ತ್ರಾನ್ ಯದರ್ಥಂ ಯಜಸೇ ನೃಪ ||

Then the messenger of Prajapathi spoke again.' O King , having performed the prayers you have obtained their favor. O King this "Payasa" is made by Devas. This will give you progeny, wealth as well as health. Please accept this. Give this to your dear wives and tell them to take the same. Eating this as the fruit of sacrifice your wives will be blessed with children'.

ತಥೇತಿ ನೃಪತಿಃ ಪ್ರೀತಃ ಶಿರಸಾ ಪ್ರತಿಗುಹ್ಯತಾಮ್ |
ಪಾತ್ರೀಮ್ ದೇವಾನ್ನಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ದೇವದತ್ತಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಮ್ ||
ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ತದ್ಭೂತಂ ಅದ್ಭುತಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಮ್ |
ಮುದಾ ಪರಮಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಚಕಾರಾಭಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||
ತತೋ ದಶರಥಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಾಯಸಂ ದೇವನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ಬಭೂವ ಪರಮಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿತ್ತಮಿವಾಧನಃ ||

Saying "So be it" and the king respectfully accepted the golden vessel full of Payasa given by the Devas. Then he bowed to the extraordinary being of delightful looks and went round him as mark of his respect. Having received that celestial "Payasa" the king was very much delighted much like a man without riches feels after receiving bounty of riches.

ತತಸ್ತದದ್ಭುತಪ್ರಖ್ಯಂ ಭೂತಂ ಪರಮಭಾಸ್ವರಮ್ |
ಸಂವರ್ತಯಿತ್ವಾ ತತ್ಕರ್ಮ ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ ||

Having completed his task that extraordinary being radiating splendor then disappeared immediately.

ಹರ್ಷರಸ್ಮಿಭಿರುದ್ದ್ಯೋತಂ ತಸ್ಯಾಂತಃಪುರಮಾಬಭೌ |
ಶಾರದಸ್ಯಾಭಿರಾಮಸ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ಯೇವ ನಭೋಂಸುಭಿಃ ||
ಸಃ ಅಂತಃಪುರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯೈವ ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಇದಮಬ್ರವೀತ್ |
ಪಾಯಸಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಪುತ್ರೀಯಂ ತ್ವಿದಮಾತ್ಮನಃ ||

Radiated by the beams of joy of the king , the harem he entered shone bright like the sky illuminated by the delightful autumnal moon.

ಕೌಸಲ್ಯಾಯೈ ನರಪತಿಃ ಪಾಯಸಾರ್ಥಂ ದದೌ ತದಾ |
ಅರ್ಥಾದರ್ಥಂ ದದೌ ಚಾಪಿ ಸುಮಿತ್ರಾಯೈ ನರಾಧಿಪಃ ||
ಕೈಕೇಯ್ಯೈ ಚಾವಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ದದೌ ಪುತ್ತ್ರಾರ್ಥಕಾರಣಾತ್ |
ಪ್ರದದೌ ಚಾವಶಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಪಾಯಸಸ್ಯಾಮೃತೋಪಮಮ್ ||
ಅನುಚಿಂತ್ಯ ಸುಮಿತ್ರಾಯೈ ಪುನರೇವ ಮಹೀಪತಿಃ |
ಏವಂ ತಾಸಾಂ ದದೌ ರಾಜಾ ಭಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪಾಯಸಂ ಪೃಥಕ್ ||
ತಾಸ್ತ್ಯೇತತ್ ಪಾಯಸಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನರೇಂದ್ರಸ್ಯೊತ್ತಮಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ |
ಸಮ್ಮಾನಂ ಮೇನಿರೇ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಹರ್ಷೋದಿತ ಚೇತಸಃ ||

Then the king gave half of that "Payasa" to Kausalya. In the remaining "Payasa", he gave half to Sumitra . There upon in the remaining quarter "Payasa" he gave half to Kaikeyi and the remaining half of the quarter to Sumitra again. The queens too felt like they were honored upon receiving the "Payasa".

ತತಸ್ತು ತಾಃ ಪ್ರಾಶ್ಯ ತದುತ್ತಮಸ್ತ್ರಿಯೋ
ಮಹೀಪತೇಃ ಉತ್ತಮಪಾಯಸಂ ಪೃಥಕ್ |
ಹುತಾಶನಾದಿತ್ಯಸಮಾನ ತೇಜಸೋs
ಚಿರೇಣ ಗರ್ಭಾನ್ ಪ್ರತಿಪೇದಿರೇ ತದಾ ||

Then the three queens of the King took their respective share of "Payasa" and shone with the brilliance of the effulgent Sun. After a little while they became pregnant.

ತತಸ್ತು ರಾಜಾ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ
ಪ್ರರೂಢಗರ್ಭಾಃ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಮಾನಸಃ |
ಬಭೂವಹೃಷ್ಟ ಸ್ತ್ರಿದಿವೇ ಯಥಾ ಹರಿಃ
ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದರ್ಷಿ ಗಣಾಭಿಪೂಜಿತಃ ||

Then seeing his wives pregnant the king who obtained his cherished wishes felt delighted like he was the Vishnu adored by Indra and other Devas, Siddhas, venerable sages.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಷೋಡಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||

Thus ends chapter sixteen of Balakanda in Valmiki Ramayana.

||Om tat sat ||


|| om tat sat ||