Srimad Valmiki Ramayanam

Balakanda Chapter 17

Birth of Monkey chiefs through Devas !

With Sanskrit text in Devanagari , Telugu and Kannada

ಬಾಲಕಾಂಡ
ಸಪ್ತದಶ ಸರ್ಗಃ

ಪುತ್ತ್ರತ್ವಂ ತು ಗತೇ ವಿಷ್ಣೌ ರಾಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಉವಾಚ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭಗವಾನಿದಮ್ ||

ಸತ್ಯಸಂಧಸ್ಯ ವೀರಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನೋ ಹಿತೈಷಿಣಃ |
ವಿಷ್ಣೋ: ಸಹಾಯಾನ್ ಬಲಿನಃ ಸೃಜಧ್ವಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ ||

ಮಾಯಾವಿದಶ್ಚ ಶೂರಾಂಶ್ಛ ವಾಯುವೇಗಸಮಾನ್ ಜನೇ
ನಯಜ್ಞಾನ್ ಬುದ್ಧಿಸಂಪನ್ನಾನ್ ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾನ್ ||

ಅಸಂಹಾರ್ಯಾನುಪಾಯಜ್ಞಾನ್ ದಿವ್ಯಸಂಹನನಾನ್ವಿತಾನ್ |
ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಗುಣಸಂಪನ್ನಾನ್ ಅಮೃತಪ್ರಾಶನಾನಿವ ||

ಅಪ್ಸರಸ್ಸು ಚ ಮುಖ್ಯಾಸು ಗಂಧರ್ವೀಣಾಂ ತನೂಷ ಚ |
( ಯಕ್ಷಪನ್ನಗಕನ್ಯಾಸು ಋಕ್ಷವಿದ್ಯಾಧರೀಷುಚ
ಕಿನ್ನರೀಣಾಂಚ ಗಾತ್ರೇಷು ವಾನರೀಣಾಂ ತನೂಷು ಚ)
ಸೃಜಧ್ವಂ ಹರಿರೂಪೇಣ ಪುತ್ರಾಂಸ್ತುಲ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾನ್ ||

ಪೂರ್ವಮೇವ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಋಕ್ಷಪುಂಗವಃ |
ಜೃಂಭಮಾಣಸ್ಯ ಸಹಸಾ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾ ದಜಾಯತ ||

ತೇ ತಥೋಕ್ತ ಭಗವತಾ ತತ್ಪ್ರತಿಶ್ರುತ್ಯ ಶಾಸನಮ್ |
ಜನಯಾಮಾಸುರೇವಂತೇ ಪುತ್ತ್ರಾನ್ ವಾನರರೂಪಿಣಃ ||

ಋಷಯಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೋರಗಾಃ |
ಚಾರಣಾಶ್ಚ ಸುತಾನ್ ವೀರಾನ್ ಸಸೃಜುಃ ವನಚಾರಿಣಃ ||

ವಾನರೇಂದ್ರಂ ಮಹೇಂದ್ರಾಭಮ್ ಇಂದ್ರೋ ವಾಲಿನಮೂರ್ಜಿತಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಂ ಜನಯಾಮಾಸ ತಪನಃ ತಪತಾಂ ವರಃ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತ್ವಜನಯತ್ ತಾರಂ ನಾಮ ಮಹಾಹರಿಮ್ |
ಸರ್ವವಾನರ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ಅನುತ್ತಮಮ್ ||

ಧನದಸ್ಯ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಾನರೋ ಗಂಧಮಾದನಃ |
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾತ್ಮಜನಯತ್ ನಳಂ ನಾಮ ಮಹಾ ಹರಿಮ್||

ಪಾವಕಸ್ಯ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನೀಲೋsಗ್ನಿ ಸದೃಶಪ್ರಭಃ |
ತೇಜಸಾ ಯಶಸಾ ವೀರ್ಯಾತ್ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ ವಾನರಾನ್ ||

ರೂಪದ್ರವಿಣ ಸಂಪನ್ನೌ ಅಶ್ವಿನೌ ರೂಪಸಮ್ಮತೌ |
ಮೈಂದಂ ಚ ದ್ವಿವಿದಂ ಚೈವ ಜನಯಾಮಾಸತುಃ ಸ್ವಯಮ್ ||

ವರುಣೋ ಜನಯಾಮಾಸ ಸುಷೇಣಂ ವಾನರರ್ಷಭಮ್ |
ಶರಭಂ ಜನಯಾಮಾಸ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ತು ಮಹಾಬಲಮ್ ||

ಮಾರುತಸ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ನಮ ವೀರ್ಯವಾನ್ |
ವಜ್ರಸಂಹನನೋಪೇತೋ ವೈನತೇಯಸಮೋ ಜವೇ ||
ಸರ್ವವಾನರ ಮುಖ್ಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಬಲವಾನಪಿ ||

ತೇ ಸೃಷ್ಟಾ ಬಹುಸಾಹಸ್ರಾ ದಶಗ್ರೀವವಧೇ ರತಾಃ |

ಅಪ್ರಮೇಯ ಬಲಾವೀರಾಃ ವಿಕ್ರಾಂತಾಃ ಕಾಮರೂಪಿಣಃ |
ಮೇರುಮಂದರ ಸಂಕಾಶಾ ವಪುಷ್ಮಂತೋ ಮಹಾಬಲಾಃ ||
ಋಕ್ಷವಾನರ ಗೋಪುಚ್ಛಾಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವಾಭಿಜಜ್ಞಿರೇ ||

ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ವೇಷೋ ಯಶ್ಚ ಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಅಜಾಯತ ಸಮಸ್ತೇನ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸುತಃ ಪೃಥಕ್ ||

ಗೋಲಾಂಗೂಲೀಷು ಚೋತ್ಪನಾಃ ಕೇಚಿತ ಸಮ್ಮತವಿಕ್ರಮಾಃ |
ಋಕ್ಷೀಷು ಚ ತಥಾ ಜಾತಾ ವಾನರಾಃ ಕಿನ್ನರೀಷು ಚ ||

ದೇವಾಮಹರ್ಷಿ ಗಂಧರ್ವಾಃ ತಾರ್ ಕ್ಷ್ಯಾ ಯಕ್ಷಾ ಯಶಸ್ವಿನಃ |
ನಾಗಾಃ ಕಿಂಪುರುಷಾಶ್ಚೈವ ಸಿದ್ಧವಿಧ್ಯಾಧರೋರಗಾಃ ||

ಬಹವೋ ಜನಯಾಮಾಸುಃ ಹೃಷ್ಟಾಸ್ತತ್ರ ಸಹಸ್ರಸಃ |
ವಾನರಾನ್ ಸುಮಹಾಕಾಯಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವೈ ವನಚಾರಿಣಃ ||

ಅಪ್ಸರಸ್ಸು ಚ ಮುಖ್ಯಾಸು ತಥಾ ವಿಧ್ಯಾಧರೀಷು ಚ |
ನಾಗಕನ್ಯಾಸು ಚ ತಥಾ ಗಂಧರ್ವೀಣಾಂ ತನೂಷು ಚ ||

ಕಾಮರೂಪಬಲೋಪೇತಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ವಿಚಾರಿಣಃ |
ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲ ಸದೃಶಾ ದರ್ಪೇಣ ಚ ಬಲೇನ ಚ ||

ಶಿಲಾಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇ ಪಾದಪಯೋಧಿನಃ |
ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದಾಃ ||

ವಿಚಾಲಯೇಯುಃ ಶೈಲೇಂದ್ರಾನ್ ಭೇದಯೇಯುಃ ಸ್ಥಿರಾನ್ ದ್ರುಮಾನ್ |
ಕ್ಷೋಭಯೇಯುಶ್ಚ ವೇಗೇನ ಸಮುದ್ರಂ ಸರಿತಾಂ ಪತಿಮ್ ||

ಧಾರಯೇಯುಃ ಕ್ಷಿತಿಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಅಪ್ಲವೇಯುರ್ಮಹಾರ್ಣವಮ್ |
ನಭಃ ಸ್ಥಲಂ ವಿಶೇಯುಶ್ಚ ಗೃಹ್ಣೀಯುರಪಿ ತೋಯದಾನ್ ||

ಗೃಹ್ಣೀಯುರಪಿ ಮಾತಂಗಾನ್ ಮತ್ತಾನ್ ಪ್ರವ್ರಜತೋ ವನೇ |
ನರ್ದಮಾನಾಶ್ಚ ನಾದೇನ ಪಾತಯೇಯು ರ್ವಿಹಂಗಮಾನ್ ||

ಈದೃಶಾನಾಂ ಪ್ರಸೂತಾನಿ ಹರೀಣಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಾಂ |
ಶತಂ ಶತಸಹಸ್ರಾಣಿ ಯೂಧಪಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ||

ತೇ ಪ್ರಧಾನೇಷು ಯೂಧೇಷು ಹರೀಣಾಂ ಹರಿಯೂಧಪಾಃ |
ಬಭೂವುರ್ಯೂಧಪಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವೀರಾಂಶ್ಚಾಜನಯನ್ ಹರೀನ್ ||

ಅನ್ಯೇ ಋಕ್ಷವತಃ ಪ್ರಸ್ಥಾನ್ ಉಪತಸ್ಥುಃ ಸಹಶ್ರಸಃ |
ಅನ್ಯೇ ನಾನಾವಿಧಾನ್ ಶೈಲಾನ್ ಭೇಜಿರೇ ಕಾನನಾನಿ ಚ ||

ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಂ ಚ ಸುಗ್ರೀವಂ ಶಕಪುತ್ರಂ ಚ ವಾಲಿನಂ |
ಭ್ರಾತರಾವುಪತಸ್ಥುಸ್ತೇ ಸರ್ವ ಏವ ಹರೀಶ್ವರಾಃ ||

ನಳಂ ನೀಲಂ ಹನೂಮಂತಮ್ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹರಿಯೂಧಪಾನ್ |
ತೇ ತಾರ್ ಕ್ಷ್ಯಬಲಸಂಪನ್ನಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ |
ವಿಚರಂತೋsರ್ದಯನ್ ದರ್ಪಾತ್ ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರ ಮಹೋರಗಾನ್ ||

ತಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಮಹಾಬಾಹುಃ ವಾಲೀ ವಿಪುಲವಿಕ್ರಮಃ |
ಜುಗೋಪಭುಜವೀರ್ಯೇಣ ಋಕ್ಷಗೋಪುಚ್ಛವಾನರಾನ್ ||

ತೈರಿಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಶೂರೈಃ ಸಪರ್ವತವನಾರ್ಣವಾ |
ಕೀರ್ಣಾ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಾನೈಃ ನಾನಾವ್ಯಂಜನಲಕ್ಷಣೈಃ ||

ತೈ ರ್ಮೇಘಬೃಂದಾಚಲಕೂಟಕಲ್ಪೈಃ
ಮಹಾಬಲೈಃ ವಾನರಯೂಧಪಾಲೈಃ |
ಬಭೂವ ಭೂ ರ್ಭೀಮಶರೀರರೂಪೈಃ
ಸಮಾವೃತಾ ರಾಮಶಾಯ ಹೇತೋಃ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ
ಬಾಲಕಾಂಡೇ ಸಪತ ದಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||
ಸಮಾಪ್ತಂ ||


|| om tat sat ||